ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตุ*, -ตุ-

ตุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุ (adj.) stinky See also: smelly, foul-smelling, stuffy-smelling Syn. ตุๆ, เหม็นตุ Ops. หอม
ตุ (n.) monk Syn. พระ, พระสงฆ์, ตุ๊เจ้า
ตุ (adj.) fat See also: obese, chubby, corpulent, stout, plump Syn. อ้วน, จ้ำม่ำ
ตุ (adj.) stinky See also: smelly, odorous, reeking, foul Syn. ตุ, เหม็นตุ
ตุ๊กๆ (n.) tuk-tuk See also: motor-tricycle Syn. รถตุ๊กๆ
ตุกๆ ติกๆ (v.) shake See also: swing, sway, waver, rock, vacillate
ตุ๊กตา (n.) doll See also: toy Syn. ตุ๊กตุ่น, ตุ๊กตุ่นตุ๊กตา
ตุ๊กตาล้มลุก (n.) tumbler
ตุ๊กตาล้มลุก (n.) rocking doll
ตุ๊กตาเสียกบาล (n.) kind of offering doll of banana bark bowl on the triangle junction or floating on the water
ตุ๊กต่ำ (n.) kind of black mineral
ตุกติก (v.) be tricky See also: play tricks, be cunning, be sly, do the dirty on someone, cheat Syn. ไม่ซื่อ Ops. ตรงไปตรงมา
ตุ๊กติ๊ก (adj.) girlish See also: coquettish, feminine Syn. ตุ้งติ้ง, ดีดดิ้น, ดุ้งดิ้ง, กระตุ้งกระติ้ง
ตุ๊กตุ๊ก (n.) tuk tuk See also: motor-tricycle Syn. รถตุ๊กตุ๊ก, รถสามล้อเครื่อง, สามล้อเครื่อง, ตุ๊กๆ, รถตุ๊กๆ, รถแต๊กๆ
ตุ๊กตุ่น (n.) doll See also: kind of animal-shaped toys Syn. ตุ๊กตุ่นตุ๊กตา
ตุ๊กตุ่นตุ๊กตา (n.) doll See also: toy Syn. ตุ๊กตุ่น
ตุ๊กตุ่นตุ๊กตา (n.) doll See also: kind of animal-shaped toys
ตุ๊กแก (n.) gecko See also: Gecko verticillatus Syn. ต๊กโต, กับแก้
ตุ๊กแก (n.) lizard fish See also: Saurida tumbil Syn. ปลาตุ๊กแก
ตุ (v.) bulge (out) See also: swell, distend Ops. บุ๋ม
ตุ้งติ้ง (n.) name of classical Thai song Syn. ตุ้งติ้งเปลญวณ
ตุ้งติ้ง (v.) be girlish See also: be coquettish Syn. ดีดดิ้น, กระตุ้งกระติ้ง, ดุ้งดิ้ง, กระชดกระช้อย, ตุ๊กติ๊ก
ตุ้งติ้ง (adv.) coyly See also: bashfully, coquettishly Syn. ดีดดิ้น, กระตุ้งกระติ้ง, ดุ้งดิ้ง, กระชดกระช้อย, ตุ๊กติ๊ก
ตุ้งติ้ง (n.) earring
ตุ้งติ้งเปลญวณ (n.) name of classical Thai song
ตุ๊ด (n.) homosexual See also: gay, hermaphrodite, transvestite Syn. กะเทย
ตุ๊ดตู่ (n.) species of insect Syn. แมงช้าง, แมลงช้าง
ตุ๊ดตู่ (n.) ant lion´s larva Syn. ตุ้ม, แมลงช้าง
ตุ๊ต๊ะ (adj.) fat See also: obese, corpulent, very fat, chubby Syn. อ้วนอุ้ยอ้าย, อ้วน, อุ้ยอ้าย Ops. ผอม, แห้ง
ตุ (v.) store See also: hoard, stock up Syn. เก็บ, กัก, กักตุน Ops. ปล่อย, ระบาย
ตุ๋น (v.) steam See also: cook by steaming Syn. ต้ม, ต้มเปื่อย, เคี่ยว
ตุ๋น (adj.) steamed See also: stewed Syn. ต้ม, ต้มเปื่อย, เคี่ยว
ตุ๋น (v.) swindle See also: deceive, trick, dupe, hoodwink, cheat, bamboozle, gull, defraud Syn. ต้ม, ต้มตุ๋น, หลอกลวง, หลอก, คดโกง, โกง
ตุ่น (n.) mole See also: bamboo rat, mole rat, genus Rhizomys Syn. ตัวตุ่น, ติ่ง
ตุ่น (adj.) grey See also: ashy Syn. ตุ่นๆ, สีตุ่น
ตุ่น (n.) fool See also: idiot, stupid Syn. คนโง่, คนเซ่อ, โง่เง่าเต่าตุ่น
ตุ่นๆ (adj.) grey See also: ashy Syn. สีตุ่น
ตุนาหงัน (v.) be betrothed to See also: engage for marriage, be engaged to
