ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

valetudinarian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *valetudinarian*, -valetudinarian-

valetudinarian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
valetudinarian (vt.) ทำให้มีเหตุผล See also: ทำให้ฟังขึ้น, ทำให้สมเหตุสมผล Syn. corroborate, substantiate
valetudinarian (n.) คนสุขภาพไม่ดี See also: ผู้มีสุขภาพอ่อนแอ Syn. patient, convalescent Ops. healthy
valetudinarian (n.) คนห่วงสุขภาพตัวเองตลอดเวลา Syn. hypochondriac
valetudinarian (vt.) ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย Syn. endose, legalize, ratify
valetudinarian (adj.) อ่อนแอ See also: ไม่สบาย, ปวกเปียก, สุขภาพไม่ดี Syn. frail, disable, sick Ops. infirm
valetudinarianism (n.) การมีสุขภาพไม่ดี See also: การมีสุขภาพอ่อนแอ Syn. illness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า valetudinarian
Back to top