ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*lid*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lid, -lid-

*lid* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
backslide (vt.) ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหลังพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม Syn. relapse
backsliding (n.) การเสื่อมถอย
become invalid (phrv.) หมดอายุ Syn. expire
become solid (vi.) กลายเป็นของแข็ง
bocksliding (n.) การกลับสู่สภาพเดิม Syn. regression
ceilidh (n.) งานรื่นเริงที่มีการร้องเพลงและเล่าเรื่องราว (โดยเฉพาะในประเทศสก๊อตแลนด์และไอร์แลนด์)
collide (vi.) ขัดแย้งกัน See also: เป็นปรปักษ์ Syn. clash, conflict, disagree, oppose, dispute
collide (vi.) ปะทะกัน See also: ประสานงา, ชนกัน Syn. crash, smash, strike, hit
collide with (phrv.) กระแทกกับ See also: ชนกับ Syn. be in with
collide with (phrv.) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ See also: ขัดแย้งกับ Syn. conflict with
colliding (n.) การชน Syn. collision, accident
consolidate (vt.) รวมเป็นหนึ่ง Syn. merge, unite
consolidate (vi.) รวมเป็นหนึ่ง Syn. merge, unite
consolidation (n.) การรวมตัวเป็นหนึ่ง Syn. merger, union
downslide (n.) ความตกต่ำทางเศรษฐกิจ Syn. slump, recession Ops. upturn, rise
Euclid (n.) นักคณิศาสตร์ชาวกรีก ผู้สร้างแบบเรียนมาตรฐานทางเรขาคณิตซึ่งใช้มาจนถึงศตวรรษที่ 19
eyelid (n.) เปลือกตา See also: หนังตา, กลีบตา
felid (n.) สัตว์ตระกูลแมว
flat solid (n.) แผ่นกระดานสี่เหลี่ยมที่กรุ (บริเวณประตู, หน้าต่างหรือผนัง) Syn. sheet
flid (sl.) เด็กผู้ชายที่ดูงี่เง่า
gelid (adj.) หนาวจัด See also: เย็นจัด Syn. freezing, frozen, frosty Ops. hot, torrid
gelidity (n.) ความหนาวเย็น Syn. iciness
gelidity (n.) ความหนาวเย็น See also: ความหนาว, ความเย็น Syn. coldness, frozeness, chilliness, frostiness, frost, nip, bitterness, chill, coolness, iciness, frigidity, freeze, glaciation Ops. warmth, heat
gelidity (n.) ความเย็น See also: ความหนาวเย็น, ความหนาว Syn. cold, frozeness, chilliness, frostiness, frost, nip, bitterness, chill, coolness, iciness, frigidity, freeze, glaciation
glide (vi.) แล่น See also: ลื่นไถล, ร่อน Syn. drift, float, scud
glide (n.) การร่อน See also: เครื่องร่อน
glider (n.) เครื่องร่อน
hang glider (n.) เครื่องร่อนโครงสร้างเบาและปีกกว้าง มีคานยาวให้ผู้ร่อนยึดจับไว้สำหรับควบคุมการร่อน
holiday (n.) วันหยุด See also: วันพักผ่อน Syn. day off, vacation
holiday (n.) วันหยุดเทศกาล See also: วันนักขัตฤกษ์
holiday cheer (sl.) เครื่องดื่มอัลกอฮอล์ (โดยเฉพาะใช้ดื่มตอนเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่)
invalid (n.) คนไข้ See also: ผู้ที่ป่วยหนัก, คนป่วย Syn. patient, valetudinarian
invalid (vt.) ต้องออกจากกองทัพเพราะเจ็บป่วย
invalid (adj.) ที่ทุพพลภาพ See also: ที่เจ็บป่วย, ไม่แข็งแรง Syn. disabled, infirm, sick Ops. robust, healthy, valid
invalid (adj.) ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความจริง
invalid (adj.) เป็นโมฆะ See also: ไม่มีผลบังคับใช้, ใช้ไม่ได้ Syn. null and void, void, inoperative Ops. valid
invalid home (phrv.) ส่งกลับประเทศเพราะป่วยหรือสุขภาพไม่ดี (ทางทหาร)
invalid out (phrv.) อนุญาตให้ปลดประจำการเพราะป่วยหรือสุขภาพไม่ดี (ทางทหาร)
invalidate (vt.) ทำให้เป็นโมฆะ See also: ทำให้ใช้ไม่ได้ Syn. nullify, annul, undo Ops. validate
invalidate (vt.) พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จริง See also: หักล้าง Syn. disprove, refute
English-Thai: HOPE Dictionary
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
alidade(แอล' ลิเดด) n. เครื่องเล็กง (alidad)
amaryllidaceous(แอมมะริลลิเด' เซียส) adj. เกี่ยวกับพืชตระกูล Amaryllidaceae (เช่น ต้น amaryllis, narcissus)
amplidyne(แอม' พลิไดน์) n. เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าตรงที่ขยายกำลังให้มากขึ้น
annelid(แอน' นะลิด) n. หนอนเป็นปล้อง ๆ ใน phyllum Annelida เช่นไส้เดือน ปลิง,, Syn. annelidan (earthworms, leeches)
annelida(อะเนล' ลิดะ) n. จำพวก (phylum) หนอนไส้เดือนหรือปลิง
chrysalid(คริส'ซะลิด) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ตัวดักแด้,ตัวแก้ว,ด้วง,ตัวหนอน
collide(คะไลดฺ') {collided,colliding,collides} vi. ปะทะกันโครม,ชนกันโครม,ขัดแย้ง, Syn. smash -Conf. knock
consolidate(คันซอล'ลิเดท) {consolidated,consolidating,consolidates} vt. ทำให้แข็งแรง,ทำให้มั่นคง,รวบรวมกำลัง,รวบรวมเข้าด้วยกัน. vi.รวม,รวมเข้ากัน., See also: consolidator n. ดูconsolidate, Syn. combine ###A. weaken
consolidation(คันซอลลิเด'เชิน) n. การทำให้แข็งแรง,การรวบรวมกำลัง,การรวมเข้าด้วยกัน, See also: consolidative adj. ดูconsolidation
elide(อิไลดฺ') vt. ตัดออก,ไม่เอา,ไม่พิจารณา,ผ่าน,มองข้าม,ยกเลิก,เลิกล้ม, Syn. omit
eyelidn. หนังตา
felid(ฟี'ลิด) n. สัตว์ตระกูลแมว
gelid(เจล'ลิด) adj. หนาวมาก,เป็นน้ำแข็ง., See also: gelidity,gelidness n. gelidly adv.