ตุบๆ (adv.) throbbingly See also: spasmodically, repeatedly, achingly
ตุ๊บป่อง (adv.) (bobbing) up and down Syn. ลอยตุ๊บป่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกฎทั่วไป (from cause to effect)
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj.,n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ,ส่วนประกอบ,พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance)
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
acetolaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงแอลกอฮอลล์เป็น acetic acid
acetylcholinesteraseเอนไซม์ที่กระตุ้น hydrolysis ของ acetyl choline
acetyltransferaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการย้าย acetyl group
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
acthย่อมาจาก adrenocorticotropic hormone ทำหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นต่อมหมวกไตชั้นนอก ในการสร้างฮอร์โมนพวก hydrocortisone
actinide series(แอค' ทิไนดฺ) chem. อนุกรมของธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เริ่มจากธาตุ Actinium จนถึงธาตุ Lawrencium
actinium(แอคทิน' เนียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่มีสัญลักษณ์ AC; at. no, :89; at. wt.: 227; half life: 13.5 years
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
actionon(แอค' ทินอน) n. ธาตุเฉื่อยที่เป็นแก๊สและมีสัญลักษณ์ An; at. no. : 86; at. wt. : 219 (achievement, deed, exploit, feat)
activate(แอค' ทิเวท) vt. กระตุ้น, ทำให้เกิดภาวะกัมมันตภาพรังสี. -activator n.
actuate(แอค' ชูเอท) vt. กระตุ้นให้กระทำ, ดำเนินการ. -actuator n., Syn. move, motivate ###A. deter, discourage, block)
adrenocorticotropic(อะดรี' โนคอร์ทิโคทรอพ' พิค) adj. ซึ่งกระตุ้นส่วนเปลือกของต่อมหมวกไต
adrift(อะดริฟทฺ') adj.,adv. ล่องลอย (ไม่ได้วางสมอเรือ) , ตุหรัดตุเหร่ไป, ล่องลอยไป
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
aegean(ไอจี' อัน) adj., n. ชื่อทะเลในเมดิเทเรเนียนอยู่ระหว่างกรีกกับตุรกี., Syn. Aegean Sea
aerify(แอ' ริไฟ) vt. อัดอากาศเข้า, เผยกับอากาศ, เปลี่ยนเป็นลักษณะอากาศธาตุ., Syn. aerify
aerograph(แอ' โรกราฟ) n. บันทึกอุตุวิทยา
aerostatics(แอโรสแทท' ทิคซฺ) n. สถิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับแก๊สหรืออากาศธาตุ, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยานที่เบากว่าอากาศ -aerostatic , aerostatical adj. (of lighter-than-air craft)
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,งานชุมนุม, Syn. event, incident, party , liaison, romance)
aftereffect(อาฟ' เทอะอิเฟคท'ฺ, แอฟ-') n. ผลหลังจากการกระตุ้น, ผลภายหลัง, Syn. side effect
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
afteryears(อาฟ' เทอะเยียซฺ , แอฟ-) n., pl. ปีหลังเหตุการณ์
agabbr. Latin argentum ธาตุเงิน
aga(อา' กะ) n. ตำแหน่งเกียรติยศ (ในตุรกี) , นายพล., Syn. agha
age of reasonยุคที่มนุษย์มีเหตุผล
ai(เอไอ) abbr. 1. ย่อมาจากคำว่า aortic insufficiency 2. ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
albite(แอล' ไบทฺ) n. แร่จำพวก Feldspar ที่มีธาตุโซเดียมผสมอยู่ -albitic adj.
