ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nullify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nullify*, -nullify-

nullify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nullify (vt.) ทำให้ไม่มีค่า See also: ทำให้ไร้ผล, ทำให้โมฆะ Syn. annul, invalidate
English-Thai: HOPE Dictionary
nullify(นัล'ลิไฟ) vt. ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ., See also: nullifier n.
English-Thai: Nontri Dictionary
nullify(vt) ทำให้ไม่มีค่า,ทำให้เป็นโมฆะ,ทำให้ไม่มีผล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're even putting him in rehab to help nullify his contract.39,820 เรากำลังทำให้เขากลับคืนสู่การฟื้นฟูบำบัด เพื่อช่วยให้นิติกรรมสัญญาเป็นโมฆะ

nullify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทำให้เป็นโมฆะ[v. exp.] (thamhai pen) EN: invalidate ; nullify ; annul ; undo FR: invalider
ยกเลิก[v.] (yokloēk) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner ; lever

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nullify
Back to top