ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

valid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *valid*, -valid-

valid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
valid (adj.) ซึ่งมีเหตุผล See also: ซึ่งหาเหตุผลสนับสนุนได้ Syn. good, sound Ops. spurious
valid (adj.) ถูกต้องตามกฎหมาย See also: ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย Syn. official, lawful, legal Ops. erroneous, fallacious, invalid
validate (vi.) ลงนาม See also: ลงชื่อ, เซ็นชื่อ, เซ็นสัญญา Syn. endorse Ops. cancel, invalidate
validate (vt.) ลงนาม See also: ลงชื่อ, เซ็นชื่อ, เซ็นสัญญา Syn. endorse Ops. cancel, invalidate
validation (n.) การให้เหตุผล
validator (n.) ผู้เข้าทดลอง See also: ผู้เข้าสอบผู้ถูกทดสอบ Syn. examiner, checker, inspector
validity (n.) ความมีเหตุผล See also: ความเที่ยงตรง Syn. correctness, right
validly (adv.) อย่างมีเหตุผล
validness (n.) ความมีเหตุผล
English-Thai: HOPE Dictionary
valid(แวล'ลิด) adj. มีเหตุผล,มีมูล,มีหลักฐาน,มีผล,ให้ผลที่ต้องการ,เป็นทางการ,ใช้ได้,ฟังขึ้น,ชอบด้วยกฎหมาย,แข็งแรง,มีสุขภาพดี., See also: validly adv. validness n., Syn. cogent
validity(วะลิด'ดิที) n. ความใช้ได้,ความมีเหตุผล,ความสมบูรณ์,การมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย,ความมีมูล,การมีหลักฐาน,ความแข็งแรง,การมีสุขภาพดี, Syn. soundness,validation
English-Thai: Nontri Dictionary
valid(adj) ถูกต้อง,มีเหตุผล,ใช้ได้,สมบูรณ์
validity(n) ความถูกต้อง,ความมีเหตุผล,ความสมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
validสมบูรณ์, มีผลใช้ได้, สมเหตุสมผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validityความสมเหตุสมผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
validที่มีผลตามกฎหมาย [การทูต]
validity of visaอายุการตรวจลงตรา [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผลบังคับ (n.) be valid See also: be effective, come to force
โมฆะ (adj.) invalid See also: void, null, null and void, ineffective
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know your husband paid tuition in advance for a year... but if you will refer to the rules and regulations manual we sent you... you will see that unless there is a valid excuse for prolonged absence... your tuition will be forfeit.ดิฉันทราบว่าสามีคุณ จ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าเป็นปีไว้... แต่ถ้าคุณได้อ่านถึงกฏและระเบียบ ที่เราส่งให้คุณ... คุณจะเห็นว่าอย่างน้อยต้องมีเหตุผล ในการขาดเรียนเป็นเวลานาน...
He's John Peterson. Valid ID. Car's registered to...เขาชื่อจอห์น ปีเตอร์สัน ใบขับขี่ถูกต้อง
To limit how much of my In-Valid self I'd leave in the Valid world.เพื่อจำกัดความบกพร่องของตัวเอง
I think the questioner is making a valid point, and that a nation's foreign policy...ผมคิดว่าที่เธอถามมาก็มีประเด็น และนั่นหมายถึง นโยบายต่างประเทศ ...
Yes, and they're not valid until they bear my signature and my seal.ใช่ .. แต่จะยังไม่มีผล จนกว่าผมจะเซ็นชื่อ และประทับตรา
Your ticket is not valid for travel.ตั๋วคุณใช้ไม่ได้ สำหรับเดินทาง
Detecting 76% probability valid threat at Los Angeles International Airport.ที่สนามบินนานาชาติ ลอสแองเจลิส
Sir, I repeat: I cannot offer you a refund without a valid receipt.ขอย้ำว่าเราคืนเงินให้ไม่ได้ ถ้าไม่มีใบเสร็จ
If I had a restraing order against someone in another city, would it still be valid if I went someplace else?ถ้าฉันยืนเรื่องขอให้กักตัวบางคนในเมืองอื่น จะยังได้ผลไหมหากฉันย้ายมาจากที่นั่น
That sounds like a valid medical theory, doesn't it?นั่นดูไม่เหมือนไม่ใช่ทฤษฎีการรักษา
It is a valid test.มันเป็นการทดสอบที่มีเหตุผล
I've been reviewing your roster from the northeast division, and apparently two of your top buyers don't have valid social security numbers.ผมเพิ่งตรวจบัญชีลูกค้าของคุณ จากสาขาตะวันออกเฉียงเหนือ ดูเหมือนว่า ลุกค้าชั้นยอดของคุณ 2 ราย

