ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

union

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *union*, -union-

union ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
union (n.) การรวมตัวกัน See also: การรวมกัน Syn. blend
union (n.) สหภาพ See also: สหพันธ, สมาคม
union (n.) การสมรส See also: ชีวิตการสมรส, การมีเรือน
union (n.) สหภาพแรงงาน See also: สหพันธ์แรงงาน Syn. labor union
union (n.) การจับคู่
union (adj.) รวมกัน See also: ซึ่งเป็นพวกกัน
union (n.) จำนวนทั้งหมด
Union Jack (n.) ธงชาติของอังกฤษ
Union of Burma (n.) สหภาพพม่า See also: ชื่อที่เป็นทางการของประเทศพม่า
Union of South Africa (n.) ชื่อเดิมของประเทศแอฟริกาใต้
Union of Soviet Socialist Republics (n.) สหภาพโซเวียต (อดีต) See also: สหภาพโซเวียต มีตัวย่อว่า USSR
unionise (vt.) จัดตั้งให้เป็นสหภาพแรงงาน
unionise (vi.) จัดตั้งให้เป็นสหภาพแรงงาน
unionist (n.) ผู้ยึดถือลัทธิร่วมกัน See also: นักลัทธิร่วมกัน
unionization (n.) การจัดตั้งให้เป็นสหภาพแรงงาน
unionize (vt.) จัดตั้งให้เป็นสหภาพแรงงาน
unionize (vi.) จัดตั้งให้เป็นสหภาพแรงงาน
English-Thai: HOPE Dictionary
union(ยู'เนียน) n. การรวมกัน,ความสามัคคี,การสอดคล้องกัน,การสมรสกัน,การสังวาส,สหภาพ,สหพันธรัฐ,องค์การกรรมกร,เครื่องมือเชื่อมต่อ,ส่งท่อร่วม,การเชื่อมกัน. -Phr. (the Union สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกา (สมัยก่อน)), Syn. unification
union flagn. ธงชาติอังกฤษ
union jackn. ธงชาติอังกฤษ
union of burman. สหภาพพม่า, Syn. Myanmar
union of south african. ชื่อเดิมของประเทศแอฟริกาใต้
unioncrat(ยู'เนียนแครท) n. ผู้ยึดถือลัทธิสหภาพกรรมกร
unionism(ยู'เนียนนิสซึม) n. หลักการของสหภาพกรรมกร,ลัทธิอยู่ร่วมกัน,ลัทธิรวมกัน
unionist(ยู'เนียนนิสทฺ) n. นักลัทธิร่วมกัน,สมาชิกสหภาพแรงงาน,ผู้ยึดถือลัทธิสหภาพกรรมกร,ผู้ยึดถือลัทธิร่วมกัน,สมาชิกของสหภาพการค้า, See also: unionistic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
union(n) การรวมกัน,ความปรองดองกัน,สมาคม,สหภาพ
UNION union jack(n) ธงชาติอังกฤษ
unionist(n) สมาชิกสหภาพ,ผู้ถือสิทธิร่วมกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unionยูเนียน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Union Jack; Union-jackธงชาติอังกฤษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
union (of sets)ยูเนียน (ของเซต), ยูเนียนของเซต A และเซต B คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกของเซต A หรือเซต B หรือของทั้งสองเซต  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A B [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Soviet Union (n.) ประเทศโซเวียต (มีชื่อเต็มคือ Union of Soviet Socialist Republics) Syn. Soviet Union, USSR
U.S.S.R. (abbr.) สหภาพโซเวียต (คำย่อ Union of Soviet Socialist Republics) See also: ประเทศโซเวียต, โซเวียต
สหพันธ์ (n.) union Syn. สมาพันธ์
สหภาพ (n.) union
สหภาพ (n.) union Syn. สมาพันธ์, สมาคม, สหพันธ์, องค์กร, องค์การ
สหภาพพม่า (n.) Union of Myanmar Syn. พม่า
สหภาพโซเวียต (n.) Union of Soviet Syn. โซเวียต
USSR (n.) คำย่อของสหภาพโซเวียต (Union of Soviet Socialist Republics)
ความร้าวฉาน (n.) disunion See also: dissociation, split, rupture, discord, disagreement, dissension, disjunction Syn. ความระหองระแหง, ความแตกร้าว, ความบาดหมาง Ops. ความสามัคคี, ความปรองดอง
สหภาพแรงงาน (n.) labor union