alchemise(แอล' คิไมซ) แปรธาตุโดยขบวนการ alchemy. -alchemist n.
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.
aldehyde(แอล' ดิไฮดฺ) n., chem. อินทรียสารประกอบที่มีกลุ่มธาตุ -CHO. -aldehydic adj.
aleatory(เอลิอะทอ' รี) adj. แล้วแต่เหตุการณ์, แล้วแต่ดวง, ซึ่งผสมกันยุ่ง (ดนตรี) (of luck)
alibi(แอล' ละไบ) n., (pl. -bis) ความแก้ตัวของจำเลยที่ว่าเขาไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ,คำแก้ตัว.
allotrope(แอล' โลโทรพ) n., chem. รูปแบบที่ต่างกันของธาตุหนึ่ง ๆ -allotropic (al) adj. -allotropicity n.
English-Thai: Nontri Dictionary
absurd(adj) ไร้สาระ,ไร้เหตุผล,ไม่สมเหตุผล,น่าหัวเราะ
absurdity(n) ความไร้เหตุผล,ความไร้สาระ,ความไม่สมเหตุสมผล
accident(n) อุบัติเหตุ,อุปัทวเหตุ,เหตุบังเอิญ
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ,โดยบังเอิญ
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ
activate(vt) กระตุ้น,ทำให้เคลื่อนไหว
actuate(vt) กระตุ้น,ดุน,ปลุกเร้า,ดำเนินการ
adduce(vt) อ้างอิง,อ้างเหตุผล,ยกตัวอย่าง
adrift(adv) ตามยถากรรม,ตุหรัดตุเหร่ไป
aether(n) ท้องฟ้าโปร่ง,อากาศธาตุ,เขตเหนือโลก
affiant(n) คู่หมั้น,คู่ตุนาหงัน
albumin(n) ธาตุโปรตีนชนิดหนึ่ง
alchemy(n) การเล่นแร่แปรธาตุ
alkaloid(n) วัตถุธาตุคล้ายด่าง
almanac(n) ปูม,ปฏิทินบันทึกเหตุการณ์,ปฏิทินประจำปี
anklebone(n) ตาตุ่ม
annalist(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
annals(n) สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำปี,หนังสือประจำปี
annotate(vt) บันทึกหมายเหตุ,ทำหมายเหตุประกอบ,อธิบาย
annotation(n) หมายเหตุ,คำอธิบายประกอบ
appetizing(adj) กระตุ้นความต้องการ,เจริญอาหาร,น่ารับประทาน
arbiter(n) ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,ผู้ชี้ขาด
arbitrary(adj) โดยพลการ,ตามอำเภอใจ,ปราศจากเหตุผล
arouse(vt) เร้าใจ,ปลุกใจ,ดลใจ,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น
ascribe(vt) อ้าง,ให้เหตุผล,สันนิษฐาน,ลงความเห็น
ascription(n) การอ้าง,การให้เหตุผล,การสันนิษฐาน,การลงความเห็น
awaken(vt) ปลุก,กระตุ้น,ทำให้ตื่น
baseless(adj) ไม่มีรากฐาน,ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลความจริง
basin(n) อ่าง,ชามอ่าง,ตุ่มน้ำ,อ่างล้างหน้า
because(con) เพราะ,เพราะว่า,เป็นเพราะ,เหตุเพราะ,เพราะเหตุว่า
bestir(vt) กระตุ้น,ทำให้กระฉับกระเฉง
betrothed(n) คู่หมั้น,คู่หมาย,คู่ตุนาหงัน
blotter(n) กระดาษซับหมึก,สมุดบันทึกเหตุการณ์
bob(n) การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,การตัดผมสั้น,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง
boding(n) ลางบอกเหตุ,ลางสังหรณ์,ลางร้าย
booster(n) ผู้ยก,ผู้สนับสนุน,ผู้ดัน,สิ่งกระตุ้น
botch(n) งานที่ทำลวกๆ,ตุ่มตามผิวหนัง
calcium(n) ธาตุแคลเซียม
carbuncle(n) ฝีฝักบัว,ตุ่มตามผิวหนัง,โกเมน,พลอยสีแดง
casserole(n) หม้อปรุงอาหาร,หม้ออบ,หม้อตุ๋น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blisterตุ่มพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hive; welt; whealตุ่มนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
itinerant justicesตุลาการจร [ดู justice in eyre] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pustuleตุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