glide(ไกลดฺ) v.,n. (การ) ลื่นไหล,ร่อน,เลื้อย,เคลื่อนที่อย่างเร็วและแผ่วเบา, See also: glidingly adv., Syn. slither,slip
glider(ไกล'เดอะ) n. เครื่องร่อน,สิ่งที่ลื่นไหล
halide(เฮ'ไลดฺ) n. สารประกอบที่มีธาตุหนึ่งเป็น halogen
halidomn. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,ปูชนียสถาน.
holiday(ฮอล'ลิเดย์) n.,adj. วันหยุด,วันพักผ่อน,วันนักขัตฤกษ์,ร่าเริง. vi. พักผ่อน, Syn. festivity
invalid(อิน'วะลิด) n. คนเจ็บ,คนป่วย adj. เจ็บป่วย,ทุพพลภาพ,ใช้การไม่ได้,ไม่มีผลบังคับ,โมฆะ,อ่อนแอ,ไร้กำลัง., See also: invalidness n. vt. ทำให้เป็นโรค,ทำให้ทุพพลภาพ,ทำให้ล้มหมอนนอนเสื่อ
invalidate(อินแวล'ลิเดท) vt. ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ,ทำให้ใช้การไม่ได้., See also: invalidation n. invalidator n., Syn. cancel,annul
invalidity(อินวะลิด'ดิที) n. การใช้การไม่ได้,การไม่มีผลบังคับใช้,ความโมฆะ,ความอ่อนแอ
landslide(แลนด'สไลดฺ) n. แผ่นดินถล่ม,แผ่นดินทลาย,การได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมทัน. vi. ถล่มลงมา,พังทลายลงมา, Syn. rockfall
lid(ลิด) n. ฝา,ฝาปิด,ฝาปิดภาชนะ,หนังตา,สิ่งปกปิด -Phr. (flip one's lid ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ บันดาลโทสะ,คลั่ง), See also: lidded adj. ดูlid, Syn. top,cover
olid(ออล'ลิด) adj. เกี่ยวกับกลิ่น
pallid(แพล'ลิค) adj. ซีดจาง,อ่อน,ไม่เพียงพอ
slide(สไลดฺ) {slid,slid/slidden,sliding,slides} vi.,vt. (ทำให้) ลื่น,ไถล,เลื่อนไถล,ร่อน,ล่อง,ค่อย ๆ ผ่านไป,ถลำลึก n. การลื่นไถล,การล่อง,การค่อย ๆ ผ่านไป,ผิวหน้าลื่น,สิ่งที่ลื่นไหล,รางเลื่อน,สิ่งที่พังลงมา,ดินหรือหิมะที่ไหลลงมา,ทางลื่นไหล,ฝาประกอบก้านลิ้นสูบภาพยนตร์ภาพนิ่ง
slide rulen. ไม้บรรทัดมีที่เลื่อนไปมาเพื่อ คำนวณตามหลัก logarithm
sliding(สไล'ดิง) adj. เลื่อนไปมาได้,เปลี่ยนแปลง,ลื่นไหล {sly
snowslide(สโน'สไลดฺ) n. หิมะถล่ม., Syn. snow-slip
solid(ซอล'ลิด) adj. ของแข็ง,มีสามมิติ (ความยาว,ความกว้างและความหนา) ,เป็นรูปตัน,แข็ง,แน่น,อัดแน่น,ต่อเนื่อง,โดยสิ้นเชิง,ไม่มีการแบ่งแยก,สมบูรณ์,ทั้งหมด,พร้อมเพรียงกัน,เป็นแบบเดียวกัน,มีเหตุผล,ดี,มีจิตปกติ,มีฐานะการเงินมั่นคง,ลูกบาศก์,รุนแรง,เป็นเอกฉันท์,รวมกัน
solid-looking(ซอล'ลิด-) adj. ดูเป็นปึกแผ่น,ดูแน่นหนาดี,ดูเป็นปึกแผ่นกันดี,ดูมั่นคงดี
solidarity(ซอลลิแด'ริที) n. =solidarism (ดู) ,ความสัมพันธ์กัน, Syn. stability,reliability
solidify(ซะลิด'ดะไฟ) vt.,vi. ทำให้เป็นของแข็ง,กลายเป็นของแข็ง,, See also: solidifiable adj. solidification n. solidifier n., Syn. harden
solidity(ซะลิด'ดิที) n. ความเป็นของแข็ง,ความหนักแน่น,ความแข็งแรง,ความมั่นคง
squalid(สควอล'ลิด) adj. สกปรก,มอซอ,รุ่มร่าม,เสื่อมทราม,ยากแค้น,น่าสงสาร, See also: squalidity n.
