ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

annul

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *annul*, -annul-

annul ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
annul (vt.) ทำให้เป็นโมฆะ Syn. invalidate, repeal, abolish, cancel
annul (vt.) ทำให้สิ้นสุด See also: ทำให้จบลง Syn. end, cease, break off Ops. start, begin
annular (adj.) ซึ่งเป็นรูปวงแหวน Syn. round
annular eclipse (n.) สุริยคราสที่เห็นเป็นวงแหวนรอบพระจันทร์
annulate (adj.) เป็นวงแหวน Syn. ringed, annulated
annulated (adj.) เป็นวงแหวน Syn. ringed, annulate
annulet (n.) วงแหวนเล็กๆ Syn. small ring
annulment (n.) การประกาศว่าเป็นโมฆะ Syn. invalidation, nullification, cancellation
English-Thai: HOPE Dictionary
annul(อะเนิล') vt. เลิกล้ม, ยกเลิก, ทำลายล้วง, ลบล้าง, Syn. abolish, invalidate)
annular(แอน' นิวละ) adj. ซึ่งเป็นรูปวงแหวน -annularity n. (of a ring)
annular eclipse lุริยคราสเป็นวงแหวนรอบพระจันทร์ที่มืด (an eclipse of the su
annulate(d) (แอน' นิวเลท) adj. เป็นวงแหวนซึ่งมีแถบเป็นวงแหวน, ประกอบด้วยวงแหวน
annulation(แอนนิวเล' ชัน) n. การเกิดวงแหวนส่วนที่เป็นวงกลม (a ringlike formation)
annulment(อะเนิล' เมินทฺ) n. การยกเลิก, การลบล้าง, Syn. nullification, cancellation)
English-Thai: Nontri Dictionary
annul(vt) ล้มเลิก,ยกเลิก,เพิกถอน,ทำลายล้าง
annular(adj) เป็นรูปวงแหวน,เป็นวงกลม
annulet(n) แหวนเล็ก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
annular-รูปวงแหวน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
annulate๑. มีแอนนูลัส๒. มีกลุ่มเซลล์ผนังหนา, มีแถวเซลล์ผนังหนา [อับสปอร์ของเฟิร์นและมอสส์] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
annulmentการลบล้างการกระทำในทางปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annularการหดตัวชนิดเป็นวงแหวน, แผ่นวงแหวน, วงแหวน [การแพทย์]
Annulmentการบอกล้าง, การบอกล้าง (นิติกรรม) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I really do not know why we waste our time talking of convents when you could simply annul the marriage.หม่อมฉันไม่รู้จริงๆว่า ...ทำไมเราเสียเวลาพูดเกี่ยวกับสำนักนางชี... ...เมื่อฝ่าบาทแค่ทำให้การแต่งงานเป็นโมฆะ
He should simply take matters into his own hands and annul the marriage.พระองค์ควรจะมีอำนาจจัดการได้เอง และทำให้การสมรสนั้นเป็นโมฆะซะ
Her serene highness and the prince are only willing to annul the marriage if you agree to a gag order on all matters regarding the dissolution.หม่อมเจ้าและเจ้าชาย จะเต็มใจทำให้การแต่งงานเป็นโมฆะ ถ้าคุณเห็นด้วยที่จะปิดปากในเรื่องทั้งหมด
If you're going to annul an engagement with the man who works across the street you should do it in person.คุณรู้ได้ยังไงว่าฉันกำลังจะไปพบกับลุค คุณอ่านง่ายกว่ารหัสวิจเญอแนร์
Now when I was growin' up, every town had its heroes, and ours was Rannulph Junuh, an athlete who was a born winner.ทุกๆ เมืองต่างมีพระเอกของตนเอง เมืองเราคือแรนนัลฟ์ จูเนอ นักกีฬาผู้เกิดมาเพื่อชนะ
Forget Rannulph Junuh, assuming' you can locate his whereabouts.ลืมแรนนัลฟ์ จูเนอได้เลย ถึงจะตามตัวพบ
Ladies and gentlemen, Bobby Jones, Walter Hagen... and our very own Rannulph Junuh !ท่านผู้มีเกียรติคะ... ...บ๊อบบี้ โจนส์ วอลเตอร์ เฮเก้น และลูกบ้านเรา แรนนัลฟ์ จูเนอ
Oh, I didn't come for Jones or Hagen. I came for Rannulph Junuh.ฉันไม่ได้อยากดูเฮเก้น อยากดูจูเนอมากกว่า
See, he still thinks he's Rannulph Junuh.เขายังคิดว่าเขาคือแรนนัลฟ์ จูเนออยู่
He is Rannulph Junuh, you damn twit.เขาคือแรนนัลฟ์ จูเนอน่ะสิ
Rannulph Junuh from Savannah, Georgia... tied Mr. Bobby Jones and Mr. Walter Hagen... in the greatest golf match the world has ever seen !แรนนัลฟ์ จูเนอ แห่งซาวันน่าห์ตีเสมอ บ๊อบบี้ โจนส์กับวอลเตอร์ เฮเก้น... ...ในแมทช์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลกเคยเห็น
As for Captain Rannulph Junuh and Adele Invergordon, they did have that dance.ส่วนจูเนอกับ อเดล อินเวอร์กอร์ดอน... ...ก็ได้เต้นรำกันสมหวัง