welt; hive; whealตุ่มนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wheal; hive; weltตุ่มนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abstraction๑. การแยกออก๒. ใบหน้ายาวเหตุสบฟันผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accidentอุบัติเหตุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental bodily injuryการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Achilles jerk; jerk, ankleการกระตุกเหตุเคาะเอ็นร้อยหวาย [มีความหมายเหมือนกับ reflex, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
act of Godเหตุสุดวิสัย(ตามธรรมชาติ) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
actinic retinitis; retinitis, radiationโรคจอตาเหตุแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
actor, rationalผู้ดำเนินนโยบายตามเหตุผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
admittanceการแทนธาตุเวเลนซีสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
affective fallacyความผิดพลาดเหตุกระทบใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Age of reasonยุคเหตุผล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
alcoholic cirrhosisโรคตับแข็งเหตุสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alexia; amnesia, visual; aphasia, visual; blindness, wordภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์การเห็น, ภาวะเสียการอ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaesthesia shock; shock, anesthesiaช็อกเหตุยาสลบเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anesthesia shock; shock, anaesthesiaช็อกเหตุยาสลบเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankle๑. ตาตุ่ม๒. ข้อเท้า [มีความหมายเหมือนกับ joint, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antecedenceสาเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apoplectic strokeโรคลมเหตุหลอดเลือดสมองแตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arbitramentคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arbitrationการอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arbitratorอนุญาโตตุลาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
archivesจดหมายเหตุ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
argumentการให้เหตุผล, การถกเถียง, ข้อโต้แย้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
argumentationวิธีการให้เหตุผล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Aristotle's causeเหตุของอาริสโตเติล, ปัจจัยของอาริสโตเติล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
associated cause of deathสาเหตุร่วมของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
athletes' sicknessการเป็นลมเหตุกีฬา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auraสัญญาณบอกเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
awardคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacterial endocarditisเยื่อบุหัวใจอักเสบเหตุแบคทีเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballistic๑. -เหวี่ยงต้นแขนต้นขารุนแรงเหตุสมอง๒. -ขว้างหรือยิงด้วยพลังแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
