ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coldness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coldness*, -coldness-

coldness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coldness (n.) ความเย็น See also: ความหนาวเย็น, ความหนาว Syn. cold, frozeness, chilliness, frostiness, frost, nip, bitterness, chill, coolness, iciness, frigidity, freeze, glaciation, gelidity
coldness (n.) ความเย็นชา See also: ความเยือกเย็น, ความเฉยเมย Syn. cruelty, frigidity, hatred, inclemency, indifference, inhospitality, unconcern
English-Thai: Nontri Dictionary
coldness(n) ความหนาว,ความเย็น,ความเยือกเย็น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเย็น (n.) coldness See also: coolness, chill Ops. ความร้อน
ความเย็นฉ่ำ (n.) coldness See also: coolness, chill Syn. ความเย็น Ops. ความร้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He say in England coldness fall from sky like tiny feathers.He say in England coldness fall from sky like tiny feathers.
Now you cannot feel the coldness of its night.แต่ตอนนี้ไม่สามารถรับรู้ถึงความหนาวเหน็บของยามค่ำคืน
I remember the coldness of Aya's eyes.ฉันยังจำแววตาเย็นชาของอายะได้
She was gone and the coldness of it was her final gift.เค้าจากฉันไปแล้ว... ... .
This soothing coldness, the stillness, I mean, it's really a beautiful thing.ความเย็นนี้ช่วยผ่อนคลาย ความเงียบสงบ ฉันหมายถึง มันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากเลย
Everyone talks about the coldness, but I don't feel cold at all.ทุกคนพูดถึงความหนาวเย็น แต่ข้าไม่รู้สึกหนาวสักนิด

coldness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厥冷[けつれい, ketsurei] (n) clamminess; coldness of body
冷ややかさ[ひややかさ, hiyayakasa] (n) coldness; frigidity; indifference
寒がる[さむがる, samugaru] (v5r,vi) (See がる,寒い) to be bothered by coldness; to complain about the cold
寒さ[さむさ, samusa] (n) (See 寒い・1,さ・1) coldness; (P)
寒冷[かんれい, kanrei] (adj-na,n,adj-no) cold; coldness; chilliness; (P)
寒気[さむけ(P);かんき(P), samuke (P); kanki (P)] (n) (1) (さむけ only) chill; the shivers; shivering fit; (2) (usu. かんき) cold; coldness; cold air; (P)
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P)

coldness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความหนาว[n.] (khwām nāo) EN: coldness FR: froid [m] ; froideur [f] (vx) ; frigidité [f] (vx) ; froidure [f] (vx - litt.)
ความเย็น[n.] (khwām yen) EN: coldness FR: fraîcheur [f]
ความเย็นฉ่ำ[n.] (khwām yench) EN: coldness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coldness
Back to top