ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oppose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oppose*, -oppose-

oppose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oppose (vt.) ต่อต้าน See also: ัไม่ยอมรับ Syn. obstruct, withstand, check Ops. endorse, agree
oppose (vi.) ต่อต้าน See also: ไม่ยอมรับ Syn. resist, obstruct Ops. concur, consent
oppose to (phrv.) คัดค้าน (มักใช้รูป passive voice) See also: ไม่ยอมรับ, ไม่เห็นด้วย
opposed (adj.) ซึ่งต่อต้าน Syn. averse, opposite, against
opposed to (prf.) ต่อต้าน See also: สกัด, ขจัด Syn. against
opposer (n.) ผู้ที่ไม่เห็นด้วย See also: ผู้ที่มีความเห็นขัดแย้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
oppose(อะโพซ') v. ต่อต้าน,คัดค้าน,ไม่เห็นด้วย,เป็นปรปักษ์, See also: opposer n. opposingly adv. opposed,opposing adj., Syn. check,resist
English-Thai: Nontri Dictionary
oppose(vt) ขัดขวาง,คัดค้าน,ต่อต้าน,เป็นปรปักษ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวางเชิง (v.) oppose See also: hinder, obstruct Syn. ขัดขวาง, สกัด, กีดขวาง
ขัดขา (v.) oppose See also: obstruct, impede, hinder Syn. ขัดขวาง, กีดกัน, ขัดแข้งขัดขา Ops. อนุญาต, ยอม
ขัดแข้งขัดขา (v.) oppose See also: obstruct, impede, hinder Syn. ขัดขวาง, กีดกัน, ขัดขา Ops. อนุญาต, ยอม
ขัดแย้ง (v.) oppose See also: resist, withstand, disagree, be in conflict Syn. ขัดกัน, แย้งกัน Ops. เห็นด้วย
คัดค้าน (v.) oppose See also: object, disagree, protest Syn. ค้าน, ต้านทาน, ทักท้วง, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ท้วง
ค้าน (v.) oppose See also: protest, dissent, disagree, object, contradict, reject Syn. ท้วง, เถียง, ขัด, คัดค้าน, แย้ง
ฝืน (v.) oppose See also: withstand, rebuff constrain Syn. จำใจ, ฝืนใจ
แย้ง (v.) oppose See also: protest, dissent, disagree, object, contradict, reject Syn. ท้วง, คัดค้าน, ค้าน, ติง, ท้วงติง
แย้งกัน (v.) oppose See also: resist, withstand, disagree, be in conflict Syn. ขัดกัน Ops. เห็นด้วย
ขัดตาทัพ (v.) oppose for a time
สวนทาง (v.) be opposed to each other Syn. สวน
เห็นขัดแย้ง (v.) be opposed to See also: disagree, dissent Syn. ไม่เห็นด้วย, ไม่ยอมรับ Ops. เห็นดี, เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน
เห็นแย้ง (v.) be opposed to See also: disagree, dissent Syn. ไม่เห็นด้วย, ไม่ยอมรับ, เห็นขัดแย้ง Ops. เห็นดี, เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No nation would dare oppose you.จะไม่มีประเทศใดกล้างัดกับท่าน
The Jesuits oppose Louis' wars... and the starvation that results.พวกเยซูอิตต่อต้านสงครามของหลุยส์ กับผลลัพธ์ที่ผู้คนต้องอดอยาก
As 34 nations of the western hemisphere gathered to draft a far reaching trade agreement one that would lay the groundwork to privatize every resource and service imaginable thousands of people from hundreds of grassroots organizations joined to oppose itขณะที่ 34 ชาติในซีกโลกตะวันตกมาชุมนุมกัน เพื่อร่างข้อตกลงการค้าที่มีประเด็นครอบคลุมกว้างขวาง ข้อตกลงที่จะวางรากฐาน
We're friends. It's also our understanding that you oppose the death penalty.และพวกเราก็เข้าใจด้วยว่าท่านต่อต้านการลงโทษประหารชีวิต
Are you still going to oppose me?นั่นมันสองเท่าของฉันเลย!