besettingการเฝ้าติดตามบุคคลโดยไม่มีเหตุผลตามกฎหมาย(เพื่อบีบบังคับให้กระทำหรืองดเว้นกระทำการบางอย่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calculous pyelitisกรวยไตอักเสบเหตุนิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
camouflageการแทนธาตุเวเลนซีเท่า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barbie dollsตุ๊กตาบาร์บี้ [TU Subject Heading]
Beakตุ่มกลมขนาดเล็ก [การแพทย์]
Dumb Bellตุ้มยกน้ำหนัก [การแพทย์]
Dumbbellตุ้มน้ำหนัก [การแพทย์]
Gottron's Papulesตุ่มแดงบริเวณข้อนิ้วมือ [การแพทย์]
Knobsตุ่ม, เข่าชิดกันมากกว่าปกติ, ปุ่มกด, ปุ่ม, เป็นตะปุ่มตะป่ำ [การแพทย์]
Mall, Externalตุ่มด้านนอก [การแพทย์]
taste budตุ่มรับรส, ตุ่มขนาดเล็กที่ผิวลิ้น  ทำหน้าที่รับรสหวาน เปรี้ยว เค็ม ขม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Teddybearsตุ๊กตาหมี [TU Subject Heading]
Turkeyตุรกี [TU Subject Heading]
Abatement (of Pollution) การลดมลพิษ การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]
Abscessฝี, ฝีหนอง, ฝีธรรมดา, ตุ่มฝี, โพรงหนอง [การแพทย์]
abundanceสัดส่วนธาตุ [ดาราศาสตร์]
Accidentอุบัติเหตุ [เศรษฐศาสตร์]
Accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุ [เศรษฐศาสตร์]
Accidentalโดยอุบัติเหตุ, อุปัทวเหตุ [การแพทย์]
Acid rainฝนกรด น้ำฝนที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.6 สาเหตุของฝนกรดคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และโรงงานต่างๆ แล้วถูกปล่อยสู่บรรยากาศ และเกิดการทำปฏิกิริยากับน้ำ ออกซิเจน และสารเคมีอื่นๆ ก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก ซึ่งมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ให้มากขึ้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Actinide seriesอนุกรมแอกทิไนด์, กลุ่มธาตุในตารางพีริออดิก ตั้งแต่ลำดับที่ 89 แอกทิเนียม (actinium, Ac) จนถึงลำดับที่ 103 ลอว์เรนเซียม (lawrencium, Lr) รวม 15 ธาตุ ซึ่งเป็นธาตุกัมมันตรังสีทั้งสิ้น [นิวเคลียร์]
Actinographแอคทิโนกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
Actinometerแอคทินอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดความเข้มของพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Activateแอคติเวท, กระตุ้น [การแพทย์]
Adjustable cistern barometerบารอมิเตอร์แบบปรับ แต่งระดับปรอทในกระปุก [อุตุนิยมวิทยา]
Adrenalineแอดรีนาลีน, แอดรีนะลีน, แอดรีนาลิน, ยากระตุ้นหัวใจ, แอดรีนะลิน, อัดรีนาลิน, แอดรินาลิน, แอเดรนาลิน, อะเดรนาลีน, อะดรินาลิน [การแพทย์]
Adrenocorticotropic Hormoneแอดรีโนคอร์ติโกโทปิคฮอร์โมน, อะดริโนคอร์ติโคโทรปิคฮอร์โมน, ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมหมวกไตส่วนนอก, แอดรีโนคอรติโทรปิคฮอรโมน [การแพทย์]
Advection fogหมอกเกิดจากการ เคลื่อนที่ของมวลอากาศไปในแนวนอน [อุตุนิยมวิทยา]
Aerographแอโรกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
Aerometeorographแอโรมีทิออโรกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
Aeronautical Meteorology อุตุนิยมวิทยาการบิน สาขาวิชาอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับการบิน [สิ่งแวดล้อม]
Air mass thunderstormพายุฝนฟ้าคะนองแบบ มวลอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
albedoอัตราส่วนการสะท้อน ของพื้นผิว [อุตุนิยมวิทยา]
