ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sick

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sick*, -sick-

sick ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sick (adj.) ป่วย See also: คลื่นไส้, เจ็บป่วย, ไม่สบาย, เป็นโรค Syn. ailing, ill, unwell Ops. healthy, well
sick (adj.) ไม่สบายใจ See also: รำคาญใจ, เบื่อ
sick (adj.) รังเกียจ See also: ขยะแขยง
sick (adj.) มีเชื้อโรค
sick (n.) คนไข้ See also: คนป่วย
sick and tired of (idm.) เบื่อระอา(กับ) See also: เหนื่อยหน่าย(กับ)
sick bay (n.) ห้องพยาบาลบนเรือ
sick building syndrome (n.) กลุ่มอาการแพ้ห้องปรับอากาศ
sick headache (n.) อาการปวดศรีษะเพียงข้างเดียว See also: อาการปวดศีรษะอย่างมาก Syn. headache, throbbing head
sick in bed (idm.) ยังนอนป่วย
sick on (phrv.) จู่โจม (ปกติใช้กับสัตว์เช่น สุนัข) (คำเก่า) See also: เล่นงาน, เข้าโจมตี Syn. set on
sick onto (phrv.) จู่โจม (ปกติใช้กับสัตว์เช่น สุนัข) (คำเก่า) See also: เล่นงาน, เข้าโจมตี Syn. set on
sick person (n.) คนป่วย See also: คนไข้, ผู้ป่วย, คนเจ็บ Syn. inpatient, outpatient
sick up (phrv.) ป่วย See also: คลื่นไส้, อาเจียน Syn. bring up
sick-at-heart (adj.) เป็นไข้ใจ See also: เสียใจอย่างมาก, ที่ผิดหวังอย่างแรง Syn. dejected, despondent, dispirited
sickbed (n.) เตียงผู้ป่วย See also: เตียงคนไข้
sicken (vi.) ป่วย See also: เจ็บไข้, ไม่สบาย, คลื่นไส้อาเจียน Syn. become ill, fall ill, become diseased Ops. heal
sicken (vt.) ทำให้เจ็บป่วย See also: ทำให้ป่วย, ทำให้ไม่สบาย, ทำให้คลื่นไส้อาเจียน
sicken at (phrv.) ไม่ชอบมากจนป่วย See also: ไม่สามารถทนได้, ไม่ชอบอย่างยิ่ง, รังเกียจมาก, เกลียดมาก
sicken for (phrv.) เริ่มแสดงอาการ (ของโรค)
sicken of (phrv.) เหน็ดเหนื่อยกับ
sickening (adj.) ซึ่งทำให้ป่วย See also: ซึ่งทำให้ไม่สบาย
sickish (adj.) ซึ่งรู้สึกพะอืดพะอม See also: คลื่นเหียน, ไม่สบาย Syn. queasy, sick
sickle (n.) เคียว Syn. crescent, hook, machete
sickle (n.) กลุ่มดาวรูปเคียวในกลุ่มดาวลีโอ
sickly (adj.) เจ็บป่วยบ่อย See also: ป่วยเรื้อรัง, ซีดเซียว, บอบบาง, ไม่แข็งแรง, กระเสาะกระแสะ Syn. feeble, weak Ops. healthy, well
sickly (adj.) ซึ่งไม่น่ามอง See also: น่าเกลียด
sickness (n.) ความเจ็บป่วย See also: การป่วยไข้, การติดเชื้อ, อาการคลื่นไส้อาเจียน Syn. ailment, disorder, infection
sickroom (n.) ห้องคนป่วย
English-Thai: HOPE Dictionary
sick(ซิค) adj. ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นไส้,คลื่นเหียน,เป็นไข้,ไม่สบายใจ,รำคาญใจ,เอียน,ร้อนใจ,เจ็บใจ,รังเกียจ,ขยะแขยง,เสื่อมเสีย,ซีด,ขาวซีด,อมโรค,ได้พืชผลไม่ค่อยดี,มีเชื้อโรค,เปราะ,กลิ่นไม่ดี. n. คนป่วย,คนไข้, Syn. ill,ailing,queasy,bored,t
sickbed(ซิค'เบด) n. เตียงคนไข้,เตียงคนป่วย
sicken(ซิค'เคิน) vt.,vi. ทำให้ป่วย,ทำให้คลื่นเหียน,กลายเป็นป่วย,กลายเป็นไม่สบาย,กลายเป็นคลื่นเหียน,ทำให้รังเกียจ
sickening(ซิค'คะนิง) adj. ทำให้ป่วย (ไม่สบาย,คลื่นเหียน,คลื่นไส้) ., See also: sickeningly adv., Syn. nauseating
sickle(ซิค'เคิล) n. เคียว
sickly(ซิค'ลี) adj. ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ,ขี้โรค,อมโรค,เป็นโรคมาก,มีโรคแพร่หลาย,ชวนให้คลื่นไส้,ชวนให้สะอิดสะเอียน,เบื่อหน่าย,ซีด,ไม่มีกำลัง,มืด,สลัว. adv. อย่างขี้โรค,อย่างไม่แข็งแรง. vt. ใช้สีอ่อนทา., See also: sickliness n. -S...