เข้าทรงเจ้า (v.) be in communion with a spirit See also: perform a ceremony to call spirit to dwell in the body Syn. เข้าทรง, เข้าเจ้าเข้าทรง
เข้าเจ้า (v.) be in communion with a spirit See also: perform a ceremony to call spirit to dwell in the body Syn. เข้าทรง, เข้าเจ้าเข้าทรง, เข้าทรงเจ้า
เข้าเจ้าเข้าทรง (v.) be in communion with a spirit See also: perform a ceremony to call spirit to dwell in the body Syn. เข้าทรง, เข้าทรงเจ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He could make your future union problems disappear.เขาจะทำให้ปัญหาสหภาพแรงงานในอนาคตของคุณหายไป
Your union cards. May I see your cards, please?บัตรสหภาพของคุณ ผมจะขอดูบัตรภาพของคุณ ผมจะดูได้ไหม
Suppose we ain't got no union cards, and we go in and start playing anyway?สมมุติว่าพวกเราไม่มีบัตรสหภาพและพวกเราจะเล่นนอกจากนั้น
They will record that the next day the president of the United States looked out the White House window and the premier of the Soviet Union looked out the Kremlin window and saw the new distant sun in the sky.พวกเขาจะบันทึกว่าในวัน ถัดไป ประธานาธิบดีของ สหรัฐอเมริกา มองออกไปนอกหน้าต่าง ทำเนียบขาว
Which is about the time your visits to the Soviet Union became pretty regular.ซึ่งเป็นเกี่ยวกับเวลาการเข้าชมของคุณไปยังสหภาพโซเวียตกลายเป็นปกติสวย
If there was a union problem or, say, a beef in the numbers... only the top guys could meet with Paulie to discuss the problem.หากมีปัญหาเรื่องแก๊งค์ หรือ เกิดปัญหาเรื่องเงิน รุ่นใหญ่เท่านั้น ที่จะพบพอลลี่เพื่อปรึกษาปัญหาได้
Paulie had the union people scare them with a strike. It was beautiful.พอลลี่ส่งคนไปจัดการพวกเขา ทุกอย่างราบรื่น
I'm a union delegate.ฉันเป็นตัวแทนของกลุ่ม
..and this man and this woman in holy matrimony, which is an honourable estate, instituted by God in the time of man's innocency, signifying unto us the mystical union that is between Christ and His church,และผู้ชายคนนี้และผู้หญิงคนนี้ ในการแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกระทำให้สถานที่อันมีเกียรติ ซึ่งเป็นที่สถิตย์ของพระผู้เป็นเจ้า ในโอกาสอันบริสุทธิ์ของผู้คน
His blood allows for a perfect union between our species.เลือดของเขารวมกับของเราได้อย่างดีเยี่ยม
We are calling upon State Attorney General Dan Lungren to comply with California law and to revoke the corporate charter of the Union Oil Company of California for its repeated and grievous offences.เรากำลังเรียกร้องให้ รมต.ยุติธรรม แดน ลันเกรน ปฏิบัติตามกฎหมายแคลิฟอร์เนีย และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ
What this will mean is the dissolution of the Union Oil Company of California the sale of its assets under careful court orders to others who will carry on in the public interest.การยุบบรรษัทยูเนียนออยล์แห่งแคลิฟอร์เนีย นำทรัพย์สินของบรรษัทมาขายอย่างรอบคอบภายใต้คำสั่งศาล ขายให้แก่คนอื่นที่จะประกอบการเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชน

union ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非盟[Fēi Méng, ㄈㄟ ㄇㄥˊ, 非盟] African Union (AU), abbr. for 非洲聯盟|非洲联盟
基督教民主联盟[Jī dū jiào Mín zhǔ Lián méng, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 基督教民主联盟 / 基督教民主聯盟] Christian Democratic Union (German political party)