annul ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
环节[huán jié, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, 环节 / 環節] round segment; segment (of annelid worms); connection; link; sector; annular ring

annul ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナル[, anaru] (adj-f) (1) anal; (vs) (2) to annul
カニューレ[, kanyu-re] (n) cannula (ger
ヒメテングハギ[, himetenguhagi] (n) whitemargin unicornfish (Naso annulatus, species of Indo-Pacific tang which reaches 1 meter in length)
ワヌケヤッコ;ブルーリングエンジェルフィッシュ[, wanukeyakko ; buru-ringuenjierufisshu] (n) bluering angelfish (Pomacanthus annularis)
廃棄[はいき, haiki] (n,vs) annulment; disposal; abandonment; scrapping; discarding; repeal; (P)
撤廃[てっぱい, teppai] (n,vs) annulment; abolition; repeal; rescission; (P)
環状[かんじょう, kanjou] (n,adj-no) annulation; ring-forming; (P)
環節動物[かんせつどうぶつ, kansetsudoubutsu] (n) annulosan
破棄(P);破毀[はき, haki] (n,vs) tearing up and discarding (e.g. documents); disposal (e.g. weaponry); revocation; annulment; breaking (e.g. treaty); reversing (e.g. an original judgment) (judgement); discard; cancellation; repeal; (P)
輪状[りんじょう, rinjou] (n,adj-no) ring-shaped; annular
金環日食[きんかんにっしょく, kinkannisshoku] (n) annular solar eclipse
金環食;金環蝕[きんかんしょく, kinkanshoku] (n) annular eclipse
顎沙魚;顎鯊[あごはぜ;アゴハゼ, agohaze ; agohaze] (n) (uk) forktongue goby (Chaenogobius annularis); chestnut goby

annul ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind ; scrap FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer ; laisser tomber
ล้มเลิก[v.] (lomloēk) EN: abolish ; cancel ; rescind ; abrogate ; put an end to ; annul ; call off ; pull out FR: renoncer à ; abandonner ; laisser tomber ; cesser
เพิกถอน[v.] (phoēkthøn) EN: withdraw ; revoke ; repeal ; cancel ; rescind ; annul ; disaffirm FR: abroger ; révoquer ; annuler
เพิกถอนข้อตกลง[v. exp.] (phoēkthøn k) EN: cancel an agreement ; annul an agreement FR:
ทำให้เป็นโมฆะ[v. exp.] (thamhai pen) EN: invalidate ; nullify ; annul ; undo FR: invalider
หย่าขาด[n. exp.] (yā khāt) EN: divorce ; dissolve a marriage ; annul FR: divorcer
ยกเลิก[v.] (yokloēk) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner ; lever
ยกเลิกสัญญา[v. exp.] (yokloēk san) EN: annul a contract ; cancel a contract FR:
ยุบ[v.] (yup) EN: abolish ; dissolve ; disband ; do away with ; annul ; cancel ; abrogate ; rescind FR: abolir ; dissoudre
แบบรูปทางน้ำวงแหวน[n. exp.] (baēp rūp th) EN: annular drainage pattern FR:
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce ; disaffirm FR: annuler ; décommander ; dénoncer
บอกเลิกสัญญา[v. exp.] (bøkloēk san) EN: cancel a contract FR: annuler un contrat
เอนอ้าขนแข็ง[n. exp.] (ēn ā khon k) EN: Osbeckia setoso-annulata FR: Osbeckia setoso-annulata
การเพิกถอน[n.] (kān phoēkth) EN: cancellation ; revocation ; abrogation ; annulment FR: annulation [f]
การเพิกถอนการสมรส[n. exp.] (kān phoēkth) EN: annulment of marriage FR:
การทำให้เป็นโมฆะ[n.] (kān thamhai) EN: annulment ; voidableness FR:
การยกเลิก[n.] (kān yokloēk) EN: annulment ; cancellation ; abrogation ; abolition ; cancelling FR: annulation [f] ; suppression [f] ; abrogation [f] ; abolition [f]
เลิกสัญญา[v. exp.] (loēk sanyā) EN: rescind ; cancel a contract FR: dénoncer un contrat ; annuler un contrat ; rompre un contrat
โมฆะ[adj.] (mōkha) EN: invalid ; void ; null ; null and void ; ineffective FR: caduc ; nul et non avenu ; annulé ; invalidé
โมฆ-[pref.] (mōkha-) EN: nvalid ; void ; null ; null and void ; ineffective FR: caduc ; nul et non avenu ; annulé ; invalidé
งด[v.] (ngot) EN: cancel ; call off ; rescind FR: annuler
งดการประชุม ; งดประชุม[v. exp.] (ngot kān pr) EN: cancel a meeting FR: annuler une réunion
นิ้วนาง[n.] (niu nāng) EN: ring finger FR: annulaire [m]
แผ่นวงแหวน[n. exp.] (phaen wongw) EN: annulus FR:
พื้นที่แผ่นวงแหวน[n. exp.] (pheūnthī ph) EN: area of an annulus ; annulus area FR:
เพิกถอนกฎหมาย[v. exp.] (phoēkthøn k) EN: repeal a law FR: annuler une loi
เพิกถอนสัญญา[v. exp.] (phoēkthøn s) EN: cancel a contract ; anul a contract ; cancel an agreement FR: annuler un contrat
ปิดบัตรเครดิต[v. exp.] (pit bat khr) EN: FR: annuler une crate de crédit
สุริยุปราคาวงแหวน[n. exp.] (suriyuparāk) EN: annular solar eclipse FR:
ทัณฑฆาต (-์)[n.] (thanthakhāt) EN: [mark above a consonant to indicate that it is silent (–์)] FR: [signe d'annulation d'une consonne (–์)]
ตีค่าเป็นศูนย์[v. exp.] (tī khā pen ) EN: write off FR: annuler
อุปราคาวงแหวน[n. exp.] (upparākhā w) EN: anular eclipse FR: éclipse annulaire [f]
วงแหวนสุริยุปราคา[n.] (wongwaēn su) EN: annular solar eclipse FR: éclipse annualire de soleil [f]
ยกเลิกการประชุม[v. exp.] (yokloēk kān) EN: cancel a meeting ; call off a meeting FR: annuler une réunion