sickness(ซิค'นิส) n. โรค,การเป็นโรค,การไม่สบาย,อาการคลื่นไส้อาเจียน, Syn. illness
English-Thai: Nontri Dictionary
sick(adj) ป่วย,ไม่สบาย,อมโรค,คลื่นไส้,เอียน
sicken(vi) ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นเหียน,เจ็บใจ,ร้อนใจ
sickle(n) เคียว
sickly(adj) น่าคลื่นไส้,ขี้โรค,เผือด,ซีด,อ่อนแอ
sickness(n) โรคภัยไข้เจ็บ,ความเจ็บไข้,ความไม่สบาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sick๑. ป่วย๒. คลื่นไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sick bayห้องพยาบาลในเรือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sicknessความป่วยไข้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sick ; Patientsผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Sick building syndromeโรคแพ้ตึก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลาป่วย (v.) take or request sick leave See also: be on sick leave
อิด (v.) be sick of See also: be bored, be fed up with Syn. ระอา, อ่อนใจ
อิดหนาระอาใจ (v.) be sick of See also: be bored Syn. เบื่อหน่าย, เอือมระอา, อ่อนใจ Ops. พอใจ
ป่วย (v.) sick See also: ill, get ill, feel sick, have a fever, feel unwell Syn. เจ็บป่วย, ป่วยไข้, เจ็บไข้, เจ็บ Ops. สบาย
เคียว (n.) sickle See also: scythe
กระออดกระแอด (adv.) sickly See also: ailing Syn. ออดแอด Ops. แข็งแรง
กระเสาะกระแสะ (adv.) sickly See also: feebly, weak Syn. เสาะแสะ, ออดแอด
ขี้โรค (adj.) sickly See also: frail, weak, ailing
ออดแอด (adv.) sickly Syn. กระเสาะกระแสะ
โกโรโกโรค (adj.) sickly See also: diseased, emaciated, weedy, thin and feeble, lean and weak Syn. ขี้โรค, ผอมแห้ง
การป่วย (n.) sickness See also: illness Syn. การเจ็บป่วย
การเจ็บป่วย (n.) sickness See also: illness Syn. การป่วย
การเจ็บไข้ (n.) sickness See also: illness Syn. การป่วย, การเจ็บป่วย
การเจ็บไข้ได้ป่วย (n.) sickness See also: illness, ailment Syn. ความเจ็บป่วย Ops. ความแข็งแรง
ความเจ็บป่วย (n.) sickness See also: illness, ailment Syn. ความเจ็บไข้, ความเจ็บไข้ได้ป่วย
ความเจ็บไข้ (n.) sickness See also: illness, ailment Syn. ความเจ็บป่วย, การเจ็บไข้ได้ป่วย Ops. ความแข็งแรง
ความเจ็บไข้ได้ป่วย (n.) sickness See also: illness, ailment Syn. ความเจ็บไข้
พยาธิ (n.) sickness See also: ailment, illness, malady, disease Syn. โรคาพยาธิ
โรคภัยไข้เจ็บ (n.) sickness See also: illness, unhealthiness
คิดถึงบ้าน (v.) be homesick
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But now I've got sick and it bothers meแต่ตอนนี้ ฉันรำคาญใจและมันก็รบกวนฉันมาก
You are a very sick personแกมันอาการหนักเอามากๆ
They took turns in watching their sick sonพวกเขาผลัดกันเฝ้าลูกชายที่ป่วย
I suppose he was sickฉันคิดว่าเขาป่วย
How long has he been sick?เขาป่วยมานานแค่ไหนแล้ว
Didn't you get home sick?เธอคิดถึงบ้านบ้างไหม?
