ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

void

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *void*, -void-

void ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
void (adj.) ที่ไม่มีประโยชน์ Syn. useless, ineffective Ops. useful
void (adj.) ที่ไม่มีสิ่งใด See also: ที่ปราศจากสิ่งใด, ที่ว่างเปล่า Syn. null, empty, devoid Ops. empty
void (adj.) ที่เป็นโมฆะ See also: ที่ไม่มีผลทางกฎหมาย Syn. null
void (n.) ความว่างเปล่า Syn. nullity, unfilled
void (vt.) ทำให้เป็นโมฆะ Syn. invalidate
void (n.) ช่องว่าง Syn. blank
void (n.) สิ่งที่เป็นประสบการณ์ เช่น ความสูญเสีย
void (vi.) ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ
voidable (adj.) ซึ่งทำให้โมฆะได้ See also: ซึ่งทำให้ไม่ได้ผล, ซึ่งเพิกถอนได้
voidableness (n.) การทำให้เป็นโมฆะ
voidance (n.) การถือเป็นโมฆะ See also: การไม่มีผลทางกฎหมาย, การเพิกถอน
voided (adj.) โมฆะ See also: ไม่ได้ผล, เพิกถอน, ยกเลิก
voider (n.) ผู้ทำให้เป็นโมฆะ
voiding (n.) การไม่มีผลบังคับ See also: การเป็นโมฆะ Syn. negation, revocation Ops. confirmation
English-Thai: HOPE Dictionary
void(วอยดฺ) adj. โมฆะ,ไม่มีผลทางกฎหมาย,ไม่มีประโยชน์,ไม่ได้ผล,ขาดแคลน,ว่างเปล่า,ว่าง. n. ช่องว่าง,ที่ว่าง,ตำแหน่งว่าง. vt. ทำให้ไม่ได้ผล,ทำให้ว่างเปล่า,เพิกถอน,ทำให้ว่าง,ถ่าย,ระบาย,จากไป., See also: voider n. voidness n. คำที่มีความหมายเหมือนกั
voidable(วอย'ดะเบิล) adj. ทำให้โมฆะได้, ลบล้างได้,บอกเลิกได้
voidance(วอย'เดินซฺ) n. การทำให้เป็นโมฆะ,การทำให้ไม่ได้ผล,การเพิกถอน,การถ่ายออก,การว่าง, Syn. annulment
voided(วอย'ดิด) adj. โมฆะ,ถูกเพิกถอน,ถูกยกเลิก
English-Thai: Nontri Dictionary
void(adj) ว่างเปล่า,เป็นโมฆะ,ไม่สำเร็จผล,ไม่ได้ประโยชน์
voidance(n) ความว่างเปล่า,การเพิกถอน,การทำให้เป็นโมฆะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
voidด่าง, จุดด่าง [ใช้กับรหัสแท่ง] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
voidableโมฆียะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
voidvoid, ช่องว่าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โมฆกรรม (n.) null and void act Syn. โมฆะกรรม
แปลน (adj.) void See also: vacant
โมฆียะ (v.) void See also: become vain
โมฆียกรรม (n.) voidable act Syn. โมฆียะกรรม
โมฆียะกรรม (n.) voidable act
โมฆะกรรม (n.) voidance See also: annulment, cancellation, abolishment
บัตรเสีย (n.) voided ballot See also: voided ballot paper
การหลบ (n.) avoidance See also: dodge, evasion, elusion Syn. การหลีก, การหลบหลีก, การหลีกเลี่ยง, การเลี่ยงหลีก Ops. เผชิญหน้า
การหลบหลีก (n.) avoidance See also: dodge, evasion, elusion Syn. การหลีก, การหลบ, การหลีกเลี่ยง, การเลี่ยงหลีก Ops. เผชิญหน้า
การหลบหลีก (n.) avoidance See also: evasion, elusion, shunning Syn. การหลบเลี่ยง
การหลบเลี่ยง (n.) avoidance See also: evasion, elusion, shunning Syn. การหลบหลีก
การหลีก (n.) avoidance See also: evasion, elusion, shunning Syn. การหลบหลีก, การหลบเลี่ยง
การหลีกเลี่ยง (n.) avoidance See also: dodge, evasion, elusion Syn. การหลีก, การหลบ, การหลบหลีก, การเลี่ยงหลีก Ops. เผชิญหน้า
การเลี่ยง (n.) avoidance See also: dodge, evasion, elusion Syn. การหลีก, การหลบ, การหลบหลีก, การหลีกเลี่ยง, การเลี่ยงหลีก Ops. เผชิญหน้า
การเลี่ยงหลีก (n.) avoidance See also: dodge, evasion, elusion Syn. การหลีก, การหลบ, การหลบหลีก, การหลีกเลี่ยง Ops. เผชิญหน้า