Even those who oppose the plan to invade Sangalaถึงแม้ว่าจะมีการคัดค้านการบุกแซงกาลา
Even if we are to oppose the will of God.แม้มันจะเป็นการต่อต้านพระเจ้าก็ตาม
But there is a minority who actively oppose Surrogatesแต่มีคนกลุ่มน้อย ที่ต่อต้านเซอร์โรเกท
There is sin and evil in the world, and we're enjoined by Scripture and the Lord Jesus to oppose it with all our might.ในโลกยังคงมีบาปและปิศาจร้ายแฝงอยู่ และในพระคัมภีร์ก็สั่งห้ามเราไว้ พระเยชูทรงต่อต้านมันด้วยอำนาจ เราก็เช่นกัน มีหน้าืีที่ต้องจัดการกับความชั่วร้าย \ ทืี่ได้สืบทอดกันมา
Can't oppose orders from higher authorties.ไม่สามารถต่อต้านคำสั่งจากผู้มีอำนาจมากกว่าได้
I'm going to oppose itข้าจะขอต่อต้านสงคราม
I didn't think you would oppose to it at all.ผมไม่คิดว่าพ่อจะไม่เห็นด้วยเลย

oppose ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顺我者昌逆我者亡[shùn wǒ zhě chāng nì wǒ zhě wáng, ㄕㄨㄣˋ ㄨㄛˇ ㄓㄜˇ ㄔㄤ ㄋㄧˋ ㄨㄛˇ ㄓㄜˇ ㄨㄤˊ, 顺我者昌逆我者亡 / 順我者昌逆我者亡] submit to me and prosper, or oppose me and perish
本罪[běn zuì, ㄅㄣˇ ㄗㄨㄟˋ, 本罪] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪)
自罪[zì zuì, ㄗˋ ㄗㄨㄟˋ, 自罪] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪); conscious sin
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 甲] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl
[yǐ, ㄧˇ, 乙] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl
文职[wén zhí, ㄨㄣˊ ㄓˊ, 文职 / 文職] civilian post (as opposed to military); civil service; administration
民事诉讼[mín shì sù sòng, ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, 民事诉讼 / 民事訴訟] common plea; civil appeal (as opposed to criminal case)
俗字[sú zì, ㄙㄨˊ ㄗˋ, 俗字] common form of Chinese character (as opposed to etymologically correct form 正體字|正体字); same as 俗體字|俗体字
连写[lián xiě, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˇ, 连写 / 連寫] connected handwriting; joined up writing (as opposed to block capitals)
[fǎn, ㄈㄢˇ, 反] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system
[nì, ㄋㄧˋ, 逆] contrary; opposite; backwards; to go against; to oppose; to betray; to rebel
正体字[zhèng tǐ zì, ㄓㄥˋ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 正体字 / 正體字] correct form of a Chinese character (when the common form 俗字 differs); plain typeface (as opposed to bold or italics)
[duì, ㄉㄨㄟˋ, 对 / 對] couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right
土坝[tǔ bà, ㄊㄨˇ ㄅㄚˋ, 土坝 / 土壩] earth dam; dam of earth and rocks (as opposed to waterproof dam of clay or concrete)
改良主义[gǎi liáng zhǔ yì, ㄍㄞˇ ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 改良主义 / 改良主義] reformism (i.e. favoring gradual change as opposed to revolution)
内宾[nèi bīn, ㄋㄟˋ ㄅㄧㄣ, 内宾 / 內賓] guest from the same country; internal or domestic visitor (as opposed to international guest 外賓|外宾)
模拟[mó nǐ, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ, 模拟 / 模擬] imitation; to simulate; to imitate; analog (device, as opposed to digital)
籼稻[xiān dào, ㄒㄧㄢ ㄉㄠˋ, 籼稻] long-grained rice (Indian rice, as opposed to round-grained rice)
籼米[xiān mǐ, ㄒㄧㄢ ㄇㄧˇ, 籼米] long-grained rice (Indian rice, as opposed to round-grained rice)
长籼[cháng xiān, ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢ, 长籼 / 長籼] long-grained rice (Indian rice, as opposed to round-grained rice)
和服[hé fú, ㄏㄜˊ ㄈㄨˊ, 和服] kimono; Japanese: traditional national clothing, as opposed to Western clothing 洋服
凡俗[fán sú, ㄈㄢˊ ㄙㄨˊ, 凡俗] lay (as opposed to clergy)
法人[fǎ rén, ㄈㄚˇ ㄖㄣˊ, 法人] legal person (legal), i.e. entity as opposed to legal individual 自然人; lawyer; sb in the legal profession
液态水[yè tài shuǐ, ㄧㄝˋ ㄊㄞˋ ㄕㄨㄟˇ, 液态水 / 液態水] liquid water (as opposed to steam or ice, e.g.)