alkali metalsโลหะแอลคาไล, โลหะหมู่ I  ในตารางธาตุได้แก่ ลิเทียม โซเดียม โพแทสเซียม รูบิเดียม  ซีเซียม  และแฟรนเซียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Almost widespread rainฝนเกือนทั่วไป [อุตุนิยมวิทยา]
Altocumulusเมฆแอลโตคิวมูลัส (อค. - Ac) [อุตุนิยมวิทยา]
Altostratusเมฆแอลโตสเตรตัส (อส. - As) [อุตุนิยมวิทยา]
Amenorrhoea, Hypothalamicภาวะไม่มีระดูที่มีสาเหตุทางจิดใจกระทบกระเทือน [การแพทย์]
Anabatic windลมขึ้นลาดเขา [อุตุนิยมวิทยา]
Analepticsยากระตุ้นระบบประบบกลาง, ยากระตุ้นต่างๆ [การแพทย์]
Anemographอเนโมกราฟ หรือเครื่องวัดลมแบบกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
Anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลม หรือมาตรวัดลม [อุตุนิยมวิทยา]
Ankleตาตุ่ม, ข้อเท้า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
doll (n.) ตุ๊กตา Syn. toy, model
dolly (n.) ตุ๊กตา (ภาษาเด็ก)
rag doll (n.) ตุ๊กตาผ้า
teddy bear (n.) ตุ๊กตาหมี
gecko (n.) ตุ๊กแก
homo (sl.) ตุ๊ด (เป็นคำเรียกที่กะเทยไม่ชอบ) See also: กะเทย
simmer (vi.) ตุ๋น See also: เคี่ยว Syn. stew, seethe, steam
simmer (vt.) ตุ๋น See also: เคี่ยว Syn. stew, seethe, steam
taste bud (n.) ตุ่มรับรส (ที่ลิ้น) See also: ปุ่มรับรส
pustule (n.) ตุ่มหนอง See also: เม็ดบนร่างกาย
milium (n.) ตุ่มหรือเม็ดขาวๆ บนผิวหนังโดยเฉพาะที่หน้า See also: สิว
whitehead (n.) ตุ่มหรือเม็ดขาวๆ บนผิวหนังโดยเฉพาะที่หน้า See also: สิว Syn. milium
eardrop (n.) ตุ้มหู Syn. pendant earing
earring (n.) ตุ้มหู See also: ต่างหู, ตุ้งติ้ง
pendant earing (n.) ตุ้มหู
nodule (n.) ตุ่มเล็กๆ See also: ปุ่มเล็กๆ, ส่วนที่บวม Syn. tubercle
tubercle (n.) ตุ่มเล็กๆ
tubercule (n.) ตุ่มเล็กๆ See also: ปุ่มเล็กๆ
Turkey (n.) ตุรกี
surrogate (n.) ตุลาการท้องถิ่น (ในบางรัฐ) Syn. judge
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I turned it off for a reasonฉันปิดมันด้วยเหตุผลบางอย่าง
I assume you know the reasonฉันคาดว่าคุณทราบเหตุผลนั่น
That's why we cameนั่นคือเหตุผลที่พวกเรามาที่นี่
Does that make sense?นั่นฟังดูสมเหตุสมผลไหม
They didn't die in a car crashพวกเขาไม่ได้เสียชีวิตในอุบัติเหตุรถชน
But that's not why I want to goแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ฉันอยากจะไป
It must be a reasonมันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่าง
There seems to be lot of reasons why I shouldn't do itดูเหมือนมีเหตุผลมากมายว่าทำไมฉันไม่ควรทำมัน
After an accident, he had a pain in his chestเขาเจ็บที่หน้าอกหลังจากอุบัติเหตุ
Well one of the main reasons is that…หนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือว่า...
Because he doesn't use reasonsเพราะว่าเขาไม่ใช่เหตุผล
She was injured badly in the accidentเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุนั้น
There are a lot of reasons why I'd stop seeing someoneมีเหตุผลตั้งมากมายที่ทำไมฉันถึงได้เลิกคบใครบางคน
No, no reason reallyไม่ ไม่มีเหตุผลอะไรจริงๆ
That's why we came to you tonightนั่นคือเหตุผลที่ทำไมพวกเรามาหาคุณคืนนี้
That's why she can't talk to youนั่นคือเหตุผลที่เธอไม่สามารถคุยกับคุณได้
I gave you that key for emergenciesฉันให้กุญแจกับคุณสำหรับเหตุฉุกเฉิน
Give me one good reasonขอเหตุผลดีๆ สักข้อสิ
Can we reason with him?เราจะชี้แจงเหตุผลกับเขาได้ไหม?
