ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

division

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *division*, -division-

division ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
division (n.) กองทหาร See also: หน่วยทหาร Syn. corps, unit
division (n.) การแบ่ง See also: การแบ่งสันปันส่วน, การจัดสรร Syn. separation, breakup, dividing Ops. union, fusion
division (n.) การหาร Syn. separation
division (n.) ความแตกต่าง See also: การแตกแยก, ความไม่ลงรอยกัน Syn. separation
division (n.) แผนก See also: กอง Syn. group, branch subdivision, section
divisional (adj.) ซึ่งแบ่งแยก See also: ที่หารออก
English-Thai: HOPE Dictionary
division(ดิวิส'เชิน) n. การแบ่งแยก,การแบ่งสรร,การปันส่วน,ความแตกแยก,สิ่งที่แบ่งแยก,เส้นแบ่งเขต,การหาร,แผนก,ฝ่าย,ส่วน,หน่วย, See also: divisional adj. ดูdivision divisionary adj. ดูdivision, Syn. seperation,part,section,discord
division signn. เครื่องหมายหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
division(n) การหาร,การแบ่ง,การแบ่งแยก,การปันส่วน,ฝ่าย,แผนก,หน่วย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
division๑. กอง (หน่วยงาน)๒. กองพล๓. การแบ่งพวก (ลงคะแนนเสียง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
division boxdivision box, อาคารแบ่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กอง (clas.) division See also: part, group Syn. แผนก, เหล่า
กอง (n.) division See also: office, bureau
กองพล (n.) division
การจัดพวก (n.) division See also: distinction, classification, partition, separation Syn. การแบ่ง, การจำแนก, การจัดประเภท
การแตกออก (n.) division See also: allocation, apportionment, separation, split Syn. การแบ่ง, การแยก
การแบ่ง (n.) division See also: allocation, apportionment, separation, split Syn. การแยก, การแตกออก
การแบ่ง (n.) division See also: distinction, classification, partition, separation Syn. การจัดพวก, การจำแนก, การจัดประเภท
การแยก (n.) division See also: allocation, apportionment, separation, split Syn. การแบ่ง, การแตกออก
วิภาค (n.) division See also: distinction, classification, partition, separation Syn. การแบ่ง, การจัดพวก, การจำแนก, การจัดประเภท
หน่วย (n.) division See also: unit, group, department Syn. กลุ่ม, คณะ
เภท (n.) division See also: allocation, apportionment, separation, split Syn. การแบ่ง, การแยก, การแตกออก
แผนก (clas.) division See also: section, sector, subdivision, department Syn. กอง, เหล่า, พวก, หมู่
แผนก (n.) division See also: subdivision
แผนก (n.) division See also: section, sector, subdivision, department Syn. กอง, เหล่า, พวก, หมู่
4 เหล่า (n.) four divisions See also: four components, four parts Syn. จตุรงค์, องค์ 4
จตุรงค์ (n.) four divisions See also: four components, four parts Syn. องค์ 4, 4 เหล่า
จัตุรงค์ (n.) four divisions See also: four components, four parts Syn. จตุรงค์, องค์ 4, 4 เหล่า
ฝ่ายจัดการ (n.) management division
ส่วนข้อมูล (n.) information division
องค์ 4 (n.) four divisions See also: four components, four parts Syn. จตุรงค์, 4 เหล่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mobilize every division of the army and air force.ระดมพล ทั้งทัพบก ทัพอากาศ
Now passing, Hynkel's flying division number 34.เครื่องบินรบเฮนเคิล จำนวน 34 ลำ
At that time a whole German division was taken prisoner.ในขณะนั้นฝ่ายเยอรมันทั้งหมด ถูกจับเข้าคุก
You gentlemen relax. the tribe's raiding a Soviet tank division tomorrow.กองพันรถถังโซเวียต จะเข้าโจมตีวันพรุ่งนี้
Yeah, fuckin' sit in a room and do long division for the next 50 years.ใช่ จะให้ชั้นนั่งอยู่ในห้องแล้ว ให้ชั้นคิดเลขในอีก 50 ปี
Well, due to habeas corpus... you and Miss Bonifante had a common law marriage... which heretofore entitles her... to what is legally referred to... as equitable division of the assets.เอาล่ะ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการถือครองสินทรัพย์ ของคุณกับคุณโบนิฟานเต้ มีเรื่องการสมรสเข้ามาเกี่ยวข้อง which heretofore entitles her...