stolid(สทอล'ลิด) adj. ไม่หวั่นไหวง่าย,ไม่ตื่นเต้นง่าย,เยือกเย็น,เฉื่อยชา., See also: stolidity,stolidness n. stolidly adv.
valid(แวล'ลิด) adj. มีเหตุผล,มีมูล,มีหลักฐาน,มีผล,ให้ผลที่ต้องการ,เป็นทางการ,ใช้ได้,ฟังขึ้น,ชอบด้วยกฎหมาย,แข็งแรง,มีสุขภาพดี., See also: validly adv. validness n., Syn. cogent
validity(วะลิด'ดิที) n. ความใช้ได้,ความมีเหตุผล,ความสมบูรณ์,การมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย,ความมีมูล,การมีหลักฐาน,ความแข็งแรง,การมีสุขภาพดี, Syn. soundness,validation
English-Thai: Nontri Dictionary
backslide(vi) ถอยกลับ,เสื่อม,ย้อนกลับ
chrysalid(n) ดักแด้,หนอน,ด้วง
collide(vt) ชน,กระแทก,ปะทะกัน,ขัดแย้ง,ไม่เห็นด้วย
consolidate(vt) รวบรวม,ทำให้มั่นคงขึ้น,ทำให้แข็งแรง
consolidation(n) การรวบรวม,การรวมบริษัท
eyelid(n) หนังตา,เปลือกตา
glide(n) การเลื่อน,การไหล,การเลื้อย,การลื่นไถล,การแล่น,การร่อน
holiday(n) วันหยุด,วันนักขัตฤกษ์,วันพักผ่อน,วันเทศกาล
invalid(adj) เจ็บไข้,ไม่สมบูรณ์,ทุพพลภาพ,ไร้กำลัง,อ่อนแอ,ไม่มีค่า
invalidate(vt) ทำให้ไม่มีค่า,ทำให้ใช้การไม่ได้
lid(n) ฝา,หนังตา,เปลือกตา,สิ่งที่ปกปิด
pallid(adj) ซีดเผือด,สีจาง,ซีด,จืด,ไม่เพียงพอ
slide(n) ทางน้ำแข็ง,รางเลื่อน,ทางลาด,แผ่นกระจก,การลื่นไถล
SLIDE slide rule(n) ไม้บรรทัดเลื่อน
solid(adj) แน่น,แข็ง,ตัน,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ดีเลิศ,เป็นเอกฉันท์
solidarity(n) ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ความสมัครสมาน
solidify(vi) เป็นปึกแผ่น,แข็ง,เป็นผลึก
squalid(adj) ต่ำช้า,สกปรก,มอซอ,ซอมซ่อ,ยากแค้น,น่าสงสาร
stolid(adj) ไม่หวั่นไหว,โง่,เยือกเย็น,เฉื่อยชา
valid(adj) ถูกต้อง,มีเหตุผล,ใช้ได้,สมบูรณ์
validity(n) ความถูกต้อง,ความมีเหตุผล,ความสมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alidadeอะลิเดด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
annelidสัตว์พวกหนอนปล้อง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
consolidated fundกองทุนรวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consolidationการรวมเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cuboid; rectangular parallelepiped; rectangular solidทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
eyelid closure reflexรีเฟล็กซ์หลับตา [มีความหมายเหมือนกับ reflex, blink และ reflex, conjunctival และ reflex, corneal และ reflex, lid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glideเสียงเลื่อน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
halide torchหัวเปลวตรวจรั่ว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
holiday, legalวันหยุดงานตามกฎหมาย, วันหยุดราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
invalid๑. ไม่มีผล, โมฆะ๒. ไม่สบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
invalidityความไม่สมเหตุสมผล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
landslideการชนะอย่างท่วมท้น [ดู tidal wave] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lid lagหนังตาล้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pallidสีอ่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phialideไฟอะลายด์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
slideการเลื่อนถล่ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sliding caliperก้ามปูเลื่อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
solidทรงตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solid geometryเรขาคณิตทรงตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solid-state regulatorตัวคุมค่าแบบโซลิดสเตต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
solidarityการเป็นลูกหนี้ร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solidity ratioอัตราส่วนโซลิดิตี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
validสมบูรณ์, มีผลใช้ได้, สมเหตุสมผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validityความสมเหตุสมผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acetanilidesอะซีตะนิไลด์ [การแพทย์]
alidadealidade, บรรทัดเล็ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
annelidแอนเนลิด, สัตว์ในไฟลัมแอนเนลิดา มีลำตัวกลมยาวเป็นปล้องคล้ายวงแหวนต่อกันทั้งภายนอกและภายใน เช่น แม่เพรียง ไส้เดือนดิน ปลิง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Annelidaแอนเนลิดา [TU Subject Heading]
