ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infirm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infirm*, -infirm-

infirm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infirm (adj.) ซึ่งไม่แข็งแรง See also: ซึ่งไม่มั่นคง Syn. unhealthy, weak Ops. healthy
infirmary (n.) โรงพยาบาล Syn. hospital, medical center
infirmity (n.) ความเจ็บป่วย See also: ความไม่มั่นคง, ความบกพร่อง Syn. illness, unhealthiness Ops. healthfulness, vigor
English-Thai: HOPE Dictionary
infirm(อินเฟิร์ม') adj.,vt. (ทำให้) อ่อนแอ,อ่อนกำลัง,ไม่แข็งแรง,ไม่มั่นคง,ชรา,ไม่แน่วแน่, See also: infirmness n. - S. feeble ###A. robust
infirmary(อินเฟอร์'มะรี) n. สถานที่พยาบาลคนเจ็บคนป่วย,โรงพยาบาล,สถานที่พยาบาล,ร้านขายยา, Syn. hospital,dispensary
infirmity(อินเฟอร์'มิที) n. ความอ่อนแอ,ความเจ็บป่วย,ความอ่อนกำลัง,ความบกพร่อง,ความเปราะ,ความเสื่อมทางศีลธรรม, Syn. weakness ###A. strength
English-Thai: Nontri Dictionary
infirm(adj) อ่อนแอ,ไม่แข็งแรง,ทุพพลภาพ,ไม่มั่นคง,บกพร่อง
infirmary(n) โรงพยาบาล,สถานพยาบาล,ร้านขายยา
infirmity(n) ความอ่อนแอ,ความบกพร่อง,ความทุพพลภาพ,ความเจ็บป่วย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
infirmอ่อนแอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infirmaryสถานพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infirmityความอ่อนแอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระง่อนกระแง่น (adv.) infirmly See also: shakily, feebly Syn. คลอนแคลน, งอนแง่น Ops. แน่น, มั่นคง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Surplus labor, the elderly and infirm mostly.ชุมชน บี. พวกคนชราและอ่อนแอ
Spirits of the old and infirm who are left here to die.วิญญาณของเก่าและอ่อนแอ ที่ยังเหลืออยู่ที่นี่จะตาย
I swear by God and sonny Jesus, you will all visit the infirmary.ขอสาบานด้วยพระเจ้าและพระเยซู sonny คุณจะเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลทั้งหมด
Call the trustees. Take that tub of shit down to the infirmary.เรียกคณะกรรมาธิการ ใช้อ่างอึลงไปที่โรงพยาบาล
You pull infirmary duty this week?คุณดึงในสัปดาห์นี้หน้าที่ของโรงพยาบาล?
Andy spent a month in the infirmary.แอนดี้ใช้เวลาหนึ่งเดือนในโรงพยาบาล
I'm thinking Andy could use a nice welcome back when he gets out of the infirmary.ฉันคิดว่าแอนดี้สามารถใช้การต้อนรับอย่างมีความสุขกลับมาเมื่อเขาได้รับออกจากโรงพยาบาล
I see danger... infirmity and disease.ฉันมองเห็นอันตราย... ความเจ็บป่วย และโรคร้าย
He left the state infirmary.เขาหายตัวไปจากโรงพยาบาล 2-3 วันก่อน
Yo-won, take her to the infirmary.โยวอน พาไปห้องพยาบาล
If you visit our infirmary, Nurse Sanders will take care of your every need.ถ้าคุณมีโรคประจำตัว พยาบาลแซนเดอร์ จะดูแลคุณยามที่คุณต้องการ
What's up there in that infirmary that you need so bad?นายอยากได้อะไรในห้องพยาบาลนักวะ

infirm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 癃] infirmity; retention of urine

infirm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
よぼよぼ[, yoboyobo] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm
保健室[ほけんしつ, hokenshitsu] (n) school infirmary
老衰[ろうすい, rousui] (n,vs,adj-no) senility; senile decay; infirmity (through age); (P)
蒲柳[ほりゅう, horyuu] (n) purple willow; infirmity; delicate constitution

infirm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่อนแรง[v. exp.] (øn raēng) EN: be weak ; be tender ; be infirm ; be feeble FR: manquer de force
สั่นคลอน[v.] (sankhløn) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver FR:
บุรุษพยาบาล[n. exp.] (burut phayā) EN: male nurse FR: infirmier [m]
ห้องพยาบาล[n. exp.] (hǿng phayāb) EN: FR: infirmerie [f]
คลินิก[n.] (khlinik) EN: clinic ; infirmary FR: clinique [f]
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple FR: personne handicapée [f] ; personne moins valide [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
ความอ่อนแอ[n.] (khwām øn-aē) EN: weakness ; sluggishness ; flip-flop ; infirmity FR: faiblesse [f] ; fragilité [f]
กระง่อนกระแง่น[adv.] (kra-ngǿnkra) EN: infirmly ; shakily ; feebly FR:
นางพยาบาล[n.] (nāng phayāb) EN: nurse ; sister FR: infirmière [f] ; soignante [f]
ง่อย[adj.] (ngøi) EN: lame ; crippled ; disabled ; paralysed FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme ; estropié ; impotent
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ; disown ; negate ; disavow ; dismiss ; turn down FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer ; ne pas accepter
พยาบาล[n.] (phayābān) EN: nurse FR: infirmier [m] ; infirmière [f]
พิการ[adj.] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
โรค[n.] (rōk) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity FR: maladie [f] ; mal [m] ; affection [f] ; syndrome [m] ; infirmité [f]
สั่นคลอน[adj.] (sankhløn) EN: unstable; unsteady; infirm; shaky; insecure; wobbly FR:
ทุพพลภาพ[adj.] (thupphonlap) EN: disabled ; maimed ; crippled ; deformed FR: infirme ; impotent ; estropié
วันพยาบาลสากล[n. prop.] (Wan Phayāba) EN: International Nurses Day (IND) FR: Journée internationale de l'infirmière [f]
วิทยาลัยพยาบาล[n. exp.] (witthayālai) EN: nursing school FR: institut de formation de soins infirmiers (IFSI) [m]

infirm ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altersschwäche {f} | an Altersschwäche sterbeninfirmity (of old age) | to die of old age

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infirm
Back to top