ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undo*, -undo-

undo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undo (vi.) เปิด See also: ปลด, เปลื้อง, แก้, คลาย Syn. unfasten, loose Ops. fasten, tie
undo (vt.) เปิด See also: แก้, คลาย, แกะออก Syn. unfasten, loose Ops. fasten, tie
undo (vt.) ยกเลิก See also: ยกเลิกสิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว Syn. reverse, cancel Ops. unchanged
undo (vt.) ทำลาย See also: ทำให้หายนะ Syn. destroy Ops. create
undo the effects of (vt.) ยกเลิก See also: เพิกถอน Syn. annul
undoing (n.) ความหายนะ See also: การทำลายล้าง, ตัวบ่อนทำลาย Syn. destroyer Ops. support, help
undomesticated (adj.) ไม่เชื่อง See also: ดุร้าย Syn. savage Ops. domesticated, tame
undone (adj.) ซึ่งยังกระทำไม่สำเร็จ See also: ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น Syn. uncompleted, unfinished Ops. completed, finished
undone (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ undo
undone (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ undo
undone (adj.) หายนะ (คำเก่า) See also: ซึ่งทำลาย
undoubted (adj.) ไม่น่าสงสัย See also: แน่นอน, แท้จริง, ไม่สงสัย, ไม่เคลือบแคลง Syn. sure, undisputed
undoubtedly (adv.) อย่างไม่น่าสงสัย Syn. assuredly, surely
English-Thai: HOPE Dictionary
undo(อันดู') vt. เปลี่ยนกลับ,ทำให้มีผลกลับกัน,ขจัด,ปลด,ทำลาย,ทำให้เกิดความหายนะ,อธิบาย,แปล,ถอดความ
undocumentedไม่มีเอกสารอธิบายโดยปกติ ฮาร์ดแวร์ก็ดี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมก็ดี เมื่อผู้ผลิตทำการผลิตออกมาแล้ว ก็จะต้องมีเอกสารอธิบายถึงส่วนประกอบ วิธีใช้ ตลอดถึงข้อแนะนำต่าง ๆ เอกสารดังกล่าวนี้ มักจะเรียกกันว่า "คู่มือ" (manual) แต่มีในบางกรณี ผู้ผลิตอาจไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ หรืออาจคิดว่าไม่จำเป็น จึงไม่จัดทำเอกสารดังกล่าวไว้ให้ ซึ่งผู้ใช้ต้องเสียเวลาค่อย ๆ คลำหาทางเอาเอง
undoing(อันดู'อิง) n. การเปลี่ยนกลับ,การทำให้มีผลกลับกัน,การขจัด,การทำลาย,การเปลื้อง,การปลด,การทำให้เกิดความหายนะ, Syn. ruin
undone(อันดัน') adj. ไม่ได้กระทำ,ไม่สมบูรณ์,ไม่เสร็จ,ทำลาย,ทำให้หายนะ,vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ undo, Syn. unfinished,incomplete
undoubting(อัน'เดา'ทิง) adj. ไม่น่าสงสัย,แน่นอน,แท้จริง,, See also: undoubtingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
undo(vt) แก้ออก,ทำลาย,ลบล้าง,ปลดเปลื้อง,ยกเลิก,อธิบาย
undone(adj) ถูกทำลาย,มิได้ทำ,ค้างไว้
undoubted(adj) ไม่เป็นที่สงสัย,ไม่มีปัญหา,แน่นอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
undoทำกลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
undoเลิกคำสั่งเก่ายกเลิกคำสั่งเก่าที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และให้คอมพิวเตอร์กลับคืนสุ่สภาพเดิมก่อนที่จะดำเนินการตามคำสั่งเก่านั้น [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อากูล (adj.) undone See also: unfinished Syn. คั่งค้าง
แน่แท้ (adv.) undoubtedly See also: doubtlessly, certainly Syn. เป็นจริง
ไม่ต้องสงสัย (adv.) undoubtedly See also: doubtlessly, certainly Syn. เป็นจริง, แน่แท้
undid (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ undo
undone (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ undo
undone (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ undo
ตะวันตกดิน (v.) sundown See also: sunset, the sun sets Ops. ตะวันขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I must make an offering to Yemanja so she will undo the spell.ทำเครื่องเซ่นถวายยีแมนจาให้ถอนคำสาป
Shit, I can't undo my buttons!ฮ่วย, แกะกระดุมยังไม่ได้แล้วอ่า !
So we've got to undo a lot of things in order to be smart enough to do this really dangerous and risky and difficult work you know the best way that we possibly can.เราต้องหาทางคลี่คลายหลายสิ่งหลายอย่าง (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) เพื่อให้เราเก่งกล้าสามารถเพียงพอ ที่จะทำภารกิจเสี่ยงอันตรายและยากลำบากอย่างยิ่ง
You've said this is the way fate would have it but if it is your fate to do your father's bidding then it is my fate to try and undo yoursถึงคุณจะบอกว่า นี่เป็นเรื่องของโชคชะตา ..แต่ถ้าเป็นชะตาของคุณ ที่ต้องตามใจพ่อ ก็คงเป็นดวงผม ที่จะต้อง..
Be quiet, I can't undo what I already did.เงียบน่า จะมาบ่นอะไรตอนนี้เล่า
But I wasn't gonna let Brassel, of all people, undo the work I'd done.ทำให้เดเวี่ยนรู้ว่า ลินด์เซย์มา แกบอกมัน
You can't undo what is done.คุณแก้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้
Don't let maury undo all of that. Listen to me.Listen to me.อย่าให้ มอรี่ ทำทุกอย่างพัง
I wish someone would undo my bra for me.อยากให้ใครมาช่วย ถอดชุดฃั้นในให้จัง
I'm giving you that... but being punished by it won't undo it.ฉันยอมรับข้อนี้ แต่การทำร้ายตัวเองไม่ช่วยอะไรเลย
Listen, if there is a chance that Hiro can undo this, I have to help him.นายยังคงเป็นฮีโร่ นายเป็นทุกอย่างที่นาย ต้องการเป็น ส่วนฉัน...
You think you can undo 15 years of hard feelingsพ่อคิดว่าจะทำให้ความรู้สึกห่วยๆ ที่ผ่านมาแล้ว 15 ปี

