ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heat*, -heat-

heat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heat (n.) ความฉุนเฉียว See also: ความโกรธ, ความตื่นเต้น
heat (n.) ความร้อน Syn. hotness, torridness
heat (n.) อุณหภูมิความร้อน
heat energy (n.) พลังความร้อน
heat too much (vt.) ทำให้ร้อนเกินไป Syn. overheat
heat up (phrv.) ทำให้ร้อนขึ้น See also: อุ่นให้ร้อน Syn. boil up, heat up
heat-resistant (adj.) ซึ่งทนความร้อน See also: ซึ่งหลอมยาก
heat-resistant (adj.) วัตถุทนความร้อนสูง See also: วัตถุที่ไม่หลอมละลายเมื่อถูกความร้อน
heated (adj.) โกรธ See also: ฉุนเฉียว, โมโห Syn. angry, vehement
heated (adj.) ซึ่งร้อน See also: ซึ่งทำให้ร้อน
heatedly (adv.) อย่างโกรธ See also: อย่างฉุนเฉียว, อย่างโมโห Syn. angrily, vehemently
heater (n.) เครื่องทำความร้อน
heath (n.) ต้นไม้เตี้ยเป็นพุ่มที่ขึ้นตามทุ่ง ในตระกูล Erica Calluna
heathen (n.) คนนอกศาสนา See also: คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าของศาสนาคริสต์, อิสลาม, ยิว Syn. gentile, pagan
heathenism (n.) ลัทธินอกศาสนา
heathenism (n.) ความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นทุกสิ่ง Syn. polytheism, animism
heather (n.) ต้นไม้พุ่มเตี้ยชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ตามภูเขาในทวีปยุโรปและเอเชีย มีชื่อในภาษาละตินว่า Calluna Vulgaris Syn. ling
heating (n.) การทำให้อุ่น
heating pad (n.) กระเป๋าไฟฟ้า
heatstroke (n.) การล้มฟุบลงหรือไข้ที่เกิดจากการถูกความร้อนนานเกินไป
English-Thai: HOPE Dictionary
heat(ฮีท) n. ความร้อน,ความรุนแรง,กำหนัด,ฤดูกำหนัด vt. ทำให้ร้อน,ทำให้อุ่น,เร้าอารมณ์,ทำให้ตื่นเต้น
heated(ฮีท'ทิด) adj. อบอุ่น,ซึ่งทำให้ร้อน,ตื่นเต้น,อักเสบ,ดุเดือด., See also: heatedly adv. heatedness n., Syn. vehement
heater(ฮี'เทอะ) n. เครื่องทำความร้อน
heath(ฮีธ) n. ต้นไม้เตี้ยเป็นพุ่มที่ขึ้นตามทุ่ง
heath birdn. ไก่ป่าสีดำ
heath cockไก่ป่าสีดำตัวผู้
heathen(ฮี'เธิน) n. คนนอกศาสนา,คนที่ไม่ยอมเชื่อว่ามีพระเจ้า,คนที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์หรือยิว,คนป่าเถื่อน adj. ไม่มีศาสนา,นอกศาสนา,นอกรีต,ป่าเถื่อน., See also: heathenness n., Syn. infidel,pagan,idolater,atheist,agnostic คำศั
heather(ฮี'เธอะ) n. ต้นไม้เตี้ยโดยเฉพาะจำพวก colluna vulgaris
heatstroken. การล้มฟุบลงหรือไข้ที่เกิดจากการถูกความร้อนมากเกินไป
English-Thai: Nontri Dictionary
heat(n) ความร้อน,ความเผ็ดร้อน,ความเร่าร้อน,ความรุนแรง,อุณหภูมิ
heater(n) เครื่องทำความร้อน
heathen(adj) เกี่ยวกับคนนอกศาสนา,ไม่มีศาสนา
heather(n) หญ้าเขียว,ทุ่งหญ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
heatความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
heated-air systemระบบอุ่นอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heatความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความร้อน (n.) heat See also: hotness Ops. ความเย็น
อุสุม (n.) heat Syn. ความร้อน
พลังความร้อน (n.) heat energy
เครื่องระบายความร้อน (n.) heat extractor See also: condensing unit
เครื่องระบายความร้อน (n.) heat extractor See also: condensing unit
