ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extreme

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extreme*, -extreme-

extreme ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extreme (adj.) ที่ร้ายแรงมาก See also: ที่รุนแรงมาก Syn. rigorous, severe, strict
extreme (adj.) ที่สุด Syn. final, ultimate
extreme (adj.) ที่ห่างที่สุด (โดยเฉพาะจากจุดศูนย์กลาง) Syn. farthest
extreme (n.) ระดับที่มากที่สุด See also: ระดับที่สูงที่สุด Syn. climax, maximum
extremely (adv.) อย่างสุดขีด See also: อย่างมาก, อย่างยิ่ง, อย่างยิ่งยวด, อย่างที่สุด, อย่างเต็มที่, อย่างรุนแรงที่สุด, เต็มพิกัด, อย่างบ้าคลั่ง Syn. greatly, utterly
extremely bad (adj.) เลวทราม (คำไม่เป็นทางการ) See also: เลวร้าย, ชั่วร้าย Syn. foul
extremely modern (adj.) ล้ำสมัย See also: ทันสมัยมาก
extremely old (adj.) แก่มาก (คำไม่เป็นทางการ ค่อนข้างให้ความหมายไปในทางตลกขบขัน) See also: เก่าแก่, โบราณ Syn. ancient Ops. modern, new
extremely subtle (adj.) ละเอียดเกินไป See also: ละเอียดมาก Syn. too subtle
English-Thai: HOPE Dictionary
extreme(อิคซฺทรีม') adj.,n. (ความ) สุด,ปลายสุด,สุดขีด,จัด,เกินไป,เกินขอบเขต,ไกลสุด,หนักที่สุด,สุดท้าย,ผิดธรรมดาที่สุด, See also: extremeness n., Syn. final
English-Thai: Nontri Dictionary
extreme(adj) ปลาย,สุดขีด,เกินไป,จัด,ปลายสุด,ไกลสุด
extremely(adv) อย่างยิ่งยวด,อย่างยิ่ง,อย่างที่สุด,อย่างมาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
extreme๑. สุดขีด ๒. ค่าสุดขีด [มีความหมายเหมือนกับ extremum] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
extremely high frequency (EHF)ความถี่สูงสุด (อีเอชเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
extreme floodextreme flood, น้ำท่วมสุดโต่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกขอบ (adj.) extreme See also: ultra- Syn. ที่สุด, เต็มที่, แรงกล้า, สุดโต่ง, สุดขอบ
ปลายสุด (adj.) extreme See also: inordinate Syn. สุดขั้ว, สุดท้ายปลายโต่ง
สุดขอบ (adj.) extreme See also: ultra- Syn. ที่สุด, เต็มที่, แรงกล้า, สุดโต่ง
สุดท้ายปลายโต่ง (adj.) extreme See also: inordinate Syn. สุดขั้ว, ปลายสุด
สุดโต่ง (adj.) extreme See also: inordinate Syn. สุดขั้ว, ปลายสุด, สุดท้ายปลายโต่ง
กริบ (adv.) extremely See also: absolutely, perfectly
จัด (adv.) extremely See also: exceedingly, excessively Syn. เกินไป, มากไป, ยิ่ง, เต็มที่ Ops. น้อยไป
ชะมัด (adv.) extremely See also: terribly, awfully
ตายห่า (adv.) extremely See also: terribly, awfully, heavily, severely
ตึดตื๋อ (adv.) extremely See also: very Syn. ตึ๊ดตื๋อ, มาก
ทายาด (adv.) extremely Syn. ยวดยิ่ง, ยิ่งยวด, อย่างยิ่ง
นัก (adv.) extremely See also: very, greatly, much, excessively, intensely, utterly Syn. มาก, หนักหนา, ยิ่ง, ยิ่งนัก
มากที่สุด (adv.) extremely See also: quite Syn. มาก
มากยิ่ง (adv.) extremely See also: exceedingly, very much Syn. ยิ่งนัก, นักหนา
มากไป (adv.) extremely See also: exceedingly, excessively Syn. เกินไป, ยิ่ง, เต็มที่ Ops. น้อยไป
ยวด (adv.) extremely See also: greatly, supremely, remarkably, notably Syn. เป็นที่สุด, อย่างยิ่ง
ยิ่ง (adv.) extremely See also: the asmostmost, the greatest, the most extremely Syn. เป็นยอด, ที่สุด
ยิ่งยวด (adv.) extremely Syn. ยวดยิ่ง, อย่างยิ่ง
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม (adv.) extremely See also: excessively, immensely Syn. มากมาย
สะบั้นหั่นแหลก (adv.) extremely Syn. เต็มที่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There is something extremely odd going onมีบางสิ่งที่น่าประหลาดสุดๆ กำลังเกิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"... wish to express our extreme displeasure...อยากบอกถึงความไม่พอใจสุดซึ้ง
General Dyer is but an extreme example of the principle.นายพลไดเยอร์เป็นตัวอย่าง ที่เห็นชัดอยู่แล้ว
And before dying of extreme old age, he supposedly imparted his tale to a... to a Franciscan friar, I think.และก่อนที่เขาจะตาย ด้วยอายุที่แก่มากจริงๆ คาดว่าเขาได้เปิดเผยความลับของเรื่องนี้ ผมคิดว่า ให้แก...
