ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

healthy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *healthy*, -healthy-

healthy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
healthy (adj.) ซึ่งดีต่อสุขภาพ See also: ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ, ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
healthy (adj.) ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ See also: ซึ่งสมบูรณ์, ซึ่งแข็งแรง, ซึ่งมีพลานามัยดี, ซึ่งมีสุขภาพดี Syn. fit, robust, vigorous Ops. ill, sickly
healthy mind (n.) การมีสุขภาพจิตที่ดี Syn. sound mind, wholesome outlook
healthy-looking (adj.) มีผิวสีชมพูผ่องใส See also: มีผิวชมพูดูสุขภาพดี Syn. blooming, radiant
English-Thai: HOPE Dictionary
healthy(เฮล'ธี) adj. มีสุขภาพดี,แข็งแรง, See also: healthily adv. healthiness n., Syn. salubrious,sound,robust ###A. sick,ill,weak
English-Thai: Nontri Dictionary
healthy(adj) เปล่งปลั่ง,ผ่องใส,สดชื่น,แข็งแรง,สมบูรณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลือดฝาด (n.) healthy complexion See also: rosy complexion, ruddy health Syn. เลือด, โลหิต
ผุดผ่อง (v.) look healthy Syn. ผ่องใส, เปล่งปลั่ง
ผุดผ่อง (v.) look healthy Syn. มีน้ำมีนวล, ผ่องใส, เปล่งปลั่ง
มีน้ำมีนวล (v.) look healthy Syn. ผุดผ่อง, ผ่องใส, เปล่งปลั่ง
สุขกาย (v.) be healthy See also: has all the comforts of life, be in a good health, be physically well-off
เป็นน้ำเป็นนวล (v.) look healthy Syn. มีน้ำมีนวล, ผุดผ่อง, ผ่องใส, เปล่งปลั่ง
แข็งแรง (v.) be healthy See also: be strong Syn. ล่ำสัน Ops. อ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm feeling healthy nowตอนนี้ฉันรู้สึกแข็งแรงดีแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Healthy mind, healthy body, dog.สุขภาพใจ สุขภาพกาย เจ้าตูบ
This letter won't find you healthy and cheerful, that much I know.จดหมายนี้จะไม่พบคุ- ณสุขภาพดีและร่าเริง, ที่ฉันรู้ - ระยะเวลา
The Prince and the Count always insist on everyone being healthy before they're broken.เจ้าชายและท่านเคาท์นชอบให้นักโทษมีร่างกายที่สมบูรณ์ ก่อนที่ท่านจะจัดการ
Also, he's asking for ten healthy women for the-- I am healthy.ต้องการผู้หญิงที่แข็งแรง 10 คน
We've got to separate the sick from the healthy to make room.ต้องแยกผู้ป่วยออกมาเพื่อให้มีที่
I'd say at least a healthy grant.ฉันว่าอย่างน้อยทุนที่มีสุขภาพดี
After screening we are left as you see with two healthy boys and two very healthy girls.และหลังจากการคัดเลือก, เราจะเหลืออย่างที่คุณเห็น เด็กผู้ชายแข็งแรง2คน และเด้กผู้หญิงแข็งแรงสุขภาพดีเยี่ยมอีก2คน
You look lovely as always. To a healthy son, milord.เจ้าดูงดงาม อย่างที่เป็นเสมอมานั่นแหล่ะ
To a healthy child, milady.ขอให้บุตรแข็งแรงนะคะ ท่านหญิง
Your game is healthy and happy.สุขภาพดี และเป็นสุขดี
One day he was distracted as she walked by and pulled a healthy tooth instead of the rotten one!วันนึงเขามัวแต่มองตอนเธอเดินผ่านไป ก็เลยถอนฟันดีๆออกมาแทนฟันผุ
You see, from an evolutionary point of view Jason looks for an attractive young woman because he wants healthy kids.มันง่ายสุดๆเลยนะ เชลลี่ ฟังนะ จากทฤษฎีวิวัฒนาการ ทำให้...

healthy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
健美[jiàn měi, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄟˇ, 健美] healthy and beautiful
正气[zhèng qì, ㄓㄥˋ ㄑㄧˋ, 正气 / 正氣] healthy environment; healthy atmosphere; righteousness; vital energy (in Chinese medicine)
茁壮[zhuó zhuàng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤˋ, 茁壮 / 茁壯] healthy and strong; sturdy
不良[bù liáng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, 不良] bad; harmful; unhealthy
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 邪] demonic; iniquitous; nefarious; evil; unhealthy influences that cause disease (Chinese medicine)
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 健] healthy; to invigorate; to strengthen; to be good at; to be strong in
习气[xí qì, ㄒㄧˊ ㄑㄧˋ, 习气 / 習氣] habit (often unhealthy); mannerism
健康[jiàn kāng, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ, 健康] health; healthy
[kāng, ㄎㄤ, 康] healthy; peaceful; abundant; surname Kang; see also 糠
康健[kāng jiàn, ㄎㄤ ㄐㄧㄢˋ, 康健] healthy; fit
不正之风[bù zhèng zhī fēng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄓ ㄈㄥ, 不正之风 / 不正之風] unhealthy tendency
歪风[wāi fēng, ㄨㄞ ㄈㄥ, 歪风 / 歪風] unhealthy trend; noxious influence
健壮[jiàn zhuàng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨㄤˋ, 健壮 / 健壯] robust; healthy; sturdy
硬朗[yìng lǎng, ˋ ㄌㄤˇ, 硬朗] robust; healthy
盛妆[shèng zhuāng, ㄕㄥˋ ㄓㄨㄤ, 盛妆 / 盛妝] vigorous; strong and healthy