Consolidateการเก็บรวบรวมความจำ [การแพทย์]
Consolidationการรวมกิจการ [การบัญชี]
Ctenocephalidesหมัดที่อาศัยอยู่ตามลำตัวหรือขนของสุนัขและแมว [การแพทย์]
Daughter nuclideนิวไคลด์ลูก, นิวไคลด์ที่เกิดจากการสลายกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ใดๆ ซึ่งเรียกว่า นิวไคลด์แม่
Dyestuff, Solidสีที่เป็นของแข็ง [การแพทย์]
Eyelid Diseasesหนังตา,โรค,หนังตาอักเสบ [การแพทย์]
Felidaeเฟลิเด [TU Subject Heading]
Superflidityของไหลยิ่งยวด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glideหลุดเลื่อน [การแพทย์]
Glidersเครื่องร่อน [การแพทย์]
Halides เฮไลด์ เป็นแร่ที่มีธาตุฮาโลเจน (halogen elements) อันได้แก่ พวกธาตุฟลูออรีน โบรมีน คลอรีนและไอโอดีนประกอบอยู่ กลุ่มแร่เฮไลด์มีสมบัติค่อนข้างอ่อนและสีอ่อนจาง บางชนิดละลายน้ำได้ มีรสเค็ม รูปผลึกมักจะเป็นรูปลูกบาศก์ ได้แก่ Atacamite, Alite or Rock Salt, Fluorite an [สิ่งแวดล้อม]
Holidaysวันหยุด [TU Subject Heading]
Landslideแผ่นดินถล่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lid Lacerationหนังตาฉีกขาด [การแพทย์]
Lidocaineไลโดเค็น [TU Subject Heading]
May Day (Labor holiday)วันแรงงาน [TU Subject Heading]
Medicinal Agents, Solidตัวยาเป็นของแข็ง [การแพทย์]
mudslidemudslide, โคลนถล่ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
National Holidayวันชาติ
Oxalidaceaeออกซาลิดาซี [TU Subject Heading]
ozalid paperกระดาษโอซาลิด, กระดาษที่ฉาบด้วยสารเคมีที่ไวต่อแสง โดยทั้วไปใช้ในการพิมพ์แบลแปลน บางครั้งเรียกว่า กระดาษแอมโมเนีย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pilot - balloon slide - ruleบรรทัดคำนวณไพลอตแบ ลลูน หรือแบลลูนตรวจอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Settleable Solids ของแข็งจมตัวได้ สารที่อยู่ในน้ำเสียซึ่งจะจมตัวลงในช่วงเวลา ที่กำหนด เช่น ในช่วงเวลา1ชั่วโมง ในการทดสอบโดยใช้กรวยอิมฮอฟฟ์ หมายถึงปริมาณของสารที่ตกตะกอน อยู่ที่ก้นกรวยภายในเวลา 1 ชั่วโมง [สิ่งแวดล้อม]
Slideสไลด์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Solidของแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solidarityความเป็นปึกแผ่นทางสังคม [TU Subject Heading]
validที่มีผลตามกฎหมาย [การทูต]
validity of visaอายุการตรวจลงตรา [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
goldenrod (n.) พืชจำพวก Solidago มีดอกเล็กสีเหลือง
warbler (n.) นกกระจิบในตระกูล Parulidae ในอเมริกา
นอนมา (v.) have a landslide victory See also: overcome, overthrow, conquer have an overwhelming victory
oxalis (n.) ต้นไม้ตระกูล Oxalidaceae See also: มีดอกหลายสีพบในป่าชื้นหรืออากาศเย็น
กระดานลื่น (n.) slide Syn. ไม้ลื่น
กลีบตา (n.) eyelid Syn. เปลือกตา
ของแข็ง (n.) solid See also: hard thing Ops. ของเหลว
ครอบ (n.) lid See also: cover Syn. ฝาครอบ
ความลื่น (n.) sliding See also: slipperiness, greasiness Syn. ความลื่นไถล Ops. ความฝืด
ความลื่นไถล (n.) sliding See also: slipperiness, greasiness Ops. ความฝืด
ชน (v.) collide with See also: hit, bump against, strike, crash, run into, butt Syn. กระแทก, ปะทะ
ตาพอง (n.) Pseudochelidon sirintarae See also: house martin, Pseudochelidon sirintarae Syn. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร, นกนางแอ่นตาพอง
นกนางแอ่นตาพอง (n.) Pseudochelidon sirintarae See also: house martin, Pseudochelidon sirintarae Syn. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (n.) Pseudochelidon sirintarae See also: house martin, Pseudochelidon sirintarae Syn. นกนางแอ่นตาพอง
ประตูกระจกเลื่อน (n.) sliding door Syn. ประตูเลื่อน
ประตูเลื่อน (n.) sliding door See also: sliding gate
ประสานงา (v.) collide See also: crash Syn. ชน, ปะทะ, พุ่งเข้าชน
ผลบังคับ (n.) be valid See also: be effective, come to force
ฝา (n.) lid See also: cover Syn. ฝาจุก, ฝาปิด
ฝาครอบ (n.) lid See also: cover
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He broke off his holiday and returned to his homeเขายกเลิกวันหยุดพักผ่อนแล้วกลับมาบ้าน
What will you do for relaxation this holiday?คุณจะทำอะไรเป็นการพักผ่อนในวันหยุด
My company gives everyone 8 days off for the holidaysบริษัทของฉันให้วันหยุดพักผ่อนกับทุกคนเป็นเวลา 8 วัน
Enjoy your holidays!ขอให้สนุกกับวันหยุดของคุณนะ!