เครื่องระบายความร้อน (n.) heat extractor See also: condensing unit
ไอแดด (n.) heat of sunlight
กระดานไฟ (n.) heat treatment board (after giving birth of a child)
อุ่น (v.) heat up See also: warm up
เครื่องทำความร้อน (n.) heater
กระเป๋าไฟฟ้า (n.) heating pad
เผาหัว (v.) heating the sparking plug
การคดโกง (n.) cheat Ops. การซื่อสัตย์
การฉ้อฉล (n.) cheat See also: swindle, embezzlement Syn. การโกง
การโกง (n.) cheating See also: fraud, swindle Syn. การคด, การฉ้อฉล
กุบ (n.) leather sheath See also: leather scabbard Syn. ซองหนัง
ข้าวสาลี (n.) wheat
ชักดาบ (v.) cheat See also: deny to pay Syn. เบี้ยว
ชาตรี (n.) kind of Thai theatrical performance in southern Thailand Syn. ละครชาตรี
ซองหนัง (n.) leather sheath See also: leather scabbard
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Did you arrive at the theater early?คุณไปถึงโรงภาพยนตร์ก่อนเวลาใช่ไหม?
He cheated on his wifeเขานอกใจภรรยา
She caught him cheating on herเธอจับได้ว่าเขานอกใจเธอ
I would never cheat on youฉันจะไม่มีวันนอกใจคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nothing is hid from the heat thereof.ไม่มีสิ่งใดรอดจากความร้อนของมันได้
Look, the longer they're out in the field, the more heat we can draw away from the real team.ยิ่งพวกนั้นยังอยู่ในพื้นที่นานเท่าไหร่ ก็ยิ่งดึงความสนใจไปจากทีมจริงมากเท่านั้น
I had to exert pressure just to keep you in this thing. Don't give me heat about my word.ฉันบีบให้เขาใส่ชื่อคุณ ดังนั้นอย่ามีปัญหากับฉัน
Leave your vest. I don't want any heat casualties.ไม่ต้องใส่เสื้อกั๊กนะร้อนตาย
The way you heat me up insideThe way you heat me up inside
Oh, Jason, the heat is coming.เจสัน เกิดเรื่องแล้ว
Where it's flat and immense And the heat is intenseที่ซึ่งเป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ และมีแสงแดดอันร้อนแรง
Because I think it might take some of the heat off me.แม่จะได้จิกฉันน้อยลงไปหน่อย
I think the heat is getting to your good temper.อารมณ์หลวงพ่อจะร้อนไปหน่อยนะ
"that you can't walk out on in 30 seconds if you spot the heat around the corner.""เพื่อจะได้หนีตำรวจได้ใน 30 วินาที" "... หากว่ามีอะไรมาคุกคาม"
I'm not taking the heat from my boss. They are not walking.ผมไม่ยอมปล่อยให้มันลอยนวลไป
LAPD, the G, what? Where the fuck did this heat come from?ตำรวจแอลเอ แห่กันมาจากไหน

heat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
催情[cuī qíng, ㄘㄨㄟ ㄑㄧㄥˊ, 催情] to promote oestrus; to bring an animal to heat by artifial means
动情[dòng qíng, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, 动情 / 動情] to get excited; passionate; aroused to passion; to fall in love; on heat (of animals)
[hōng, ㄏㄨㄥ, 烘] bake; heat by fire
城市热岛[chéng shì rè dǎo, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄖㄜˋ ㄉㄠˇ, 城市热岛 / 城市熱島] city heat island (i.e. large city centers are hotter)
绝缘体[jué yuán tǐ, ㄐㄩㄝˊ ㄩㄢˊ ㄊㄧˇ, 绝缘体 / 絕緣體] electrical insulation; heat insulation
供热[gōng rè, ㄍㄨㄥ ㄖㄜˋ, 供热 / 供熱] heat supply
保温[bǎo wēn, ㄅㄠˇ ㄨㄣ, 保温 / 保溫] heat preservation