Runs the genetics and viral research division of Umbrella Corporation.เป็นผู้ควบคุณ ศูนย์การวิจัย พันธุกรรมและไวรัส ของบริษัทอัมเบลล่า
There's a Japanese convoy traveling north, division strength.มีกองกำลังญี่ปุ่นเคลื่อนที่ไปทางเหนือ..
In college, we'd start every season against Appalachian State or some slack Division ll team.ใช่ ทุกต้นฤดูกาลเราจะ แข่งกับทีมอัพพาลาเชียน หรือทีมบ๊วยๆในดิวิชั่น2 เตะเคาะสนิม
Kitazawa East Station, public safety division officer.สถานี คิตะซาวะ ตะวันออก,\แผนก รักษาความปลอดภัย อิชิมอนจิ โนโซมิ อายุ 23 ปี พนักงานรักษาความปลอดภัย
Ichimonji Nozomi 23 years old Public safety division officerฉันชื่อ อิชิมอนจิ โนโซมิ
Computer Crimes Division nailed him hacking into a D.O.D. system... and then they cut him a deal to come work for us.โดนจับข้อหาแฮ็คคอมพ์กลาโหมฯ เขาเลย... ทำคุณไถ่โทษด้วยการมาช่วยงานเรา

division ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分歧点[fēn qí diǎn, ㄈㄣ ㄑㄧˊ ㄉㄧㄢˇ, 分歧点 / 分歧點] branch point; division point
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 县 / 縣] county, PRC administrative division below province 省 and above district 區|区
九州[Jiǔ zhōu, ㄐㄧㄡˇ ㄓㄡ, 九州] division of China during earliest dynasties; fig. ancient China; Kyūshū, southernmost of Japan's four major islands
分工[fēn gōng, ㄈㄣ ㄍㄨㄥ, 分工] divide the work; division of labor
等分[děng fēn, ㄉㄥˇ ㄈㄣ, 等分] division into equal parts; equipartition
除法[chú fǎ, ㄔㄨˊ ㄈㄚˇ, 除法] division (math.)
道奇[Dào qí, ㄉㄠˋ ㄑㄧˊ, 道奇] Dodge, US automobile brand, division of Chrysler LLC
外侧沟[wài cè gōu, ㄨㄞˋ ㄘㄜˋ ㄍㄡ, 外侧沟 / 外側溝] lateral sulcus or Sylvian fissure (a main division of the brain)
外侧裂[wài cè liè, ㄨㄞˋ ㄘㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, 外侧裂 / 外側裂] lateral sulcus or Sylvian fissure (a main division of the brain)
师长[shī zhǎng, ㄕ ㄓㄤˇ, 师长 / 師長] military division level commander; teacher
分家[fēn jiā, ㄈㄣ ㄐㄧㄚ, 分家] to separate and live apart; division of a large family into smaller groups
分时多工[fēn shí duō gōng, ㄈㄣ ㄕˊ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄥ, 分时多工 / 分時多工] time division multiplexing; TDM
分波多工[fēn bō duō gōng, ㄈㄣ ㄅㄛ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄥ, 分波多工] wavelength division multiplexing; WDM
行政区划[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区划 / 行政區劃] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
行政区画[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区画 / 行政區畫] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
[qí, ㄑㄧˊ, 旗] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county
种姓[zhǒng xìng, ㄓㄨㄥˇ ㄒㄧㄥˋ, 种姓 / 種姓] caste (traditional Indian social division)
种姓制[zhǒng xìng zhì, ㄓㄨㄥˇ ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ, 种姓制 / 種姓制] caste system (traditional Indian social division)
部类[bù lèi, ㄅㄨˋ ㄌㄟˋ, 部类 / 部類] category; division
细胞分裂[xì bāo fēn liè, ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ, 细胞分裂 / 細胞分裂] cell division
部门[bù mén, ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, 部门 / 部門] department; branch; section; division