意译[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, 意译 / 意譯] meaning (of foreign expression); translation of the meaning (as opposed to literal translation 直譯|直译); paraphrase; free translation
公网[gōng wǎng, ㄍㄨㄥ ㄨㄤˇ, 公网 / 公網] open net; public website (as opposed to intranet)
[fú, ㄈㄨˊ, 咈] oppose
对立[duì lì, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧˋ, 对立 / 對立] oppose; set sth against; be antagonistic to; antithetical; relative opposite; opposing; diametrical
[yīng, , 撄 / 攖] oppose; to attack
恒牙[héng yá, ㄏㄥˊ ㄧㄚˊ, 恒牙 / 恆牙] permanent tooth (as opposed to deciduous tooth 乳牙); adult tooth
物力[wù lì, ˋ ㄌㄧˋ, 物力] physical resources (as opposed to labor resources)
相对[xiāng duì, ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ, 相对 / 相對] relatively; opposite; to resist; to oppose; relative; vis-a-vis
法号[Fǎ hào, ㄈㄚˇ ㄏㄠˋ, 法号 / 法號] religious (as opposed to ordinary) name of a Buddhist or Daoist monk or nun
乙方[yǐ fāng, ㄧˇ ㄈㄤ, 乙方] second party (in legal contract, as opposed to first party 甲方)
作对[zuò duì, ㄗㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ, 作对 / 作對] set oneself against; oppose; make a pair
乔木[qiáo mù, ㄑㄧㄠˊ ㄇㄨˋ, 乔木 / 喬木] tree, esp. with recognizable trunk (as opposed to bush 灌木)
清音[qīng yīn, ㄑㄧㄥ , 清音] unvoiced consonant (p or t, as opposed to English voiced b or d)
低谷[dī gǔ, ㄉㄧ ㄍㄨˇ, 低谷] valley; trough (as opposed to peaks); fig. low point; lowest ebb; nadir of one's fortunes
王道[wáng dào, ㄨㄤˊ ㄉㄠˋ, 王道] the Way of the King; statecraft; benevolent rule; virtuous as opposed to the Way of Hegemon 霸道
浊音[zhuó yīn, ㄓㄨㄛˊ , 浊音 / 濁音] voiced consonant (English b or d, as opposed to unvoiced p or t)

oppose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悖る[もとる, motoru] (v5r,vi) to go against; to deviate from; to oppose
拇指対向性;母指対向性[ぼしたいこうせい;おやゆびたいこうせい, boshitaikousei ; oyayubitaikousei] (n) ability to oppose the thumb; opposable thumb
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] (n) {comp} intelligent (as opposed to dumb) terminal
エクストラネット[, ekusutoranetto] (n) {comp} extra-net (as opposed to Internet)
グランドメニュー[, gurandomenyu-] (n) main menu in a restaurant, as opposed to the lunchtime menu
スローフード[, suro-fu-do] (n) slow food (as opposed to fast food)
ネガフィルム[, negafirumu] (n) negative film (as opposed to positive or reversal film); negative
パン食[パンしょく, pan shoku] (n) bread-centered diet (as opposed to rice)
レギュラーコーヒー[, regyura-ko-hi-] (n) regular coffee (as opposed to instant coffee)
下足[げそく, gesoku] (n) footwear (esp. outdoor shoes, as opposed to slippers, etc.); footgear