传热[chuán rè, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄜˋ, 传热 / 傳熱] heat transfer; heat transmission
散热器[sàn rè qì, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ ㄑㄧˋ, 散热器 / 散熱器] heatsink; heat spreader; fan (computer) (lit. scatter heat device)
散热片[sàn rè piàn, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ ㄆㄧㄢˋ, 散热片 / 散熱片] heat sink
热能[rè néng, ㄖㄜˋ ㄋㄥˊ, 热能 / 熱能] heat energy
蒸发热[zhēng fā rè, ㄓㄥ ㄈㄚ ㄖㄜˋ, 蒸发热 / 蒸發熱] latent heat of evaporation
均热[jūn rè, ㄐㄩㄣ ㄖㄜˋ, 均热 / 均熱] to heat evenly (e.g. in smelting metal)
传热学[zhuàn rè xué, ㄓㄨㄢˋ ㄖㄜˋ ㄒㄩㄝˊ, 传热学 / 傳熱學] theory of heat (math. phys.); heat transmission
受暑[shòu shǔ, ㄕㄡˋ ㄕㄨˇ, 受暑] affected by heat; to suffer heatstroke or sunstroke
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
走票[zǒu piào, ㄗㄡˇ ㄆㄧㄠˋ, 走票] amateur performance (in theater)
报幕[bào mù, ㄅㄠˋ ㄇㄨˋ, 报幕 / 報幕] announce the items on a (theatrical) program
后台[hòu tái, ㄏㄡˋ ㄊㄞˊ, 后台 / 後臺] backstage; the area behind a theatrical stage; backstage supporter
气管炎[qì guǎn yán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, 气管炎 / 氣管炎] bacterial tracheitis (inflammation of the windpipe, often caused by Staphylococcus aureus); henpecked (a pun on 妻子管得严 used in comic theater)
包厢[bāo xiāng, ㄅㄠ ㄒㄧㄤ, 包厢 / 包廂] box (in a theater or concert hall)
[xiāng, ㄒㄧㄤ, 厢 / 廂] box (in theater); side room
烟花场[yān huā chǎng, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄔㄤˇ, 烟花场 / 煙花場] brothel (esp. in Yuan theater)
烟花寨[yān huā zhài, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄓㄞˋ, 烟花寨 / 煙花寨] brothel (esp. in Yuan theater)
烟花行院[yān huā xíng yuàn, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 烟花行院 / 煙花行院] brothel (esp. in Yuan theater)
烟花阵[yān huā zhèn, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄓㄣˋ, 烟花阵 / 煙花陣] brothel (esp. in Yuan theater)
[shōu, ㄕㄡ, 荍] buckwheat; herbal medicine
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, 荞 / 蕎] buckwheat
荞麦[qiáo mài, ㄑㄧㄠˊ ㄇㄞˋ, 荞麦 / 蕎麥] buckwheat
[ruò, ㄖㄨㄛˋ, 爇] burn; heat
烟花簿[yān huā bù, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄅㄨˋ, 烟花簿 / 煙花簿] catalog of prostitutes (esp. in Yuan theater)
搭桌[dā zhuō, ㄉㄚ ㄓㄨㄛ, 搭桌] charity performance (theater in former times)
受骗[shòu piàn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄢˋ, 受骗 / 受騙] cheated; taken in; hoodwinked
秘技[mì jì, ㄇㄧˋ ㄐㄧˋ, 秘技] cheat code
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 詑] cheat
[zuàn, ㄗㄨㄢˋ, 赚 / 賺] cheat; swindle
影院[yǐng yuàn, ˇ ㄩㄢˋ, 影院] cinema; movie theater
电影院[diàn yǐng yuàn, ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄩㄢˋ, 电影院 / 電影院] cinema; movie theater
总司令[zǒng sī lìng, ㄗㄨㄥˇ ㄙ ㄌㄧㄥˋ, 总司令 / 總司令] commander-in-chief; top military commander for a country or theater of operations
[tào, ㄊㄠˋ, 套] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ)

heat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケミカルヒートポンプ[, kemikaruhi-toponpu] (n) chemical heat pump