I think the fans here have an extreme case of Jamaican fever.ผมคิดว่ากองเชียร์ที่อยู่ที่นี่ ก็หันมาคลั่งไคล้จาไมก้า
It's called stereotypy. It's a syndrome produced by extreme stress.มันเรียกว่า stereotypy มันเป็นอาการเกิดจากความเครียดสูง
Every hour, more people are becoming infected... being driven to senseless acts of extreme violence.ทุกๆชั่วโมงต้องมีผู้คนติดเชื้อกลายเป็นบ้า ไร้สติสัมปชัญญะ โดยแสดงท่าทางบ้าระห่ำอย่างชัดเจน
Suman shrubs with extreme protococcus.ตัวมันใหญ่นะ ว่ามั้ย
I made up my mind to resort to more extreme measures.ผมตัดสินใจใช้วิธีอื่น
But nothing as extreme as Greg's. You have any luck?แต่ไม่มีอันไหนเหมือนกรณีของเกร็กที่นายพูดถึงเลย นายล่ะ เจออะไรมั่งหรือเปล่า?
T-X is designed for extreme combat, driven by a plasma reactor and equipped with onboard weapons.T-X ถูกออกแบบ สำหรับการต่อสู้ขั้นสูง จากเตาปฏิกรณ์ขนาดเล็ก เปลี่ยนให้เป็นอาวุธ ได้หลากหลาย
The cause of this extreme weather remains a mystery although some meteorologists believe sunspots are to blame.สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงยังเป็นที่กังขา... ...บางคนเชื่อว่าเกิดจากจุดดำบนดวงอาทิตย์
Mixed reports are coming in about some extreme weather occurring in the area.-นิคนักข่าวของเรารายงานว่า -นี่นั่นสภาพอากาศรุนแรง

extreme ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心碎[xīn suì, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄟˋ, 心碎] heart-broken; extreme depth of sorrow
奋勇[fèn yǒng, ㄈㄣˋ ㄩㄥˇ, 奋勇 / 奮勇] dauntless; to summon up courage and determination; using extreme force of will
否极泰来[pǐ jí tài lái, ㄆㄧˇ ㄐㄧˊ ㄊㄞˋ ㄌㄞˊ, 否极泰来 / 否極泰來] extreme sorrow turns to joy (成语 saw)
大度包容[dà dù bāo róng, ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ ㄅㄠ ㄖㄨㄥˊ, 大度包容] extreme tolerance; generous and forgiving
家贫如洗[jiā pín rú xǐ, ㄐㄧㄚ ㄆㄧㄣˊ ㄖㄨˊ ㄒㄧˇ, 家贫如洗 / 家貧如洗] extreme povery (成语 saw); destitute; penniless; poor as church mice
极限[jí xiàn, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢˋ, 极限 / 極限] limit; extreme boundary
疯狂[fēng kuáng, ㄈㄥ ㄎㄨㄤˊ, 疯狂 / 瘋狂] madness; extreme popularity
奇缺[qí quē, ㄑㄧˊ ㄑㄩㄝ, 奇缺] very short of (food, clean water etc); extreme shortage; deficit
满满登登[mǎn mǎn dēng dēng, ㄇㄢˇ ㄇㄢˇ ㄉㄥ ㄉㄥ, 满满登登 / 滿滿登登] ample; extremely abundant
不胜[bù shèng, ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ, 不胜 / 不勝] cannot bear or stand; be unequal to; very; extremely
不堪[bù kān, ㄅㄨˋ ㄎㄢ, 不堪] cannot bear; cannot stand; utterly; extremely