[sū, ㄙㄨ, 苏 / 蘇] Perilla frutescens (Chinese basil or wild red basil); place name; to revive; used as phonetic in transliteration; abbr. for Soviet Union 蘇維埃|苏维埃 or 蘇聯|苏联, Jiangsu province 江蘇|江苏 and Suzhou city 蘇州|苏州; surname Su
苏联[Sū lián, ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ, 苏联 / 蘇聯] Soviet Union, 1922-1991; abbr. for Union of Soviet Socialist Republics (USSR) 蘇維埃社會主義共和國聯盟|苏维埃社会主义共和国联盟
苏联之友社[Sū lián zhī yǒu shè, ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ ㄓ ㄧㄡˇ ㄕㄜˋ, 苏联之友社 / 蘇聯之友社] Soviet Union friendly society
太平洋联合铁路[tài píng yáng lián hé tiě lù, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, 太平洋联合铁路 / 太平洋聯合鐵路] Union Pacific railroad
科摩罗[Kē mó luó, ㄎㄜ ㄇㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, 科摩罗 / 科摩羅] Union of Comoros
缅甸联邦[Miǎn diàn lián bāng, ㄇㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ, 缅甸联邦 / 緬甸聯邦] Union of Myanmar, official name of Burma since 1998
苏维埃社会主义共和国联盟[Sū wéi āi shè huì zhǔ yì gòng hé guó lián méng, ㄙㄨ ㄨㄟˊ ㄞ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 苏维埃社会主义共和国联盟 / 蘇維埃社會主義共和國聯盟] Union of Soviet Socialist Republics (USSR), 1922-1991; abbr. 蘇聯|苏联 Soviet Union
非洲联盟[Fēi zhōu Lián méng, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 非洲联盟 / 非洲聯盟] African Union
联盟[lián méng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 联盟 / 聯盟] alliance; union; coalition
交谊[jiāo yì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ, 交谊 / 交誼] association; communion; friendship
丐帮[gài bāng, ㄍㄞˋ ㄅㄤ, 丐帮 / 丐幫] beggars' union; a group of beggars
欧盟委员会[Ōu méng wěi yuán huì, ㄡ ㄇㄥˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 欧盟委员会 / 歐盟委員會] Commission of European Union
独立国家联合体[Dú lì guó jiā lián hé tǐ, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ, 独立国家联合体 / 獨立國家聯合體] Commonwealth of Independent States (former Soviet Union)
独联体[Dú lián tǐ, ㄉㄨˊ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧˇ, 独联体 / 獨聯體] Commonwealth of Independent States (former Soviet Union); abbr. for 獨立國家聯合體|独立国家联合体
国情[guó qíng, ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄥˊ, 国情 / 國情] current state of a country; national conditions; (US) State of the Union
关税同盟[guān shuì tóng méng, ㄍㄨㄢ ㄕㄨㄟˋ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, 关税同盟 / 關稅同盟] customs union
欧洲共同市场[Ōu zhōu gòng tóng shì chǎng, ㄡ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ ㄔㄤˇ, 欧洲共同市场 / 歐洲共同市場] European common market (old term for EU, European Union)
欧洲共同体[Ōu zhōu Gòng tóng tǐ, ㄡ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄧˇ, 欧洲共同体 / 歐洲共同體] European Community (old term for the EU, European Union)
欧洲联盟[Ōu zhōu lián méng, ㄡ ㄓㄡ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 欧洲联盟 / 歐洲聯盟] European Union; EU
圣餐[shèng cān, ㄕㄥˋ ㄘㄢ, 圣餐 / 聖餐] Holy communion (of the Christian mass); sacrament
悲欢离合[bēi huān lí hé, ㄅㄟ ㄏㄨㄢ ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ, 悲欢离合 / 悲歡離合] joys and sorrows; partings and reunions; the vicissitudes of life
工会[gōng huì, ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ, 工会 / 工會] labor union; trade union
[méng, ㄇㄥˊ, 盟] oath; pledge; union; to ally; league, a subdivision corresponding to prefecture in Inner Mongolia