争う[あらそう, arasou] (v5u,vi) (1) to compete; to contest; to contend; (2) to quarrel; to argue; to dispute; to be at variance; to oppose; (3) (See 争えない) (usu. in negative form) to deny (e.g. evidence); (P)
[ぞく(P);しょく(ok), zoku (P); shoku (ok)] (n) (1) layman (esp. as opposed to a Buddhist monk); laity; man of the world; the world; (2) local manners; modern customs; (adj-na,adj-no) (3) common; popular; (4) (ant
側む[そばむ, sobamu] (v5m,vi) to lean to one side; to oppose; to look aside; to regret
内地[ないち, naichi] (n) (1) (sens) within the borders of a country; domestic soil; (2) inland area; (3) (during the WWII era) Japan proper, as opposed to its overseas colonies; interior of country; homeland; (4) (in Hokkaido and Okinawa) the "mainland" parts of Japan (Kyushu, Shikoku, Honshu)
原色[げんしょく, genshoku] (n) (1) primary colour; primary color; (2) pure color; unmixed color; striking color; (3) original color (of a painting, etc. as opposed to a reproduction); (P)
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s,vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P)
反発(P);反撥[はんぱつ, hanpatsu] (vs) (1) to repel; to oppose; to revolt; to react sharply (against); (n) (2) opposition; rebellion; resistance; backlash; (3) rally; recovery (e.g. in stock prices); rebound; (vs) (4) to rally; to recover; to rebound; (P)
古風土記[こふどき, kofudoki] (n) (See 風土記) (as opposed to those compiled later) ancient fudoki compiled by imperial order in 713 CE
和語(P);倭語[わご, wago] (n) native Japanese words (especially as opposed to Chinese and other foreign loanwords); (P)
[いん, in] (n) (1) cause; factor; (2) {Buddh} (See 縁・えん・5) hetu (direct cause, esp. as opposed to indirect conditions); (3) (See 因明) the basis of one's argument (in hetuvidya); (P)
固肥える[かたごえる, katagoeru] (v1,vi) to put on a moderate amount of lean or firm weight; to gain healthy weight (e.g. from muscle); to become overweight as opposed to obese
国字[こくじ, kokuji] (n) (1) country's official writing system; native script; (2) (See 仮名・かな) kana; (3) (See 漢字) kanji that originated in Japan (as opposed to China)
国語[こくご, kokugo] (n) (1) national language; (2) (See 国語科) Japanese language (often as a school subject); (3) native Japanese words (as opposed to loanwords); (P)
士庶[ししょ, shisho] (n) (1) samurai and commoners; (2) normal people (as opposed to people of a high social standing)
外典[がいてん;げてん;げでん(ok), gaiten ; geten ; geden (ok)] (n,adj-no) (1) (See 正典) Apocrypha (i.e. as opposed to the Biblical canon); (2) {Buddh} (usu. げてん) (See 内典) non-Buddhist writings (esp. Confucian writings)
実機[じっき, jikki] (n) real machine (as opposed to model or simulation); existing equipment
実親[じつおや, jitsuoya] (n) true parent(s) (as opposed to foster parents, etc.)
