ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

finale

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *finale*, -finale-

finale ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
finale (n.) ฉากสุดท้ายในละคร See also: ตอนจบ, ตอนสุดท้าย Syn. climax, ending, epilogue Ops. prologue
English-Thai: HOPE Dictionary
finale(ฟีนา'ลี) n. ฉากสุดท้าย,ตอนจบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finale (Computer file)ฟีนาเล่ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Episode 11 Finale SpecialEpisode 11 Finale Special
Eeleanor, Andreleon Talley is raving about the finale dress.เอลานอร์คะ Andreleon Talley กรี๊ดชุดฟินาเล่ของคุรมากเลยค่ะ
About the finale dress, loved it.ชุดฟินาเล่ตัวนั้นน่ะหรอ ฉันชอบมันมากเลยหละ
Just giving things a finale vibe.แค่พยายามสร้างบรรยากาศตอนจบน่ะ
Well, how's this for a finale vibe?เหรอ บรรยากาศตอนจบยังไงกัน?
The raffle is the grand finale to an evening-long festival of fun and folly....แรฟเฟิล (ของจับฉลาก) จะเป็นรางวัลใหญ่ ในยามเย็นอันแสนสำราญบันเทิงนี้
Do not tell me it is the season finale of Glee.เธญเธขเนˆเธฒเธšเธญเธเธ™เนˆเธฐเธงเนˆเธฒ เธ„เธทเธ™เธ™เธตเน‰เน€เธ›เน‡เธ™เธ•เธญเธ™เธ›เธดเธ”เธ‹เธตเธ‹เธฑเนˆเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡ Glee
But the souls of the little ones must have weighed heavily upon them, as their reign of terror climaxed in a shocking finale in 1926.แต่ว่าดวงวิญญาณของพวกเด็กพวกนั้น มันคงหนักอืึ้ง เรื่องน่าสะพรึงกลัวนั่นทำให้ประหวั่นพรั่นพรึงกันมากในปี 1926
Ooh, Bachelorette finale later.โอ้ Bachelorette ตอนจบ นี่นา
That's the big finale to a 6-course meal?นั่นควรเป็นการปิดท้ายที่ยิ่งใหญ่สำหรับ มื้ออาหาร6คอร์สนี้นะ
So, sit back, relax and enjoy the Season Finale of Where the Bears Are.ดังนั้นตามสบายและเชิญรับชม ตอนจบของ Where the Bears Are.
Best finale ever.ฟินาเล่ที่ดีที่สุด ever.

finale ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グランドフィナーレ[, gurandofina-re] (n) grand finale
フィナル;フィナーレ[, finaru ; fina-re] (n) finale (ita
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P)
大団円[だいだんえん, daidan'en] (n) denouement; ending; conclusion; (grand) finale
大尾[たいび, taibi] (n) end; conclusion; finale
終曲[しゅうきょく, shuukyoku] (n) finale
大詰め(P);大詰[おおづめ, oodume] (n) final scene; the end; finale; (P)
大詰めを迎える;大詰を迎える[おおづめをむかえる, oodumewomukaeru] (exp,v1) to approach the finale; to come to a close
終局[しゅうきょく, shuukyoku] (n,adj-no) end; close; conclusion; denouement; finale; end of a game of go; (P)

finale ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั้นปลาย[n.] (banplāi) EN: end ; final part FR: phase finale [f]
บทส่งท้าย[n. exp.] (bot songthā) EN: epilogue ; finale ; postscript FR:
จุดหมายปลายทาง[n.] (jutmāiplāit) EN: destination ; end destination ; ultimate goal ; terminal point FR: destination [f] ; destination finale [f] ; objectif final [m]
การตัดสินใจครั้งสุดท้าย[n. exp.] (kān tatsinj) EN: final decision FR: décision finale [f]
คำพิพากษาถึงที่สุด[n. exp.] (khamphiphāk) EN: final judgement ; final judgment (Am.) FR: décision finale [f]
แหละ[adv.] (lae) EN: quite ; really ; quite so ; just that ; that is ; [end particle used for emphasis] FR: vraiment ; exactement ; bien sûr ; évidemment ; bien entendu ; [particule finale d'insistance]
ไม้ทัณฑฆาต (–์)[X] (māithanthak) EN: [mark indicating a silent final consonant] FR: [symbole indiquant une consonne finale muette]
–์[symb.] (māithanthak) EN: [mark indicating a silent final consonant] FR: [symbole indiquant une consonne finale muette]
นะ[part.] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer] FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué] ; voulez-vous ? ; donc
น่ะ[part.] (na) EN: [ending particle to make a command softer] FR: [particule finale d'impératif atténué] ; c'est compris ?
เนอะ[X] (noe) EN: [affirmative ending particle] ; [opinion or confirmation ending particle] FR: [particule finale affirmative]
พยัญชนะท้าย[n. exp.] (phayanchana) EN: FR: consonne finale [f]
พยางค์สุดท้าย[n. exp.] (phayāng sut) EN: FR: syllabe finale [f]
รอบชิงชนะเลิศ[n. exp.] (røp ching c) EN: final FR: finale [f]
สินะ[part.] (sina) EN: [terminal particle to soften a question or command] FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué]
ที่หมายสุดท้าย[n. exp.] (thī māi sut) EN: final destination FR: destination finale [f]
ตัวสะกด[n.] (tūasakot) EN: final consonant ; final voiced consonant FR: consonne finale [f]
เก็บงาน[v.] (kepngān) EN: finish up a job ; put on the finishing touches FR: mettre la touche finale
กลายมาเป็น[X] (klāi mā pen) EN: FR: finalement
ล่ะ (...ล่ะ)[X] (... la) EN: what about ...? ; [particle used at the end of a question, command or entreaty] FR: et à propos de ... ? ; dis-moi ? ; donc ? ; [particule interrogative ou impérative finale]
มาตราตัวสะกด[n. exp.] (māttrā tūas) EN: FR: consonnes finales [f]
ในที่สุด[adv.] (nai thīsut) EN: finally ; at last ; eventually ; lastly ; ultimately FR: finalement ; en définitive ; au final ; en fin de compte
นับว่า[adv.] (napwā) EN: FR: finalement ; en définitive
ปรุง[v.] (prung) EN: decorate ; embellish ; adorn ; put the finishing touches FR: décorer ; apporter la touche finale
สุดท้ายนี้[adv.] (sutthāi nī) EN: finally ; in conclusion FR: finalement ; en conclusion

finale ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halbfinaleteilnehmer {m} | Halbfinaleteilnehmer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า finale
Back to top