บ่ายเบี่ยง (v.) avoid See also: evade, shirk, dodge Syn. เลี่ยง, เฉไฉ
ยึกยัก (v.) avoid See also: dodge, evade, hold out Syn. บ่ายเบี่ยง, ยักท่า, เล่นตัว
หนี (v.) avoid See also: escape Syn. หลีกเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลีก, หลีกหนี, หลบ
หลบ (v.) avoid See also: escape Syn. หลีกเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลีก, หลีกหนี
หลบ (v.) avoid See also: shun Syn. หลีก, เบี่ยง, หลบเลี่ยง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There's something that we've been avoiding all dayมีบางสิ่งที่พวกเราหลีกเลี่ยงมาทั้งวัน
Are there any ways to avoid the effects?มีทางที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบเหล่านั้นไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Onizuka leaves a big void behind himโอนิซึกะทิ้งปัญหาใหญ่ไว้ข้างหลังเขา
Their dim little eyes, de void of any curiosity...เขาปราศจากความกระหายที่จะรู้เห็น
But in this case, your condition is to void the transaction.แต่ในกรณีนี้, เงื่อนไขของท่านคือหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยน
And unless we fill that void with somethin' better, we're gonna lose 'em.เว้นแต่เราเติมช่องว่างด้วยอะไรที่ดีกว่า ไม่งั้นก็ต้องเสียพวกเขา
You void a demon! You is not no good!แกมันไร้ประโยขน์ไอปีศาจ แกมันไำม่ดีเลย
It's an empty black void with the stone tablets.มันก็เป็นห้องมืดๆ แล้วก็มีหลักศิลาตั้งอยู่อ่ะนะ
* 'twas in another lifetime * * one of toil and blood * * when blackness was a virtue, the road was full of mud * * i came in from the wilderness, a creature void of form *--- Bob Dylan * 'Twas in another lifetime one of toil and blood * * when blackness was a virtue, The road was full of mud * * i came in from the wilderness *
Okay, so you have a void in your life.โอเค ชีวิตเธอมันบัดซบ
Anyhow to compensate for the void in the people's heartทั้งนี้ เพื่อเป็นการทดแทนความว่างเปล่าในหัวใจประชาชน
For the next few hours, you're to warn me of Bandy's every approach and you may need to shield me from public view in the likely event I void my stomach.ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าคุณให้เตือนฉันของแพร่ทุกวิธีการ และคุณอาจจำเป็นต้องปกป้องฉันจากมุมมองของประชาชน ในกรณีที่ผมจะถือเป็นโมฆะท้องของฉัน
* sense of humor's void and numb * * and I'm bored to tears ** sense of humor's void and numb * * and I'm bored to tears *
¶ A creature void of form ¶# A creature void of form #

void ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忌口[jì kǒu, ㄐㄧˋ ㄎㄡˇ, 忌口] abstain from certain food (as when ill); avoid certain foods; be on a diet
[jì, ㄐㄧˋ, 忌] avoid as taboo; jealous
跷课[qiāo kè, ㄑㄧㄠ ㄎㄜˋ, 跷课 / 蹺課] avoid attending classes
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, 躲] avoid; get out of way; to hide; to go into hiding
迴避[huí bì, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄧˋ, 迴避] avoid; sidestep; skirt (an issue)
避其锐气击其惰归[bì qí ruì qì jī qí duò guī, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄖㄨㄟˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄛˋ ㄍㄨㄟ, 避其锐气击其惰归 / 避其銳氣擊其惰歸] avoid the enemy when he is fresh and strike him when he is tired and withdraws
避嫌[bì xián, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄢˊ, 避嫌] avoid doing anything that may arouse suspicion; avoid arousing suspicion
