ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nightfall

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nightfall*, -nightfall-

nightfall ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nightfall (n.) ช่วงเวลาก่อนมืดมิด See also: ช่วงเริ่มมืด Syn. dusk, evening
English-Thai: HOPE Dictionary
nightfall(ไนทฺ'ฟอล) n. เวลามืดค่ำ, Syn. night
English-Thai: Nontri Dictionary
nightfall(n) เวลามืด,ค่ำคืน,เวลาค่ำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกค่ำ (n.) nightfall See also: dusk, sunset, evening, twilight, sundown
มืด (n.) nightfall See also: dusk, twilight, the beginning of night Syn. ค่ำ, พลบค่ำ, เวลาค่ำ, เวลามืดค่ำ
มืดค่ำ (n.) nightfall See also: dusk, twilight, the beginning of night Syn. ค่ำ, พลบค่ำ, มืด, เวลาค่ำ, เวลามืดค่ำ
เวลาค่ำ (n.) nightfall See also: dusk, twilight, the beginning of night Syn. ค่ำ, พลบค่ำ, มืด, เวลามืดค่ำ
เวลามืดค่ำ (n.) nightfall See also: dusk, twilight, the beginning of night Syn. ค่ำ, พลบค่ำ, มืด, เวลาค่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At their current rate of migration, the pterosaurs will be here by nightfall tomorrow.ผมไม่อยากมีปัญหา เอาน่า ยกขาขึ้นมา
Wait for nightfall and run.รอให้ถึงกลางคืน แล้วหนีไป
It'll be nightfall soon.อีกไม่นานก็จะมืดแล้ว
I'd be dead by nightfall without you. My family's gone. I've got no one.ตกค่ำข้าก็ตายแล้ว ครอบครัวข้าตายหมด ไม่เหลือใครอีกแล้ว
I want you to wait till nightfall to light a fire.ผมอยากให้คุณรอจนมืดก่อน แล้วค่อยก่อไฟ
I must get back to Henry before nightfall.ฉันต้องรีบกลับไปหาเฮนรี่ก่อนมืด
Good. Make sure you're out of the forest by nightfall.หวังว่าเจ้าคงหาทางออกจากป่าได้ก่อนมืด
We will not be a trouble. We'll be leaving here by nightfall.เราจะไม่สร้างปัญหาแน่ ค่ำ ๆ เราจะไปจากที่นี่
It's my job to ask questions after nightfall.เเต่ยามวิกาลอย่างนี้หน้าที่ข้าคือถาม
By nightfall, these hills will be swarming with Orcs.ในยามค่ำ เนินบริเวณนี้ จะเต็มไปด้วยเหล่าออร์ค
We cross the lake at nightfall.พวกเราจะข้ามทะเลสาปในตอนย่ำค่ำ
We can reach Memnon's encampment by nightfall.เราจะไปถึงค่ายของเมมนอนตอนคํ่า

nightfall ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄昏[huáng hūn, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄣ, 黄昏 / 黃昏] dusk; evening; nightfall
夜幕降临[yè mù jiàng lín, ㄧㄝˋ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ, 夜幕降临 / 夜幕降臨] nightfall

nightfall ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
薄暮[はくぼ, hakubo] (n) dusk; nightfall; twilight

nightfall ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่ำ[n.] (kham) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night FR: soir [m] ; tombée de la nuit [f] ; nuit tombante [f] ; crépuscule [m]
มืดค่ำ[n.] (meūtkham) EN: nightfall FR:
ตกค่ำ [n. exp.] (tok kham) EN: nightfall ; dusk ; sunset ; evening ; twilight ; sundown FR: tombée du jour [f]
ตกกลางคืน[X] (tok klāngkh) EN: at nightfall FR: à la nuit tombante
ตกมืด[X] (tok meūt) EN: at nightfall FR:
ตอนค่ำ[n.] (tøn kham) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night-time FR: soir [m]
เวลาย่ำค่ำ[n. exp.] (wēlā yamkha) EN: dusk ; nightfall ; twilight ; dark ; evening ; gloaming ; 6 o'clock in the evening FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; 6 heures du soir
ย่ำค่ำ[n.] (yamkham) EN: dusk ; six o'clock in the evening ; nightfall ; toward evening FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; six heures du soir ; dix-huit heures

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nightfall
Back to top