ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tubercle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tubercle*, -tubercle-

tubercle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tubercle (n.) ตุ่มเล็กๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
tubercle(ทู'เบอเคิล) n. ตุ่มเล็ก ๆ ,ปุ่มเล็ก ๆ ,ปุ่มเล็ก ๆ ที่เกิดจากการติดเชื้อวัณโรค, Syn. node,nodule
English-Thai: Nontri Dictionary
tubercle(n) ตุ่มหูด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tubercle๑. หัวย่อย๒. ปุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here we see a bone laceration on the victim's proximal humerus adjacent to the greater tubercle.ตรงนี้เรามองเห็น การฉีกขาดของกระดูก ตรงกระดูกหัวไหล่ของเหยื่อ มุมประชิดกับปุ่มใหญ่ ตรงกระดูกต้นแขน
Also, I'm writing a paper on asymmetrical bilateral fracturing of pubic tubercles in late surgical separation of postmedieval conjoined twins in Sighisoara, Romania.เอาล่ะ ฉันกำลังเขียนงานวิจัยถึง รอยแตกหักของกระดูก แบบไม่สมมาตรของ ของกระดูกหัวหน่าว ในการผ่าตัดแยกแฝดที่มีตัวติดกัน

tubercle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结核杆菌[jié hé gǎn jūn, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, 结核杆菌 / 結核桿菌] tubercle bacillus
结节[jié jié, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄝˊ, 结节 / 結節] nodule; tubercle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tubercle
Back to top