こぼし屋;零し屋[こぼしや, koboshiya] (n) grump; heat merchant
チャカ[, chaka] (n) (sl) pistol; heat
ヒートアップ[, hi-toappu] (n,vs) heat up
ヒートシンク[, hi-toshinku] (n) {comp} heat sink
ヒートスプレッダ[, hi-tosupuredda] (n) {comp} heat spreader
促成栽培[そくせいさいばい, sokuseisaibai] (n,vs) raising out-of-season crops with artificial heat
保温[ほおん, hoon] (n,vs) retaining warmth; keeping heat in; heat insulation; (P)
保温材[ほおんざい, hoonzai] (n) heat insulating material; lagging material
光熱費[こうねつひ, kounetsuhi] (n) cost of fuel and lighting; cost of heat and electricity; energy bill; utility cost; (P)
六淫[ろくいん, rokuin] (n) six external causes of illness in traditional Chinese medicine (wind, cold, fire; heat, dampness, dryness, heat of summer)
四気[しき, shiki] (n) weather of the four seasons (warmth of spring, heat of summer, cool of autumn, and cold of winter)
夏ばて(P);夏バテ[なつばて(夏ばて)(P);なつバテ(夏バテ), natsubate ( natsu bate )(P); natsu bate ( natsubate )] (n,vs) suffering from summer heat; summer heat fatigue; (P)
希釈熱[きしゃくねつ, kishakunetsu] (n) heat of dilution
感熱剤[かんねつざい, kannetsuzai] (n) heat sensitizer; heat sensitiser
感知装置[かんちそうち, kanchisouchi] (n) smoke or heat sensor or detector
摩擦熱[まさつねつ, masatsunetsu] (n) frictional heat
暑がる[あつがる, atsugaru] (v5r,vi) to complain of the heat; to feel the heat
暑さ中り[あつさあたり, atsusaatari] (n) (obsc) (See 暑気中り) suffering from the heat; heatstroke; heat prostration
暑気中り;暑気あたり[しょきあたり, shokiatari] (n) suffering from the heat; heatstroke; heat prostration
暑熱[しょねつ, shonetsu] (n) heat of summer
極暑[ごくしょ, gokusho] (n) intense heat; hottest season; peak of summer's heat
残暑[ざんしょ, zansho] (n) (refers to heat following 立秋, approx. Aug. 8) (See 立秋) late summer heat; lingering summer heat; (P)
気化熱[きかねつ, kikanetsu] (n) vaporization heat; vaporisation heat
汗疹;汗疣[あせも;あせぼ(汗疹), asemo ; asebo ( ase shin )] (n,adj-no) prickly heat; heat rash; miliaria
汗知らず[あせしらず, aseshirazu] (n) prickly heat powder; baby powder; talc powder
潜熱[せんねつ, sennetsu] (n) latent heat
潜熱蓄熱[せんねつちくねつ, sennetsuchikunetsu] (n) latent heat storage
炎暑[えんしょ, ensho] (n,adj-no) heat wave; intense heat
炎熱[えんねつ, ennetsu] (n,adj-no) sweltering heat
焚く[たく, taku] (v5k,vt) (1) (See 薫く・たく) to burn; to kindle; to build a fire; (2) to heat (a bath, stove, etc.); (3) to use (a camera flash); (P)
焦熱[しょうねつ, shounetsu] (n) scorching heat
熱エネルギー[ねつエネルギー, netsu enerugi-] (n) thermal energy; heat energy
熱する[ねっする, nessuru] (vs-s) to heat; to heat up; (P)
熱ばて[ねつばて, netsubate] (n) heat exhaustion
熱疲労[ねつひろう, netsuhirou] (n) (1) thermal fatigue (e.g. in structures); (2) (See 熱ばて,熱疲憊) heat exhaustion
熱疲憊[ねつひはい, netsuhihai] (n) heat exhaustion
苦熱[くねつ, kunetsu] (n) intense heat
茹だる;茹る(io)[うだる;ゆだる, udaru ; yudaru] (v5r,vi) (1) to boil; to seethe; (2) to be oppressed by heat
解離熱[かいりねつ, kairinetsu] (n) heat of dissociation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ヒートシンク[ひーとしんく, hi-toshinku] heat sink
放熱板[ほうねつばん, hounetsuban] heat sink
