ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bite*, -bite-

bite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bite (vt.) กัด See also: ขบ, งับ Syn. nip, snap
bite (vi.) (แมลง) ต่อย See also: กัด Syn. nip, snap
bite (n.) รอยกัด See also: แผลที่ถูกกัด Syn. abrasion, bruise, wound
bite (n.) หนึ่งคำอาหาร
bite back (phrv.) กัดตอบ See also: กัดกลับ
bite into (phrv.) กัด See also: งับ
bite into (phrv.) กัดกร่อน See also: ทำลาย Syn. eat into
bite off (phrv.) กัดขาด See also: งับจนขาด
bite on (phrv.) กัด See also: งับ Syn. chew on
bite the bullet (sl.) ยอมรับและมีชีวิตอยู่กับสิ่งยุ่งยาก
bite-size (adj.) เล็กพอที่จะกินได้
bite-sized (adj.) เล็กพอที่จะกินได้
English-Thai: HOPE Dictionary
bite(ไบทฺ) {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กัด,กิน,ตอด,กินอาหาร,ต่อย (แมลง) ,ยึดแน่น,เกาะแน่น,โกง,มีผลต่อ,งับ,ติดเหยื่อ,ยึด,ติด,ทำได้ผล n. การกัด,แผลกัด,ความคม,ความได้ผล,ชิ้นอาหาร,มื้อน้อย ๆ, Syn. nibble
biter(ไบ'เทอะ) n. ผู้กัด,สิ่งที่กัด,สัตว์ที่ชอบกัดคน,คนโกง,คนหลอกลวง,การหลอกลวง, Syn. fraud
English-Thai: Nontri Dictionary
bite(n) การกัด,ความคม,ส่วนที่กัดออก,ชิ้นอาหาร
biter(n) ผู้กัด,คนโกง,คนหลอกลวง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bite๑. รอยกัด๒. กัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
biternate-แบ่งสามสองครั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bitesกัด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัด (v.) bite See also: nip, nibble Syn. ขบ
ขบกัด (v.) bite
ขย้ำ (v.) bite See also: grip, seize with teeth Syn. กัด, เขมือบ Ops. ปล่อย
งับ (v.) bite See also: grip, seize with teeth Syn. กัด, เขมือบ, ขย้ำ Ops. ปล่อย
ฮุบ (v.) bite See also: snap Syn. งับ
bitten (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ bite
obiter dicta (n.) คำนามพหูพจน์ของ obiter dictum
ตีแปลง (v.) fish bites a hole in a plant to lay eggs in
ลอบกัด (v.) backbite See also: attack (someone) behind his back, scheme behind one´s back
สินค้าต้องห้าม (n.) prohibited goods
เหลียวกัด (v.) turn to bite See also: wheel back and bite
แว้งกัด (v.) turn to bite See also: wheel back and bite Syn. เหลียวกัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
March straight outside and wash, or you'll not get a bite to eat.เดินตรงไปข้างนอกและล้าง หรือคุณจะไม่ได้รับกัดกิน
One bite and all your dreams will come true.หนึ่งกัดและความฝันของคุณจะ เป็นจริงขึ้นมา
And remember, nobody eats a bite until I find him.และจำไว้ว่า ไม่มีใครกินกัดจนฉันพบเขา
When that rope starts to pull tight you can feel the devil bite your ass!อีตอนที่เชือกเริ่มรัดแน่น นายรู้สึกได้เลยว่าปิศาจมันขย้ำตูดอยู่
It's all right. Don't let him bite this time.อย่าปล่อยให้เขากัดเวลานี้
What is this bite radius crap?- เเน่นอน - รัศมืการกัดบ้าบออะไรกัน
But the fact is, the bite radius on this animal is different than the wounds on the victim.เเต่รัศมืการกัดของฉลามตัวนี่ ต่างจากบาดเเผลบนตัวเหยื่อ
You stick your head in the sun, they're gonna come up behind you and bite off your ass!ถ้าคุณพลาดขึ้นมา มันก็จะกินคุณ
I...if you do that, I'll bite my tongue and kill myself.ฉัน.. ถ้าแกทำแบบนั้น ฉันจะกัดลิ้น ตายซะเดี๋ยวนี้
It could turn around and bite us right in the ass.มันอาจจะหันไปรอบ ๆ และกัดเราตอนในลา
That's more like it. We're gonna go grab a bite to eat. You wanna join us?ค่อยฟังเข้าท่าหน่อย เราจะไปหาอะไรกิน ไปมั้ย?
