ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

robust

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *robust*, -robust-

robust ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
robust (adj.) แข็งแรง See also: กำยำสมบูรณ์ Syn. healthy, muscular, strong Ops. frail
robust (adj.) ทนทาน See also: แข็งแกร่ง Syn. durable, sturdy
robust (adj.) มุ่งมั่น See also: แน่วแน่, เอาจริงเอาจัง Syn. determined
robust (adj.) เถรตรง See also: ตรงไปตรงมา, หยาบกระด้าง Syn. blunt, straightforward
robustious (adj.) หยาบคาย
robustness (n.) ความมีสุขภาพดี See also: พลานามัยสมบูรณ์ Syn. fitness, vigorousness Ops. illness, sickness
robustness (n.) ความแข็งแรง See also: พลัง, กำลังกาย, แรง Syn. vigor Ops. weekness, infirmity
English-Thai: HOPE Dictionary
robust(โรบัสท'ฺ,โร'บัสทฺ) adj. แข็งแรง,เข้มแข็ง,มีกำลังมาก,กำยำ,ที่ใช้กำลังมาก,เอางานเอาการ,หยาบ,เอะอะ,อุดมสมบูรณ์, Syn. hardy,vigorous
English-Thai: Nontri Dictionary
robust(adj) เอาการเอางาน,แข็งแรง,เข้มแข็ง,กำยำ,มีกำลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
robustทนทาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Robust contentเนื้อหาแกร่งการที่เนื้อหามีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งยังคงความหมายเดิมอยู่ได้ โดยการอ่านและการตีความของซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ใดๆ รวมถึงการใช้ผ่านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การใช้โปรแกรมดูเว็บเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะต้องสามารถแสดงเนื้อหาได้เท่ากับการเข้าถึงด้วยโปรแกรมดูเว็บผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล [Assistive Technology]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวแข็ง (adj.) robust See also: vigorous, strong, hale and hearty Syn. แข็งแรง Ops. ว่าง่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It would be nice to think that your tenacity in this case is a byproduct of a remarkable and robust professionalism.มันน่าทึ่งนะ ถ้าคิดว่าความอุตสาหะของคุณ\ ในเรื่องนี้ เกิดจากความเป็นมืออาชีพชั้นเลิศ
Better living, robust health, and for the first time in human history, the possibility of world peace.ชีวิตที่ดีกว่า สุขภาพที่แข็งแรง และสำหรับครั้งแรกของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ความเป็นไปได้ของสันติภาพของโลก
Better living, robust health and for the first time in human history, the possibility of world peace.ชีวิตที่ผาสุข สุขภาพที่แข็งแรง และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ กับโอกาสเป็นจริงของสันติภาพโลก
I got rid of the flash drive, but your encryption is too robust for the satellite bandwidth.แต่รหัสของคุณมันตายตัวเกินไป สำหรับแบนวิทของสัญญาณดาวเทียม
But with a shot of an engorgital right into your penis, you will return to those beautiful, robust erections of your high school days.รวมกับเอนจอร์กิทัลอีกนิดหน่อย ส่งตรงไปถึงไอ้จู๋ของคุณ คุณจะหวนคืนสู่
I'm having a hearty Northwestern breakfast, and I feel robust already.ฉันกำลังกินมื้อเช้าแสนอร่อยNแบบตะวันตกเฉียงเหนือ และฉันรู้สึกแข็งแรงแล้ว
What I don't understand is why a robust system with self-annealing properties isn't defending itself against a simple virus.แต่สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจก็คือ ทำไมระบบที่สมบูรณ์แบบ ทั้งยังมีคุณสมบัติที่สามารถลดอุณหภูมิได้ด้วยตัวเอง ทำไมมันถึงปกป้องตัวเอง กับไวรัสธรรมดาๆไม่ได้
While Wall Street talks up the robust performance of the dollar, many commentators look to the U.N.ขณะที่วอลล์สตรีทกำลังพูดถึง การแข็งค่าของเงินดอลล่าร์ นักวิเคราะห์หลายคนกำลังจับตาสหประชาติ
You'll recall we built a very robust firewall.คุณน่าจะจำได้ เราสร้าง ไฟร์วอลล์ไว้อย่างแน่นหนา
It's a... particularly robust stock.มันเป็น... หุ้นที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
Well, your health seems robust.แหม ร่างกายเธอก็ดูแข็งแรงดีนะ
Because the system is unbelievably robustเพราะระบบมันไม่เชื่อในความทนทาน

robust ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肥头大耳[féi tóu dà ěr, ㄈㄟˊ ㄊㄡˊ ㄉㄚˋ ㄦˇ, 肥头大耳 / 肥頭大耳] robust and prosperous (a compliment in former times); fat person (modern)
坚致[jiān zhì, ㄐㄧㄢ ㄓˋ, 坚致 / 堅緻] robust and fine textured
刚健[gāng jiàn, ㄍㄤ ㄐㄧㄢˋ, 刚健 / 剛健] energetic; robust
健全[jiàn quán, ㄐㄧㄢˋ ㄑㄩㄢˊ, 健全] robust; strong
健壮[jiàn zhuàng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨㄤˋ, 健壮 / 健壯] robust; healthy; sturdy
硬朗[yìng lǎng, ˋ ㄌㄤˇ, 硬朗] robust; healthy
雄厚[xióng hòu, ㄒㄩㄥˊ ㄏㄡˋ, 雄厚] robust; strong and solid
鲁棒[lǔ bàng, ㄌㄨˇ ㄅㄤˋ, 鲁棒 / 魯棒] robust; solid
鲁棒性[lǔ bàng xìng, ㄌㄨˇ ㄅㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 鲁棒性 / 魯棒性] robustness
短粗[duǎn cū, ㄉㄨㄢˇ ㄘㄨ, 短粗] stocky (short and robust)
硬实[yìng shí, ˋ ㄕˊ, 硬实 / 硬實] sturdy; robust
茁壯[zhuó zhuàng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤˋ, 茁壯] sturdy; thriving; vigorous; robust; flourishing
雄健[xióng jiàn, ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, 雄健] vigorous; robust; powerful