I think I'm going to be sickฉันคิดว่า ฉันกำลังจะป่วย
I feel kind of sickฉันรู้สึกไม่สบายนิดหน่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sick and tired of facts. You can twist 'em any way you like.ฉันป่วยและเหนื่อยของข้อเท็จจริง คุณสามารถบิด 'em แบบที่คุณต้องการใด ๆ
Now you have changed your vote because you say you're sick of all the talking?Now you have changed your vote because you say you're sick of all the talking?
I'll have to get it myself. Paulie called in sick this morning.ฉันจะต้องได้รับมันด้วยตัวเอง พอลลี่ที่เรียกว่าในป่วยในเช้าวันนี้
I don't care how sick he is. Bring him to my father's house right now.ฉันไม่สนใจว่าเขาเป็นคนป่วย พาเขาไปที่บ้านพ่อของฉันตอนนี้
Sorry, your Worship, but I've got two men home sick with the flu and it's utter chaos down here.ขอโทษครับ นายท่าน มีนักโทษคิดถึงบ้านเป็นไข้ 2 คน... ...แถวนี้เลยวุ่นวาย
"... sick and tired of love...♪ เบื่อหน่ายในความรัก ♪
Find out what the sick people had for dinner. This is Captain Oveur speaking.เช็คดูว่าคนป่วยกินอาหารเย็นอะไร นี่กัปตันโอเวอร์พูดนะครับ
Doctor says the sick people are getting worse. We're running out of time.หมอบอกว่าคนป่วยอาการทรุดหนัก เราจะไม่มีเวลากันแล้ว
Listen, Dr Rumack says the sick people are in critical condition.ฟังนะ หมอรูแม็คบอกว่า คนป่วยอาการหนักมาก
God, I am so sick of this rain.พระเจ้า หนูจะบ้าตาย กับฝนตกแบบนี้
You know, you've been very sick and you're taking this story very seriously.หลานป่วยหนักแล้วล่ะ หลานจริงจังกับเรื่องนี้เกินไป
It is very strange. I'm sick of it.มันแปลกมากๆ ฉันเริ่มกลัวแล้วนะ

sick ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厌气[yàn qì, ㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, 厌气 / 厭氣] anaerobic (unable to tolerate oxygen); fed up with; sick of life
厌烦[yàn fán, ㄧㄢˋ ㄈㄢˊ, 厌烦 / 厭煩] bored; fed up with sth; sick of sth
腻烦[nì fán, ㄋㄧˋ ㄈㄢˊ, 腻烦 / 膩煩] bored; to be fed up with; sick and tired of sth
伤感[shāng gǎn, ㄕㄤ ㄍㄢˇ, 伤感 / 傷感] sick at heart; psychologically wounded
病人[bìng rén, ㄅㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, 病人] sick person;
病假[bìng jià, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˋ, 病假] sick leave
病员[bìng yuán, ㄅㄧㄥˋ ㄩㄢˊ, 病员 / 病員] sick personnel; person on the sick list; patient
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 病] ailment; sickness; illness; disease; fall ill; sick; defect
晕车[yùn chē, ㄩㄣˋ ㄔㄜ, 晕车 / 暈車] carsick
治病救人[zhì bìng jiù rén, ㄓˋ ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ, 治病救人] cure the sickness to save the patient; criticize a person in order to help him
疾病[jí bìng, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, 疾病] disease; sickness; ailment
[mò, ㄇㄛˋ, 瘼] distress; sickness
每逢佳节倍思亲[měi féng jiā jié bèi sī qīn, ㄇㄟˇ ㄈㄥˊ ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄝˊ ㄅㄟˋ ㄙ ㄑㄧㄣ, 每逢佳节倍思亲 / 每逢佳節倍思親] doubly homesick for our dear ones at each festive day (Tang poet Wang Wei's 王維|王维 remembering his brother)
镰刀斧头[lián dāo fǔ tóu, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ ㄈㄨˇ ㄊㄡˊ, 镰刀斧头 / 鐮刀斧頭] the hammer and sickle (flag of USSR, symbolizing rural and proletarian labor)
想家[xiǎng jiā, ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄚ, 想家] homesick
怀乡[huái xiāng, ㄏㄨㄞˊ ㄒㄧㄤ, 怀乡 / 懷鄉] homesick
乡情[xiāng qíng, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ, 乡情 / 鄉情] homesickness
病床[bìng chuáng, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄨㄤˊ, 病床] hospital bed; sickbed
情痴[qíng chī, ㄑㄧㄥˊ ㄔ, 情痴 / 情癡] infatuated; lovesick person