客観[きゃっかん(P);かっかん;かくかん, kyakkan (P); kakkan ; kakukan] (n,adj-no) object (as opposed to subject); (P)
対す[ついす, tsuisu] (v5s,vi) (1) (See 対する) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with
対する[たいする, taisuru] (vs-s) (1) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with; (P)
対蹠的[たいせきてき, taisekiteki] (adj-na) diametrically opposed; antipodal
尊厳死[そんげんし, songenshi] (n) death with dignity; natural death (as opposed to extending one's life unnaturally with life support)
小歌[こうた, kouta] (n) (from the Heian era onward) type of popular song, as opposed to courtly oouta
建て前(P);建前(P);立て前;立前;点て前;点前[たてまえ(P);てまえ(点前), tatemae (P); temae ( temae )] (n) (1) (建て前, 建前, 立て前, 立前 only) face; official stance; public position or attitude (as opposed to private thoughts); (2) (建て前, 建前 only) ceremony for the erection of the framework of a house; (3) (立て前, 立前, 点て前, 点前 only) tea ceremony procedures; tea ceremony etiquette; (P)
弓を引く[ゆみをひく, yumiwohiku] (exp,v5k) to draw a bow; to oppose; to defy; to disobey one's superiors
形式[けいしき, keishiki] (n) (1) (See 形式張る) form (as opposed to substance); formality; (2) method; system; style; (3) (See ファイル形式) format; mode; appearance; form (something takes); (4) math expression; (P)
彰義隊[しょうぎたい, shougitai] (n) (See 上野戦争) Shogitai (group of former Tokugawa retainers opposed to the Meiji government who fought in the battle of Ueno)
意味段落[いみだんらく, imidanraku] (n) (See 形式段落) logical paragraph (as opposed to a formal paragraph); segment of text expressing a single meaning
意符[いふ, ifu] (n) (See 音符) part of a kanji for which the role is primarily to represent the meaning (as opposed to the pronunciation)
抗う;争う;諍う[あらがう, aragau] (v5u,vi) to go against; to fight against; to oppose; to resist; to deny
Japanese-English: COMDICT Dictionary
争う[あらそう, arasou] to contend, to quarrel, to oppose
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet)
公衆回線[こうしゅうかいせん, koushuukaisen] public line (as opposed to a private or leased line)
固定電話[こていでんわ, koteidenwa] fixed (as opposed to mobile) telephone
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.)
放送テレビ[ほうそうテレビ, housou terebi] broadcast (as opposed to cable) television
紙媒体[しばいたい, shibaitai] paper (as opposed to electronic)

oppose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้านตรงกันข้าม[n. exp.] (dān trongka) EN: reverse FR: côté opposé [m] ; revers [m]
ฝ่ายตรงข้าม[n. exp.] (fāi trongkh) EN: adverse party ; opponents ; opposition ; other side ; opposite side FR: parti adverse [f] ; opposants [mpl] ; camp opposé [m]
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate FR: se rebiffer ; résister ; défier
แข็งข้อกับ[v. exp.] (khaengkhø k) EN: oppose FR: s'opposer à
ค้าน[v.] (khān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; lodge a protest ; contradict ; dispute ; dissent FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter ; moufter (fam.)
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; object ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to ; conflict with ; be against FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ขัดขา[v. exp.] (khat khā) EN: oppose ; obstruct ; undermine FR:
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
ขัดคอ[v.] (khatkhø) EN: contradict ; hinder ; interrupt ; break ; cross ; oppose ; object FR: contrarier ; contredire
ขัดแย้ง[v.] (khatyaēng) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict FR: contredire ; contester ; s'opposer
ขืน[v.] (kheūn) EN: disobey ; object ; defy ; resist ; oppose ; go against ; counter FR: s'opposer
ค้อนติง[v.] (khønting) EN: disapprove unreasonably ; oppose perversely ; speak with jealousy ; object blindly (to) ; look askance FR:
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle ; bloquer
