ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expire*, -expire-

expire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expire (vi.) ตาย Syn. depart, die, perish
expire (vi.) หมดอายุ See also: หมดเขต, ขาดอายุ Syn. end, lapse, terminate
expire (vi.) หายใจออก Syn. breathe out, exhale
expired (adj.) ซึ่งหมดอายุ Syn. ended, lapsed
English-Thai: HOPE Dictionary
expire(เอคซไพ'เออะ) {expired,expiring,expires} v. หายใจออก,ยุติ,หมดอายุ,ตาย., See also: expirer n., Syn. perish
English-Thai: Nontri Dictionary
expire(vi) สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,หมดลม,สิ้นใจ,สิ้นลม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expire Dateเวลาหมดอายุ,วันหมดอายุ [การแพทย์]
Expired Dateวันหมดอายุ,ระยะเวลาแสดงความคงสภาพ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดอายุ (v.) expire See also: terminate Syn. หมดอายุ, เกินกำหนด, เกินอายุ
ครบกำหนด (v.) expire See also: be over Syn. ถึงกำหนด, ครบวาระ
พ้นกำหนด (v.) expire See also: be overdue, be expired Syn. เลยกำหนด
หมดอายุ (v.) expire See also: run out, finish, end, terminate Syn. หมดเวลา, หมดเขต, ถึงกำหนด
หมดเขต (v.) expire See also: come to deadline
เกินกำหนด (v.) expire See also: terminate Syn. หมดอายุ, เกินอายุ
เกินอายุ (v.) expire See also: terminate Syn. หมดอายุ, เกินกำหนด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your time has expiredเวลาของคุณหมดแล้ว
The time period for that is expiredเวลาสำหรับเรื่องนั้นมันหมดไปแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's no problem, I assure you. In three days, permits expire and legal options go out the window.อีก 3 วันใบอนุญาตจะหมดอายุ และทางเลือกด้านกฎหมายก็เช่นกัน
The tags don't expire for seven months.ใบเสียภาษียังใช้ได้อีกตั้ง 7 เดือน
They expire May of next year.มันหมดอายุพฤษภาคมปีหน้า
Hayes Andover's option to buy this property is gonna expire by the end of the month.เรื่องที่ธนาคารเราจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่นี่ ต้องเสร็จภายในเดือนนี้
But, they expire today.แต่มันหมดอายุวันนี้นะ
They expire today. It would be a waste of tickets.มันจะหมดอายุวันนี้, เดี๋ยวจะเสียตั๋วฟรีเปล่าๆ
Our guys waited for the time lock to expire then they had the manager open sesame.มันรอเวลาเปิดเซฟ มันใช้ผู้จัดการเปิด
I do not know what to say! - Expire out...ผมไม่รู้ว่าซิ๊มพูดอะไร
Four hundred vainglorious pages expire in an ending that is flat and inane beyond belief."ฮ™t'ั• hะพt. ฮ‘nd wะต'rะต ั•tั–ll hะตrะต.
I would not have you expire from the heat.ฉันจะไม่ได้คุณหมดอายุ จากความร้อน
Sir, each of these stock options might not cost a lot right now, but they're going to expire in half an hour, and they will be worthless.ครับ ทางเลือกของหุ้นนี้แต่ละตัว อาจจะ ไม่ได้มีมูลค่ามากตอนนี้ แต่ว่าพวกมันจะหมดอายุ ในอีกครึ่งชั่วโมง และจะไม่มีค่าเลย
The instant his 10-day paper expires, he'll be committed...พอครบ 10 วัน เขาจะถูกกักตัว

expire ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝气[jué qì, ㄐㄩㄝˊ ㄑㄧˋ, 绝气 / 絕氣] expire
满期[mǎn qī, ㄇㄢˇ ㄑㄧ, 满期 / 滿期] to fall due; to come to the end of a term; to expire

