ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tit*, -tit-

tit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tit (n.) เต้านม (คำหยาบ) See also: หน้าอก Syn. breast
tit (n.) หัวนม (คำหยาบ) Syn. teat
tit for tat (n.) วิธีการโต้ตอบแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน See also: การแก้แค้น Syn. reprisal, retribution, exchange, revenge
titan (n.) คนที่มีพลังมหาศาล See also: คนที่มีรูปร่างใหญ่โต
titanic (adj.) ใหญ่โต
titanium (n.) ไทเทเนียม
titbit (n.) ของอร่อย See also: ข่าวลือ, เรื่องซุบซิบ Syn. tidbit
tithe (n.) ค่าภาษีที่หักออกไปหนึ่งในสิบ Syn. ratable tax, assessment, levy
titillate (vi.) กระตุ้นให้พอใจ
titillate (vt.) กระตุ้นให้พอใจ
titillate (vt.) ทำให้รู้สึกจั๊กจี้ Syn. tickle
titivate (vi.) ตกแต่ง See also: ประดับให้สวยงาม
titivate (vt.) ตกแต่ง See also: ประดับให้สวยงาม
titivation (vt.) การตกแต่ง See also: การประดับให้สวยงาม
title (n.) ชื่อเรื่อง See also: ชื่อหนังสือ, ชื่อเรียก Syn. name
title (n.) หัวเรื่อง
title (n.) คำนำหน้าชื่อ (เช่น ตำแหน่ง ยศ บรรดาศักดิ์)
title (n.) ตำแหน่งชนะเลิศ See also: ตำแหน่งแชมป์ Syn. championship
title (n.) กรรมสิทธิ์ See also: สิทธิครอบครอง, สิทธิการเป็นเจ้าของ Syn. ownership, right
title (vt.) ทำให้มีชื่อเรื่อง See also: ตั้งชื่อเรื่อง, ตั้งหัวข้อ Syn. entitle
title (vt.) เรียกบุคคลด้วยคำนำหน้าชื่อ
title deed (n.) โฉนดที่ดิน
title holder (n.) ผู้ชนะเลิศ See also: ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขัน, สิ่งที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการแข่งขัน (คน, สัตว์, พืช) Syn. conqueror, master, paragon, vanquisher, victor, winner Ops. loser
title page (n.) ปกด้านในของหนังสือ
title role (n.) บทบาทสำคัญ
titled (adj.) ซึ่งมียศตำแหน่ง
titleholder (n.) ผู้มีตำแหน่ง See also: ผู้มีบรรดาศักดิ์
titles (n.) คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์
titmouse (n.) นกกินแมลงชนิดหนึ่ง
titrate (vt.) วัดความเข้มข้นของสารละลาย
tits (sl.) เต้านม (ผู้หญิง) (คำหยาบ)
tits and ass (sl.) เต้านมกับก้น (ผู้หญิง) (คำหยาบ)
tits-up (sl.) ล้มเหลว See also: ผิดพลาดไปหมด
titter (vi.) หัวเราะคิกคัก Syn. giggle
titter (n.) การหัวเราะคิกคัก
tittle (n.) จำนวนเล็กน้อย Syn. jot, particle
tittle (n.) จุด (ในการเขียนหรือพิมพ์) See also: จุดเครื่องหมาย
tittle tattle (vi.) นินทา Syn. gossip
tittle-tattle (vt.) พูดพล่าม See also: พล่าม, เพ้อเจ้อ Syn. blabber, clack, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, twaddle
tittle-tattle (vi.) พูดเรื่อยเปื่อย See also: พูดจ้อ, พูดไร้สาระ, พูดไปเรื่อย, พูดเพ้อเจ้อ Syn. blabber, clack, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, twaddle
English-Thai: HOPE Dictionary
tit for tatn. ตาต่อตาฟันต่อฟัน,ซึ่งตอบโต้เท่ากัน
titan(ไท'เทิน) n. ยักษ์,คนที่มีอิทธิพลกำลังหรืออำนาจมาก adj. ใหญ่มาก,มหึมา,มหาศาล, See also: titanic adj. titanically adv., Syn. gigantic
tithe(ไทธฺ) n. 1/10ของผลิตผลทางเกษตร,1/10อากรของอังกฤษสมัยก่อนที่ชัก1/10,จำนวนเล็กน้อย,พัทธยา,ภาษีย่อม. vi. จ่ายภาษีหนึ่งในสิบ,ให้จำนวนหนึ่งในสิบ,จ่ายค่าอากรที่ชักหนึ่งในสิบ,จัดเก็บภาษีหรืออากรที่ชักหนึ่งในสิบ vi. จ่ายภาษีหรืออากรที่ชักหนึ่งในสิบ.