annul ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annullierung {f} | Annullierungen
Chaparralfliegenstecher {m} [ornith.]Northern Beardless Tyrannulet
Gelbkehl-Fliegenstecher {m} [ornith.]Southern Beardless Tyrannulet
Graukopftachuri {m} [ornith.]Plain Tyrannulet
Braunkopftachuri {m} [ornith.]Pale-tipped Tyrannulet
Dünnschnabeltachuri {m} [ornith.]Slender-billed Tyrannulet
Rotschwingentachuri {m} [ornith.]Rufous-winged Tyrannulet
Braunschwanztachuri {m} [ornith.]Buff-banded Tyrannulet
Weißkehltachuri {m} [ornith.]White-throated Tyrannulet
Gelbbauchtachuri {m} [ornith.]Sulphur-bellied Tyrannulet
Weißschwanztachuri {m} [ornith.]White-tailed Tyrannulet
Weißbindentachuri {m} [ornith.]White-banded Tyrannulet
Braunkappen-Fliegenstecher {m} [ornith.]Brown-capped Tyrannulet
Weißzügel-Fliegenstecher {m} [ornith.]White-lored Tyrannulet
Gelbbauch-Fliegenstecher {m} [ornith.]Yellow-billed Tyrannulet
Brauenfliegenstecher {m} [ornith.]Mouse-coloured Tyrannulet
Höckerfuß-Fliegenstecher {m} [ornith.]Rough-legged Tyrannulet
Graukopf-Fliegenstecher {m} [ornith.]Ashy-headed Tyrannulet
Schuppenkopf-Fliegenstecher {m} [ornith.]Planalto Tyrannulet
Zwergfliegenstecher {m} [ornith.]Sooty-headed Tyrannulet
Graukappen-Fliegenstecher {m} [ornith.]Grey-capped Tyrannulet
Mönchsfliegenstecher {m} [ornith.]Black-capped Tyrannulet
Bleikopf-Fliegenstecher {m} [ornith.]Plumbeous-crowned Tyrannulet
Streifenbauch-Fliegenstecher {m} [ornith.]Sclater's Tyrannulet
Goldbürzel-Fliegenstecher {m} [ornith.]Tawny-rumped Tyrannulet
Grünrücken-Fliegenstecher {m} [ornith.]Greenish Tyrannulet
Langschwanz-Laubtyrann {m} [ornith.]Long-tailed Tyrannulet
Weißbrauen-Laubtyrann {m} [ornith.]Chapman's Tyrannulet
Weißaugen-Laubtyrann {m} [ornith.]Ihering's Tyrannulet
Zitronentyrann {m} [ornith.]Yellow Tyrannulet
Panamalaubtyrann {m} [ornith.]Yellow-green Tyrannulet
Schwarzstirn-Laubtyrann {m} [ornith.]Black-fronted Tyrannulet
Goldaugen-Laubtyrann {m} [ornith.]Oustalet's Tyrannulet
Gelbstirn-Laubtyrann {m} [ornith.]Sao Paulo Tyrannulet
Roststirn-Laubtyrann {m} [ornith.]Minas Geraes Tyrannulet
Rostbrauen-Laubtyrann {m} [ornith.]Rufous-browed Tyrannulet
Braunzügel-Borstentyrann {m} [ornith.]Bay-ringed Tyrannulet
Streifenbrust-Laubtyrann {m} [ornith.]Mottle-cheeked Tyrannulet
Surinamlaubtyrann {m} [ornith.]Olive-green Tyrannulet
Graustirnelaenie {f} [ornith.]Grey & White Tyrannulet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า annul
Back to top