留尼汪[Liú ní wāng, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧˊ ㄨㄤ, 留尼汪] Réunion (Island in Indian Ocean, a French overseas department)
团结工会[tuán jié gōng huì, ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ, 团结工会 / 團結工會] Solidarity (Polish worker's union)
联盟号[Lián méng hào, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ ㄏㄠˋ, 联盟号 / 聯盟號] Soyuz (union), Russian spacecraft series
团年[tuán nián, ㄊㄨㄢˊ ㄋㄧㄢˊ, 团年 / 團年] Spring festival family reunion
学生会[xué sheng huì, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙ ㄏㄨㄟˋ, 学生会 / 學生會] student union
万国邮政联盟[Wàn guó Yóu zhèng Lián méng, ㄨㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄡˊ ㄓㄥˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 万国邮政联盟 / 萬國郵政聯盟] Universal Postal Union
妇女联合会[fù nǚ lián hé huì, ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 妇女联合会 / 婦女聯合會] women's union

union ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
EU[イーユー, i-yu-] (n) EU; European Union
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus
カンパニーユニオン[, kanpani-yunion] (n) company union
キリスト教民主同盟[キリストきょうみんしゅどうめい, kirisuto kyouminshudoumei] (n) Christian Democratic Union (Germany); Christian Democrats; CDU
グーラグ;グラグ[, gu-ragu ; guragu] (n) Gulag (Soviet Union labor camp from 1930-1955)
クラフトユニオン[, kurafutoyunion] (n) craft union
クローズドショップ制[クローズドショップせい, kuro-zudoshoppu sei] (n) (See オープンショップ制) closed shop system (employment of only union members)
クローズドユニオン[, kuro-zudoyunion] (n) closed union
ゴスバンク[, gosubanku] (n) (obs) central bank of the Soviet Union (rus
ソビエト共産党[ソビエトきょうさんとう, sobieto kyousantou] (n) Communist Party of the Soviet Union
ソ連(P);蘇連[ソれん(ソ連)(P);それん(蘇連), so ren ( so ren )(P); soren ( soren )] (n,adj-no) (abbr) (former) Soviet Union; Union of Soviet Socialist Republics; USSR; (P)
ユニオンジャック[, yunionjakku] (n) Union Jack
ユニオンショップ制[ユニオンショップせい, yunionshoppu sei] (n) union shop system (employment of only union members)
レーバーユニオン[, re-ba-yunion] (n) labor union; labour union
レイバーユニオン[, reiba-yunion] (n) labor union
一般教書[いっぱんきょうしょ, ippankyousho] (n) State of the Union message
公武合体[こうぶがったい, koubugattai] (n) shogunate marital union with the Imperial Family
労働三法[ろうどうさんぽう, roudousanpou] (n) the three labor laws (trade union law, labor standards law, labor relations adjustment law) (labour)
労組法[ろうそほう, rousohou] (n) (abbr) (See 労働組合法) (Japanese) Labor Union Law
南アフリカ連邦[みなみアフリカれんぽう, minami afurika renpou] (n) The Union of South Africa
南ア連邦[みなみアれんぽう, minami a renpou] (n) (abbr) The Union of South Africa
南阿連邦[なんあれんぽう, nan'arenpou] (n) Union of South Africa
単位労働組合[たんいろうどうくみあい, tan'iroudoukumiai] (n) local labor union; local labour union
単位組合[たんいくみあい, tan'ikumiai] (n) local labor union; local labour union
合同労組[ごうどうろうそ, goudourouso] (n) joint labor union; joint labour union
合流[ごうりゅう, gouryuu] (n,vs,adj-no) (1) confluence (of rivers); merge (of traffic); conflux; junction; joining; (2) union (e.g. of forces); linking up; merging; coming together
和合[わごう, wagou] (n,vs) harmony; concord; agreement; unity; union
在籍専従者[ざいせきせんじゅうしゃ, zaisekisenjuusha] (n) full-time trade union official