That's why I brought you hereนั่นคือเหตุผลที่ฉันพาคุณมาที่นี่
All you can do is inspire them to be innovative thinkersทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือ กระตุ้นพวกเขาให้เป็นนักคิดที่สร้างสรรค์
That's why I am the only one who argues with himนั่นแหล่ะคือเหตุผลที่มีฉันคนเดียวเท่านั้นที่ต่อล้อต่อเถียงกับเขา
How come it tastes so different when I make it?เหตุใดมันถึงได้รสชาติแตกต่างกับที่ฉันทำ
How come you are here?เหตุใดเธอจึงมาอยู่ที่นี่
How come I can't do it until now?เพราะเหตุใดฉันจึงไม่สามารถทำมันได้จนถึงตอนนี้
Do you have to have a reason for everything you do?เธอต้องมีเหตุผลในการทำอะไรทุกสิ่งอย่างนั้นหรือ
There wasn't a reason, reallyมันไม่มีเหตุผลใดๆ เลยจริงๆ
Forget it! You have no reason to repay meลืมมันซะเถอะ ไม่มีเหตุผลที่จะตอบแทนคืนให้ฉัน
I must have eaten something bad, that's why I wanted to throw upฉันต้องทานของไม่ดีบางอย่าง นั่นแหล่ะคือสาเหตุที่ทำให้ฉันอยากอาเจียน
I know I have a hot temper and I get mad without any reasonฉันรู้ว่าฉันอารมณ์ร้อน และโกรธโดยไม่มีเหตุผล
I have no reason to meddle with othersไม่มีเหตุผลที่ฉันจะต้องยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นๆ
And you have no reason prying into our affairsและเธอก็ไม่มีเหตุผลที่จะมายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของพวกเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is like a good stink.นี่มันเหมือนว่า กลิ่น ตุ ๆ ดี
"Poppet. Oodles of love and heaps of good wishes from Cam. "ตุ๊กตา ขอให้ได้รับความรักมากมายและสมปรารถนาทุกสิ่ง จาก แคม
The stuffed rabbit. where's the stuffed-ตุ๊กตากระต่าย ตุ๊กตากระต่ายตรงไหน--
My pink bunny.ตุ๊กตากระต่ายสีชมพูของหนู
These dolls and toys confuse me so Confound it all, I love it thoughตุ๊กตากำบของเล่นพวกนี้ทำให้ฉันสับสน สับสนไปหมด แม้ว่าฉันจะหลงรักมัน
All your dolls, down in the cellar.ตุ๊กตาของพี่ไง หมดเลย ที่ห้องใต้ดินน่ะ
One badass hummel figurine.ตุ็กตาขึ้ผึ้งตัวแสบตัวหนึ่ง
A doll was stolen from my van.ตุ๊กตาตัวนั้น มันถูกขโมยไปจากรถของผม
The doll... it's a...ตุ๊กตาตัวนั้น มันเป็น...
That doll is called the Grimhold.ตุ๊กตาตัวนั้นเรียกว่า "กริมโฮลด์"
This doll was found near where the backpack was.ตุ๊กตาตัวนี้ถูกพบใกล้ กับกระเป๋าสะพาย
This doll is for Detective Fusco.ตุ๊กตาตัวนี้สำหรับนักสืบฟัสโก้
There's a new doll costume I want.ตุ๊กตาตัวใหมเนี่ย ตกแต่งแบบที่ฉันชอบ
The doll was burned. The head was melted.ตุ๊กตาถูกเผา หัวตุ๊กตาละลาย
The dolls that your father gave you after he hurt you,ตุ๊กตาที่พ่อคุณให้ หลังจากที่เขาทำร้ายคุณ
This is a stuffed animal we got her when she was 2 because she's afraid to sleep by herself.ตุ๊กตาที่เราซื้อให้ตอนสองขวบ เพราะว่าเธอไม่กล้านอนคนเดียว ช่วยบอกฉันว่าเธออยู่ที่ไหน
The totem doesn't mean anything.ตุ๊กตานั้น ไม่ได้มีความหมายอะไร
Is it possible to repair the ornament, madam?ตุ๊กตานั่นพอจะเอามาซ่อมได้มั้ยคะ คุณผู้หญิง
The dolls were up there!ตุ๊กตานั่นเคยอยู่ที่นี่
Ever since Chucky, I haven't been able to look at a doll.ตุ๊กตาน่ากลัวพวกนี้---
My Barbie, who is a wolf, told me to.ตุ๊กตาบาร์บี้ตัวที่เป็นมนุษย์หมาป่า บอกหนูให้ไปหาคุณย่า
Hey, hey! Mom, what happened?ตุ๊กตาปลาโลมาก็แล้วกัน แม่ เกิดอะไรขึ้น
My French doll. Why did you buy it?ตุ๊กตาฝรั่งเศสของหนูค่ะ ทำไมแม่ถึงซื้อมา
These dolls are all like little time capsules,ตุ๊กตาพวกนี้ เป็นเหมือนไทม์แคปซูลขนาดเล็ก
Dolls are for little girls.ตุ๊กตามันสำหรับเด็กเล็ก...
