ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

collision

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *collision*, -collision-

collision ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
collision (n.) การขัดแย้ง Syn. clash, conflict, discord, contention, disagreement, disputation
collision (n.) การชนกัน See also: การปะทะกัน, การประสานงา Syn. crash, smash, strike, hit, accident, bump, concussion, impact, crackup
English-Thai: HOPE Dictionary
collision(คะลิส'เชิน) n. การปะทะกันโครม,ความขัดแย้ง,, Syn. clash
English-Thai: Nontri Dictionary
collision(n) การปะทะกัน,การกระทบกัน,ความขัดแย้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
collisionการชน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collisionการปะทะ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การชน (n.) collision See also: bumping, running into, hitting, striking, hitting
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To allow it to drift on forever through space would create not only a collision hazard, but who knows what other monster's mutation might emerge from its putrefying carcass."ให้หายไปตลอดกาลด้วย" ไม่เพียงแต่ที่จะสร้างความเสียหาย แต่ใครจะรู้เล่าว่า สัตว์ประหลาดนั่นกลายพันธุ์ได้
Overpass collision not a deer, but a man.อุบัติเหตุใต้สะพานไม่ใช่กวาง เป็นผู้ชาย.
Hey, we just got a call... about a deer collision under the overpass.เฮ้.. เราเพิ่งได้รับแจ้งเหตุมาแน่ะ... มีเหตุรถชนกวางอยู่ใต้สะพาน.
And now, if you'll excuse me, I have to go inform Mr. And Mrs. Farris that their baby girl was killed in a head-on collision on I-95.และตอนนี้, ต้องขอตัว ไปแสดงความเสียใจครอบครัว ฟาร์ริส ว่าลูกสาวของเขาเสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุบนถนน 95
A violent collision of metal against flesh.การชนที่รุนแรงของเนื้อกับเหล็ก
Sometimes we are on a collision course and we just don't know it.หลายครั้งพวกเราก็สวนกัน เพียงแต่เราไม่รู้
Initial collision was up there?การชนครั้งแรกเกิดขึ้นข้างบนนั้นเหรอครับ
Dude suffers a head-on collision in a parked car? - I'd say it's worth checking out.ถูก, ใช่ , แต่, ฉันหมายถึง
I hope everyone's policies are paid up, because it looks like we're on a collision course.หวังว่าแผนการของทุกคนจะจบสิ้นซักที เพราะดูเหมือนจะเราจะถูกแผนการเล่นงานเอาซะเองแล้ว
Ambassador Spock, you are on a collision course.ท่านราชทูตสป็อค คุณกำลังอยู่ในเส้นทางการชน
Start the collision sequence.เริ่มต้นการทดสอบ. ที่นี่เราไป.
Trigger is set. Collision is imminent.-กระบวนการในเส้นทางการชน

collision ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冲突[chōng tū, ㄔㄨㄥ ㄊㄨ, 冲突 / 衝突] conflict; to conflict; clash of opposing forces; collision (of interests); contention
相撞[xiāng zhuàng, ㄒㄧㄤ ㄓㄨㄤˋ, 相撞] collision; crash; to crash together; to collide with; to bump into
碰撞造山[pèng zhuàng zào shān, ㄆㄥˋ ㄓㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄕㄢ, 碰撞造山] collisional orogeny; mountain building as a result of continents colliding
迎面[yíng miàn, ˊ ㄇㄧㄢˋ, 迎面] directly; head-on (collision); in one's face (of wind)
迎面而来[yíng miàn ér lái, ˊ ㄇㄧㄢˋ ㄦˊ ㄌㄞˊ, 迎面而来 / 迎面而來] directly; head-on (collision); in one's face (of wind)

collision ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision avoidance network; CSMA; CA network
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision detection network; CSMA; CD network
コリジョン[, korijon] (n) collision
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] (n) {comp} collision enforcement
正面衝突[しょうめんしょうとつ, shoumenshoutotsu] (n,vs,adj-no) head-on collision
空中衝突[くうちゅうしょうとつ, kuuchuushoutotsu] (n) midair collision
アタリ[, atari] (n) collision; overlapping (e.g. of two objects in a video game)
ぶつかり合い[ぶつかりあい, butsukariai] (n) collision; clashing
抵触(P);觝触;牴触[ていしょく, teishoku] (n,vs) (1) collision; conflict; (2) being contrary; being incompatible; being inconsistent; being contradictory; (3) being in violation (of the law, etc.); (P)
接触事故[せっしょくじこ, sesshokujiko] (n) minor collision; (have) a scrape (with another vehicle); fender bender
海上衝突予防法[かいじょうしょうとつよぼうほう, kaijoushoutotsuyobouhou] (n) Act on Preventing Collisions at Sea (1892)
玉突き;玉突(io)[たまつき, tamatsuki] (n) (1) billiards; pool; (2) serial collisions (of cars)
衝突[しょうとつ, shoutotsu] (n,vs) collision; conflict; (P)
遭遇説[そうぐうせつ, souguusetsu] (n) tidal hypothesis (of the origin of the solar system); near-collision hypothesis
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.)
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.)
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] collision enforcement
衝突[しょうとつ, shoutotsu] collision
輻輳制御[ふくそうせいぎょ, fukusouseigyo] (collision) congestion control

collision ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit ; crash ; run into ; bang FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter ; emboutir ; se rencontrer
ชนกัน[v. exp.] (chon kan) EN: collide ; bump into ; confront FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer ; se télescoper
ชนกับ[v. exp.] (chon kap) EN: collide with FR: heurter ; entrer en collision avec
การชน[n.] (kān chon) EN: collision ; impact FR: collision [f]
การชนกัน[n. exp.] (kān chon ka) EN: collision FR: collision [f]
การชนกันของอะตอม[n. exp.] (kān chon ka) EN: back bumper FR: collision atomique []f]
การชนประสานงา[n. exp.] (kān chon pr) EN: collision FR: collision [f]
การปะทะ[n.] (kān patha) EN: collisionj FR: collision [f]
การประสานงา[n.] (kān prasān-) EN: collision FR:
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phip) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter in dispute ; matter of controversy ; subject of litigation ; contentieux ; collision FR: conflit [m] ; contentieux [m] ; controverse [f] ; dispute [f]
ขัดแย้งกับกฎหมาย[v. exp.] (khatyaēng k) EN: come into collision with the law ; be against the law FR:
ปะทะ[v.] (patha) EN: collide head on ; crash ; clash ; knock ; bump against ; collide with FR: entrer en collision ; heurter ; frapper
ปะทะกัน[v. exp.] (patha kan) EN: confront FR: entrer en collision ; s'entrechoquer ; s'affronter
พุ่งชน[v. exp.] (phung chon) EN: collide with ; run into FR: entrer en collision avec ; heurter
พุ่งชนโลก[v. exp.] (phung chon ) EN: FR: entrer en collision avec la Terre
รถชนกัน[n. exp.] (rot chon ka) EN: car crash ; car accident FR: accident (de voiture) [m] ; collision [f]
ทฤษฎีการชนกัน[n. exp.] (thritsadī k) EN: collision theory FR:

collision ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kollisionserkennung {f} (Netzwerk)collision detection
Kollisionsschaden {m}collision waiver
Frontalzusammenstoß {m}head-on collision; frontal crash

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า collision
Back to top