年頭教書[ねんとうきょうしょ, nentoukyousho] (n) State of the Union Address (USA)
海員組合[かいいんくみあい, kaiinkumiai] (n) seamen's union
第二組合[だいにくみあい, dainikumiai] (n) rival labor union; rival labour union
組合員[くみあいいん, kumiaiin] (n) unionist; union member
連合(P);聯合(oK)[れんごう, rengou] (n,vs,adj-no) (1) union; alliance; combination; (n) (2) (abbr of 日本労働組合総連合会) RENGO (Japanese Trade Union Confederation); (P)
クラス会[クラスかい, kurasu kai] (n) class reunion
シンパ[, shinpa] (n) (abbr) (See シンパサイザー) (Communist, union, etc.) sympathizer; sympathiser; (P)
ソビエト[, sobieto] (n) Soviet Union; (P)
ソビエト連邦;ソヴィエト連邦[ソビエトれんぽう(ソビエト連邦);ソヴィエトれんぽう(ソヴィエト連邦), sobieto renpou ( sobieto renpou ); sovieto renpou ( sovieto renpou )] (n) (abbr) Soviet Union; USSR
ソ連邦[ソれんぽう, so renpou] (n) (abbr) (former) Soviet Union; USSR
バニオン[, banion] (n) bunion
一致[いっち, icchi] (n,vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ユニオン[ゆにおん, yunion] union
世界電気通信会議[せかいでんきつうしんかいぎ, sekaidenkitsuushinkaigi] International Telecommunications Union (ITU)
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS
国際電気通信連合[こくさいでんきつうしんれんごう, kokusaidenkitsuushinrengou] International Telecommunication Union, ITU

union ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Tha) EN: Thai Union Frozen Products PCL. (TUF) ; Thai Union Frozen Products Public Company Limited ; Thai Union Group FR:
ดินแดนสหภาพ[n. exp.] (din daēn sa) EN: union territory FR:
จตุรงคสันนิบาต[n.] (jaturongkha) EN: Buddhist All Saints Day ; Great Assembly of Disciples marked by the union of four factors FR:
จาตุรงคสันนิบาต[n.] (jāturongkha) EN: Great Assembly of Disciples marked by the union of four factors FR:
การรวมตัวทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān rūam tū) EN: economic union ; economic integration FR: intégration économique [f]
การแต่ง[n.] (kān taeng) EN: FR: union [f]
การแต่งงาน[n.] (kān taeng-n) EN: marriage FR: mariage [m] ; union [f] ; épousailles [fpl] (vx)
ความสามัคคี[n.] (khwām sāmak) EN: union ; unity ; harmony ; cooperation FR: union [f] ; unité [f] ; harmonie [f]
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; batch ; assemblage ; covey ; bevy ; bunch FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; ribambelle [f] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
กลุ่มประเทศยุโรป[n. exp.] (klum prathē) EN: FR: Union européenne [f] ; Communauté européenne [f]
ปัญหาร่วมกัน[n. exp.] (panhā ruam ) EN: union concerns FR:
ประเทศคอโมโรส[n. prop.] (Prathēt Khø) EN: Comoros ; Union of the Comoros FR: Union des Comores [f]
ประเทศสหภาพพม่า[n. prop.] (Prathēt Sah) EN: Union of Myanmar FR:
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด = สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จํากัด[TM] (Sahakøn Khr) EN: Klongchan Credit Union Cooperative Ltd FR:
สหพันธ์[n.] (sahaphan) EN: federation ; alliance ; union FR: fédération [f] ; alliance [f] ; union [f] ; syndicat [m]
สหพันธ์กรรมกร[n. exp.] (sahaphan ka) EN: labour federation ; labour union FR: syndicat ouvrier [m]
สหภาพ[n.] (sahaphāp) EN: union ; consortium FR: union [f]
สหภาพคอโมโรส[n. prop.] (Sahaphāp Kh) EN: Union of the Comoros FR: Union des Comores [f]
