ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

motor-tricycle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *motor-tricycle*, -motor-tricycle-

motor-tricycle ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถตุ๊กๆ (n.) motor-tricycle Syn. รถสามล้อเครื่อง, ตุ๊กๆ, รถแต๊กๆ
รถแต๊กๆ (n.) motor-tricycle Syn. รถสามล้อเครื่อง, ตุ๊กๆ, รถตุ๊กๆ
สามล้อเครื่อง (n.) motor-tricycle Syn. รถสามล้อเครื่อง, ตุ๊กๆ, รถตุ๊กๆ, รถแต๊กๆ

motor-tricycle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รถสามล้อ[n.] (rot sāmlø) EN: tricycle ; trishaw ; pedicab ; samlor ; three-wheeled vehicle ; motor-tricycle FR: tricycle [m] ; triporteur [m] ; cyclo-pousse [m]
รถตุ๊กตุ๊ก[n. exp.] (rot tuk-tuk) EN: tuk-tuk = tuk tuk ; motor-tricycle ; motorized samlor ; motorized tricycle taxi ; motorized three-wheel carriage FR: tuk tuk [m] ; touk-touk [m]
สามล้อ[n. exp.] (sāmlø) EN: tuk-tuk = tuk tuk ; motor-tricycle ; motorized samlor ; motorized tricycle taxi ; motorized three-wheel carriage FR: tuk tuk [m] ; touk-touk [m]
สามล้อเครื่อง[n. exp.] (sāmlø khreū) EN: motor-tricycle FR: tuk-tuk [m] = touk-touk [m] ; tricycle à moteur [m]
ตุ๊ก ๆ = ตุ๊กๆ[n.] (tuk-tuk) EN: tuk-tuk = tuk tuk ; motor-tricycle ; motorized samlor ; motorized tricycle taxi ; motorized three-wheel carriage FR: tuk tuk [m] ; touk-touk [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า motor-tricycle
Back to top