孕吐[yùn tù, ㄩㄣˋ ㄊㄨˋ, 孕吐] morning sickness (during pregnancy)
害口[hài kǒu, ㄏㄞˋ ㄎㄡˇ, 害口] morning sickness during pregnancy; to be pregnant
害喜[hài xǐ, ㄏㄞˋ ㄒㄧˇ, 害喜] morning sickness during pregnancy; to have a strong appetite for certain foods (during pregnancy)
害月子[hài yuè zi, ㄏㄞˋ ㄩㄝˋ ㄗ˙, 害月子] morning sickness (in pregnancy)
[wù, ˋ, 噁] nastiness; nauseate: sickening
恶心[ě xīn, ㄜˇ ㄒㄧㄣ, 恶心 / 惡心] nausea; to feel sick; disgust; nauseating
眷眷之心[juàn juàn zhī xīn, ㄐㄩㄢˋ ㄐㄩㄢˋ ㄓ ㄒㄧㄣ, 眷眷之心] nostalgia; home-sickness; longing for departed beloved
单相思[dān xiāng sī, ㄉㄢ ㄒㄧㄤ ㄙ, 单相思] one-sided lovesickness; unrequited longing
苍白色[cāng bái sè, ㄘㄤ ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ, 苍白色 / 蒼白色] pale; wan; sickly white
焦黄[jiāo huáng, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄤˊ, 焦黄 / 焦黃] sallow; yellow and withered; sickly
[lián, ㄌㄧㄢˊ, 鎌] scythe; sickle
[lián, ㄌㄧㄢˊ, 镰 / 鐮] scythe; sickle
晕船[yùn chuán, ㄩㄣˋ ㄔㄨㄢˊ, 晕船 / 暈船] seasick
使作呕[shǐ zuò ǒu, ㄕˇ ㄗㄨㄛˋ ㄡˇ, 使作呕 / 使作嘔] sicken
[yàng, ㄧㄤˋ, 恙] sickness
[yè, ㄧㄝˋ, 殗] sickness; repeated
[nì, ㄋㄧˋ, 疒] sick, sickness; Kang Xi radical 140
[zhī, ㄓ, 疧] sick
[jí, ㄐㄧˊ, 疾] sickness; disease; hate; envy
[zhì, ㄓˋ, 銍] sickle
镰刀[lián dāo, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ, 镰刀 / 鐮刀] sickle; curved blade to cut grain

sick ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアシック[, eashikku] (n) air sick
傷病兵[しょうびょうへい, shoubyouhei] (n) sick and wounded soldiers
寝込み[ねこみ;ねごみ, nekomi ; negomi] (n) asleep (in bed); sick in bed
床に就く[とこにつく, tokonitsuku] (exp,v5k) to go to bed; to be sick in bed; to be laid up
懲り懲り[こりごり, korigori] (adj-na,n,vs) bitter experience; learning from a bad experience; having had enough (of something unpleasant); having had a bellyful; being sick and tired (of something); being fed up
湯取り;淦取り;湯取(io)[ゆとり, yutori] (n) (1) clothing to absorb dampness after bathing; yukata; (2) (abbr) (See 湯取り飯・ゆとりめし) twice-boiled rice (for sick persons); (3) (arch) scoop for removing bilge water
病躯[びょうく, byouku] (n) sick body; sickly constitution
看取る[みとる, mitoru] (v5r) to care for the sick
行路病者[こうろびょうしゃ, kourobyousha] (n) person fallen sick by the wayside
見舞い客[みまいきゃく, mimaikyaku] (n) a visitor to a sick or distressed person
重病人[じゅうびょうにん, juubyounin] (n) seriously sick person
鼻につく;鼻に付く[はなにつく, hananitsuku] (exp,v5k) (1) to be cloying; to be sick and tired with; to be disgusted with; to get up someone's nose; (2) to stink
エアシックネス[, eashikkunesu] (n) airsickness
エアシックバッグ[, eashikkubaggu] (n) airsick bag
エチケット袋[エチケットぶくろ, echiketto bukuro] (n) airsickness bag; motion sickness bag
きしょい;キショイ[, kishoi ; kishoi] (adj-f) (sl) (See 気色悪い) feel sick; (something is) weird
サドルバックバタフライフィッシュ;インドスダレ[, sadorubakkubatafuraifisshu ; indosudare] (n) blackwedged butterflyfish (Chaetodon falcula); saddled butterflyfish; pigface coralfish; sickle butterflyfish; Indian double-saddle butterflyfish
シーシック[, shi-shikku] (n) seasickness
シックネスバッグ[, shikkunesubaggu] (n) sickness bag
シックハウス症候群[シックハウスしょうこうぐん, shikkuhausu shoukougun] (n) sick-house syndrome; sick-building syndrome
スダレチョウチョウウオ[, sudarechouchouuo] (n) Pacific double-saddle butterflyfish (Chaetodon ulietensis); sickle butterflyfish
チョムカ[, chomuka] (n) very sickening (teen slang)
トリパノソーマ症[トリパノソーマしょう, toripanoso-ma shou] (n) trypanosomiasis; sleeping sickness
バカップル[, bakappuru] (n) (sl) (from ばかなカップル) (See 馬鹿・1) love birds; sickeningly sweet and soppy couple