titilate(ทิท'ทะเลท) vt. ทำให้ชา,ทำให้จั๊กจี้,กระตุ้นให้พอใจ., See also: titilatingly adv. titillation n. titilative adj.
titivate(ทิท'ทะเวท) vt.,vi. ประดับ,ตกแต่ง,ตบแต่ง,ทำให้สวยงาม,ทำให้โก้ =titilate (ดู), See also: titivation n. titivator n.
title(ไท'เทิล) n. หัวข้อ,ชื่อเรื่อง,ชื่อหนังสือ,คำเรียก,ชื่อเรียก,ยศฐาบรรดาศักดิ์,กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์,หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิ,ปกในของหนังสือ,ตำแหน่งชนะเลิศ,คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์,ความบริสุทธิ์ของทองคำ,ความเหมาะสม. vt. ทำให้มีหัวข้อ
title barแถบชื่อ (แฟ้มข้อมูล) หมายถึง แถบยาวที่ส่วนบนของวินโดว์ เป็นที่ใช้บอกชื่อแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในวินโดว์นั้นหรือชื่อของงานที่เราสร้างขึ้น ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดชื่อให้ไว้ แถบชื่อเรื่องนั้นจะพิมพ์คำว่า Untitled เอาไว้ให้รู้ว่ายังไม่ได้กำหนดชื่อใด ๆ ให้ และจะต้องตั้งชื่อเมื่อต้องการบันทึกลงในแฟ้มข้อมูลภายหลัง
title deedn. เอกสารสิทธิครอบครอง,โฉนดที่ดิน
title matchn. การแข่งขันชิงตำแหน่งชนะเลิศ
title pagen. ปกในของหนังสือ,แผ่นปะหน้าของหนังสือ
titled(ไท'เทิลดฺ) adj.มีบรรดาศักดิ์,มียศฐาบรรดาศักดิ์
titleholder(ไทเทิลโฮล'เดอะ) n. ผู้มีตำแหน่ง,ผู้มีบรรดาศักดิ์,ผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์,ผู้ครองตำ-แหน่งชนะเลิศ (หรือtitlist)
titrate(ไท'เทรท) vt.,vi. วิเคราะห์ค่าโดยวิธ'titration (ดู), See also: titratable,titrable adj.
titration(ไทเทร'เชิน) n. การหาความเข้มข้นของสารละลายที่รู้ความเข้มข้นแล้ว,การหาปริมาณของantibodyในantiserum, See also: titratable,titrable adj.
titter(ทิท'เทอะ) vi. หัวเราะในใจ,หัวเราะไม่เต็มเสียง. n. การหัวเราะในใจ,การหัวเราะไม่เต็มเสียง, See also: titterer n. titteringly adv.
tittle(ทิท'เทิล) n. จุด,จุดเครื่องหมาย,จุดเครื่องหมายการออกเสียง,อนุภาค,จำนวนเล็กน้อยมาก
titular(ทิช'ชะลา) adj. เกี่ยวกับtitle (ดู) ,มีตำแหน่ง,มียศ,แต่ในนามเท่านั้น,มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง n. ผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์., See also: titularity n. titularly adv., Syn. nominal
English-Thai: Nontri Dictionary
titan(n) ยักษ์,ผู้มีสติปัญญากว้างขวาง,ผู้มีอิทธิพล
titanic(adj) มหึมา,ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,มีกำลังมาก,มีอิทธิพล
titbit(n) เกร็ดขำๆ,สิ่งโอชะ,เศษของดี,ของล้ำค่า
tithe(n) 1 ใน 10,จำนวนเล็กน้อย,ภาษีย่อย
title(n) ชื่อ,สิทธิความเป็นเจ้าของ,ตำแหน่ง,บรรดาศักดิ์,ชื่อเรื่อง
titter(n) การหัวเราะกิ๊ก,การหัวเราะคิก
tittle(n) เครื่องหมายบนตัวอักษร,จุด,ชิ้นน้อย,อนุภาค
titular(adj) มียศ,โดยตำแหน่ง,แต่ในนาม,โดยสิทธิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
titaniteไททะไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
titanium whiteสีขาวไทเทเนียม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
title๑. ฐานันดรศักดิ์, บรรดาศักดิ์๒. ชื่อกฎหมาย, ชื่อเรื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
title deedโฉนดที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
titlesหลักกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Titaniumไทเทเนียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Titleชื่อเรื่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Title pageหน้าปกใน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Titles of honor and nobility ; Titlesนามแสดงศักดิ์ [TU Subject Heading]
