ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disprove

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disprove*, -disprove-

disprove ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disprove (vt.) พิสูจน์ให้เห็นว่าผิด See also: พิสูจน์ว่าผิด Syn. refule, discredit, explode Ops. prove
English-Thai: HOPE Dictionary
disprove(ดิสพรูฟว') vt. พิสูจน์ว่าผิด,พิสูจน์หักล้าง, See also: disprovable adj. ดูdisprove, Syn. refute
English-Thai: Nontri Dictionary
disprove(vt) พิสูจน์ว่าไม่จริง,พิสูจน์ว่าผิด,หักล้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disproveพิสูจน์แย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Still, he'll fight this, and I'll have to disprove him.ถึงอย่างนั้น เขาสู้แน่ และผมต้องหาข้อหักล้างเขา
EITHER STRUGGLING TO DISPROVE HERนักวิทยาศาสตร์บางสิ่งบางอย่าง เท่านั้นที่จะคิดว่าจะเรียกว่า "สสารมืด".
This is something many believe in their hearts, but is there a way to prove it or disprove it scientifically?นี่คือสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าในหัวใจ ของพวกเขา แต่จะมีวิธีการพิสูจน์หรือหักล้างทาง วิทยาศาสตร์?
He has nothing to prove or disprove about himself or to himself.เขาไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ กับตัวเองหรืออะไรก็ตาม
If only to disprove it.ถ้าเพียง แต่จะพิสูจน์มัน
And not yet conclusively disproved hypothesis.แต่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้
Sorry the Swedes disproved your theory.เน€เธชเธตเธขเนƒเธˆเธ—เธตเนˆเธ—เธคเธฉเธเธตเธ„เธธเธ“เน‚เธ”เธ™เธฅเน‰เธกเธ™เธฐ
Well, theories are meant to be disproved.งั้นทฤษฎีนี้ก็แน่ชัดแล้ว
About a year ago, I came across some documents that disproved what you had been led to believe about that car accident...ราวๆ ปีที่แล้ว ผมพบเอกสารที่... พิสูจน์ได้ว่าคุณคิดผิดเรื่อง...

disprove ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove ; controvert FR: réfuter
พิสูจน์แย้ง[v. exp.] (phisūt yaēn) EN: disprove FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disprove
Back to top