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
劇場並み[げきじょうなみ, gekijounami] theater quality (said of video)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出し物[だしもの, dashimono] Thai: รายการแสดง English: program (e.g. theatre)
騙す[だます, damasu] Thai: โกง English: to cheat

heat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอแดด[n.] (aidaēt) EN: reflected heat of the sun ; warmth of the sun FR: chaleur réfléchie du soleil [f]
ไอตัว[n.] (aitūa) EN: body warmth ; body heat FR: chaleur corporelle [f]
อัตราการถ่ายเทความร้อน[n. exp.] (attrā kān t) EN: heat transfer rate FR:
อัตราส่วนความร้อนจำเพาะ[n. exp.] (attrāsūan k) EN: specific heat ratio FR:
เบิกเรือ[v.] (boēk-reūa) EN: open a dugout by applying heat FR:
ฉนวนกันความร้อน ; ฉนวนความร้อน[n. exp.] (chanūan kan) EN: heat insulator ; thermal protection FR:
ชนวนป้องกันความร้อน[n. exp.] (chanūan pǿn) EN: heat insulator FR:
ดุลความร้อน[n. exp.] (dun khwāmrø) EN: heat balance FR:
ฟลักซ์ความร้อน[n. exp.] (flak khwām ) EN: heat flux FR: flux de chaleur [m] ; flux thermique [m]
ฟลักซ์ความร้อนวิกฤต[n. exp.] (flak khwām ) EN: critical heat flux FR:
ให้ความร้อน[v.] (hai khwām r) EN: heat FR: chauffer
กำหนัด[v.] (kamnat) EN: lust ; be sexually aroused ; desire ; crave ; yearn ; be in heat ; be roused by sexual desire ; be sexually excited FR: être excité ; être en chaleur
การได้รับความร้อน[n. exp.] (kān dāi rap) EN: heat gain FR:
การแลกเปลี่ยนความร้อน[n. exp.] (kān laēkplī) EN: exchange of heat FR: échange de chaleur [m]
การนำความร้อน[n. exp.] (kān nam khw) EN: heat conduction FR:
การแผ่รังสีความร้อน[n. exp.] (kānphaērang) EN: heat radiation FR:
การพาความร้อน[n. exp.] (kān phā khw) EN: heat convection FR:
การผลิตความร้อน[n. exp.] (kān phalit ) EN: heat generation FR: production de chaleur [f]
การสูญเสียความร้อน[n. exp.] (kān sūnsīa ) EN: heat loss FR:
การสูญเสียความร้อนแฝง[n. exp.] (kān sūnsīa ) EN: latent heat loss FR:
การถ่ายเทความร้อน[n. exp.] (kān thāithē) EN: heat transfer FR:
ขี้ร้อน[adj.] (khī røn) EN: sensitive to heat ; sensitive to hot weather FR: sensible à la chaleur
คลื่นความร้อน[n. exp.] (khleūn khwā) EN: heat wave FR: vague de chaleur [f]
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน[n. exp.] (khreūang la) EN: heat exchanger FR: échangeur de chaleur [m]
เครื่องยนต์ความร้อน[n. exp.] (khreūangyon) EN: heat engine FR:
ความจุความร้อน[n. exp.] (khwām ju kh) EN: heat capacity FR:
ความจุความร้อนจำเพาะ[n. exp.] (khwām ju kh) EN: specific heat ; specific heat capacity FR: chaleur spécifique [f]
ความเผ็ด [n.] (khwām phet) EN: spiciness ; spicy heat ; pungency FR: goût piquant [f]
ความร้อน[n.] (khwām røn) EN: heat ; hotness ; temperature FR: chaleur [f] ; chaud [m]
ความร้อนแฝง[n. exp.] (khwām røn f) EN: latent heat FR: chaleur latente [f]
ความร้อนจากการสลายตัว[n. exp.] (khwām røn j) EN: decay heat FR:
ความร้อนจำเพาะ[n. exp.] (khwām røn j) EN: specific heat FR: chaleur spécifique [f]