titrationการไทเทรต, กระบวนการหาปริมาตรของสารละลายชนิดหนึ่งที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายอีกชนิดหนึ่งซึ่งทราบปริมาตรแล้ว และทราบความเข้มข้นของสารละลายชนิดใดชนิดหนึ่งที่ทำปฏิกิริยากันนี้ด้วย โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงของอินดิเคเตอร์ ณ จุดยุติเป็นเกณฑ์ที่บอกให้ทราบว่าสารละลายทั้งสอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไทเทเนียม (n.) titanium
จี้เส้น (v.) titillate See also: arouse, excite, tempt
คำนำหน้า (n.) title
ชื่อ (n.) title See also: heading Syn. ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง (n.) title See also: heading Syn. ชื่อ
พระนามาภิไธย (n.) title See also: designation
ออกญา (n.) title above Phra See also: Phraya Syn. พระยา
มหา (n.) title confered on Buddhist monk who passed the third grade in Buddhist theology See also: graduate in Buddhist theology who passes at least the third grade out of nine grades in all
ราชทินนาม (n.) title conferred by the king
เอกสารสิทธิ์ (n.) title deed See also: certificate of ownership
โฉนด (n.) title deed See also: title deed to a piece of land
ท้าว (n.) title of authority for king, prince, lady ruler, sovereign Syn. ผู้เป็นใหญ่, พระเจ้าแผ่นดิน
ผู้เป็นใหญ่ (n.) title of authority for king, prince, lady ruler, sovereign Syn. พระเจ้าแผ่นดิน
หลวง (n.) title of respect shown to elderly relatives while in the Buddhist monkhood
แม่ (pron.) title used in front of girl or woman
ขุน (n.) titled official See also: nobleman
สารละลายไทเทรต (v.) titrate
ไทเทรต (v.) titrate Syn. สารละลายไทเทรต
3 ฝ่าย (n.) tripartite
fict (abbr.) คำย่อของ fiction และ fictitious
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is not entitled to enter this officeเขาไม่ได้รับสิทธิให้เข้ามาในสำนักงานนี้
You are entitled to your own opinionคุณมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของคุณ
This letter entitles him to enter the officeจดหมายนี้ให้สิทธิเขาเข้ามาในสำนักงานได้
I don't know how to express my gratitudeฉันไม่ทราบว่าจะแสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจได้อย่างไร
If he does not show up for the competitionถ้าเขาไม่มาปรากฏตัวในการแข่งขัน
I like to have a professional attitudeฉันอยากจะมีท่าทีแบบมืออาชีพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He puts his hand in your shirt and squeezes your tit till it's purple.เขาทำให้มือของเขาในเสื้อของคุณและบีบหัวนมของคุณจนเป็นสีม่วง
'When she saw there was no tit for Tat. 'เลยไม่มีถันให้แทะ...
And this old cop is telling ya the tit for tat can't go on.และตำรวจแก่จะบอกให้ หนามยอกต้องเอาหนามบ่งไม่ได้ผล
C'mon, give me something. Fair is fair. Tit for tat.เอาน่า, เล่าให้ผมฟังบ้าง แฟร์ๆ,รับและให้ไง
You've been on Clay's tit since you were a goddamn uni.คุณรับใช้เคลย์ คุณมันเเม่งเป็นพวกเดียวกัน
Now we're doing tit for tat?นี่มันตาต่อตา ฟันต่อฟันรึงัย?
Hey, I got a one on my left tit just like you do.เฮ้ ฉันมีอันหนึ่งเต้านมซ้ายของฉัน เห
Damn it, Jessica, you've got your tit in the pseudoephedrine!บ้า, เจสสิก้าที่คุณมีหัวนมของคุณใน pseudoephedrine!
Was it a toss up between getting some roller boots or getting some tit shots done?นี่โยนหัวก้อยระหว่างได้รองเท้าสเกต หรือถ่ายภาพนมหรือเปล่า
You're happy to sit in a room full of sex offenders taking tit pics of a teenager but lovable old ET gives you the creeps?นายยินดีที่นั่งในห้อง เต็มไปด้วยพวกล่วงละเมิดทางเพศ ที่ถ่ายภาพนมของเด็กวัยรุ่น แต่อีทีที่น่ารักทำให้นายขนลุกเหรอ
Tit for tat.ไอ้พระเอก ยาวแน่ๆ...