避重就轻[bì zhòng jiù qīng, ㄅㄧˋ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ, 避重就轻 / 避重就輕] avoid the important and dwell on the trivial; keep silent about major charges while admitting minor ones
因噎废食[yīn yē fèi shí, ㄧㄝ ㄈㄟˋ ㄕˊ, 因噎废食 / 因噎廢食] lit. not eating for fear of choking (成语 saw); fig. to cut off one's nose to spite one's face; to avoid sth essential because of a slight risk
丧天害理[sàng tiān hài lǐ, ㄙㄤˋ ㄊㄧㄢ ㄏㄞˋ ㄌㄧˇ, 丧天害理 / 喪天害理] devoid of conscience (成语 saw)
丧尽天良[sàng jìn tiān liáng, ㄙㄤˋ ㄐㄧㄣˋ ㄊㄧㄢ ㄌㄧㄤˊ, 丧尽天良 / 喪盡天良] devoid of conscience (成语 saw); utterly heartless
[xū, ㄒㄩ, 虚 / 虛] devoid of content; void; false; empty; vain
不避斧钺[bù bì fǔ yuè, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, 不避斧钺 / 不避斧鉞] don't avoid the battle-ax (成语 saw); soldier must face danger bravely
不得不[bù dé bù, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ, 不得不] have no choice or option but to; cannot but; have to; can't help it; can't avoid
以免[yǐ miǎn, ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ, 以免] in order to avoid; so as not to
洁身自好[jié shēn zì hào, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄣ ㄗˋ ㄏㄠˋ, 洁身自好 / 潔身自好] clean-living and honest (成语 saw); to avoid immorality; to shun evil influence; to mind one's own business and keep out of trouble; to keep one's hands clean
强词夺理[qiáng cí duó lǐ, ㄑㄧㄤˊ ㄘˊ ㄉㄨㄛˊ ㄌㄧˇ, 强词夺理 / 強詞奪理] powerful words devoid of sense (成语 saw); to argue irrationally
[ráng, ㄖㄤˊ, 禳] sacrifice for avoiding calamity
嫌弃[xián qì, ㄒㄧㄢˊ ㄑㄧˋ, 嫌弃 / 嫌棄] to avoid sb (out of dislike); to one's back on sb; to ignore
不免[bù miǎn, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄢˇ, 不免] unavoidable
免不了[miǎn bù liǎo, ㄇㄧㄢˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, 免不了] unavoidable; can't be avoided
未免[wèi miǎn, ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ, 未免] unavoidable; a bit too much; over the top (you exaggerate)
不可避免[bù kě bì miǎn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ, 不可避免] unavoidably
解嘲[jiě cháo, ㄐㄧㄝˇ ㄔㄠˊ, 解嘲] words or actions designed to avoid embarassment or ridicule

void ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらんどう[, garandou] (adj-na,n) hollowness; emptiness; void
宇宙空間[うちゅうくうかん, uchuukuukan] (n,adj-no) outer space; void of space; (P)
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) {Buddh} shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 空軍) air force; (n,adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements)
空々寂々;空空寂寂[くうくうじゃくじゃく(uK), kuukuujakujaku (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) deserted and lonesome; quiet and alone; innocent and nonattached; All is void
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt')
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision avoidance network; CSMA; CA network
ギリギリセーフ;ぎりぎりセーフ[, girigirise-fu ; girigiri se-fu] (exp) (See ぎりぎり,セーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK
ギリセーフ[, girise-fu] (exp) (col) (abbr) (See ぎりぎりセーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK
ずらかる[, zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp,adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp,adj-i) (See ざる,せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do