万难[wàn nán, ㄨㄢˋ ㄋㄢˊ, 万难 / 萬難] countless difficulties; extremely difficult; against all odds
不得了[bù dé liǎo, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ, 不得了] desperately serious; disastrous; extremely; exceedingly
渊博[yuān bó, ㄩㄢ ㄅㄛˊ, 渊博 / 淵博] erudite; profound; learned; extremely knowledgeable
切要[qiè yào, ㄑㄧㄝˋ ㄧㄠˋ, 切要] essential; extremely important
不亦乐乎[bù yì lè hū, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄌㄜˋ ㄏㄨ, 不亦乐乎 / 不亦樂乎] extremely; awfully
之至[zhī zhì, ㄓ ㄓˋ, 之至] extremely
大发雷霆[dà fā léi tíng, ㄉㄚˋ ㄈㄚ ㄌㄟˊ ㄊㄧㄥˊ, 大发雷霆 / 大發雷霆] extremely angry
奇丑无比[qí chǒu wú bǐ, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ ˊ ㄅㄧˇ, 奇丑无比 / 奇醜無比] extremely ugly; incomparably hideous
巨幅[jù fú, ㄐㄩˋ ㄈㄨˊ, 巨幅] extremely large (of paintings, photographs etc)
惨绝人寰[cǎn jué rén huán, ㄘㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 惨绝人寰 / 慘絕人寰] extremely tragic (成语 saw); with unprecedented brutality
慢长[màn cháng, ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ, 慢长 / 慢長] extremely long; unending
[jí, ㄐㄧˊ, 极 / 極] extremely; pole (geography, physics); utmost; top
极了[jí le, ㄐㄧˊ ㄌㄜ˙, 极了 / 極了] extremely; exceedingly
极其[jí qí, ㄐㄧˊ ㄑㄧˊ, 极其 / 極其] extremely
激进[jī jìn, ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ, 激进 / 激進] radical; extreme; extremist
热泪盈眶[rè lèi yíng kuàng, ㄖㄜˋ ㄌㄟˋ ˊ ㄎㄨㄤˋ, 热泪盈眶 / 熱淚盈眶] eyes brimming with tears of excitement (成语 saw); extremely moved
奇丑[qí chǒu, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ, 奇丑 / 奇醜] grotesque; extremely ugly; hideous
重金[zhòng jīn, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄣ, 重金] huge money; extremely rich; very expensive
八极拳[bā jí quán, ㄅㄚ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ, 八极拳 / 八極拳] Ba Ji Quan "Eight Extremes Fist" - Martial Art
千载难逢[qiān zǎi nán féng, ㄑㄧㄢ ㄗㄞˇ ㄋㄢˊ ㄈㄥˊ, 千载难逢 / 千載難逢] lit. hard to meet in a thousand years (成语 saw); extremely rare opportunity; once in a blue moon
极小[jí xiǎo, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄠˇ, 极小 / 極小] minimal; extremely small
至当[zhì dāng, ㄓˋ ㄉㄤ, 至当 / 至當] most suitable; extremely appropriate
[jīng, ㄐㄧㄥ, 精] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine)
客客气气气[kè kè qi qì qì, ㄎㄜˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙ ㄑㄧˋ ㄑㄧˋ, 客客气气气 / 客客氣气氣] politely; extremely deferential
珍重[zhēn zhòng, ㄓㄣ ㄓㄨㄥˋ, 珍重] precious; extremely valuable; (honorific) Please take good care of yourself!