ヒレトガリザメ[, hiretogarizame] (n) sicklefin weasel shark (Hemigaleus microstoma, species of Indo-West Pacific weasel shark)
ひ弱[ひよわ, hiyowa] (adj-na,n) weak; delicate; sickly
ひ弱い[ひよわい, hiyowai] (adj-i) weak; sickly
むかつく[, mukatsuku] (v5k,vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry
傷病手当[しょうびょうてあて, shoubyouteate] (n) (See 傷病) accident and sickness benefits; disability allowance
加速度病[かそくどびょう, kasokudobyou] (n) motion sickness
加養[かよう, kayou] (n,vs) caring for the sick; taking care of oneself
原爆症[げんばくしょう, genbakushou] (n) atomic-bomb sickness; symptoms of radiation sickness caused by an atomic-bomb (i.e. high fever, nausea); illness caused by atomic-bomb radiation exposure (i.e. leukemia, malignant tumors)
口から砂糖が出る[くちからさとうがでる, kuchikarasatougaderu] (exp,v1) (obsc) sickly sweet
多病[たびょう, tabyou] (adj-na,n,adj-no) sickly; delicate constitution
夷草;恵比須草[えびすぐさ;エビスグサ, ebisugusa ; ebisugusa] (n) (uk) sicklepod (Senna obtusifolia)
安定期[あんていき, anteiki] (n) stable period (with ref. to pregnancy, typically from 4th month when the placenta is fully formed, morning sickness usually goes away and risk of miscarriage decreases)
山岳病[さんがくびょう, sangakubyou] (n) altitude sickness
[とこ, toko] (n) (1) bed; bedding; (2) sickbed; (3) (abbr) (See 床の間) alcove; (4) riverbed; (5) seedbed; (6) straw "core" of a tatami mat; (7) (See 床・ゆか・1) floor; (P)
床を上げる;床をあげる[とこをあげる, tokowoageru] (exp,v1) (1) to put away one's bedding; (2) to recover from an illness (and put away one's sickbed)
床を払う[とこをはらう, tokowoharau] (exp,v5u) (obsc) (See 床を上げる) to recover from an illness (and put away one's sickbed)

sick ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาเจียน[v.] (ājīen) EN: vomit ; regurgitate ; be sick FR: vomir ; rendre ; gerber (fam.) ; régurgiter ; dégueuler (fam., vulg.) ; dégobiller (fam.)
อาพาธ[v.] (āphāt) EN: ill ; sick ; unwell FR:
อาพาธ[adj.] (āphāt) EN: ill ; sick ; unwell FR:
บ้า[adj.] (bā) EN: crazy ; insane ; mad ; sick FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dingue ; dérangé ; malade (fam.) ; zinzin
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[v. exp.] (beūa nāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore FR: être dégoûté ; en avoir marre
เบื่อระอา[v. exp.] (beūa ra-ā) EN: be sick and tired FR:
เฝ้าไข้[v.] (faokhai) EN: nurse ; keep vigil over a sick FR: garder un malade
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
เหียน ๆ = เหียนๆ[v.] (hīen-hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
อิด[adj.] (it) EN: tired ; sick of FR: faible ; fatigué
อิดหนาระอาใจ[v.] (itnāra-ātja) EN: be sick of ; be bored ; be fed up FR: avoir assez de qqch ; être fatigué de qqch
เจ็บ[v.] (jep) EN: be sick ; be ill ; ail ; get sick FR: être malade
เจ็บไข้[v.] (jepkhai) EN: get sick ; fall ill ; FR: tomber malade
เจ็บไข้[adj.] (jepkhai) EN: sick ; ill ; unwell FR: malade
เจ็บป่วย[v.] (jeppūay) EN: be sick ; be ill FR:
ขยักขย้อน[v.] (khayakkhayǿ) EN: feel queasy ; feel sick FR:
คิลานปัจจัย[n.] (khilānapatj) EN: medicine ; drugs ; pharmaceuticals ; support for the sick ; requisites for the sick FR:
คลื่นไส้[v.] (khleūnsai) EN: feel queasy ; be queasy ; be nauseated ; feel nauseated ; feel nauseous ; be squeamish ; nausea ; feel sick FR: avoir des nausées
แกล้งป่วย[v. exp.] (klaēng pūay) EN: pretend to be sick ; pretend to be ill ; sham sickness ; play possum FR: simuler une maladie
ละเหี่ย[adj.] (lahīa) EN: tired out ; exhausted ; weary ; dispirited ; sick FR: déprimé ; abattu ; découragé ; las (litt.)