デッドロック回避[デッドロックかいひ, deddorokku kaihi] (n) {comp} deadlock avoidance
メガフェプス[, megafepusu] (n) megafeps (mnemonic for verbs that never precede infinitives, but rather their gerunds); mind, enjoy, give up, avoid, finish, escape, postpone, stop
やむを得ず;止むを得ず;已むを得ず[やむをえず, yamuwoezu] (adv) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will
やむを得ない(P);止むを得ない;已むを得ない[やむをえない, yamuwoenai] (exp) cannot be helped; unavoidable; (P)
やむ得ず;止む得ず;已む得ず[やむえず, yamuezu] (adv) (uk) (See 止むを得ず) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will
やむ終えない[やむおえない, yamuoenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable
やもう得ない[やもうえない, yamouenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable
やらざるを得ない[やらざるをえない, yarazaruwoenai] (exp) (See せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do
一切皆空[いっさいかいくう, issaikaikuu] (exp) matter is void; all is vanity
与式[よしき, yoshiki] (n) {math} the assigned equation (used in maths to avoid writing out the original equation again in full)
事なきを得る;事無きを得る[ことなきをえる, kotonakiwoeru] (exp,v1) to survive without problems; to manage to avoid further problems
人目を忍ぶ[ひとめをしのぶ, hitomewoshinobu] (exp,v5b) to avoid being seen; to be clandestine
人間不在[にんげんふざい, ningenfuzai] (n) being devoid of consideration for human beings
今はこれまで;今は是迄[いまはこれまで, imahakoremade] (conj,exp,adv) unavoidable; this is it; this is the end; left with no choice
体をかわす;体を躱す;体を交わす(iK)[たいをかわす, taiwokawasu] (exp,v5s) (See 躱す) to avoid; to dodge; to evade
先負[せんぶ;せんぷ;せんまけ;さきまけ, senbu ; senpu ; senmake ; sakimake] (n) (See 六曜) lucky day but not in the morning; day on which judgment and haste are avoided (judgement)
免れる[まぬかれる(P);まぬがれる, manukareru (P); manugareru] (v1,vt) to escape from; to be rescued from; to avoid; to evade; to avert; to elude; to be exempted; to be relieved from pain; to get rid of; (P)
反故にする[ほごにする, hogonisuru] (exp,vs-i) (1) to waste; to throw away as useless; (2) to make null and void; to revoke; to scrap
呪う[まじなう, majinau] (v5u) (1) (arch) to pray that one avoids disaster or illness; to pray; (2) to pray for the death or misfortune of another; to curse; (3) to treat illness with prayer
回避[かいひ, kaihi] (n,vs) evasion; avoidance; (P)
当たらず障らず[あたらずさわらず, atarazusawarazu] (exp) avoiding to commit oneself; (being) noncommittal
当たり障らず[あたりさわらず, atarisawarazu] (exp) avoiding committing oneself; noncommittal
忌む;斎む;諱む[いむ, imu] (v5m,vi) (1) to avoid; to refrain from; to shun; (2) (忌む, 諱む only) to detest
忌避[きひ, kihi] (n,vs) (1) evasion; shirking; avoidance; (2) challenge; (taking) exception; (P)
拠ん所ない;拠所ない;拠ん所無い;拠無い;拠ない[よんどころない, yondokoronai] (adj-i) can't be helped (of situation, reason, etc.); unavoidable
故有って[ゆえあって, yueatte] (exp) for a certain reason; owing to unavoidable circumstances
教科書問題[きょうかしょもんだい, kyoukashomondai] (n) controversy over school textbooks (i.e. history texts avoiding reference to Japanese military, etc. acts)
方違い[かたたがい, katatagai] (n) (arch) (See 方塞がり) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period)
方違え[かたたがえ, katatagae] (n) (arch) (See 方塞がり,方違へ所) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.)