healthy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
健やかな体[すこやかなからだ, sukoyakanakarada] (n) healthy (sound) body
健常者[けんじょうしゃ, kenjousha] (n) healthy person; non-handicapped person; (P)
健康人[けんこうじん, kenkoujin] (n) healthy person
健康体[けんこうたい, kenkoutai] (n) healthy body
健康児[けんこうじ, kenkouji] (n) healthy child
健康者[けんこうしゃ, kenkousha] (n) healthy person
冴え冴えした;冱え冱えした[さえざえした, saezaeshita] (exp,adj-f) (See 冴え冴えとした) cheerful (look); healthy (complexion)
冴え冴えとした;冱え冱えとした[さえざえとした, saezaetoshita] (exp,adj-f) cheerful (look); healthy (complexion)
医食同源[いしょくどうげん, ishokudougen] (exp) medicine and one's daily diet are equally important for a healthy body
固肥える[かたごえる, katagoeru] (v1,vi) to put on a moderate amount of lean or firm weight; to gain healthy weight (e.g. from muscle); to become overweight as opposed to obese
好況[こうきょう, koukyou] (n) prosperous conditions; healthy economy; (P)
延命息災[えんめいそくさい, enmeisokusai] (n) (obsc) (See 息災延命) health and longevity; enjoying a long and healthy life being untouched by disaster
ヘルシー[, herushi-] (adj-na,n) healthy; (P)
ヤンデレ;やんでれ[, yandere ; yandere] (n,adj-f) (m-sl) (from 病む and デレデレ) person (usu. female) with an unhealthy romantic obsession (has a connotation of mental instability)
丈夫[じょうぶ, joubu] (adj-na) (sometimes じょうふ) healthy; robust; strong; solid; durable; (P)
不健康[ふけんこう, fukenkou] (adj-na,n) poor health; ill health; unhealthy; (P)
健やか[すこやか, sukoyaka] (adj-na,n) vigorous; healthy; sound; (P)
健康的[けんこうてき, kenkouteki] (adj-na) hygienic; healthy; healthful; sanitary
忠実[ちゅうじつ(P);まめ(P), chuujitsu (P); mame (P)] (adj-na) (1) (usu. ちゅうじつ, まめ is arch.) faithful; loyal; devoted; (2) (まめ only) (uk) hardworking; painstaking; diligent; (3) (まめ only) healthy; fit; (P)
痛痒;痛癢[つうよう, tsuuyou] (n) (1) pain and itching; (2) mental anguish; unhealthy emotions
達者[たっしゃ, tassha] (adj-na,n) (1) in good health; healthy; well; robust; strong; (2) skilled; clever; proficient; (P)

healthy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุคคลที่มีสุขภาพดี[n. exp.] (bukkhon thī) EN: healthy person FR: personne saine [f]
แชล่ม[adj.] (chalaem) EN: healthy ; happy ; glowing ; beautiful ; lovely FR:
จังมัง[adj.] (jangmang) EN: healthy FR:
จั้งมั่ง[adj.] (jangmang) EN: healthy FR:
แข็งแรง[adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust ; sturdy ; sound ; in good condition FR: fort ; puissant ; robuste ; costaud ; en bonne condition
แข็งแรงดี[adj.] (khaengraēng) EN: healthy FR:
คะมึก[adj.] (khameuk) EN: healthy ; sturdy FR:
มีน้ำมีนวล[adj.] (mīnammīnūan) EN: looking healthy FR:
มีสุขภาพดี[adj.] (mī sukkhaph) EN: healthy FR: sain ; en bonne santé ; bien portant
นิรามัย[adv.] (nirāmai) EN: without ailments ; healthy FR:
นิราพาธ[adv.] (nirāphāt) EN: without ailments ; healthy FR:
เป็นน้ำเป็นนวล[adj.] (pennāmpennū) EN: healthy FR:
พฤทธ์[adj.] (phreut) EN: healthy FR:
รักษาสุขภาพ[v. exp.] (raksā sukkh) EN: maintain one's health ; keep healthy ; look after oneself FR: veiller à sa santé ; soigner sa santé
สบาย[v.] (sabāi) EN: be healthy FR: aller bien ; être en forme ; bien se porter ; être en bonne santé
สบายดี[v. exp.] (sabāi dī) EN: be fine ; be well ; be all right ; feel confortable ; be fit ; be healthy ; be doing well ; be doing great ; be doing good FR: aller bien ; être en forme ; être frais et dispos
สมบูรณ์[adj.] (sombūn) EN: full ; fully supplied ; replete ; wellheeld ; healthy ; perfect ; complete ; absolute ; consummate ; faultless ; sound FR: absolu ; parfait ; complet
สมบูรณ์[adj.] (sombūn) EN: healthy ; in good health ; sound ; fit FR:
สุข[adj.] (suk) EN: happy ; content ; healthy ; comfortable FR: heureux ; bienheureux ; content
สุขกาย[adj.] (sukkāi) EN: healthy FR:
สุขภาพสมบูรณ์[v. exp.] (sukkhaphāp ) EN: be healthy ; be in good health ; be fit FR: être en parfaite santé ; être en excellente santé
อมเลือดอมฝาด[adj.] (omleūat-omf) EN: healthy-looking FR:
แสลง[adj.] (salaēng) EN: unwholesome ; unhealthy ; harmful ; poisonous ; bad ; toxic FR: mauvais pour la santé

healthy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gesund {adj} | gesünder | am gesündestenhealthy | healthier | healthiest
gesundheitsschädlich; ungesund {adj} | gesundheitsschädlicher; ungesünder | am gesundheitsschädlichsten; am ungesündestenunhealthy | more unhealthy | most unhealthy
ungesund {adj} | ungesunder | am ungesundestenunhealthy | unhealthier | unhealthiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า healthy
Back to top