少数民族乡[shǎo shù mín zú xiāng, ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄒㄧㄤ, 少数民族乡 / 少數民族鄉] ethnic township (formal village level subdivision of PRC county)
加减乘除[jiā jiǎn chéng chú, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ ㄔㄨˊ, 加减乘除 / 加減乘除] four rules of arithmetic; addition, subtraction, multiplication and division
分频[fēn pín, ㄈㄣ ㄆㄧㄣˊ, 分频 / 分頻] frequency sharing; subdivision of radio waveband
运算法则[yùn suàn fǎ zé, ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ ㄗㄜˊ, 运算法则 / 運算法則] rules of calculation (addition, subtraction, multiplication and division); algorithm; fig. to scheme; to calculate (i.e. plot)
克什克腾[Kè shí kè téng, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ, 克什克腾 / 克什克騰] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia
克什克腾旗[Kè shí kè téng qí, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ ㄑㄧˊ, 克什克腾旗 / 克什克騰旗] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia
亚门[yà mén, ㄧㄚˋ ㄇㄣˊ, 亚门 / 亞門] subdivision; subphylum (taxonomy)
中央直辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, 中央直辖市 / 中央直轄市] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city
直辖市[zhí xiá shì, ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, 直辖市 / 直轄市] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city
[méng, ㄇㄥˊ, 盟] oath; pledge; union; to ally; league, a subdivision corresponding to prefecture in Inner Mongolia
分点[fēn diǎn, ㄈㄣ ㄉㄧㄢˇ, 分点 / 分點] point of division
地区[dì qū, ㄉㄧˋ ㄑㄩ, 地区 / 地區] region; area; prefecture (main subdivision of most PRC provinces)
余数[yú shù, ㄩˊ ㄕㄨˋ, 余数 / 餘數] remainder (in division)
韵目[yùn mù, ㄩㄣˋ ㄇㄨˋ, 韵目 / 韻目] rhyme entry; subdivision of a rhyming dictionary (containing all words with the given rhyme)
苏木[sū mù, ㄙㄨ ㄇㄨˋ, 苏木 / 蘇木] sappan wood (Caesalpinia sappan), used in Chinese medicine; administrative subdivision of banner 旗 (county) in inner Mongolia (Mongol: arrow)
区划[qū huà, ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 区划 / 區劃] subdivision (e.g. of provinces into counties)
区画[qū huà, ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 区画 / 區畫] subdivision (e.g. of provinces into counties)
[fāng, ㄈㄤ, 坊] subdivision of a city
十二时辰[shí èr shí chen, ㄕˊ ㄦˋ ㄕˊ ㄔㄣ˙, 十二时辰 / 十二時辰] twelve divisions of the day of early Chinese and Babylonian time-keeping and astronomy

division ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シダ植物;羊歯植物[シダしょくぶつ(シダ植物);しだしょくぶつ(羊歯植物), shida shokubutsu ( shida shokubutsu ); shidashokubutsu ( shida shokubutsu )] (n) pteridophyte (any plant of division Pteridophyta, inc. ferns and fern allies)
ディビジョン[, deibijon] (n) division
乙夜[いつや;おつや, itsuya ; otsuya] (n) (arch) second division of the night (approx. 9 pm to 11 pm)
付け出し;付出し[つけだし, tsukedashi] (n) (1) bill; account; (2) very successful amateur sumo wrestler, allowed to start professional career in makushita division
体細胞分裂[たいさいぼうぶんれつ, taisaiboubunretsu] (n) somatic cell division (i.e. mitosis)
分点[ぶんてん, bunten] (n) (1) equinoctal point; equinoctial point; (2) division points (along lines)
区処[くしょ, kusho] (n,vs) dividing for administrative purposes; partition; division
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n,vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P)
