ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inoperative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inoperative*, -inoperative-

inoperative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inoperative (adj.) ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้ See also: ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ, ซึ่งไร้ประโยชน์ Syn. ineffective, unworkable, useless
English-Thai: HOPE Dictionary
inoperative(อินออพ'พะเร'ทิฟว) adj. ไม่ได้ผล,ไม่มีการกระทำ,ไม่ได้กระทำ., See also: inoperativeness n., Syn. inefficient
English-Thai: Nontri Dictionary
inoperative(adj) ไม่เป็นผล,ไม่มีผลบังคับ,ไม่ทำงาน,ไม่ได้กระทำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ทำงาน (v.) inoperative Syn. เสีย, ชำรุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The other ones are now totally inoperative.ตอนนี้เล่มอื่น ๆใช้ไม่ได้แล้ว
Automatic shutdown inoperative.ระบบปีดตัวอัตโนมัติ ไม่พร้อมใช้งาน
Communication and transportation are inoperative.การสื่อสารและเครื่องบีมใช้การไม่ได้

inoperative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กิริยาจิต[n. exp.] (kiriyā jit) EN: functional consciousness ; inoperative consciousness FR:
เสีย[v.] (sīa) EN: be inoperative ; break down ; be not working ; be out of order FR: tomber en panne ; être hors d'usage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inoperative
Back to top