Do they bite - Do they snap - Or explode in the sackมันกัดมั้ย / มันทำร้ายเราได้มั้ย หรือมันจะระเบิดจากข้างใน

bite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dí, ㄉㄧˊ, 嘀] backbite
[zǐ, ㄗˇ, 訾] backbite; dislike
荒岛[huāng dǎo, ㄏㄨㄤ ㄉㄠˇ, 荒岛 / 荒島] barren or uninhabited island; CL:個|个
[yǎo, ㄧㄠˇ, 咬] bite; nip
荒无人烟[huāng wú rén yān, ㄏㄨㄤ ˊ ㄖㄣˊ ㄧㄢ, 荒无人烟 / 荒無人煙] desolate and uninhabited (成语 saw)
[shì, ㄕˋ, 噬] devour; to bite
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 咥] gnaw; bite
冻穿[dòng chuān, ㄉㄨㄥˋ ㄔㄨㄢ, 冻穿 / 凍穿] frostbite; chilblain
霜害[shuāng hài, ㄕㄨㄤ ㄏㄞˋ, 霜害] frostbite; frost damage (to crop)
[kěn, ㄎㄣˇ, 龈 / 齦] gnaw; bite
聚居地[jù jū dì, ㄐㄩˋ ㄐㄩ ㄉㄧˋ, 聚居地] inhabited land; habitat
中毒酶[zhōng dú méi, ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ ㄇㄟˊ, 中毒酶] inhibited enzyme
[kěn, ㄎㄣˇ, 啃] to gnaw; to nibble; to bite
青金石[qīng jīn shí, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄣ ㄕˊ, 青金石] lapis lazuli (mineral of the square albite family)
渺无人烟[miǎo wú rén yān, ㄇㄧㄠˇ ˊ ㄖㄣˊ ㄧㄢ, 渺无人烟 / 渺無人煙] remote and uninhabited (成语 saw); deserted; God-forsaken
三叶虫[sān yè chóng, ㄙㄢ ㄧㄝˋ ㄔㄨㄥˊ, 三叶虫 / 三葉蟲] trilobite
跌宕[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, 跌宕] uninhibited; free and unconstrained; rythmical
跌荡[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, 跌荡 / 跌盪] uninhibited; free and unconstrained; rythmical
跌荡[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, 跌荡 / 跌蕩] uninhibited; free and unconstrained; rythmical
无人[wú rén, ˊ ㄖㄣˊ, 无人 / 無人] unmanned; uninhabited
不羁[bù jī, ㄅㄨˋ ㄐㄧ, 不羁 / 不羈] unruly; uninhibited
任性[rèn xìng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄥˋ, 任性] willful; headstrong; uninhibited
咬人狗儿不露齿[yǎo rén gǒu r bù lù chǐ, ㄧㄠˇ ㄖㄣˊ ㄍㄡˇ ㄖ˙ ㄅㄨˋ ㄌㄨˋ ㄔˇ, 咬人狗儿不露齿 / 咬人狗兒不露齒] the dog that bites does not show its fangs (俗语 saying); fig. You can't tell the really dangerous enemy from his external appearance.