不为已甚[bù wéi yǐ shèn, ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄧˇ ㄕㄣˋ, 不为已甚 / 不為已甚] refrain from going to extremes in meting out punishment; not be too hard on subject
毕恭毕敬[bì gōng bì jìng, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, 毕恭毕敬 / 畢恭畢敬] reverent and respectful; extremely deferential
火烧眉毛[huǒ shāo méi mao, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄇㄟˊ ㄇㄠ˙, 火烧眉毛 / 火燒眉毛] singeing one's eyebrows; fig. extremely urgent; desperate situation
十分[shí fēn, ㄕˊ ㄈㄣ, 十分] to divide into ten equal parts; very; hundred percent; completely; extremely; utterly; absolutely

extreme ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden
せられる[, serareru] (v1,aux-v) (1) (hon) verb used as an honorific for others' actions; (aux-v,v1) (2) (hon) (See せる・4) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions
ドM;どM[ドエム(ドM);どエム(どM), doemu ( do M ); do emu ( do M )] (n,adj-no) (col) (See ど・1) extreme masochist; very masochistic
どころ[, dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it
下手くそ(P);下手糞[へたくそ(P);ヘタクソ, hetakuso (P); hetakuso] (adj-na,n) (1) extreme clumsiness; severe lack of skill at a task; (int) (2) You're hopeless!; Give it up!; (P)
倦憊[けんぱい, kenpai] (n,vs) extreme fatigue
凶悪性[きょうあくせい, kyouakusei] (n) extreme brutality; atrocity; heinousness; heinous nature
国粋主義[こくすいしゅぎ, kokusuishugi] (n,adj-no) nationalism; extreme patriotism
大バカ;大馬鹿[おおバカ(大バカ);おおばか(大馬鹿), oo baka ( dai baka ); oobaka ( oobaka )] (n,adj-na,adj-no) extreme foolishness; utter fool
御用繁多[ごようはんた, goyouhanta] (n,adj-na) being busy with many things; extreme busyness due to pressure of business (often used humorously)
果てる[はてる, hateru] (v1,vi) (1) to end; to be finished; to be exhausted; to die; to perish; (suf) (2) indicates an extreme has been reached; (P)
極エロ[きょくエロ, kyoku ero] (n) extreme eroticism; something very erotic
極刑[きょっけい, kyokkei] (n) capital punishment; extreme penalty; ultimate punishment
極点[きょくてん, kyokuten] (n) pole (north, south); climax; extreme (point)
極紫外線[きょくしがいせん, kyokushigaisen] (n) extreme ultraviolet
極論[きょくろん, kyokuron] (n,vs) extreme logic; extreme argument; unreserved argument
欣羨[きんせん, kinsen] (n) (arch) being very jealous; extreme jealousy
絶倒[ぜっとう, zettou] (n,vs) extreme excitement; sidesplitting laughter
繁劇[はんげき, hangeki] (adj-na,n) extreme busyness
繁多[はんた, hanta] (adj-na,n) extreme busyness
股割り[またわり, matawari] (n) extreme leg-stretching exercise to increase flexibility of the crotch (sumo)
貞烈[ていれつ, teiretsu] (adj-na,n) extreme faithfulness
超高層[ちょうこうそう, choukousou] (n) extreme height; high-rise (i.e. building)
酸鼻[さんび, sanbi] (adj-na,n) appalling; awful; extreme pain; deep sorrow
金剛心[こんごうしん, kongoushin] (n) {Buddh} extreme religious piety; unshakable faith
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms)
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most
いとも[, itomo] (adv) extremely
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details
けったくそ悪い;卦体糞悪い[けったくそわるい, kettakusowarui] (adj-i) (vulg) extremely vexing
ごつい;ごっつい[, gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much
この上なく;この上もなく[このうえなく(この上なく);このうえもなく(この上もなく), konouenaku ( kono jouna ku ); konouemonaku ( kono ue monaku )] (exp) most of all; extremely
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart
そうにない[, souninai] (exp) (after masu-stem of verb) showing no signs of (verb); extremely unlikely to (verb)
それは;そりゃ;そりゃあ[, soreha ; sorya ; soryaa] (adv) (1) (See それはそれは・2) very; extremely; (exp) (2) that is
それはそれは[, sorehasoreha] (exp,int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely
ど下手[どべた, dobeta] (n,adj-na) very unskillful; extremely awkward