undo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功到自然成[gōng dào zì rán chéng, ㄍㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄔㄥˊ, 功到自然成] effort will undoubtedly lead to success (成语 saw)
觿[xī, ㄒㄧ, 觿] ivory bodkin for undoing knots
无疑[wú yí, ˊ ㄧˊ, 无疑 / 無疑] no doubt; undoubtedly
明明[míng míng, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄧㄥˊ, 明明] obviously; plainly; undoubtedly
日落[rì luò, ㄖˋ ㄌㄨㄛˋ, 日落] sundown; sunset
[gù, ㄍㄨˋ, 固] hard; strong; solid; sure; assuredly; undoubtedly; of course; indeed; admittedly

undo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
髪を解く[かみをほどく, kamiwohodoku] (exp,v5k) to let down one's hair; to undo hair
アーツアンドクラフツ運動[アーツアンドクラフツうんどう, a-tsuandokurafutsu undou] (n) Arts and Crafts Movement
アイリッシュウルフハウンド[, airisshuurufuhaundo] (n) Irish wolfhound
アウトバウンド[, autobaundo] (n) {comp} outbound
アキヘラザメ[, akiherazame] (n) deep-water catshark (Apristurus profundorum, species found in the Atlantic)
アコースティックサウンド[, ako-suteikkusaundo] (n) acoustic sound
アメーバ運動[アメーバうんどう, ame-ba undou] (n) ameboid movement
イエロークラウンドバタフライフィッシュ[, iero-kuraundobatafuraifisshu] (n) yellow-crowned butterflyfish (Chaetodon flavocoronatus)
イヤラウンドファッション[, iyaraundofasshon] (n) year-round fashion
イレギュラーバウンド[, iregyura-baundo] (n,vs) irregular bound (tennis); bad bounce; bad hop
インディペンデントリビング運動[インディペンデントリビングうんどう, indeipendentoribingu undou] (n) independent living movement
インバウンド[, inbaundo] (n) {comp} inbound
インピーダンス管理グラウンド層[インピーダンスかんりグラウンドそう, inpi-dansu kanri guraundo sou] (n) {comp} impedance-controlling ground plane
ウルグアイラウンド[, uruguairaundo] (n) Uruguay round
ウルフハウンド[, urufuhaundo] (n) wolfhound
エコロジー運動[エコロジーうんどう, ekoroji-undou] (n) ecological movement
オープンドア[, o-pundoa] (n) open door
オールシーズンドレス[, o-rushi-zundoresu] (n) all-season dress
オールラウンド[, o-ruraundo] (adj-na) all-round; (P)
オールラウンドプレーヤー[, o-ruraundopure-ya-] (n) all-round player
グラウンド[, guraundo] (n) sports ground; sports oval; (P)
グラウンドキーパー[, guraundoki-pa-] (n) groundkeeper
グラウンドシーツ[, guraundoshi-tsu] (n) groundsheet
グラウンドストローク[, guraundosutoro-ku] (n) ground stroke
グラウンドスマッシュ[, guraundosumasshu] (n) ground smash (tennis)
グラウンドゼロ[, guraundozero] (n) ground zero
グラウンドマナー[, guraundomana-] (n) ground manners
グラウンドルール[, guraundoru-ru] (n) ground rule
グラウンドレスリング[, guraundoresuringu] (n) ground wrestling
グラウンドワーク[, guraundowa-ku] (n) groundwork
グレーハウンド[, gure-haundo] (n) greyhound
コンパウンド[, konpaundo] (n) compound
サイケデリックサウンド[, saikederikkusaundo] (n) psychedelic sound
サウンドカード[, saundoka-do] (n) {comp} sound card
サウンドスカルプチャー[, saundosukarupucha-] (n) sound sculpture
サウンドスペクトログラフ[, saundosupekutorogurafu] (n) sound spectrograph
サウンドトラック[, saundotorakku] (n) soundtrack
サウンドブラスタ[, saundoburasuta] (n) {comp} Sound Blaster
サウンドボディー[, saundobodei-] (n) soundbody
サウンドロゴ[, saundorogo] (n) (abbr) sound logo; commercial jingle
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サウンドカード[さうんどかーど, saundoka-do] sound card
サウンドソース[さうんどそーす, saundoso-su] sound source
サウンドトラック[さうんどとらっく, saundotorakku] soundtrack
サウンドブラスタ[さうんどぶらすた, saundoburasuta] Sound Blaster
サウンドレンジ[さうんどれんじ, saundorenji] sound range
ターンアラウンドタイム[たーん'あらうんどたいむ, ta-n ' araundotaimu] turnaround time, turnaround time
バックグラウンドジョブ[ばっくぐらうんどじょぶ, bakkuguraundojobu] background job
プロセッサバウンド[ぷろせっさばうんど, purosessabaundo] processor bound (a-no)
ラウンドトリップ時間[ラウンドトリップじかん, raundotorippu jikan] round trip time
ラップアラウンド[らっぷあらうんど, rappuaraundo] wraparound
出現頻度[しゅつげんひうんど, shutsugenhiundo] frequency (of appearance)
外す[はずす, hazusu] to deinstall, to undo, to take off