robust ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
逞しい[たくましい, takumashii] (adj-i) (1) (uk) burly; strong; sturdy; (2) (uk) indomitable; indefatigable; strong-willed; resolute; bold; (3) (uk) robust (vitality, appetite, economic growth, etc.); strong; (P)
頑健[がんけん, ganken] (adj-na,n) robust health; able-bodied
シドニージョウゴグモ[, shidoni-jougogumo] (n) Sydney funnel-web spider (Atrax robustus)
丈夫[じょうぶ, joubu] (adj-na) (sometimes じょうふ) healthy; robust; strong; solid; durable; (P)
元気[げんき, genki] (adj-na,n) health(y); robust; vigor; vigour; energy; vitality; vim; stamina; spirit; courage; pep; (P)
屈強;倔強[くっきょう, kukkyou] (adj-na,n,adj-no) robust; brawny; muscular; strong; sturdy
強壮[きょうそう, kyousou] (adj-na,n,adj-no) able-bodied; robust; sturdy; strong; (P)
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv,adj-no,vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na,adj-no,n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy
達者[たっしゃ, tassha] (adj-na,n) (1) in good health; healthy; well; robust; strong; (2) skilled; clever; proficient; (P)

robust ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บึกบึน[adj.] (beukbeun) EN: tough ; strong ; robust ; hefty ; doughty ; resolute FR: fort
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; headstrong ; hale and hearty ; restive ; stubborn FR: obstiné ; têtu ; entêté ; buté ; opiniâtre ; tête de mule
กำยำ[adj.] (kamyam) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
แข็งแกร่ง[adj.] (khaengkraen) EN: strong ; robust ; firm ; unyielding FR: robuste
แข็งแรง[adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust ; sturdy ; sound ; in good condition FR: fort ; puissant ; robuste ; costaud ; en bonne condition
ขึงขัง[adj.] (kheungkhang) EN: serious ; stern ; vigorous ; determined ; firm ; robust ; intimating FR: sérieux ; sévère ; autoritaire
กระฉับกระเฉง[adj.] (krachapkrac) EN: vigorous ; energetic ; active ; lively ; strong ; robust ; sprightly FR: énergique
แกร่ง[adj.] (kraeng) EN: unyielding ; tenacious ; doughty ; staunch ; vigourous ; strong ; robust ; firm ; solid FR: dur ; solide ; ferme
ล่ำ[adj.] (lam) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล่ำสัน[adj.] (lamsan) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic FR: robuste ; musclé ; athlétique
อกผาย[X] (ok phāi) EN: manly ; robust FR:
เศรษฐกิจแข็งแกร่ง[n. exp.] (sētthakit k) EN: robust economy FR: économie robuste [f]
ถิร-[pref.] (thira-) EN: strong ; robust ; steady FR:
ชมัน[n.] (chaman) EN: Bhesa robusta FR: Bhesa robusta
ขี้มอด[n.] (khīmøt) EN: Dalbergia lanceolaria ; Derris robusta FR: Dalbergia lanceolaria ; Derris robusta
กระบกคาย[n.] (krabokkhāi) EN: Bhesa robusta FR: Bhesa robusta
กระโดงแดง[n.] (kradōngdaēn) EN: Bhesa robusta FR: Bhesa robusta
มั่นคง[adj.] (mankhong) EN: strong ; solid ; firm ; stable ; steadfast ; secure FR: résistant ; robuste ; solide ; ferme ; durable ; stable ; garanti
แน่นหนา[adj.] (naennā) EN: secure FR: résistant ; robuste ; ferme
นกขี้เถ้าใหญ่[n. exp.] (nok khīthao) EN: Large Cuckooshrike FR: Échenilleur de Macé [m] ; Échenilleur robuste [m] ; Grand Échenilleur [m]
นกกินแมลงปากหนา[n. exp.] (nok kin mal) EN: Horsefield's Babbler FR: Akalat de Horsfield [m] ; Timalie de Horsfield [f] ; Timalie brune [f] ; Akalat robuste [m]
นกพงปากหนา[n. exp.] (nok phong p) EN: Thick-billed Reed Warbler ; Thick-billed Warbler FR: Rousserolle à gros bec [f] ; Rousserolle à bec robuste [f]
นกปลีกล้วยปากหนา[n. exp.] (nok plī klū) EN: Thick-billed Spiderhunter FR: Arachnothère à bec épais [m] ; Arachnothère à bec robuste [m]
นกปลีกล้วยปากยาว[n. exp.] (nok plī klū) EN: Long-billed Spiderhunter FR: Arachnothère à long bec m] ; Arachnothère robuste [m]
สาละ[n.] (sāla) EN: sal ; shala tree ; Shorea robusta FR: Shorea robusta
สุขภาพแข็งแรง [n. exp.] (sukkhaphāp ) EN: FR: santé parfaite [f] ; santé robuste [f]

robust ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
robust; unverwüstlich {adj} | robuster | am robustestenrobust | more robust | most robust
Robustheit {f}robustness
robust {adv}robustly
Scharlachkopfspecht {m} [ornith.]Robust Woodpecker
Graurücken-Dornschnabel {m} [ornith.]Robust Thornbill

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า robust
Back to top