ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rebut

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rebut*, -rebut-

rebut ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rebut (vt.) โต้แย้ง See also: พิสูจน์แย้ง, นำสืบเพื่อหักล้าง Syn. confute, negate, refute
rebuttal (n.) การคัดค้าน See also: การโต้แย้ง Syn. confutation
English-Thai: HOPE Dictionary
rebut(รีบัท') vt.,vi. โต้แย้ง,พิสูจน์แย้ง,นำสืบหักล้าง,โต้กลับ, See also: rebutable adj. rebutment n. rebuttal n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rebutโต้แย้ง, หักล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I see. Rebuttal?ฉันเห็นแล้ว หลักฐานหักล้าง
Oh. Unless you have some sort of rebuttal?อ่ะ นอกเสียจากว่าคุณจะไม่ยินยอมอะไรอย่างนั้นสินะครับ?
They'll need a miracle to win in rebuttal.ทางนู้นต้องพึ่งปาฏิหาริย์เลยล่ะ ถ้าจะชนะเราในการคัดค้าน
I have no rebuttal to that statement.ฉันไม่มีคำคัดค้านใดๆ
Mr. Vittori, rebuttal.เชิญคุณวิตตอรี่ ฝ่ายค้านในการโต้วาทีค่ะ
I will handle with the media. You can just make yourself look great and go do the autograph session. I will let them issue the rebuttal article, saying we are innocent.ฉันจัดการนักข่างเอง นายแค่ทำตัวให้ดูดีแล้วไปแจกลายเซ็น ชั้นจะให้พวกเค้าเขียนแก้ข่าวให้
Well, it's more like a rebuttal.อ่า มันเหมือนกับบทความโต้แย้งเสียมากกว่า
A rebuttal of everything that Treadwell lied about.โต้แย้งทุกอย่าง ที่เทรดเวลล์โกหกขึ้นมา
Professor Taylor is scheduled to teach, but I have a rebuttal.ศาสตราจารย์เทย์เลอร์เป็นคนสอน แต่ผมไม่ชอบเขาเลย

rebut ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反证[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 反证 / 反證] disproof; rebuttal; reductio ad absurdum

rebut ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
反証[はんしょう, hanshou] (n,vs) proof to the contrary; disproof; counter-evidence; rebuttal; refutation; (P)
弁駁;辯駁(oK)[べんばく;べんぱく, benbaku ; benpaku] (n,vs) refutation; contradiction; rebuttal; disproof; disputation
晴れ舞台;晴舞台[はれぶたい, harebutai] (n) (See 晴れの舞台) big moment (e.g. performance, in the spotlight); gala occasion; (on the) world stage

rebut ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยะสังคม[n. exp.] (khaya sangk) EN: dregs of society ; the scum of the earth FR: lie de la société [f] ; rebut de la société [m] ; engeance [f]
ของเสีย[n.] (khøngsīa) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement FR: déchet [m] ; ordure [f] ; rebut [m]
สวะ[n.] (sawa) EN: rubbish ; trash ; refuse ; ruck FR: rebut [m] ; déchet [m]
ตอบโต้[v.] (tøptō) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir
โต้เถียง[v.] (tōthīeng) EN: argue ; debate ; dispute ; raise an objection ; refute ; rebut ; oppose ; content ; dissent ; answer FR: polémiquer ; batailler ; discuter ; disputer (vx - litt.)
โต้แย้ง[v.] (tōyaēng) EN: argue ; dispute ; raise an objection ; object ; refute ; rebut ; oppose ; contest ; content FR: disputer ; argumenter ; polémiquer ; controverser (r.)
การโต้แย้งข้อกล่าวหา[n. exp.] (kān tōyaēng) EN: rebuttal FR:
พยานหลักฐานเพื่อหักล้าง[n. exp.] (phayānlakth) EN: evidence in rebuttal FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rebut
Back to top