I don't know what to do for my next holidayฉันไม่รู้ว่าจะทำอะไรสำหรับวันหยุดหน้านี้
We need some rest or take a holidayพวกเราต้องการการพักผ่อนหรือวันหยุดบ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We will consolidate on the objective.เราจะรวมในวัตถุประสงค์
We better catch something, this is my wife's holiday roast.หวังว่าจะจับได้นะ เมียฉันซื้อก้อนนี่มาสําหรับวันหยุดด้วย
A delicious bum, solid yet bouncyก้นอันบอบบางแถมยังอวบอั๋น
You're living with me now... and you're not gonna go sliding around with your white hoodlum friends.คุณอาศัยอยู่ด้วยกันกับฉันตอนนี้ และคุณจะไม่ไปกับเพื่อนนักเลงชาวผิวขาวของคุณอีก
Otherwise I gotta call Mr Ronzini at the Holiday Inn to get our old gig back.หรือผมต้องโทรหา คุณโรซีนี ที โฮลีแดยอิน เพื่อจะได้การแสดงเก่าแก่ของเราอีกครั้ง
Little Joe was blowin' on the slide tromboneโจวเล็กๆ เป่าบนการลื่นไถลทรอมโบน
When I was a child, I'd slide down here on a tray from the nursery.เมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันเลื่อน ลงมาที่นี่บนถาดจากสถานรับเลี้ยงเด็ก
Rock slide. We can't get through.กองหินถล่ม ไปไม่ได้แล้ว
We're rock solid until dinner tomorrow night.เรายืนกระต่ายขาเดียว จนกระทั่งถึงมื้อเย็นคืนวันพรุ่งนี้
They forgot all shame and honor and cast off the civilization and science we had created, and shut the lid of the Pandora's Box they themselves had opened.พวกเขาลืมความละอายใจ และเกียรติยศ ชื่อเสียง... ...และ โยนวิทยาศาสตร์ และ อารยธรรมที่เราได้สร้างขึ้นทิ้ง และ ปิดกล่องแพนโดร่า ที่พวกเขาได้ทำการเปิดขึ้นเอง
The focus testing... showed a solid base... ..in the 9- to 11-year-old bracket,... ..with a possible carry-over into the 12-year-olds.นี่มันงานเลี้ยง พระเจ้า ดีใจที่นายมาได้ จอช
Even holidays-- Easter, Christmas.แม้แต่วันหยุด-- อีสเตอร์, คริสตมาส.

*lid* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
步步为营[bù bù wéi yíng, ㄅㄨˋ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ˊ, 步步为营 / 步步為營] advance gradually and entrench oneself at every step; consolidate at every step
琼脂[qióng zhī, ㄑㄩㄥˊ ㄓ, 琼脂 / 瓊脂] agar (plant jelly from seaweed Gelidium amansii)
环节动物[huán jié dòng wù, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 环节动物 / 環節動物] annelid (worm)
环节动物门[huán jié dòng wù mén, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄇㄣˊ, 环节动物门 / 環節動物門] Annelidan, the phylum of annelid worms
[què, ㄑㄩㄝˋ, 确] authenticated; solid; firm
[què, ㄑㄩㄝˋ, 确 / 確] authenticated; solid; firm; real; true
避暑[bì shǔ, ㄅㄧˋ ㄕㄨˇ, 避暑] be away for the summer holidays; spend a holiday at a summer resort; prevent sunstroke
[pèng, ㄆㄥˋ, 踫] collide, bump into
相撞[xiāng zhuàng, ㄒㄧㄤ ㄓㄨㄤˋ, 相撞] collision; crash; to crash together; to collide with; to bump into
综合报道[zōng hé bào dào, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄉㄠˋ, 综合报道 / 綜合報導] consolidated report
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, 遒] consolidate; end; strong
盖棺定论[gài guān dìng lùn, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 盖棺定论 / 蓋棺定論] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
盖棺论定[gài guān lùn dìng, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, 盖棺论定 / 蓋棺論定] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
九面体[jiǔ miàn tǐ, ㄐㄧㄡˇ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, 九面体 / 九面體] enneahedron (solid figure having nine plane faces)
乘坚策肥[chéng jiān cè féi, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄢ ㄘㄜˋ ㄈㄟˊ, 乘坚策肥 / 乘堅策肥] to live in luxury; lit. to ride a solid carriage pulled by fat horses
国际航空联合会[guó jì háng kōng lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 国际航空联合会 / 國際航空聯合會] Fédération Aéronautique Internationale (FAI), world body of gliding and aeronautic sports
猫科[māo kē, ㄇㄠ ㄎㄜ, 猫科 / 貓科] Felidae (the cat family)
幻灯片[huàn dēng piàn, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄧㄢˋ, 幻灯片 / 幻燈片] filmstrip; lantern slide; transparency
团队精神[tuán duì jīng shén, ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ, 团队精神 / 團隊精神] group mentality; collectivism; solidarity; team spirit
凝结[níng jié, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, 凝结 / 凝結] to condense; to solidify; to coagulate; clot (of blood)