デッドロック回避[デッドロックかいひ, deddorokku kaihi] deadlock avoidance

void ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขับถ่าย[v.] (khapthāi) EN: defecate ; purge ; excrete ; void ; void the bowels FR: éliminer ; rejeter
กลวง[adj.] (klūang) EN: hollow ; empty ; void ; unfilled FR: creux ; vide
โมฆะ[adj.] (mōkha) EN: invalid ; void ; null ; null and void ; ineffective FR: caduc ; nul et non avenu ; annulé ; invalidé
โมฆ-[pref.] (mōkha-) EN: nvalid ; void ; null ; null and void ; ineffective FR: caduc ; nul et non avenu ; annulé ; invalidé
โมฆกรรม[n.] (mōkhakam) EN: voidance ; void legal act FR:
โมฆสัญญา[n.] (mōkhasanyā) EN: void contract ; unenforceable contract FR:
แปลน[adj.] (plaēn) EN: void ; vacant FR: découvert
เปล่า[adj.] (plāo) EN: empty ; blank ; void FR: vide
สัญญาที่เป็นโมฆะ[n. exp.] (sanyā thī p) EN: void contract FR:
เซตว่าง[n. exp.] (set wāng) EN: empty set ; null set ; void set FR: ensemble vide [m]
เสีย[v.] (sīa) EN: deteriorate ; spoil ; become corrupt ; decay ; be rotten ; be bad ; go bad ; be void ; addle ; go haywire FR: se détériorer ; s'abîmer ; se détraquer ; se gâter ; pourrir
สูญ[adj.] (sūn) EN: empty ; blank ; void ; vacant FR: blanc
ตากอากาศ[v.] (tāk-ākāt) EN: void the summer heat ; escape the summer heat ; go for a change of air ; take an airing ; get out in the open FR: prendre le frais
ถ่าย[v.] (thāi) EN: discharge ; take out ; remove ; throw away ; pour out ; get rid of ; evacuate ; purge ; excrete ; void FR: évacuer
ถ่ายทุกข์[v.] (thāithuk) EN: go to the toilet ; relieve onseself ; excrete ; evacuate ; urinate ; pass urine ; void urine FR:
ทุศีล[adj.] (thusīn) EN: undisciplined ; of wrongful conduct ; of bad conduct ; void of morality ; immoral FR:
อนุสัญญาว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อน[n. exp.] (anusanya wā) EN: Avoidance of Double Tax Agreement (DTA) FR:
บ่ายเบี่ยง[v.] (bāibīeng) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively ; be devious FR: éviter ; esquisser
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot ; wasted votes FR: bulletin de vote nul [m] ; bulletin nul [m] ; bulletin de vote non valable [m] ; bulletin non valable [m]
เบี่ยงบ่าย[v.] (bīengbāi) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively ; be devious FR: éviter ; esquisser
บอกล้าง[v. exp.] (bøk lāng) EN: avoid FR:
บ่มผิว[v. exp.] (bom phiu) EN: avoid getting sunburned ; preserve the paleness of one's skin FR:
ชาคริยานุโยค[n.] (chākhariyān) EN: practice of watch-fulness ; avoidance of sleep ; wakefulness FR:
ชิ่ง[v.] (ching) EN: dodge ; evade ; avoid ; elude FR:
แก้เกี้ยว[v.] (kaēkīo) EN: talk oneself out of ; explain away ; avoid embarrassment FR:
การบอกล้าง[n. exp.] (kān bøk lān) EN: avoidance FR:
การเลี่ย[n.] (kān līeng) EN: avoidance FR:
การเลี่ยงหลีก[n. exp.] (kān līeng l) EN: avoidance FR:
การเลี่ยงภาษี[n. exp.] (kān līeng p) EN: tax avoidance ; avoidance of tax FR:
การหลีกเลี่ยง[n.] (kān līklīen) EN: avoiding ; avoidance ; evasion FR: évasion [f]
การหลีกเลี่ยงความเครียด[n. exp.] (kān līklīen) EN: stress avoidance FR: évitement du stress [m]
การหลบเลี่ยงภาษี[n. exp.] (kān loplīen) EN: tax avoidance ; tax evasion FR: évasion fiscale [f]
การป้องกัน[n.] (kān pǿngkan) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
การทำให้เป็นโมฆะ[n.] (kān thamhai) EN: annulment ; voidableness FR:
เก็บเนื้อเก็บตัว[v.] (kepneūakept) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เก็บตัว[v.] (keptūa) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial ; live a very secluded life FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
แคล้ว[v.] (khlaēo) EN: miss ; escape ; avoid ; fail to meet FR: éviter
กลมรี[adj.] (klom rī) EN: oval ; egg-shaped ; ovoid FR: ovale
เลี่ยง[v.] (līeng) EN: avoid ; evade ; avert ; get around ; be evasive FR: éviter ; échapper ; contourner ; fuir ; éluder
เลี่ยงความรับผิดชอบ[v. exp.] (līeng khwām) EN: avoid responsibility ; evade one's responsibility ; shirk one's responsibility FR: échapper à ses responsabilités ; fuir ses responsabilités

void ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deckenhohlraum {m}ceiling void
Abwendung des Konkurses {f}avoidance of bankruptcy
Anfechtungsklausel {f}avoidance clause
eiförmig {adj} | eiförmige Körperovate; ovoid; oviform | ovoids
Unvermeidbarkeit {f}unavoidableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า void
Back to top