ความร้อนของการกลายเป็นไอ[n. exp.] (khwām røn k) EN: heat of vaporisation ; heat of vaporization FR: chaleur de vaporisation [f]
ความร้อนของปฏิกิริยา[n. exp.] (khwām røn k) EN: heat of reaction FR: chaleur de réaction [f]
ความร้อนสัมผัส[n. exp.] (khwām røn s) EN: sensible heat FR:
กลัดมัน[adj.] (klatman) EN: lustful ; oversexed ; in heat ; having strong sexual desire ; randy ; sexually excited FR:
กลจักรความร้อน[n. exp.] (konlajak kh) EN: heat engine FR:
กระดานไฟ[n.] (kradānfai) EN: heat treatment board FR:
แหล่งกำเนิดความร้อน[n. exp.] (laeng kamno) EN: heat source FR: source de chaleur [f]
ลน[v.] (lon) EN: singe ; hold something over the fire ; expose to heat ; soften something with the fire ; smoke on a flame FR: flamber ; passer à la flamme

heat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absorptionswärmepumpe {f}absorption heat pumps
Abwärme {f}waste heat; exhaust heat
Abwärmenutzungsanlage {f}waste heat recovery system
Nutzwärmeleistung {f}available heat
glühende Hitze {f}blistering heat
Bruthitze {f}sweltering heat
Erhitzung {f}build-up (heat); heat build-up
Feuersglut {f}burning heat
Zerfallswärmeleistung {f}decay heat
Wärmekapazität {f} | spezifische Wärmekapazitäteffective heat capacity | specific heat capacity
Fieberhitze {f}feverish heat
Glutbeständigkeit {f}resistance to glow heat
Hitze {f} | in der Hitze schmoren | mit der Hitze fertig werden | bei dieser Hitzeheat | to swelter in the heat | to beat the heat | with this heat
Wärme {f} [techn.] [phys.] | spezifische Wärmeheat | specific heat
Zwischenlauf {m} [sport]intermediate heat
Plattenwärmetauscher {m}plate heat exchanger
Strahlungsschutz {m}protection against radiated heat
Wärmebeständigkeit {f}resistance to heat
Rotationswärmerückgewinner {m} [techn.]circulating heat recoverer
glühend heiß; brütend heiß; sengend {adj} | eine sengende Hitzescorching | a scorching heat
Rohrbündel-Wärmetauscher {m}tube bundel heat exchange
Quellstärke {f} (im Brennstoff)volumetric heat generation rate
Amphitheater {n}amphitheater [Am.]; amphitheatre [Br.]
Durchmesser {m} der Radanlageflächeattachment face diameter
Besetzung {f} (Theater)cast
Blockheizkraftwerk {n} (BHKW)communal heating/power station; thermal power station
Wärmeaufbau {m}build-up (heat)
Vergaservorwärmer {m}carburet heating
Gehäuseheizung {f}casing heating
Kathodenheizung {f}cathode heating
Kellertheater {n}cellar theatre; cellar theater [Am.]
Kostüm {n} (Theater) | Kostüme
Hoftheater {n} [hist.]court theatre; royal theatre
Wüstensteinschmätzer {m} [ornith.]Desert Wheatear (Oenanthe deserti)
Fernheizung {f}district heating
Fernwärmeversorgung {f}district heating supply
Elektrolufterhitzer {m}electrical air heater
Engagement {n} (Theater)engagement
Flanschheizung {f} [techn.]flange heating
Heizöl {n}fuel oil; heating oil

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heat
Back to top