ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feminine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feminine*, -feminine-

feminine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feminine (adj.) เกี่ยวกับเพศหญิง See also: เกี่ยวกับลักษณะของผู้หญิง Syn. female, pistillate, womanlike, womanly
feminineness (n.) ความเป็นผู้หญิง Syn. femaleness, womanliness
English-Thai: HOPE Dictionary
feminine(เฟม'มะนิน) adj. เกี่ยวกับผู้หญิง,เกี่ยวกับเพศหญิง,คล้ายผู้หญิง,อ่อนแอ,อ่อนโยน. -n. คำที่เป็นเพศหญิงในทางไวยากรณ์., See also: femininely adv. feminineness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
feminine(adj) เกี่ยวกับเพศหญิง,เกี่ยวกับผู้หญิง,คล้ายผู้หญิง,เป็นผู้หญิง,ของผู้หญิง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
feminine endingท้ายบาทไม่เน้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feminine beauty (Aesthetics)ความสวยของสตรี (สุนทรียศาสตร์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fem (abbr.) คำย่อของ feminine หรือ female
เพศหญิง (n.) feminine See also: female sex
สตรีลิงค์ (n.) feminine gender See also: female gender
อิตถีลิงค์ (n.) feminine gender See also: female gender Syn. สตรีลิงค์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course, we agreed early on not to include personal stuff like my tampons and feminine hygiene spray and his shaving lotion and foot powder.แน่นอนว่าเราตกลงกันล่วงหน้า ว่าไม่รวมพวกของใช้ส่วนตัว... อย่างผ้าอนามัยกับ สเปรย์ทำความสะอาดของผู้หญิง... กับโลชั่นโกนหนวดกับแป้งทาเท้าของเขา
Excuse me. Have you seen The Feminine Mystique?โทษนะครับ คุณเห็นหนังสือ Feminine Mystique (ปริศนาสตรี) มั้ยครับ?
Makes me feel free. Tap into my, you know, feminine side.อย่าห่วงเลย นั่นฝีมือผมเอง
The contrast between the feminine florals, and the rough-hewn background would create this wonderful tension with...ความเป็นหญิงกับดอกไม้ - และความดิบ... - ไม่
She's gonna haveto call you back. She's,uh,taking careof feminine business.เดี๋ยวเธอโทรกลับนะ ตอนนี้เธอทำธุระของผู้หญิงอยู่
Oh! Ladies' feminine products. That's not good.สินค้าคุณผู้หญิง ไม่ดีแน่ๆ
Perhaps, Layla here might use her feminine wiles to distract the guards whilst we slip past them.บางที เลย์ล่า น่าจะใช่เสน่ห์หญิง เพื่อให้พวกองครักษ์ไขว้ไขว ตอนที่เราแอบเข้าไป
It Represents The Feminine Energies Of Peace And Maturity. Oh, Did Peg Give You That?มันคือตัวแทน พลังหญิงแห่งสันติภาพ และการเติบโต โอ๊ เป็กให้เธอใช่ไหม
For his company's pioneering work in the field of feminine hygieneสำหรับงานบุกเบิกของบริษัทของเขา ในเรื่อง จุดเร้นลับของสุภาพสตรี
I think RIPLEY relies on her amazing feminine intuition.ผมคิดว่า ริปลี่อารมณ์แปรปรวน เหมือนสาววัยรุ่น
Someone's afraid of his feminine side...บางคน กลัวด้านที่เป็น ผู้หญิงของเขา
We're thinking about a feminine hygiene product.ผมกำลังคิดว่าน่าจะเป็น \ สินค้าอนามัยสตรีน่ะ

feminine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
风韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, 风韵 / 風韻] charm; grace; elegant bearing (usually feminine)
阴性[yīn xìng, ㄒㄧㄥˋ, 阴性 / 陰性] feminine
风姿绰约[fēng zī chuò yāo, ㄈㄥ ㄗ ㄔㄨㄛˋ ㄧㄠ, 风姿绰约 / 風姿綽約] graceful; charming; feminine
[yīn, , 阴 / 陰] overcast (weather); cloudy; shady; Yin (the negative principle of Yin and Yang); negative (electric.); feminine; moon; implicit; hidden; pudenda

feminine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
なの[, nano] (aux) (fem) (col) feminine copula
フェミニン[, feminin] (adj-na) feminine
フェミニンルック[, femininrukku] (n) feminine look
大和撫子[やまとなでしこ;ヤマトナデシコ, yamatonadeshiko ; yamatonadeshiko] (n) (1) (uk) (See 撫子・1) large pink (Dianthus superbus var. longicalycinus); (2) woman who displays the feminine virtues of old Japan
女の手[おんなのて, onnanote] (exp,n) (1) feminine handwriting; (2) woman's hand
弱々しい;弱弱しい[よわよわしい, yowayowashii] (adj-i) frail; slender; feminine
男女[だんじょ(P);なんにょ, danjo (P); nannyo] (n) (1) masculine (mannish) woman; (2) feminine (effeminate) man; (3) intersexual; hermaphrodite
紅涙[こうるい, kourui] (n) feminine tears; bitter tears; tears of blood
貞淑[ていしゅく, teishuku] (adj-na,n) chastity; virtue; fidelity; feminine modesty
ジゴレット[, jigoretto] (n) gigolette (feminine form of gigolo) (fre
女っぽい[おんなっぽい, onnappoi] (adj-i) womanly; feminine; womanish; effeminate
女らしい[おんならしい, onnarashii] (adj-i) womanly; ladylike; feminine; (P)
女性的[じょせいてき, joseiteki] (adj-na) feminine; effeminate; (P)
諸姉[しょし, shoshi] (n) you (feminine plural); you ladies

feminine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุดชั้นในสตรี[n. exp.] (chut chan n) EN: lingerie FR: lingerie féminine [f]
อี[n.] (ī) EN: [familiar feminine appellation] FR:
อี[pref.] (ī) EN: low-down ; [derogatory feminine appellation] FR: méprisable
อิตถีลิงค์[n.] (itthīling) EN: feminine gender FR:
อิตถีเพศ[n. exp.] (itthī phēt) EN: feminine gender ; woman ; female FR:
นักกรีฑาหญิง[n. exp.] (nak krīthā ) EN: feminine athlete FR: athlète [f] ; athlète féminin [m]
เพศหญิง[adj.] (phēt ying) EN: feminine ; female FR: féminin ; femelle
ผู้หญิง[adj.] (phūying) EN: female ; feminine ; women's FR: féminin
ปรัชญาสตรี[n. exp.] (pratyā satt) EN: philosophy of women FR: philosophie féminine [f]
สตรีเพศ[n.] (sattrīphēt) EN: female sex ; feminine FR: sexe féminin [m]
ทีมชาติหญิง[n. exp.] (thīm chāt y) EN: FR: équipe nationale féminine [f]
ทีมหญิง[n. exp.] (thīm ying) EN: girl's team FR: équipe féminine [f]
หญิง[adj.] (ying) EN: female ; feminine FR: féminin ; femelle
หญิง (-หญิง)[suff. (adj.)] (-ying) EN: female ; feminine FR: féminin ; femelle
วัยแรกแย้ม[n. exp.] (wai raēk ya) EN: puberty (of a girl) ; age of budding FR: puberté (féminine) [f]

feminine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unweiblich {adj}unfeminine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feminine
Back to top