ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distend*, -distend-

distend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distend (vi.) แผ่กระจาย See also: ขยาย, บวม, พอง, โป่ง Syn. broaden, widen, enlarge Ops. narrow, contract
distend (vt.) แผ่กระจาย See also: ขยาย, ขยายตัว, พอง, โป่ง Syn. broaden, widen, enlarge Ops. narrow, contract
distended (adj.) บวม See also: ขยายใหญ่, พองตัว Syn. enlarged, puffed up Ops. shrunken
distended (adj.) บวม Syn. bulging
English-Thai: HOPE Dictionary
distend(ดิสเทนดฺ') vt.,vi. แผ่กระจายไปทุกทิศ,ขยาย,พอง,ทำให้ยืดออก,ทำให้บานออก
English-Thai: Nontri Dictionary
distend(vi) โตขึ้น,บาน,พอง,ขยายออก,แผ่กระจาย,ยืดออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
distendโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distendedท้องอืด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บวม (v.) distend See also: swell Syn. พอง Ops. แฟบ
อืด (v.) distend See also: swell Syn. พอง, บวม Ops. แฟบ
ท้องพอง (v.) be a distended stomach Syn. ท้องอืด, ท้องขึ้นท้องพอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Genitals are distended and patchy and covered with large red welts.อวัยวะสิบพันธุ์บวมเป็นหย่อมๆ และมีรอยแนวยาวแดง
Hey, look! My stomach distended.เฮ้ ดูท้องฉันสิ บวมซะ!
And he would spend extra time probing,say,a broken hand or a distended abdomen.เขามักใช้เวลาเพิ่มกับการตรวจสอบมือที่หัก ท้องที่บวมตุ่ย
Your honor, it is imperative to Ms. Hertzog's well-being that the metropolitan detention center order a C.A.T. scan on her clearly distended and painful abdomen.ศาลที่เคารพ มีความสำคัญอย่างมาก ต่อสวัสดิภาพของคุณเฮิร์ทซอค ที่ทางเรือนจำประจำนครบาล ต้องมีคำสั่งให้ทำการตรวจ CAT สแกน ร่างกายของเธอให้ละเอียด
And by fourth grade, I knew what a distended ileum felt like on palpation.ผมคลำหาจุดที่ลำไส้เล็กบวมได้ตั้งแต่ป.4
His belly's distended, his pressure's dropping, which means there's internal bleeding.มันกระจายในช่องท้องเค้าทำให้ความดันเค้าลดลง หมายถึงว่ามันเลือดออกภายในช่องท้องเค้า
Her pericardium's distended.เยื่อหุ้มหัวใจเธอ กำลังพองออก

distend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
膨れる(P);脹れる[ふくれる, fukureru] (v1,vi) (1) to swell (out); to expand; to be inflated; to distend; to bulge; (2) to get cross; to get sulky; to pout; (P)

distend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō na) EN: make inflated ; become inflated ; swell ; distend FR:
อืด[adj.] (eūt) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency FR: gonflé ; enflé
กระเพาะคราก[n. exp.] (kraphǿ khrā) EN: expanded stomach FR: estomac distendu [m]
กระป่อง[adj.] (krapǿng) EN: distended ; swollen FR:
พุงป่อง[n. exp.] (phung pǿng) EN: distended stomach ; potbelly ; distended belly FR:
พุงโร[n. exp.] (phung rō) EN: bloated stomach ; distended stomach ; stomach sticking out FR:
โปน[adj.] (pōn) EN: protrusive ; bulgy ; distended ; enlarged ; protuberant ; stalky ; bugging out FR: protubérant
โป่ง[v.] (pōng) EN: swell ; dilate ; inflate ; puff out ; be distended FR: gonfler ; enfler ; se dilater ; saillir
ป่อง[adj.] (pøng) EN: swollen ; distended FR: bombé ; saillant
เต่ง[adj.] (teng) EN: plump ; round ; distended ; ripe FR: opulent ; enflé ; joufflu ; dodu
ท้องกาง[adj.] (thøngkāng) EN: stuffed belly ; distended stomach ; distended belly FR: ventre plein
ท้องพอง[adj.] (thøngphøng) EN: bloated ; distended stomach FR:
ทูม[adj.] (thūm) EN: distended ; enlarged ; bulging ; swollen FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distend
Back to top