School, a noble institution.โรงเรียนเป็นสถาบันที่มีเกียรติ

tit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 所] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive
代数量[dài shù liàng, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄤˋ, 代数量 / 代數量] algebraic quantity
数量[shù liàng, ㄕㄨˋ ㄌㄧㄤˋ, 数量 / 數量] amount; quantity
[shǔ, ㄕㄨˇ, 属 / 屬] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute
对仗[duì zhàng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˋ, 对仗 / 對仗] antithesis (two lines of poetry matching in sense and sound); to fight; to wage war
抗毒素[kàng dú sù, ㄎㄤˋ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, 抗毒素] antitoxins
胃口[wèi kǒu, ㄨㄟˋ ㄎㄡˇ, 胃口] appetite
食欲[shí yù, ㄕˊ ㄩˋ, 食欲 / 食慾] appetite
食色性也[shí sè xìng yě, ㄕˊ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄝˇ, 食色性也] Appetite and lust are only natural (Mencius 6A:4).; By nature we desire food and sex.
资质[zī zhì, ㄗ ㄓˋ, 资质 / 資質] aptitude; natural endowments
阿特拉斯[Ā tè lā sī, ㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄚ ㄙ, 阿特拉斯] Atlas (Titan in Greek mythology); Atlas mountains of north Africa
姿态[zī tài, ㄗ ㄊㄞˋ, 姿态 / 姿態] attitude; posture; stance
心态[xīn tài, ㄒㄧㄣ ㄊㄞˋ, 心态 / 心態] attitude (of the heart); state of one's psyche; way of thinking; mentality
[tài, ㄊㄞˋ, 态 / 態] attitude
架势[jià shi, ㄐㄧㄚˋ ㄕ˙, 架势 / 架勢] attitude; position (on an issue etc)
傍柳随花[bàng liǔ suí huā, ㄅㄤˋ ㄌㄧㄡˇ ㄙㄨㄟˊ ㄏㄨㄚ, 傍柳随花 / 傍柳隨花] prostitute
丙型肝炎[bǐng xíng gān yán, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, 丙型肝炎] hepatitis C
严酷[yán kù, ㄧㄢˊ ㄎㄨˋ, 严酷 / 嚴酷] bitter; harsh; grim; ruthless; severe; cut-throat (competition)
加利福尼亚理工学院[Jiā lì fú ní yà Lǐ gōng Xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 加利福尼亚理工学院 / 加利福尼亞理工學院] California Institute of Technology (Caltech)
加州技术学院[Jiā zhōu jì shù xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄓㄡ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 加州技术学院 / 加州技術學院] California Institute of Technology (Caltech); also written 加州理工學院|加州理工学院
加州理工学院[Jiā zhōu lǐ gōng xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄓㄡ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 加州理工学院 / 加州理工學院] California Institute of Technology (Caltech); abbr. for 加利福尼亞理工學院|加利福尼亚理工学院
加州理工学院[Jiā zhōu Lǐ gōng Xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄓㄡ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 加州理工学院 / 加州理工學院] California Institute of Technology
容量[róng liàng, ㄖㄨㄥˊ ㄌㄧㄤˋ, 容量] capacity; volume; quantitative (science)
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, 量] capacity; quantity; amount; to estimate
字幕[zì mù, ㄗˋ ㄇㄨˋ, 字幕] caption; subtitle
钒钾铀矿石[fán jiǎ yóu kuàng shí, ㄈㄢˊ ㄐㄧㄚˇ ㄧㄡˊ ㄎㄨㄤˋ ㄕˊ, 钒钾铀矿石 / 釩鉀鈾礦石] carnotite
李代桃僵[lǐ dài táo jiāng, ㄌㄧˇ ㄉㄞˋ ㄊㄠˊ ㄐㄧㄤ, 李代桃僵] lit. the plum tree withers in place of the peach tree; to substitute one thing for another; to carry the can for sb
烟花簿[yān huā bù, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄅㄨˋ, 烟花簿 / 煙花簿] catalog of prostitutes (esp. in Yuan theater)
房产证[fáng chǎn zhèng, ㄈㄤˊ ㄔㄢˇ ㄓㄥˋ, 房产证 / 房產證] title deeds; certificate of property ownership
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, 事业 / 事業] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation
贞洁[zhēn jié, ㄓㄣ ㄐㄧㄝˊ, 贞洁 / 貞潔] chastity
随风倒舵[suí fēng dǎo duò, ㄙㄨㄟˊ ㄈㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄨㄛˋ, 随风倒舵 / 隨風倒舵] lit. to trim one's sail to the wind; fig. to adopt different attitude depending on the circumstances; unprincipled
一丝不挂[yī sī bù guà, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄚˋ, 一丝不挂 / 一絲不掛] not wearing one thread (成语 saw); absolutely naked; without a stitch of clothing; in one's birthday suit
劲度系数[jìn dù xì shù, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, 劲度系数 / 勁度係數] coefficient of restitution (in Hooke's law)
学院[xué yuàn, ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 学院 / 學院] college; educational institute; school; faculty
比赛[bǐ sài, ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ, 比赛 / 比賽] competition (sports etc); match
竞技[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 竞技 / 競技] competition of skill (e.g. sports); athletics tournament
竞争模式[jìng zhēng mó shì, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄇㄛˊ ㄕˋ, 竞争模式 / 競爭模式] competition model
竞逐[jìng zhú, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨˊ, 竞逐 / 競逐] competition; to compete; to pursue

tit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あおがら;アオガラ[, aogara ; aogara] (n) blue tit (Parus caeruleus)
しっぺ返し;竹箆返し;竹篦返し[しっぺがえし;しっぺいがえし(竹箆返し;竹篦返し), shippegaeshi ; shippeigaeshi ( take hera kaeshi ; take sukigushi kaeshi )] (n) returning tit for tat; retaliating
山雀[やまがら;ヤマガラ, yamagara ; yamagara] (n) (uk) varied tit (species of titmouse, Poecile varius)
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced)
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada)
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution)
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.)