bite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
噛み付く(P);噛みつく;噛付く;かみ付く[かみつく, kamitsuku] (v5k,vt) to bite (at); to snap at; to snarl at; (P)
噛み切る;かみ切る[かみきる, kamikiru] (v5r,vt) to bite off; to gnaw through
噛み合う;噛合う;かみ合う[かみあう, kamiau] (v5u,vi) (1) to gear (engage) with; to be in gear (mesh); (2) to bite each other
噛み殺す;噛殺す;かみ殺す[かみころす, kamikorosu] (v5s,vt) (1) to stifle a smile, yawn, etc.; (2) to bite to death
噛傷;咬み傷[かみきず, kamikizu] (n) bite (wound)
当たり(P);当り(P);中り;中たり[あたり, atari] (n) (1) hit; (2) success; (3) guess; prediction; (4) affability; friendliness; (5) sensation; touch; (6) bruise (on fruit); (7) situation in which a stone or chain of stones may be captured on the next move (in the game of go); (8) (also written as 魚信) (See 魚信) bite (of a fish on a hook); strike; (suf) (9) per; each; (P)
歯向かう(P);歯向う(P);刃向かう[はむかう, hamukau] (v5u,vi) to strike back at; to bite back; to turn on; to rise against; to oppose; to defy; (P)
窮鼠噛猫[きゅうそごうびょう, kyuusogoubyou] (exp) A cornered rat will bite the cat; One who is cornered will fight like a devil
窮鼠猫を噛む[きゅうそねこをかむ, kyuusonekowokamu] (exp) (id) a cornered rat will bite a cat; despair turns cowards courageous
食いちぎる;食い千切る;食千切る[くいちぎる, kuichigiru] (v5r,vt) to bite off
食い付く;食いつく;食らい付く;食付く[くいつく(食い付く;食いつく;食付く);くらいつく(食らい付く), kuitsuku ( kui tsuku ; kui tsuku ; shoku tsuku ); kuraitsuku ( kura i tsuku )] (v5k,vi) (1) to bite at; to snap at; to nibble; (2) to get one's teeth into (metaphorically); to get to grips with; to really get into
食い切る;食切る[くいきる, kuikiru] (v5r,vt) (1) to bite through; (2) to eat up; to consume entirely
食い合う;食合う[くいあう, kuiau] (v5u,vi) (1) to bite each other; (2) to fit together; (v5u,vt) (3) to mutually encroach; (4) to eat together
食い殺す[くいころす, kuikorosu] (v5s,vt) to devour; to bite to death
齧り付く;齧りつく;噛り付く;噛りつく[かじりつく;かぶりつく, kajiritsuku ; kaburitsuku] (v5k,vi) to bite into; to stick to
齧る;噛る;囓る[かじる, kajiru] (v5r,vt) (1) to chew; to bite (at); to gnaw; to nibble; to munch; to crunch; to have a smattering of; (2) to dabble in (e.g. hobby, instrument)
アービタ[, a-bita] (n) arbiter
アクティビティ(P);アクチビティ;アクテビティ[, akuteibitei (P); akuchibitei ; akutebitei] (n) activity; (P)
アクティビティー[, akuteibitei-] (n) activity
アクティビティサンプリング[, akuteibiteisanpuringu] (n) activity sampling
アクティビティモデルステップ[, akuteibiteimoderusuteppu] (n) {comp} activity model step
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] (n) {comp} activity attributes
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} inter-activity defined context set
アビタ[, abita] (n) arbiter
インタラクティビティー[, intarakuteibitei-] (n) interactivity
インビテーション[, inbite-shon] (n) invitation
オービター[, o-bita-] (n) orbiter
おっぴら[, oppira] (adj-na) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited
がぶりと[, gaburito] (adv) (on-mim) emphatically (bite, gulp, chew, etc.)
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy)
クリエーティビティー[, kurie-teibitei-] (n) creativity
コハビテーション[, kohabite-shon] (n) cohabitation
ごりごり[, gorigori] (adv,adv-to,vs) (1) scraping; scratching; (adj-no,adj-na) (2) hard (to the bite, to the touch)
コルタン[, korutan] (n) coltan; columbite-tantalite
コロンバイト[, koronbaito] (n) columbite (mineral combining niobite and tantalite)
ちびっ子[ちびっこ, chibikko] (n) (col) small child; rug rat; ankle-biter
ばっくんちょ;ばくんちょ[, bakkuncho ; bakuncho] (n) (1) (sl) eating in one bite; (2) sexual intercourse
マイクログラビティー[, maikurogurabitei-] (n) microgravity
マルチハビテーション[, maruchihabite-shon] (n) multihabitation
ミイラ取りがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set
コネクティビティ[こねくていびてい, konekuteibitei] connectivity
システムアクティビティ[しすてむあくていびてい, shisutemuakuteibitei] system activity
最初のアクティビティ識別子[さいしょのアクティビティしきべつし, saishono akuteibitei shikibetsushi] original activity identifier
物理的回送禁止[ぶつりてきかいそうきんし, butsuritekikaisoukinshi] physical forwarding prohibited, PD PR
配布先表展開禁止[はいふさきひょうてんかいきんし, haifusakihyoutenkaikinshi] DL expansion prohibited

bite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวดอ[n.] (hūadø) EN: FR: bite [f] (vulg.)
ฮุบ[v.] (hup) EN: swallow ; gobble up ; bite FR: avaler
กัด[v.] (kat) EN: bite ; nip ; nibble FR: mordre
กัดฟันสู้[v. exp.] (katfan sū) EN: fight with determination ; bite the bullet (loc.) FR: serrer les dents (loc.)