valid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
质疑[zhì yí, ㄓˋ ㄧˊ, 质疑 / 質疑] call into question; question (truth or validity)
有效[yǒu xiào, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ, 有效] effective; in effect; valid
有效期[yǒu xiào qī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ ㄑㄧ, 有效期] period of validity; sell-by date
作数[zuò shù, ㄗㄨㄛˋ ㄕㄨˋ, 作数 / 作數] valid; counting (as valid)
有效性[yǒu xiào xìng, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, 有效性] validity

valid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴァリッド[, variddo] (n) valid
稼働中[かどうちゅう, kadouchuu] (n) {comp} working, valid
納得がいく;納得が行く[なっとくがいく, nattokugaiku] (exp,v5k-s) to understand and accept as valid (of a thought, action, etc.); to be satisfied with
インバリッド[, inbariddo] (n) invalid
不当[ふとう, futou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness; undeserved; unfair; invalid; (P)
再確認[さいかくにん, saikakunin] (n,vs) reaffirmation; reconfirmation; revalidation
効力[こうりょく, kouryoku] (n) effect; efficacy; validity; potency; (P)
半病人[はんびょうにん, hanbyounin] (n) semi-invalid
合式[ごうしき, goushiki] (n) formal; regular; valid; categorical
合法性[ごうほうせい, gouhousei] (n) lawfulness; validity
失効[しっこう, shikkou] (n,vs) lapse; abatement; invalidation
妥当性[だとうせい, datousei] (n) validity; verification; propriety
妥当性確認試験[だとうせいかくにんしけん, datouseikakuninshiken] (n) {comp} validation (test)
廃人;癈人[はいじん, haijin] (n) cripple; disabled person; invalid
捨て印;捨印[すていん, sutein] (n) marginal seal (special seal affixed into the margins of an official document to indicate that any later revisions to the document are valid)
普遍妥当[ふへんだとう, fuhendatou] (n) universal validity; fitting into any situation
有効化[ゆうこうか, yuukouka] (n) {comp} validation
有効性[ゆうこうせい, yuukousei] (n) validity; effectiveness
有効期間[ゆうこうきかん;ゆうこうきげん, yuukoukikan ; yuukoukigen] (n) term of validity; period for which (a ticket) is available (valid)
検認[けんにん, kennin] (n,vs) (1) probate; (2) validation; certification; accreditation
機械確認[きかいかくにん, kikaikakunin] (n) machine-validation
欠缺利札[けんけつりさつ, kenketsurisatsu] (n) invalid coupon
無効PPDU[むこうピーピーディーユー, mukou pi-pi-dei-yu-] (n) {comp} invalid PPDU
無効SPDU[むこうエスピーディーユー, mukou esupi-dei-yu-] (n) {comp} invalid SPDU
確認[かくにん, kakunin] (n,vs) affirmation; confirmation; validation; (P)
確認試験[かくにんしけん, kakuninshiken] (n) {comp} validation test
通用期間[つうようきかん, tsuuyoukikan] (n) period of validity
違法[いほう, ihou] (adj-na,n,adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P)
障害年金[しょうがいねんきん, shougainenkin] (n) disability pension; invalid pension
Japanese-English: COMDICT Dictionary
有効[ゆうこう, yuukou] legal (an), effective, valid
有効範囲[ゆうこうはんい, yuukouhan'i] scope, valid range
稼働中[かどうちゅう, kadouchuu] working, valid
不正[ふせい, fusei] illegal (a-no), invalid
妥当性[だとうせい, datousei] validity, verification
妥当性確認試験[だとうせいかくにんしけん, datouseikakuninshiken] validation (test)
有効化[ゆうこうか, yuukouka] validation
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event
無効[むこう, mukou] illegal (a-no) (an), invalid
無効PPDU[むこうPPDU, mukou PPDU] invalid PPDU
無効SPDU[むこうSPDU, mukou SPDU] invalid SPDU
無効TPDU[むこうTPDU, mukou TPDU] invalid TPDU
無効キー条件[むこうキーじょうけん, mukou ki-jouken] invalid key condition
無効ビット[むこうビット, mukou bitto] invalid bit
無効フレーム[むこうフレーム, mukou fure-mu] invalid frame
確認[かくにん, kakunin] validation
確認試験[かくにんしけん, kakuninshiken] validation test
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid

