ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overcome

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overcome*, -overcome-

overcome ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overcome (vt.) ทำให้หมดกำลัง Syn. overpower
overcome (vt.) เอาชนะ See also: พิชิต, มีชัยต่อ Syn. beat, overwhelm Ops. lose, yield, surrender
overcome (vi.) เอาชนะ See also: พิชิต, มีชัยต่อ Syn. conquer, defeat Ops. lose, yield, surrender
English-Thai: HOPE Dictionary
overcome(โอ'เวอะคัม) v. มีชัย,พิชิต,ถูกข่มขวัญ,ถูกครอบงำ,ปกคลุม., See also: overcomer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
overcome(vt) ได้ชัยชนะ,ผ่านพ้น,ปกคลุม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บำราบ (v.) overcome See also: subjugate, subdue, suppress Syn. ปราบ
ผ่าน (v.) overcome See also: tide over, pull through, surmount Syn. ชนะ
ตั้งลำ (v.) overcome a barrier Syn. ตั้งหลัก
ดีฝ่อ (v.) overcome by fear See also: scare, frighten Syn. ตกใจ, ขวัญหนี
ตกใจ (v.) overcome by fear See also: scare, frighten Syn. ขวัญหนี
overcame (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ overcome
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At that moment his penis, overcome by victory cried tears of blood over meทุกสิ่งดังนั้นที่ถูกจัดเรียงที่นั้น he swallowed ทุกวางของ piss ของฉัน ที่เวลาชั่วครู่นั้น penis ของเขา . ,\ Novercome โดยชัยชนะ...
You must overcome what has happened to you.คุณต้องเอาชนะสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับคุณ
Then he feels so guilty, he feels so overcome with shame... that he puts on this mask... and he vows never... to take his mask off again as long as he lives.เขารู้สึกผิด เพื่อซ่อนความอับอาย เขาจึงสวมหน้ากากนี้ และปฏิญาณตนว่าจะไม่ถอด
I entered this body because I was unable to overcome Section 6's reactive barriers.ผมเข้ามาร่างนี้เพราะผมไม่สามารถผ่านเข้าไป ในระบบป้องกันของแผนก 6 ได้
As I explained before, I entered this body because I was unable to overcome Section 6's reactive barriers.อย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรก, ผมเข้ามาในร่างนี้ – เพราะผมไม่สามารถจะเป็นระบบป้องกัน ของแผนก 6 ได้สำเร็จ.
I know how difficult it must be for you to overcome all those years... of upper-middle class suburban oppression.ครูรู้ว่ามันคงยากสำหรับเธอ ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายปี กับการเป็นเด็กชนชั้นกลางขั้นสูง ต้องถูกกดขี่ในหมู่บ้านชั้นดี
But people can overcome suffering and grasp their heart's desire.แต่การที่จะเอาชนะความเจ็บปวดนั้น มันอยู่ที่ใจ
If they can overcome all.ถ้าสามารถเอาชนะมันได้ล่ะก็นะ
This is how you overcome adversityนี่คือวิธีการที่นายจะเอาชนะความยากลำบากได้
We are far, far, very, very far apart but it might be that thoughts can overcome time and distance.แม้ว่าเราจะห่างกันไกลสุดแสนไกลก็ตาม... ...แต่ความรู้สึกของเราก็อาจจะก้าวผ่านกาลเวลาและระยะทางไปได้
To overcome something, you have to understand what a perfect engine it is.ถ้าอยากควบคุมอะไรสักอย่าง นายต้องเข้าใจระบบการทำงานของมันด้วย
We had faith that true love can overcome any distance.เราเชื่อในรักแท้ ว่าจะชนะระยะทาง

overcome ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百无聊赖[bǎi wú liáo lài, ㄅㄞˇ ˊ ㄌㄧㄠˊ ㄌㄞˋ, 百无聊赖 / 百無聊賴] bored to death; bored stiff; overcome with boredom
冲破[chōng pò, ㄔㄨㄥ ㄆㄛˋ, 冲破 / 衝破] breakthrough; to overcome an obstacle quickly
积重难返[jī zhòng nán fǎn, ㄐㄧ ㄓㄨㄥˋ ㄋㄢˊ ㄈㄢˇ, 积重难返 / 積重難返] ingrained habits are hard to overcome (成语 saw); bad old practices die hard
人非生而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, 人非生而知之者,熟能无惑 / 人非生而知之者,熟能無惑] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈)
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 水滴石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 滴水石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 滴水穿石] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
[fú, ㄈㄨˊ, 伏] to lean over; to fall (go down); to hide (in ambush); to conceal oneself; to lie low; hottest days of summer; to submit; to concede defeat; to overcome; to subdue; volt; surname Fu