สหภาพพม่า[n. prop.] (Sahaphāp Ph) EN: Union of Myanmar FR:
สหภาพแรงงาน[n. exp.] (sahaphāp ra) EN: labour union ; trade union ; labor union (Am.) ; union FR: syndicat du travail [m] ; syndicat [m] ; organisation syndicale [f]
สหภาพเศรษฐกิจ[n. exp.] (sahaphāp sē) EN: economic union FR: union économique [f]
สหภาพโซเวียต[n. prop.] (Sahaphāp Sō) EN: Union of Soviet FR: Union soviétique [f]
สหภาพศุลกากร[n. exp.] (sahaphāp su) EN: customs union FR: union doaunière [f]
สหภาพยุโรป[n. prop.] (Saphaphāp Y) EN: European Union (EU) FR: Union européenne (UE) [f]
สหรัฐ[n.] (saharat) EN: federation ; union FR: fédération [f] ; union [f]
สมาคม[n.] (samākhom) EN: society ; association ; union ; guild ; consortium FR: société [f] ; association [f] ; ligue [f] ; fédération [f]
สามัคคี[n.] (sāmakkhī) EN: union ; unity ; accord ; harmony ; community spirit FR: union [f] ; concorde [f] ; harmonie [f] ; unité [f]
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Republic of the Union of Myanmar FR:
ธงอังกฤษ[n. exp.] (thong Angkr) EN: the Union Jack FR:
ยูเนียน[n.] (yūnīen) EN: union FR: union [f]
ยูเนียนของเซต[n. exp.] (yūnīen khøn) EN: union of sets FR:
ห้องอบรม[n. exp.] (hǿng oprom) EN: FR: salle de cours [f] ; salle de réunion [f]
ห้องประชุม[n. exp.] (hǿng prachu) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room FR: salle de réunion [f] ; salle de conférence [f] ; auditoire [m] (Belg., Sui.)
หอประชุม[n.] (høprachum) EN: hall ; auditorium FR: auditoire [m] ; salle académique [f] ; salle de congrés [f] ; salle de réunion [f] ; amphithéâtre [m]
กำหนดวันประชุม[v. exp.] (kamnot wan ) EN: schedule a meeting FR: programmer une réunion
การชุมชนกัน[n.] (kān chumcho) EN: reunion FR:
การชุมนุม[n.] (kān chumnum) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering FR: assemblée [f] ; réunion [f] ; rassemblement [f] ; concentration [f] ; meeting [m]
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมนานาชาติ[n. exp.] (kān prachum) EN: international conference FR: réunion internationale [f] ; conférence internationale [f]
การประชุมพิเศษ[n. exp.] (kān prachum) EN: special session ; extraordinary meeting FR: réunion spéciale [f]

union ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zweckverband {m}administration union
Hohlschraubenstutzen {m} [techn.]banjo union
Arbeitergewerkschaft {f}blue-collar union
Wirtschaftsunion {f}economic union
Währungsunion {f}monetary union
Sowjetunion {f}Soviet Union
Klassentreffen {n}class reunion
Abendmahlsgottesdienst {m} [relig.]Communion service
Abendmahlswein {m} [relig.]Communion wine
Erstkommunion {f}first communion
Währungseinheit {f}; Währungsunion
Newtonraupenfänger {m} [ornith.]Reunion Greybird
Unionsrepublik {f} (der UdSSR) [pol.] [hist.] | Unionisten
Reunionbülbül {m} [ornith.]Reunion Bulbul
Union {f}union
Unionist {m}unionist
Union Jack {m}; britische FahneUnion Jack
Gesamtkatalog {m}union catalogue
Überwurfmutter {f} [techn.]union nut; screwcap
Gewerkschaftsfreiheit {f}free unionization
gewerkschaftliche Organisation {f}unionization

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า union
Back to top