ขวางเชิง[v.] (khwāngchoēn) EN: oppose FR:
กระทบกระทั่ง[v.] (krathopkrat) EN: conflict ; oppose ; disagree ; dispute ; affect ; hurt (someone's) feelings ; be hurtful FR: se mettre quelqu'un à dos ; entrer en conflit
มุมมองที่แตกต่าง[n. exp.] (mum møng th) EN: FR: point de vue différent [m] ; point de vue opposé [m]
มุมตรงข้าม[n. exp.] (mum trongkh) EN: opposite angle FR: angle opposé [m]
ผิดศีลธรรม[v.] (phit sīntha) EN: be against morality ; be immoral FR: être opposé à la morale ; offenser la morale
พบกับ[v.] (phop kap) EN: play ; meet ; face FR: jouer contre ; rencontrer ; être opposé à ; affronter
ประท้วง[v.] (prathūang) EN: protest ; object ; oppose FR: protester ; rouspéter
สู้[v.] (sū) EN: face ; oppose ; resist ; persevere ; be unyielding FR: résister ; lutter ; faire face (à) ; affronter ; faire front (à) ; persévérer
ต้านทาน[v.] (tānthān) EN: resist ; withstand ; impede ; counter ; oppose ; check ; stop FR: repousser ; tenir
ทักท้วง[v.] (thakthūang) EN: protest ; protest ; remonstrate with ; advise against ; object to ; oppose ; admonish FR: protester ; objecter ; réagir
ทัดทาน[v.] (thatthān) EN: prohibit ; advise against ; oppose ; object to ; resist FR:
โต้[v.] (tō) EN: argue ; refute ; contradict ; dispute ; oppose ; object ; back ; contend ; counter ; reply ; respond ; retort FR: résister ; riposter ; répliquer ; réfuter ; s'opposer
ต่อต้าน[v.] (tøtān) EN: resist ; counter ; withstand ; oppose ; fight again ; combat ; stop ; antagonize ; ban FR: résister ; se défendre ; être en opposition (avec) ; s'opposer (à) ; contrarier 
ต่อต้าน[adj.] (tøtān) EN: against ; contrary to ; anti- (pref.) FR: opposé à ; anti- (préf.)
โต้เถียง[v.] (tōthīeng) EN: argue ; debate ; dispute ; raise an objection ; refute ; rebut ; oppose ; content ; dissent ; answer FR: polémiquer ; batailler ; discuter ; disputer (vx - litt.)
โต้แย้ง[v.] (tōyaēng) EN: argue ; dispute ; raise an objection ; object ; refute ; rebut ; oppose ; contest ; content FR: disputer ; argumenter ; polémiquer ; controverser (r.)
ตรงกันข้าม[adj.] (trongkankhā) EN: opposite ; directly opposite ; contrary ; counter ; adverse FR: opposé ; contraire ; inverse ; adverse
ตรงข้าม[adj.] (trongkhām) EN: opposite FR: opposé ; adverse
ตรงข้ามกับ[X] (trongkhām k) EN: FR: opposé à ; en face de
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary FR: contredire ; réfuter
แย้งกัน[v.] (yaēng kan) EN: be contradictory ; oppose FR:
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock ; interrupt FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดกัน[v. exp.] (khat kan) EN: conflict ; contradict FR: contredire ; s'opposer
ขัดข้อง[v.] (khatkhøng) EN: object ; dissent ; have objections FR: objecter ; s'opposer
หลัง[adj.] (lang) EN: rear ; back ; hind ; reverse FR: arrière ; opposé
ในทางตรงกันข้าม[conj.] (nai thāng t) EN: on the contrary ; on the other hand ; whereas FR: à l'inverse ; à l'opposé
ประจัญ[v.] (prajan) EN: meet face to face ; confront ; fight against ; struggle ; fight ; face ; be confronted with ; combat ; oppose; encounter FR: affronter ; faire face ; combattre ; lutter contre ; se battre

oppose ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einspruch {m} | Einspruch einlegen (gegen)opposition | to give notice of opposition; to oppose (against)
Boxermotor {m}opposed cylinder engine; engine with pistons reciprocating
Gegensatz {m}; Unterschied (zu) | im Gegensatz zu | im Gegensatz stehen; im Kontrast stehen (zu) | in scharfem Gegensatz (zu)contrast (with; to) | in contrast to; by contrast; contrary to; as opposed to | to contrast (with) | in marked contrast (to)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oppose
Back to top