undo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกะ[v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten ; open with one's fingers FR: retirer ; défaire ; ôter
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind FR: défaire ; détacher
แก้ห่อ[v. exp.] (kaē hø) EN: untie a package ; unpack a package ; undo a parcel FR: déballer ; dépaqueter ; défaire un paquet
แก้กระดุม[v. exp.] (kaē kradum) EN: undo a button ; unbutton ; unfasten a button FR: défaire un bouton ; déboutonner
แก้ออก[v. exp.] (kaē øk (kaē) EN: open ; undo FR: détacher ; dénouer
เลิกทำ [v. exp.] (loēk tham) EN: undo FR:
ปลด[v.] (plot) EN: detach ; untie ; unhitch ; undo ; unbind ; remove ; divest FR: détacher ; défaire ; décrocher ; déboucler
ปลดเชือกรองเท้า[v. exp.] (plot cheūak) EN: undo shoelaces FR: délacer ses chaussures
สยาย[v.] (sayāi) EN: undo ; let down ; spread out FR: déployer
สยายผม[v. exp.] (sayāi phom) EN: let down one's hair ; undo one's hair FR:
ทำให้เป็นโมฆะ[v. exp.] (thamhai pen) EN: invalidate ; nullify ; annul ; undo FR: invalider
ถอด[v.] (thøt) EN: undo ; take off ; remove ; relieve ; demote ; strip FR: ôter ; enlever ; retirer ; démettre ; se défaire
อากูล[adj.] (ākūn) EN: undone FR:
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī ) EN: undoubtedly FR: indubitablement ; incontestablement
เหินเห่อ[adj.] (hoēnhoē) EN: left undone FR:
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone ; left unfinished FR: être inachevé ; être interrompu
ค้างเติ่ง[adj.] (khāngtoeng) EN: left undone FR: inachevé ; abandonné
คาราคาซัง[adj.] (khārākhāsan) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete FR: inachévé ; en suspens ; pendant
ข้อ 2[adv.] (khø søng) EN: FR: secundo ; deuxio
หลุด[v.] (lut) EN: come off ; become undone ; slip off ; come apert ; be disjoined ; get loose ; fall off FR: se détacher ; se défaire ; se déboîter ; se déconnecter
ไม่ต้องสงสัย[adv.] (mai tǿng so) EN: undoubtedly ; doubtlessly ; for sure FR: indubitablement ; incontestablement ; pour sûr ; soyez certain
ประการที่สอง = ประการที่ ๒[adv.] (prakān thī ) EN: FR: deuxièmement ; en second lieu ; secundo ; deuzio (fam.)
ทิ้งไว้[v. exp.] (thing wai) EN: leave behind ; leave undone FR: laisser ; mettre
ตกค่ำ [n. exp.] (tok kham) EN: nightfall ; dusk ; sunset ; evening ; twilight ; sundown FR: tombée du jour [f]

undo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rauchschwalbe {f} [ornith.]Barn Swallow (Hirundo rustica)
undogmatisch {adj}undogmatic
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason
unzweifelhaft {adv}undoubtedly
zweifellos; fraglos; unweigerlich {adv}undoubtedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undo
Back to top