卤化物[lǔ huà wù, ㄌㄨˇ ㄏㄨㄚˋ ˋ, 卤化物 / 鹵化物] halide (i.e. fluoride, chloride, bromide etc)
假日[jià rì, ㄐㄧㄚˋ ㄖˋ, 假日] holiday; non-working day
节日[jié rì, ㄐㄧㄝˊ ㄖˋ, 节日 / 節日] holiday; festival
例假[lì jià, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄚˋ, 例假] legal holiday; menstrual period
倒休[dǎo xiū, ㄉㄠˇ ㄒㄧㄡ, 倒休] to shift holidays, taking a weekday off
庐山[Lú shān, ㄌㄨˊ ㄕㄢ, 庐山 / 廬山] Lushan district of Jiujiang city 九江市, Jiangxi; Mt Lushan in Jiujiang, famous as summer holiday spot
放假[fàng jià, ㄈㄤˋ ㄐㄧㄚˋ, 放假] to have a holiday or vacation
渡假[dù jià, ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˋ, 渡假] to spend one's holidays; vacations
[yuān, ㄩㄢ, 眢] inflamed eyelids; parched
[yí, ㄧˊ, 銕] iron; strong, solid, firm
山崩[shān bēng, ㄕㄢ ㄅㄥ, 山崩] landslide; landslip
泥石流[ní shí liú, ㄋㄧˊ ㄕˊ ㄌㄧㄡˊ, 泥石流] landslide; torrent of mud and stones; mudslide
李大钊[Lǐ Dà zhāo, ㄌㄧˇ ㄉㄚˋ ㄓㄠ, 李大钊 / 李大釗] LiDazhao (1889-1927), early Chinese marxist and founding member of the communist party
立冬[Lì dōng, ㄌㄧˋ ㄉㄨㄥ, 立冬] Lidong or Start of Winter, 19th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st November
[gài, ㄍㄞˋ, 盖 / 蓋] lid; top; cover; canopy; to build
罗式几何[luó shì jǐ hé, ㄌㄨㄛˊ ㄕˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 罗式几何 / 羅式幾何] Lobachevsky's non-Euclidean geometry
罗氏几何[luó shì jǐ hé, ㄌㄨㄛˊ ㄕˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 罗氏几何 / 羅氏幾何] Lobachevsky's non-Euclidean geometry
实干[shí gàn, ㄕˊ ㄍㄢˋ, 实干 / 實幹] on the job; solid practical work; pragmatic
原本[yuán běn, ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ, 原本] originally; original; abbr. for Euclid's elements 幾何原本|几何原本
有效期[yǒu xiào qī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ ㄑㄧ, 有效期] period of validity; sell-by date

*lid* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service
アイスポットシクリッド[, aisupottoshikuriddo] (n) eye-spot cichlid (Cichla spp.); peacock bass
アウロノカラエテルヴァイナエ[, auronokaraeteruvainae] (n) Chitande aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara ethelwynnae); Northern Aulonocara
アウロノカラスチュアートグランティ[, auronokarasuchua-togurantei] (n) flavescent peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara stuartgranti)
アウロノカラバエンシ[, auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock
アウロノカラハンスバエンシィ[, auronokarahansubaenshii] (n) Aulonocara Fort Maguire (species of peacock cichlid, Aulonocara hansbaenschi); firebird cichlid
アウロノカラフエセリ[, auronokarafueseri] (n) night aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara hueseri); Aulonocara white top
アウロノカラメイランディ[, auronokarameirandei] (n) sulfurhead Aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara maylandi maylandi)
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly
アウロノカラロストラートゥム[, auronokararosutora-toumu] (n) Aulonocara rostratum (species of peacock cichlid from Lake Malawi)
アウロノカラ属[アウロノカラぞく, auronokara zoku] (n) Aulonocara (genus of cichlids endemic to Lake Malawi in East Africa in the family Cichlidae); peacock cichlids
アウロノクラヌスデウィンドティ[, auronokuranusudeuindotei] (n) Aulonocranus dewindti (cichlid fish endemic to Lake Tanganyika in E. Africa)
アエクィデンスサパイェンシス[, aekuidensusapaienshisu] (n) Sapayo cichlid (Aequidens sapayensis)
アエクィデンスディアデマ[, aekuidensudeiadema] (n) Aequidens diadema (species of South American freshwater cichlid)
アエクィデンステトラメルス[, aekuidensutetoramerusu] (n) saddle cichlid (Aequidens tetramerus)
アエクィデンスパリドゥス[, aekuidensuparidousu] (n) doublespot acara (species of S. American cichlids, Aequidens pallidus)
アエクィデンスメタエ[, aekuidensumetae] (n) yellow acara (species of cichlid in Colombia, Aequidens metae)
アエクィデンス属[アエクィデンスぞく, aekuidensu zoku] (n) Aequidens (genus of fish in the family Cichlidae)
アクイロニウム[, akuironiumu] (n) Aulonocara aquilonium (species of peacock cichlid from Lake Malawi)
アストロノータス[, asutorono-tasu] (n) marble cichlid (Astronotus ocellatus) (lat
アセトアニリド[, asetoanirido] (n) acetanilide
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue
アピストグラマ[, apisutogurama] (n) Apistogramma (genus of cichlids)
アリダード[, arida-do] (n) alidade