周波数多重[しゅうはすうたじゅう, shuuhasuutajuu] (n) {comp} FDD; frequency division duplex
師団長[しだんちょう, shidanchou] (n) division commander
幕下付け出し;幕下付出し[まくしたつけだし, makushitatsukedashi] (n) very successful amateur sumo wrestler, allowed to start professional career in makushita division
時間多重[じかんたじゅう, jikantajuu] (n) {comp} TDD; time division duplex
案分;按分;あん分[あんぶん, anbun] (n,vs) proportional division or distribution
減数[げんすう, gensuu] (n,vs) (1) decreasing in number; (2) type of cell division (biology); (3) subtrahend
異型分裂[いけいぶんれつ, ikeibunretsu] (n) heterotypic division
[げん, gen] (n,n-suf) (1) (arch) special Nara-period administrative division for areas containing a detached palace (Yoshino and Izumi); (n) (2) (arch) (See 大宰府) secretary; third highest-ranking officials in the Dazaifu
直交周波数多重[ちょっこうしゅうはすうたじゅう, chokkoushuuhasuutajuu] (n) {comp} OFDM; orthogonal frequency division multiplexing
直交周波数多重変調[ちょっこうしゅうはすうたじゅうへんちょう, chokkoushuuhasuutajuuhenchou] (n) {comp} orthogonal frequency division multiplexing
直接分裂[ちょくせつぶんれつ, chokusetsubunretsu] (n) (obsc) (See 無糸分裂) direct division (i.e. amitosis)
空挺師団[くうていしだん, kuuteishidan] (n) Airborne Division
細胞分裂[さいぼうぶんれつ, saiboubunretsu] (n) cell division
縦割り[たてわり, tatewari] (n) dividing vertically; vertical split; top-to-bottom sectioning; division into sections; splitting lengthwise
部属[ぶぞく, buzoku] (n) assign to sections; division
間切[まぎり, magiri] (n) (obs) (See 村) land division in the Ryukyu Kingdom equivalent to modern villages
[ぜき, zeki] (suf) (hon) (abbr) (See 関取) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
除号[じょごう, jogou] (n) mathematical division sign
一分野[いちぶんや, ichibunya] (n) one field; a division; a branch (e.g. of study, etc.)
下位分類[かいぶんるい, kaibunrui] (n) subclass; subdivision
事業部制[じぎょうぶせい, jigyoubusei] (n) company consisting of autonomous divisions
二十四節気[にじゅうしせっき, nijuushisekki] (n) 24 divisions of the solar year; 24 terms used to denote the changing of the seasons
亜門[あもん, amon] (n) subphylum; (biological) subdivision
仕切り[しきり, shikiri] (n) (1) partition; division; boundary; compartment; (2) settlement of accounts; (3) preliminary warm-up ritual (sumo); toeing the mark; (P)
内部分裂[ないぶぶんれつ, naibubunretsu] (n) internal disunity; internal division; internal rift
分裂[ぶんれつ, bunretsu] (n,vs) split; division; break up; (P)
分配[ぶんぱい, bunpai] (n,vs) division; sharing; distribution; dissemination; allocation; (P)
分隊長[ぶんたいちょう, buntaichou] (n) squad leader; divisional officer
加減乗除[かげんじょうじょ, kagenjoujo] (n) the four arithmetical operations (addition, subtraction, multiplication, division)
区分[くぶん, kubun] (n,vs,adj-no) division; section; demarcation; partition; segmentation; subdivision; (traffic) lane; compartment; classification; sorting; (P)
区分け[くわけ, kuwake] (n,vs) division; section; demarcation; (traffic) lane; compartment; classification; sorting
区画(P);区劃[くかく, kukaku] (n,vs) division; section; compartment; boundary; area; block; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
中間配線盤[ちゅうかんはいせんばん, chuukanhaisenban] IDF, Intermediate Division Frame