expire ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスパイア[, ekusupaia] (n) expire
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
満つ;充つ[みつ, mitsu] (v5t,vi) (1) (See 満ちる) to be full; (2) to wax (e.g. moon); (3) to rise (e.g. tide); (4) to mature; to expire
空しくなる;虚しくなる[むなしくなる, munashikunaru] (v5r) to die; to expire
絶え入る[たえいる, taeiru] (v5r,vi) to expire
事切れる[こときれる, kotokireru] (v1,vi) to expire; to die
期限が切れる[きげんがきれる, kigengakireru] (exp,v1) (See 期限切れ,切れる・6) to have a time-limit expire; to pass a deadline; to pass an expiration date
未経過[みけいか, mikeika] (n) unexpired
未経過保険料[みけいかほけんりょう, mikeikahokenryou] (n) prepaid insurance premium; unearned premium; unexpired premium
満ちる(P);充ちる;盈ちる(oK)[みちる, michiru] (v1,vi) (1) to be full; (2) to wax (e.g. moon); (3) to rise (e.g. tide); (4) to mature; to expire; (P)
締め切る(P);閉め切る;〆切る;閉切る;締切る[しめきる, shimekiru] (v5r,vt) to close up; to shut up (e.g. behind doors); to cut off (e.g. because a deadline has expired); (P)
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
満ちる[みちる, michiru] Thai: ขาดอายุ English: to expire

expire ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาสัญ[v.] (āsan) EN: die ; expire ; pass away ; decease FR: mourir
ขาดอายุ[v. exp.] (khāt-āyu) EN: expire FR:
ขาดใจ[v.] (khātjai) EN: stop breathing ; expire ; die ; succomb FR: expirer
ครบกำหนด[v.] (khrop kamno) EN: expire ; be over ; be due ; become due FR: expirer ; arriver à échéance
เกินอายุ[v. exp.] (koēn āyu) EN: expire FR:
เกินกำหนด[v.] (koēn kamnot) EN: overdue ; be overdue ; expire FR:
ล่วงเลย[v.] (lūangloēi) EN: expire ; pass ; go by FR:
หมด[v.] (mot) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out (of) FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
หมดอายุ [v.] (mot-āyu) EN: expire ; run out ; finish ; end ; terminate FR: expirer ; se périmer
สิ้น[v.] (sin) EN: be finished ; be over ; come to the end ; end ; terminate ; expire FR: se terminer ; expirer ; prendre fin ; être révolu
สิ้นอายุ[v. exp.] (sin āyu) EN: expire ; die FR:
สิ้นชีพ[v.] (sinchīp) EN: die ; expire FR: mourir ; expirer
สิ้นชีวิต[v.] (sinchīwit) EN: die ; pass away ; expire FR: cesser de vivre ; mourir ; rendre l'âme ; expirer
สิ้นใจ[v.] (sinjai) EN: die ; expire ; breathe one's last FR: mourir ; rendre l'âme ; rendre son dernier soufle
สิ้นสุดลง[v. exp.] (sinsut long) EN: terminate ; end ; stop ; cease ; expire ; discontinue FR: finir
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last ; meet one's end ; bit the dust ; give up the ghost FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever (fam.) . passer l'arme à gauche
วายชีวิต[v.] (wāichīwit) EN: die ; expire ; pass away FR: mourir
วายชนม์[v.] (wāichon) EN: die ; expire ; pass away FR: mourir
วายปราณ[v.] (wāiprān) EN: expire ; pass away ; breast one's last FR: mourir
วายสังขาร[v.] (wāisangkhān) EN: die ; expire ; pass away FR:
หายใจออก[v.] (hāijai øk) EN: exhale ; breathe out FR: expirer ; exhaler
หมดอายุ [adj.] (mot-āyu) EN: expired ; out of date FR: périmé ; expiré
สิ้นสุด[v.] (sinsut) EN: end ; come to an end ; terminate ; be finished ; be completed FR: finir ; se terminer ; expirer ; cesser ; prendre fin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expire
Back to top