アリドリ科;蟻鳥科[アリドリか(アリドリ科);ありどりか(蟻鳥科), aridori ka ( aridori ka ); aridorika ( ari tori ka )] (n) Thamnophilidae (antbird family)
イメージDVD[イメージディーブイディー, ime-jidei-buidei-] (n) DVD containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei
イメージビデオ[, ime-jibideo] (n) video containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei
インスラ[, insura] (n) (abbr) inside slider (baseball)
インバリッド[, inbariddo] (n) invalid
ヴァリッド[, variddo] (n) valid
ウォータースライダー;ウオータースライダー[, uo-ta-suraida-; uo-ta-suraida-] (n) (See 水滑り台) water slide; water slider
ウミヒゴイ属[ウミヒゴイぞく, umihigoi zoku] (n) Parupeneus (genus of goatfishes of the family Mullidae)
オーバースライド[, o-ba-suraido] (n) overslide
お休み(P);御休み[おやすみ, oyasumi] (n) (1) (pol) holiday; day off; absence; (2) (hon) sleep; rest; (exp) (3) (abbr) (See お休みなさい) Good night; (P)
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays
お節料理(P);御節料理;おせち料理[おせちりょうり, osechiryouri] (n) food served during the New Year's Holidays; (P)
カーボランダム[, ka-borandamu] (n) (See 炭化ケイ素) carborundum (hard silicon carbide solid, used as an abrasive)
がちがち[, gachigachi] (adj-na,adv,n) (on-mim) chattering (teeth); frozen solid; overly serious
がっしり[, gasshiri] (adv,n,vs) firmly; solidly; tough; (P)
がっちり[, gacchiri] (adv,n,vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ソリッド[そりっど, soriddo] solid
ソリッドモデル[そりっどもでる, soriddomoderu] solid model
ビブリッド[びぶりっど, biburiddo] biblid
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style
不正[ふせい, fusei] illegal (a-no), invalid
半導体[はんどうたい, handoutai] semiconductor, solid-state (a-no)
固体[こたい, kotai] solid-state (a-no), solid, solid matter
妥当性[だとうせい, datousei] validity, verification
妥当性確認試験[だとうせいかくにんしけん, datouseikakuninshiken] validation (test)
書誌標示[しょしひょうじ, shoshihyouji] biblid
有効[ゆうこう, yuukou] legal (an), effective, valid
有効化[ゆうこうか, yuukouka] validation
有効範囲[ゆうこうはんい, yuukouhan'i] scope, valid range
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event
無効[むこう, mukou] illegal (a-no) (an), invalid
無効PPDU[むこうPPDU, mukou PPDU] invalid PPDU
無効SPDU[むこうSPDU, mukou SPDU] invalid SPDU
無効TPDU[むこうTPDU, mukou TPDU] invalid TPDU
無効キー条件[むこうキーじょうけん, mukou ki-jouken] invalid key condition
無効ビット[むこうビット, mukou bitto] invalid bit
無効フレーム[むこうフレーム, mukou fure-mu] invalid frame
確認[かくにん, kakunin] validation
確認試験[かくにんしけん, kakuninshiken] validation test
稼働中[かどうちゅう, kadouchuu] working, valid
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ずれる[ずれる, zureru] Thai: เลื่อน English: to slide
滑る[すべる, suberu] Thai: ลื่นล้ม English: to slide

*lid* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานเลื่อน[n. exp.] (bān leūoen) EN: sliding door ; sliding panel FR: panneau coulissant [m] ; coulisse [f]
บัตรดี[n. exp.] (bat dī) EN: good ballot ; valid ballot FR:
บัตรประจำตัวคนพิการ[n. exp.] (bat prajamt) EN: FR: carte d'invalidité [f]
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot ; wasted votes FR: bulletin de vote nul [m] ; bulletin nul [m] ; bulletin de vote non valable [m] ; bulletin non valable [m]
บายาโดลิด[n. prop.] (Bāyādōlit) EN: Valladolid FR:
ใช้ได้[adj.] (chaidāi) EN: usable ; valid ; serviceable ; working FR: utilisable ; valide ; valable ; fonctionnel
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dā) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.) FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
ชนะขาดลอย[n. exp.] (chana khātl) EN: overwhelming victory ; landslide victory FR: victoire écrasante [f]
ชนะอย่างท่วมท้น[X] (chana yāng ) EN: landslide FR: victoire écrasante [f]
เชื้อเพลิงของแข็ง[n. exp.] (cheūaphloēn) EN: FR: combustible solide [m]
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit ; crash ; run into ; bang FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter ; emboutir ; se rencontrer
ชนกัน[v. exp.] (chon kan) EN: collide ; bump into ; confront FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer ; se télescoper
ชนกับ[v. exp.] (chon kap) EN: collide with FR: heurter ; entrer en collision avec
แดกแด้ ; แด็กแด้[n.] (daēkdaē ; d) EN: chrysalis ; pupa FR: chrysalide [f]
ดักแด้[n.] (dakdaē) EN: chrysalis ; silkworm ; worm ; pupa ; pupae [pl] FR: chrysalide [f]