overcome ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガシる[, gashi ru] (v5r) to well up; to be overcome with emotion; to be close to tears
人情負け[にんじょうまけ, ninjoumake] (n) overcome by sympathy
呆然;茫然;惘然[ぼうぜん;ボーゼン;もうぜん(惘然), bouzen ; bo-zen ; mouzen ( bou zen )] (adj-t,adv-to) dumbfounded; overcome with surprise; in blank amazement; in a daze
情緒纒綿;情緒てんめん[じょうしょてんめん;じょうちょてんめん, joushotenmen ; jouchotenmen] (n,adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) (arch) tender sentiments; being overcome with emotions; having a tender feeling (for a person)
感極まる;感きわまる[かんきわまる, kankiwamaru] (v5r) to be overcome with emotion
打ち勝つ;打ち克つ;打勝つ;打克つ[うちかつ, uchikatsu] (v5t,vi) (1) (打ち勝つ, 打勝つ only) to conquer (e.g. an enemy); to defeat; (2) to overcome (a difficulty); (3) (打ち勝つ, 打勝つ only) to out-hit
打開策;打解策(iK)[だかいさく, dakaisaku] (n) plan to overcome an obstacle or break out of a deadlock; breakthrough solution
押し切る(P);押切る;押しきる[おしきる, oshikiru] (v5r,vt) (1) to face down the opposition; to overcome resistance; to have one's own way; (2) to press and cut; (P)
踏み越える[ふみこえる, fumikoeru] (v1,vi) to step over or across; to overcome
青は藍より出でて藍より青し[あおはあいよりいでてあいよりあおし, aohaaiyoriideteaiyoriaoshi] (exp) Although blue dye comes from the indigo plant, it is bluer than indigo; The student has overcome the master (from whom he has learned)
鼻を明かす;鼻をあかす[はなをあかす, hanawoakasu] (exp,v5s) to outwit; to get the better of; to overcome a superior opponent and leave him speechless
乗っ切る[のっきる, nokkiru] (v5r,vi) (arch) to overcome; to get through
乗り切る[のりきる, norikiru] (v5r,vi) to weather; to get over; to tide over; to overcome; to get through; to ride across; to sail across
乗り越える(P);乗りこえる;乗越える[のりこえる, norikoeru] (v1,vi) (1) to climb over; to get over; to ride across; (2) to surmount; to overcome; (3) to surpass; to overtake; (P)

overcome ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat ; prevail ; outdo FR: vaincre ; battre ; remporter la victoire ; défaire ; surmonter
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere ; try hard ; struggle ; overcome difficulty FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บำราบ[v.] (bamrāp) EN: overcome FR:
บุกน้ำลุยไฟ[v. (loc.)] (buknāmluifa) EN: overcome all obstacles ; go through hell and high water FR: braver vents et marées
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory FR: gagner ; vaincre ; battre ; remporter ; éliminer ; défaire (litt.)
ฝ่าฟันอุปสรรค[v. exp.] (fāfan uppas) EN: overcome difficulties FR: surmonter les difficultés
ฟันฝ่า[v.] (fanfā) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount ; get through FR: lutter contre ; affronter ; surmonter
ข้าม[v.] (khām) EN: go over ; pass over ; get over ; cross over ; jump over ; skip ; overcome FR: franchir ; surmonter
ขุดโค่น[v. exp.] (khut khōn) EN: overthrow ; bring down ; oust ; overcome ; overpower ; topple FR:
พิชิต[v.] (phichit) EN: conquer ; defeat ; vanquish ; subdue ; overcome FR: vaincre ; surmonter
ปราบ[v.] (prāp) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater ; aplanir
สะกด[v.] (sakot) EN: suppress ; restrain ; control ; curb ; overcome FR: retenir ; réfréner ; refréner ; contrôler ; déjouer
ตั้งลำ[v. exp.] (tang lam) EN: overcome a barrier FR:
ยม[v.] (yom) EN: self-control ; collect ; compose ; restrain ; control ; overcome FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overcome
Back to top