valid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัตรดี[n. exp.] (bat dī) EN: good ballot ; valid ballot FR:
ใช้ได้[adj.] (chaidāi) EN: usable ; valid ; serviceable ; working FR: utilisable ; valide ; valable ; fonctionnel
การอ้างเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล[n. exp.] (kān āng hēt) EN: valid argument FR:
มีผลบังคับใช้[adj.] (mī phon ban) EN: valid FR:
สมเหตุสมผล[adj.] (somhētsomph) EN: reasonable ; rational ; reasoned ; valid FR: raisonnable ; rationnel
อย่างสมเหตุสมผล[adj.] (yāng somhēt) EN: valid ; rational FR:
บัตรประจำตัวคนพิการ[n. exp.] (bat prajamt) EN: FR: carte d'invalidité [f]
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot ; wasted votes FR: bulletin de vote nul [m] ; bulletin nul [m] ; bulletin de vote non valable [m] ; bulletin non valable [m]
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dā) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.) FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
การตรวจรับรอง[n. exp.] (kān trūat r) EN: certification ; validation FR: certification [f] ; validation [f]
การตรวจรับรองกระบวนการ[n. exp.] (kān trūat r) EN: validation process FR:
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple FR: personne handicapée [f] ; personne moins valide [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
ความพิการ[n. exp.] (khwām phikā) EN: disability FR: invalidité [f]
ความสมบูรณ์[n.] (khwām sombū) EN: validity ; completeness FR:
ความสมเหตุสมผล[n.] (khwām somhē) EN: reasonableness ; validity FR:
ความเที่ยงตรง[n.] (khwām thīen) EN: accuracy ; precision ; validity FR: précision [f] ; validité [f]
ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์[n. exp.] (khwām thīen) EN: criterion related validty FR:
ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง[n. exp.] (khwām thīen) EN: construct validity FR:
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา[n. exp.] (khwām thīen) EN: content validity FR:
ความเที่ยงตรงตามสภาพ[n. exp.] (khwām thīen) EN: concurrent validity FR:
ความถูกต้อง[n.] (khwām thukt) EN: accuracy ; rightness ; correctness ; exactness ; righteousness FR: exactitude [f] ; validité [f]
ความถูกต้องของการวัด[n. exp.] (khwām thukt) EN: FR: validité des mesures [f]
ความถูกต้องภายใน[n. exp.] (khwām thukt) EN: internal validity FR:
ความถูกต้องภายนอก[n. exp.] (khwām thukt) EN: external validity FR:
ความถูกต้องตามกฎหมาย[n. exp.] (khwām thukt) EN: legality ; legitimacy ; validity FR: légalité [f]
ความตรง[n.] (khwām trong) EN: straightness ; accuracy ; validity FR: rectitude [f] ; validité [f]
ความตรงเชิงการจำแนก[n. exp.] (khwām trong) EN: discriminant validity FR:
ความตรงเชิงลู่เข้า[n. exp.] (khwām trong) EN: convergent validity FR:
ความตรงเชิงสภาพการณ์[n. exp.] (khwām trong) EN: ecological validity FR:
ความตรงเชิงทำนาย[n. exp.] (khwām trong) EN: predictive validity FR:
ความตรงภายใน[n. exp.] (khwām trong) EN: internal validity FR:
ความตรงภายนอก[n. exp.] (khwām trong) EN: external validity FR:
ความตรงตามการพยากรณ์[n. exp.] (khwām trong) EN: predictive validity FR:
ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์[n. exp.] (khwām trong) EN: criterion related validty FR:
ความตรงตามโครงสร้าง[n. exp.] (khwām trong) EN: construct validity FR:
ความตรงตามเนื้อหา [n. exp.] (khwām trong) EN: content validity FR:
ความตรงตามสภาพ[n. exp.] (khwām trong) EN: concurrent validity FR:
ความตรงตามสภาพความเป็นจริง[n. exp.] (khwām trong) EN: concurrent validity FR:
ความตรงทางเนื้อหา [n. exp.] (khwām trong) EN: content validity FR:
ความตรงทางพยากรณ์[n. exp.] (khwām trong) EN: predictive validity FR:

valid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fehlen {n} der Geschäftsgrundlageabsence of valid subject matter
triftig {adj} | triftiger | am triftigstenvalid | more valid | most valid
Validierungszertifikat {n}validation certificate
Invalide {m,f} | Invaliden
Geltungsdauer {f}duration of validity
neue Gültigkeit {f}revalidation
Gültigkeitsdauer {f}period of validity
Revalidierung {f}revalidatio
Bereinigung {f}settlement; clearing up; validation; adjustment; correction
Validierung {f}validation
Plausibilitätsprüfung {f}validity check
Gültigkeit {f}validness
Ungültigkeiten {pl}invalidness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า valid
Back to top