ดำปลอด[adj.] (dam pløt) EN: solid black FR:
ดินสไลด์[n. exp.] (din salai) EN: landslide FR: éboulement de terrain [m] ; glissement de terrain [m] ; coulée de boue [f]
ดินถล่ม[n. exp.] (din thalom) EN: landslide FR: glissement de terrain [m] ; éboulement de terrain [m]
โดยไม่กะพริบตา[xp] (dōi mai kap) EN: without batting an eyelid ; without flinching FR:
โดน[v.] (dōn) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch FR: heurter ; frapper
ด้วงเสือ[n. exp.] (dūang seūa) EN: Cicindelidae FR:
เอกภาพ[n.] (ēkkaphāp) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity ; cohesiveness ; unanimity FR: unité [f]
เอื้องกาบดอก[n. exp.] (eūang kāp d) EN: Pholidota imbricata FR: Pholidota imbricata
เอื้องรงรองถิ่นเหนือ[n. exp.] (eūang rongr) EN: Panisea distelidia FR: Panisea distelidia
ฝา[n.] (fā) EN: cover ; lid ; shell FR: couvercle [m]
ฝาปิด[n. exp.] (fā pit) EN: cover ; lid FR: couvercle [m]
ฟ้าถล่มดินทลาย[n. exp.] (fā thalom d) EN: landslide FR:
ฟิล์มสไลด์[n. exp.] (fīm salai) EN: slide FR:
เห็บปลา[n.] (hepplā) EN: Argulidae ; Argulus indicus ; Argulus siamensis ; Argulus alosae FR:
เหิน[v.] (hoēn) EN: fly ; travel by air ; soar ; glide FR: voler ; planer
หอยปากเป็ด[n.] (høipākpet) EN: Lingulidae FR:
ฮอลิเดย์[n.] (hølidē) EN: holiday FR:
ฮอลิเดย์ อินน์[TM] (Hølidē In) EN: Holiday Inn FR: Holiday Inn
จ๊ะ[v.] (ja) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร[n.] (jaofāyingsi) EN: Pseudochelidon sirintarae ; white-eyed river martin FR: Pseudochelidon sirintarae
จระเข้[n.] (jørakhē) EN: crocodile ; alligator ; croc (inf.) ; Crocodylidae FR: crocodile [m] ; alligator [m] ; croco [m] (abrév.)
แก่กล้า[adj.] (kaēklā) EN: strong ; solid ; proficient ; acute ; sharp FR:
กำไรโดยรวม[n. exp.] (kamrai dōi ) EN: consolidated profit FR: bénéfice consolidé [m]
การอ้างเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล[n. exp.] (kān āng hēt) EN: valid argument FR:
การชนะการเลือกตั้งแบบขาดลอย[n. exp.] (kān chana k) EN: landslide victory ; landslide win FR: raz-de-marée électoral [m]

*lid* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aal {m} (Anguillidae); Muräne
Fehlen {n} der Geschäftsgrundlageabsence of valid subject matter
Aktivurlaub {m}activity holiday
Abenteuerurlaub {m}adventure holiday; adventure vacation
anhaltende Abwärtsentwicklung {f}downward slide
Drehschieberpumpe {f} [techn.]sliding vane rotary pump
Gleitaufhängung {f} (für Schleifleitung) [techn.]sliding suspension bracket
Schüttgut {n}bulk material; bulk solids
Sargdeckel {m}coffin lid
Vollreifen {m} mit konischem Fußconical base solid tyre
Tiegeldeckel {m}crucible lid
Sichelstrandläufer {m} [ornith.]Curlew Sandpiper (Calidris ferruginea)
Vollreifen {m} mit zylindrischem Fußcylindrical base solid tyre
Ferientag {m}day of one's holidays [Br.]; day of one's vacation [Am.]
Invalide {m,f} | Invaliden
Geltungsdauer {f}duration of validity
Osterferien {pl}Easter holidays [Br.]; Easter vacation; Easter break
Blaßspötter {m} [ornith.]Eastern Olivaceous Warbler (Hippolais pallida)
Weißstreifen-Aalgrundel {f} (Pholidichthys leucotaenia) [zool.]engineer goby
Augenlid {n} [anat.] | Augenlider
Solidaritätsgefühl {n}feeling of solidarity
Foersterhonigfresser {m} [ornith.]Foerster's Melidectes
Stopfbüchsenbrille {f}gland lid
Ferienreisende {m,f}; Ferienreisenderholiday maker
Ferienzeit {f}holiday time; holiday period
Urlaubsgeld {n}holiday pay; holiday money
Bankfeiertag {m}; öffentlicher Feiertagbank holiday [Br.] [Am.]
Erholungsgebiet {n}recreation area; holiday area
Erholungsheim {n}recreation home; holiday home
Kurzurlaub {m}short holiday
Schulferien {pl}(school) holidays; (school) vacations
Sommerferien {pl}summer holidays; summer vacation [Am.]
Sommerhaus {n}summer holiday house; summer-house; lodge
Sonderurlaub {m}special holiday; extra holiday
Spaß {m} auf Kosten andererRoman holiday
Klosettdeckel {m}lavatory lid
Wiesenstrandläufer {m} [ornith.]Least Sandpiper (Calidris minutilla)
Lid {n}; Augenlid
Schlittenbahn {f}coasting slide
Schlittenführung {f} [techn.]saddle slideways

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *lid*
Back to top