ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ridicule

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ridicule*, -ridicule-

ridicule ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ridicule (vt.) เยาะเย้ย See also: ล้อเลียน, ยั่วเย้า, เยาะหยัน Syn. laugh at, mock, sneer
ridicule (n.) การเยาะเย้ย See also: การเยาะหยัน, การหัวเราะเยาะ Syn. laughter, mockery, sarcasm
English-Thai: HOPE Dictionary
ridicule(ริด'ดะคิว) vt.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,หยอกล้อ, See also: ridiculer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
ridicule(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,หยอกล้อ,ยั่วเย้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูหมิ่น (v.) ridicule See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า
น่าขัน (v.) ridicule See also: mock, deride, taunt Syn. น่าหัวเราะเยาะ Ops. น่าชื่นชม
น่าชวนหัว (v.) ridicule See also: make fun of, deride, taunt Syn. น่าขัน, น่าเยาะเย้ย, น่าตลก, น่าขบขัน Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
น่าตลก (v.) ridicule See also: make fun of, deride, taunt Syn. น่าชวนหัว, น่าขัน, น่าเยาะเย้ย, น่าขบขัน Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
น่าหัวเราะเยาะ (v.) ridicule See also: make fun of, deride, taunt Syn. น่าชวนหัว, น่าขัน, น่าเยาะเย้ย, น่าตลก, น่าขบขัน Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
น่าเยาะเย้ย (v.) ridicule See also: make fun of, deride, taunt Syn. น่าชวนหัว, น่าขัน, น่าตลก, น่าขบขัน Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
เย้ย (v.) ridicule See also: mock, jeer, sneer Syn. เยาะเย้ย, เย้ยหยัน, หยัน Ops. ยกย่อง, สรรเสริญ, ชมเชย
เย้ย (v.) ridicule See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride Syn. เยาะเย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น
เย้ย (v.) ridicule See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride Syn. เย้ยหยัน, หยัน
เย้ยหยัน (v.) ridicule See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น
เยาะเย้ย (v.) ridicule See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride Syn. เย้ยหยัน, เย้ย, หยัน
เยาะเย้ยถากถาง (v.) ridicule See also: satirize, mock, jeer at Syn. เย้ยหยัน, ค่อนขอด, แดกดัน
แดก (v.) ridicule See also: be sarcastic, be ironic, speak sarcastically Syn. กระทบกระเทียบ, แดกดัน, กระทบกระแทก, เหน็บแนม, ประชดประชัน, ถากถาง
ไยไพ (v.) ridicule See also: mock, jeer, sneer Syn. เยาะเย้ย, เย้ยหยัน, เย้ย, หยัน Ops. ยกย่อง, สรรเสริญ, ชมเชย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He just isn't sure. It's not easy to stand alone against the ridicule of others.เขาก็ไม่แน่ใจว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยืนคนเดียวกับเยาะเย้ยของผู้อื่น
The people will ridicule BuYeo.พสกนิการจะพากันหัวเราะเยาะพูยอ
This is a message to ridicule me.นี่เป็นข้อความ เยาะเย้ยฉันหรือ
A world where I couldn't constantly ridicule your hair.โลกที่ไม่มี การเยาะเย้ยผมของนาย
And that opens her up to justifiable ridicule for wearing them.แล้วก็เหมาะกับปรียาดี โดนหัวเราะเยาะใส่ก็ยุติธรรมดีแล้ว
And yet you find it funny to ridicule and underestimate the human race?และคุณคิดว่าสิ่งที่คุณ กำลังทำมันน่าสนุกที่ได้เยาะเย้ย และดูแคลนเผ่าพันธุ์มนุษย์ ใช่มั้ย
You're saying, then you involved yourself in rape to avoid being ridiculed?คุณให้การว่า.. คุณร่วมข่มขืนเพื่อกันเพื่อนล้อเลียน
Clearly my family are seeing who can expose themselves to the most ridicule.เห็นอย่างชัดๆเลย ว่าคนในครอบครัวของฉันแข่งกันทำเรื่องขายหน้้า
ridiculed, deprived of jobs, income,ถูกถากถาง ลดตำแหน่ง ตัดเงินเดือน
Darwin was not ridiculed by his university's biology round table.ดาร์วินไม่ได้ถูกหัวเราะเยาะจากนักชีววิทยาในการประชุมโต๊ะกลมในมหาวิทยาลัย
Their thinking was out of the box and not everyone understood them. They were ridiculed.ความคิดของพวกเขานั้นลอยอยู่นอกกรอบ และไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจพวกเขา
To the point where you and your boys, you ridiculed him.มันทำให้ถึงจุดนึง พวกนายทั้งหมดก็ล้อเค้า