Well, the dumbwaiter has potential, but it might be too cramped.ตุ๊กตายางสาวเสริพดูดีใช้ได้เลย แต่ว่ามันแคบไปหน่อยนะ
The beaded doll, and even a transgender.ตุ๊กตาลูกปัด หรือแม้แต่ การแปลงเพศ
There's a lynette voodoo doll Being dropped off the eiffel tower as we speak.ตุ๊กตาวูดูลินเน็ต ถูกโยนจากหอไอเฟล
Maybe we can find you a voodoo doll or something.ตุ๊กตาวูดูหรืออะไรบางอย่าง
Most doll lines revolve around infants.ตุ๊กตาส่วนใหญ่มักทำเป็นรูปเด็กทารก
Two snow fighters throwing punches.ตุ๊กตาสองตัวเหวี่ยงหมัดใส่กัน
I hear you don't like my stuffed animals, my driving or my punctuality.ตุ๊กตาสัตว์ยัดนุ่นของฉัน การขับรถหรือการรักษาเวลาของฉัน
A teddy bear. The passenger is a girl.ตุ๊กตาหมีนะครับ ผู้โดยสารที่ว่าก็เป็นเด็กผู้หญิงด้วย
The teddy bear is your birthday present, hope you'll like it.ตุ๊กตาหมีนี่ เป็นของขวัญวันเกิดนายนะ หวังว่าคงจะชอบ
Well, you know, Rick and I, we just come here as a gag.ตุ๊กตาหมีพูดได้รุ่นคลาสสิค ผลิตครั้งแรก
Ted, the bear, who some of you may remember came to life back in the mid-'80s right here in Boston, is suing to prove he is indeed a person.ตุ๊กตาหมีเท็ด ซึ่งพวกคุณอาจจำกันได้ มีชีวิตขึ้นมากลางยุค 1980 ที่เมืองบอสตันนี่เอง เขากำลังฟ้องร้องเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นคน
Snowman, bat, tadpole.ตุ๊กตาหิมะ, ค้างคาว, ลูกอ๊อด
The snowman comes to life when an enchanted hat is put on his head.ตุ๊กตาหิมะจะมีชิวิตเมื่อได้สวมหมวกแห่งความเคลิบเคลิ้ม
Action figures. Wanna play, mom?ตุ๊กตาแอคชั่นน่ะ แม่จะเล่นด้วยมั้ย
Say, is the, uh, Annabelle doll here?ตุ๊กตาแอนนาเบลล์อยู่ที่นี่ด้วยมั้ย

ตุ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
事後[じご, jigo] Thai: หลังเหตุการณ์
促す[うながす, unagasu] Thai: กระตุ้น English: to urge
備考[びこう, bikou] Thai: บันทึกหมายเหตุ English: note
動機[どうき, douki] Thai: เหตุจูงใจ
原因[げんいん, gen'in] Thai: สาเหตุ English: cause
原因[げんいん, gen'in] Thai: มูลเหตุ English: source
夢想[むそう, musou] Thai: การนึกเอาเองเป็นตุเป็นตะ English: reverie
風雲[ふううん, fuuun] Thai: เหตุการณ์หรือเรื่องราว English: state of affairs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตุ
Back to top