主配線盤[しゅはいせんばん, shuhaisenban] MDF, Main Division Frame
分割[ぶんかつ, bunkatsu] division (vs), segmenting, partition, splitting
周波数分割多重[しゅうはすうぶんかつたじゅう, shuuhasuubunkatsutajuu] FDM, Frequency Division Multiplexing
周波数多重[しゅうはすうたじゅう, shuuhasuutajuu] FDD, frequency division duplex
手続き部の終わり[てつづきぶのおわり, tetsudukibunoowari] end of procedure division
時分割型マルチプレクサ[じぶんかつマルチプレクサ, jibunkatsu maruchipurekusa] time division multiplexer
時分割多元接続[じぶんかつたげんせつぞく, jibunkatsutagensetsuzoku] Time Division Multiple Access, TDMA
時分割多重[じぶんかつたじゅう, jibunkatsutajuu] Time Division Multiplexing, TDM
時分割多重化[じぶんかつたじゅうか, jibunkatsutajuuka] time division multiplexing (TDM)
時分割多重装置[じぶんかつたじゅうそうち, jibunkatsutajuusouchi] Time Division Multiplexer
時間多重[じかんたじゅう, jikantajuu] TDD, time division duplex
直交周波数多重[ちょっこうしゅうはすうたじゅう, chokkoushuuhasuutajuu] OFDM, orthogonal frequency division multiplexing
直交周波数多重変調[ちょっこうしゅうはすうたじゅうへんちょう, chokkoushuuhasuutajuuhenchou] orthogonal frequency division multiplexing
共通細目[きょうつうさいもく, kyoutsuusaimoku] common subdivision
周波数分割マルチプレクサ[しゅうはすうぶんわりマルチプレクサ, shuuhasuubunwari maruchipurekusa] Frequency-Division Multiplexer, FDM
四則演算[しそくえんざん, shisokuenzan] the four basic arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, division)

division ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั้น[n.] (ban) EN: section ; part ; portion ; division ; half FR: section [f] ; portion [f] ; moitié [f]
บริเฉท[n.] (børichēt) EN: chapter ; section ; compiled and classified articles ; sectional articles ; arrangement ; classification ; division FR: chapitre [m]
บริเฉท-[pref.] (børichētha ) EN: chapter ; section ; compiled and classified articles ; sectional articles ; arrangement ; classification ; division FR: chapitre [m]
บูรพาพยัคฆ์[n. prop.] (Būraphā Pha) EN: Burapha Payak ; Tigers of the East ; 2nd Infantry Division of the Queen's Guard FR:
ชาดก[n. prop.] (Chādok) EN: Jataka ; [name of the tenth division of the Khuddaka Nikàya] ; stories of the Buddha’s previous lives FR: Jataka
ดิวิชัน[n.] (diwichan) EN: division FR: division [f]
ดิวิชั่น[n.] (diwichan) EN: division FR: division [f]
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: department ; service FR: division [f]
ฝ่ายการพยาบาล[n. exp.] (fāi kān pha) EN: nursing division FR:
เจ้าคณะ[n.] (jaokhana) EN: chief monk of an administrative division ; ecclesiastical chief officer ; ecclesiastical governor ; chief monk of a monastery section FR:
จริยาปิฎก[n.] (jariyāpitok) EN: modes of conduct ; [name of the fifteenth division of the Khuddaka Nikāya] FR:
การแบ่ง[n.] (kān baeng) EN: division ; distribution FR: distribution [f] ; partage [m]
การแบ่งชั้น [n. exp.] (kān baeng c) EN: division ; classification ; stratification FR:
การแบ่งมรดก[n. exp.] (kān baeng m) EN: division of an estate FR:
การแบ่งงานกันทำ[n. exp.] (kān baeng n) EN: horizontal division of labour FR:
การแบ่งภายใน[n. exp.] (kān baeng p) EN: internal division FR:
การแบ่งภายนอก[n. exp.] (kān baeng p) EN: external division FR:
การแบ่งแรงงาน [n. exp.] (kān baeng r) EN: division of labour ; division of labor (Am.) FR:
การแบ่งเซลล์[n. exp.] (kān baeng s) EN: cell division FR: division cellulaire [f]
การแบ่งตัวออกเป็นสอง[n. exp.] (kān baeng t) EN: binary fission ; cell division FR:
การแบ่งแยก[n.] (kān baengya) EN: split ; discrimination ; demarcation FR: division [f] ; séparation [f] ; partage [m]
การหาร[n.] (kānhān) EN: division FR: division [f]
การหารลงตัว[n. exp.] (kānhān long) EN: exact division FR:
การหารสั้น [n. exp.] (kānhān san) EN: short division FR:
การหารสังเคราะห์ [n. exp.] (kānhān sang) EN: synthetic division FR:
การหารยาว[n. exp.] (kānhān yāo) EN: long division FR:
การจำแนก[n.] (kān jamnaēk) EN: classification ; categorization FR: classification [f] ; classement [m] ; catégorisation [f] ; distribution [f] ; séparation [f] ; division [f]
การกระจายความมั่งคั่ง[n. exp.] (kān krajāi ) EN: division of wealth ; distribution of wealth FR: répartition de la richesse [f]
ขันธ์[n.] (khan) EN: group ; collection ; aggregate ; division FR: groupe [m]
ขั้นตอนวิธีการหาร[n. exp.] (khantønwith) EN: division algorithm FR: algorithme de division [m]
เขต[n.] (khēt) EN: administrative district of Bangkok ; Bangkok constituency FR: circonscription de Bangkok [f] ; division administrative de Bangkok [m] ; arrondissement de Bangkok [m]
เขต[n.] (khēt) EN: constituency ; district (Am.) ; ward ; administrative division FR: arrondissement [m] ; district [m] ; circonscription électorale [f] ; canton électoral (Belg.) [m]
เขตการปกครอง[n. exp.] (khēt kān po) EN: administrative district FR: division administrative [f]
เขตการปกครองท้องถิ่น[n. exp.] (khēt kān po) EN: FR: division administrative locale [f]
ขุททกปาฐะ[n.] (khutthakapā) EN: “Shorter Texts” ; the “Text of Small Passages” ; [name of the first division of the Khuddaka Nikāya] FR:
ความแตกแยก[n.] (khwām taēky) EN: disharmony ; disunion ; separation FR: division [f] ; désunion [f] ; séparation [f]
กิ่งก้านสาขา[n. exp.] (king kān sā) EN: branch ; subdivision ; division FR: division [f]
กอง[n.] (køng) EN: division ; office ; bureau ; agency ; headquarters ; unit ; organization FR: division [f] ; bureau [m]
กองบังคับการ[n. exp.] (køng bangkh) EN: division ; headquarters FR: division [f]
กองบังคับการอำนวยการ[n. exp.] (køng bangkh) EN: general staff division FR:

division ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kartellamt {n}Antitrust Division [Am.]
Beschwerdeabteilung {f}appeal division
Rechnungshof {m}audit division [Am.]; Auditor General's office [Br.]
Geschäftsbereich {m}business division
Zellteilung {f} [biol.]cell division
Nulldivision {f}zero division
Einspruchsabteilung {f}opposition division
Anlagenbuchhaltung {f}plant record division
Prüfungsabteilung {f}quality assurance (QA); examining division
Divisionszeichen {n}division sign
Strichskala {f}division scale
Abteilungstitel {m} (einer Unterabteilung eines in mehreren Teilen erscheinenden Buches)divisional title
Teilanmeldung {f}divisional application
Subdivision {f} [math.]subdivision
abteilungsübergreifend {adj}inter-divisional

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า division
Back to top