ridicule ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愚弄[yú nòng, ㄩˊ ㄋㄨㄥˋ, 愚弄] derision; mock; ridicule
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, 诮 / 誚] ridicule; to blame
[jī, ㄐㄧ, 讥 / 譏] ridicule
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, 谯 / 譙] ridicule; to blame
讥讽[jī fěng, ㄐㄧ ㄈㄥˇ, 讥讽 / 譏諷] satirize; ridicule; mock
解嘲[jiě cháo, ㄐㄧㄝˇ ㄔㄠˊ, 解嘲] words or actions designed to avoid embarassment or ridicule

ridicule ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u,vt) (uk) to sneer at; to ridicule
愚弄[ぐろう, gurou] (n,vs) mockery; derision; ridicule
揶揄嘲笑[やゆちょうしょう, yayuchoushou] (n,vs) ridicule and sneer; (cast) ridicule and scorn (upon)
笑い者;笑い物[わらいもの, waraimono] (n) laughingstock; butt of ridicule
嘲る(P);嘲ける(io)[あざける, azakeru] (v5r,vt) (uk) to scoff; to laugh at; to make fun of; to ridicule; to jeer at; (P)
揶揄[やゆ, yayu] (n,vs) banter; raillery; tease; ridicule; banter with
揶揄う[からかう, karakau] (v5u) (uk) to ridicule; to tease; to mock; to chaff; to razz; to banter with; to make fun of; to poke fun at; to make cracks about; (P)
槍玉に挙げる;槍玉にあげる;槍玉に上げる(iK)[やりだまにあげる, yaridamaniageru] (exp,v1,vt) to make an example of; to make a victim of; to hold up somebody (something) to ridicule; to single out someone for criticism
笑う(P);咲う;嗤う[わらう, warau] (v5u,vi) (1) to laugh; (2) to smile; (3) (esp. 嗤う) to sneer; to ridicule; (P)

ridicule ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดก[v.] (daēk) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically FR: tourner en dérision ; ironiser
แดกดัน[v.] (daēkdan) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
ด่าประจาน[v. exp.] (dā prajān) EN: ridicule in public FR: ridiculiser en public
หัวเราะเยาะ[v.] (hūarǿ yǿ) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
ค่อนขอด[v.] (khǿnkhøt) EN: be sarcastic ; lure ; carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize ; disparage FR: se moquer ; dire du mal
ขอดค่อน[v.] (khøtkhøn) EN: be sarcastic ; slur ; disparage ; make a slighting remark ; taunt ; gibe (at) ; ridicule FR:
กระทบกระเทียบ[v.] (krathopkrat) EN: be ironical ; mock ; satirize ; ridicule ; be sarcastic ; be invidious FR: être sarcastique ; railler ; ironiser ; ridiculiser ; être désobligeant
ล้อ[v.] (lø) EN: tease ; banter; kid ; ridicule ; joke ; make fun of FR: taquiner ; faire enrager ; contrarier ; charrier (fam.)
ล้อเล่น[v.] (lølen) EN: tease ; kid ; ridicule ; banter FR: taquiner ; tourmenter ; ridiculiser ; asticoter (fam.) ; contrarier ; faire marcher qqn (fig.)
ล้อเลียน[v.] (lølīen) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody ; ridicule FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer
น่าตลก[adj.] (nā talok) EN: ridicule FR: comique
พูดประจาน[v. exp.] (phūt prajān) EN: put to shame ; ridicule ; humiliate; disparage publicly FR:
ประชด[v.] (prachot) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; mock ; deride ; treat contemptuously ; use insulting language FR: être sarcastique ; ironiser
ประจาน[v.] (prajān) EN: defame ; humiliate publicly ; disgrace ; shame ; hold up to ridicule ; hold up to contempt ; dishonour openly = dishonor openly (Am.) FR: bafouer ; blâmer ; humilier
เสียดสีเยาะเย้ย[v.] (sīetsīyǿyoē) EN: ridicule ; mock FR:
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool FR: plaisanter
ไยไพ[v.] (yaiphai) EN: jeer at ; deride ; ridicule ; mock ; sneer FR:
เยาะ[v.] (yǿ) EN: jeer at ; mock ; ridicule ; laugh at FR: se moquer de ; railler ; ridiculiser
เย้ย[v.] (yoēi) EN: mock ; jeer ; laugh at ; sneer ; ridicule FR: se moquer ; tourner en dérision
เยาะเย้ย[v.] (yǿyoēi) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride FR: ridiculiser ; bafouer
เยาะเย้ยถากถาง[v. exp.] (yǿyoēi thāk) EN: ridicule ; satirize ; mock ; jeer at FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ridicule
Back to top