ビンベスト[, binbesuto] (n) (1) (See ビンバー,貧乏) extremely poor person; (2) 3rd degree poverty
ミリメートル波[ミリメートルは, mirime-toru ha] (n) extremely high frequency wave; EHF

extreme ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราส่วนค่าสุดขีดกับค่ามัชฌิม[n. exp.] (attrāsūan k) EN: extreme and mean ratio FR:
บร[adj.] (børa) EN: supreme ; extreme ; superior FR:
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
เฉียบ[adj.] (chīep) EN: sharp ; keen ; biting ; extreme FR: intense ; aigu ; vif ; extrême
จัด[adj.] (jat) EN: intense ; strong ; concentrated ; extreme FR: intense ; dense ; extrême
จุดสุดขีด[n. exp.] (jut sutkhīt) EN: extreme point FR:
ค่าสุดขีด[n. exp.] (khā sutkhīt) EN: extremum ; extreme FR:
ความอ่อนเพลีย[n.] (khwām ønphl) EN: exhaustion ; extreme fatigue FR: épuisement [m] ; faiblesse [f] ; fatigue extrême [f]
ความยินดีเป็นอย่างยิ่ง[n. exp.] (khwām yindī) EN: greatly FR: plaisir extrême [m]
หนักหนา[adv.] (naknā) EN: extremely ; exceedingly ; very much ; to a serious extreme FR: extrêmement ; vraiment beaucoup
โรคกลัวความตาย[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: thanatophobia ; extreme and irrational fear of death FR:
แสนสาหัส[adj.] (saēn sāhat) EN: extreme ; dreadful ; terrible FR:
แสนสวย[adj.] (saēn sūay) EN: remarkable FR: d'une extrême beauté ; magnifique ; remarquable
ซ้ายจัด[adj.] (sāi jat) EN: extreme leftist ; ultra leftist FR:
สุด[X] (sut) EN: last ; rearmost ; extreme ; most FR: dernier ; extrême ; ultime ; le comble de ; à la fin de
สุดฝีมือ[n. exp.] (sut fīmeū) EN: highest skill FR: extrême compétence
สุดขีด[adj.] (sutkhīt) EN: extreme ; great ; enormous ; utmost ; frenetic FR: extrême
สุดกู่[adv.] (sutkū) EN: far out ; far away ; far afield ; far off ; too far ; very far ; extreme FR:
สุดท้าย[adj.] (sutthāi) EN: last ; final ; extreme ; most finally FR: dernier ; final ; ultime
สุดเถื่อน[adj.] (sut theūoen) EN: FR: d'une extrême sauvagerie
สุดโต่ง[adj.] (suttōng) EN: extreme ; ultra (pref.) FR: extrême ; ultra (préf.)
เต็มแกน[adv.] (temkaēn) EN: with extreme difficulty ; barely FR:
ท้ายโต่ง[n.] (thāitōng) EN: extreme end FR:
ถึงขนาด[adv.] (theungkhanā) EN: to the extent that ; to the extreme FR:
ที่สุด (...ที่สุด)[adv.] (thīsut) EN: most ; maximum ; greatest ; largest ; utmost ; maximally ; extreme ; ultimate FR: ultime ; maximal ; le plus ... ; extrêmement ... ; le mieux …
ตกขอบ[adj.] (tokkhøp) EN: extreme ; ultra- ; egregious ; far out FR:
โต่ง[X] (tōng) EN: extreme ; ultra- FR:
ตัวเป็นเกลียว[adv. (loc.)] (tūapenklīo) EN: strenuously ; to the extreme ; to a frazzle FR:
ยิ่ง[adj.] (ying) EN: excessive ; extreme ; exceedingly ; supremely ; increasingly ; many FR: sublime ; suprême ; extrême
เอาเรื่อง[adv.] (aoreūang) EN: very ; extremely FR:
อัจฉริย-[pref.] (atchariya-) EN: extremely intelligent ; genius FR: génial
เบย[X] (boēi) EN: completely ; extremely FR:
ฉลาดเป็นกรด[adj.] (chalāt penk) EN: FR: extrêmement intelligent
ชะมัด[adv.] (chamat) EN: extremely ; exceptionally FR:
เฉียบ[adv.] (chīep) EN: exceedingly ; extremely ; very FR: extrêmement
โฉด[adj.] (chōt) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious FR: méchant ; mauvais
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally FR:
เดือดเนื้อร้อนใจ[adj.] (deūat neūa ) EN: extremely upset ; agitated FR:
ด่วนจี๋[adv.] (dūan jī) EN: extremely urgently ; immediately ; with utmost haste FR:

extreme ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
todunglücklich {adj} [ugs.]desperately unhappy; extremely unhappy
Extremwert {m}extreme value
Randfaser {f}extreme fiber
lebensgefährlich {adj}extremely dangerous
urgemütlich {adj}really comfortable; extremely cosy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extreme
Back to top