ลาป่วย[v.] (lā pūay) EN: take sick leave ; be on sick leave FR: s'absenter pour maladie
ล้มป่วย[v. exp.] (lom pūay) EN: fall ill ; get sick FR: tomber malade
ไม่สบาย[v.] (mai sabāi) EN: have a fever ; get a flu ; become feverish ; run a fever ; be ill ; be sick ; be ailing ; not feel well ; feel bad FR: être malade ; être souffrant
ไม่สบาย[adj.] (mai sabāi) EN: sick ; unwell FR: malade
หน่าย[v.] (nāi) EN: be tired of ; be sick of ; be fed up ; be bored with ; have had enough of FR: en avoir assez de ; être fatigué de ; être malade de ; être lassé ; être dégoûté
เหนื่อยหน่าย[v.] (neūay-nāi) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of FR: être fatigué de ; en avoir assez de
นอนป่วย[v. exp.] (nøn pūay) EN: become sick FR:
ปัชชร[v.] (patchøn) EN: be sick FR:
พะอืดพะอม[v.] (pha-eūt-pha) EN: feel nauseous ; feel sick ; feel queasy ; feel squeamish FR:
ประชวร[v.] (prachūan) EN: be sick ; be ill FR: tomber malade
ประคองคนไข้[v. exp.] (prakhøng kh) EN: support a sick man FR: soutenir un malade
ป่วย[v.] (pūay) EN: be ill ; be sick ; be unwell ; ail ; get ill ; feel sick ; have a fever ; feel unwell FR: être malade ; tomber malade ; être souffrant ; être indisposé ; ne pas se sentir bien
ป่วย[adj.] (pūay) EN: ailing ; ill ; sick FR: souffrant
ป่วยหนัก[v. exp.] (pūay nak) EN: be seriously ill ; sick as a dog (inf.) FR: être gravement malade ; être sérieusement malade ; être très malade ; être dans un état grave
ติดโรค[v. exp.] (tit rōk) EN: get sick ; get infected ; catch a disease ; contract a disease FR: attraper une maladie ; contracter une maladie ; choper une maladie (fam.)
เยี่ยมไข้[v. exp.] (yīem khai) EN: pay a sick call ; visit in the hospital FR:
อาการเมาเครื่องบิน[n. exp.] (ākān mao kh) EN: airsickness FR: mal de l'air [m]
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed ; disgusting ; sickening FR: honteux ; ignoble ; choquant ; scandaleux
บัดสีบัดเถลิง[adj.] (batsībattha) EN: disgraceful ; shameful ; disgusting ; sickening FR:

sick ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
krank an; unwohl {adj} | kranker | am kränkstensick of; sick with | sicker | sickest
Höhenkrankheit {f}altitude sickness
Betriebskrankenkasse {f}company sickness insurance scheme; employer-based health insurance
Fallsucht {f}falling sickness
Lazarett {n} [mil.]sick bay; hospital
Morbidität {f}sickliness
Bergkrankheit {f}mountain sickness
Strahlenkrankheit {f}radiation sickness
Seekrankheit {f}sea sickness
Seekrankheit {f}seasickness
seekrank {adj}sea sick; seasick
seekrank {adv}seasickly
kränklich {adj} | kränklicher | am kränklichstensickly | more sickly; sicklier | most sickly; sickliest
Schlafkrankheit {f}sleeping sickness
Veldschmätzer {m} [ornith.]Sicklewing Chat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sick
Back to top