กัดขาด[v.] (katkhāt) EN: bite off FR:
กัดเล็บเล่น[v. exp.] (kat lep len) EN: bite one's nails FR: se ronger les ongles
กัดเล็บมือ[v. exp.] (kat lep meū) EN: bite one's nails FR: se ronger les ongles
กัดต่อย[v. exp.] (kat tǿi) EN: bite ; sting FR: piquer
คำหนึ่ง[n.] (kham neung) EN: bite FR: morsure [f]
ขย้ำ[v.] (khayam) EN: bite ; pounce on FR:
คอยโอกาส[v. exp.] (khøi ōkāt) EN: wait one's chance ; wait for a right time ; wait for an opportunity ; bite one's time FR: attendre l'occasion
ของขบเคี้ยว[n.] (khøngkhopkh) EN: munchies ; light food snacks ; snacks ; things to bite or chew FR:
ขบ[v.] (khop) EN: crunch ; gobble ; crack ; bite ; grind ; grit ; chew FR: croquer ; mordre
กินบนเรือนขี้บนหลังคา[v. (loc.)] (kinbonreūoe) EN: be ungrateful ; bite the hand that feeds one FR:
กินเลือดกินเนื้อ[v. exp.] (kin leūat k) EN: eat someone up ; bite somebody's head off FR:
หมาเห่าใบตองแห้ง[n. (loc.)] (māhaobaitøn) EN: his bark is worse than his bite ; all talk no action FR:
ไม่แคร์[v. exp.] (mai khaē) EN: I don't care ; Bite me! FR: n'en avoir rien à cirer ; ce n'est pas mon problème
ไม่มีจะกิน[v. exp.] (mai mī ja k) EN: not have a bite to eat FR: ne rien avoir à se mettre sous la dent
แมลงกัดต่อย[n. exp.] (malaēng kat) EN: insect bite FR: piqûre d'insecte [f]
งับ[v.] (ngap) EN: bite ; grip ; seize with teeth FR: attraper avec les dents ; saisir dans la gueule ; happer ; mordre
แทะ[v.] (thae) EN: gnaw ; nibble ; bite ; chew on FR: ronger ; grignoter ; mordiller
ต่อย[v.] (tǿi = tøi) EN: sting ; bite FR: piquer
ตุ่มยุงกัด [n. exp.] (tum yung ka) EN: mosquito bite FR:
แว้งกัด[v.] (waēngkat) EN: turn to bite ; wheel back and bite FR:
ยุงกัด[n. exp.] (yung kat) EN: mosquito bite FR: piqûre de moustique [f]
อาศัย[v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาศัยตามแนวชายฝั่งทะเล[v. exp.] (āsai tām na) EN: FR: habiter le long des côtes
บัดดล[adv.] (batdon) EN: instantaneously ; immediately FR: brusquement ; soudainement ; subitement
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly ; immediately FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement ; à l'instant
หักบัญชี[v.] (hakbanchī) EN: debit one's account ; deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank FR: débiter un compte
ห้ามเด็ดขาด[v. exp.] (hām detkhāt) EN: be strictly prohibited (to) FR:
ห้ามนำทุเรียนขึ้น...[xp] (hām nam thu) EN: No durians ; durian prohibited FR: pas de durian à bord de …
หวงห้าม[adj.] (hūang-hām) EN: taboo ; forbidden ; prohibited ; restricted FR: tabou
จักร[n.] (jak) EN: cycle ; orbit FR: cercle [m] ; cycle [m] ; orbite [f]
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: referee ; judge ; umpire ; arbiter FR: arbitre [m] ; directeur de jeu [m] ; juge-arbitre [m]
กรรมการชี้ขาด[n. exp.] (kammakān ch) EN: referee ; umpire ; arbiter ; arbitrator FR:
กรรมการกลาง[n. exp.] (kammakān kl) EN: arbiter ; the one who has to say ; central committee FR:
การโคจร[n.] (kān khōjøn) EN: FR: orbite [f] ; révolution [f]
การตายกะทันหัน[n. exp.] (kān tāi kat) EN: FR: mort subite [f]
เขตชุมชน[n. exp.] (khēt chumch) EN: populated area ; township FR: zone habitée [f]

bite ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knutschfleck {m}love bite
Mückenstich {m}mosquito bite
ungehemmt; hemmungslos; ungezügelt {adj} | ungehemmter; hemmungsloser; ungezügelter | am ungehemmtesten; am hemmungslosesten; am ungezügeltstenuninhibited | more uninhibited | most uninhibited

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bite
Back to top