A型肝炎[エーがたかんえん, e-gatakan'en] (n) hepatitis A
B型[ビーがた, bi-gata] (n) type B (blood, influenza, hepatitis, etc.)
B型肝炎[ビーがたかんえん, bi-gatakan'en] (n) hepatitis B
C型[シーがた, shi-gata] (n) type C (hepatitis, etc.)
C型肝炎[シーがたかんえん, shi-gatakan'en] (n) hepatitis C
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization
ID[アイディー, aidei-] (n) identification; ID; identity
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE
X;x[エックス, ekkusu] (n) (1) X; x; (2) unknown quantity; an unknown
アイデンティティ(P);アイデンティティー(P);アイデンテティ[, aidenteitei (P); aidenteitei-(P); aidentetei] (n) identity; (P)
アイデンティティーカード[, aidenteitei-ka-do] (n) identity card
アイデンティティークライシス[, aidenteitei-kuraishisu] (n) identity crisis
アイデンティティクライシス[, aidenteiteikuraishisu] (n) identity crisis
アウトラインステッチ[, autorainsutecchi] (n) outline stitch
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] (n) {comp} association-responding-application-entity; association-responder
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] (n) {comp} association-initiating-application-entity; association-initiator
アトピー性皮膚炎[アトピーせいひふえん, atopi-seihifuen] (n) atopic dermatitis
アパタイト[, apataito] (n) appetite
アバンタイトル[, abantaitoru] (n) material before the title and credits in anime, etc. (wasei
アフガン編み[アフガンあみ, afugan ami] (n) Afghan stitch
アフタ性口内炎[アフタせいこうないえん, afuta seikounaien] (n) stomatitis aphthosa
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] (n) {comp} ANSI - American National Standards Institute
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period
アルティチュード・ダイブ;アルティチュードダイブ[, aruteichu-do . daibu ; aruteichu-dodaibu] (n) altitude dive
アンチテーゼ[, anchite-ze] (n) antithesis (ger
インスティチューショナリズム[, insuteichu-shonarizumu] (n) institutionalism
インスティチュート[, insuteichu-to] (n) institute
インスティテューション;インスティチューション[, insuteiteyu-shon ; insuteichu-shon] (n) institution
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute
エンティティ[えんていてい, enteitei] entity
キータイトル[きーたいとる, ki-taitoru] key title
グローバル名称[グローバルめいしょう, guro-baru meishou] global-title
システム名称[システムめいしょう, shisutemu meishou] system-title
システム管理応用エンティティ[システムかんりおうようエンティティ, shisutemu kanriouyou enteitei] systems-management-application-entity
タイタン[たいたん, taitan] TITAN
タイトリージョン[たいとりーじょん, taitori-jon] title-region
タイトル[たいとる, taitoru] title
タイトルバー[たいとるばー, taitoruba-] title bar
データ実体[データじったい, de-ta jittai] data entity, data object
データ要素[データようそ, de-ta youso] data element, data entity
ディスクパーティション[でいすくぱーていしょん, deisukupa-teishon] disk partition
パーティション[ぱーていしょん, pa-teishon] partition (vs), cubicle
パーティションテーブル[ぱーていしょんてーぶる, pa-teishonte-buru] partition table
パーティションを切る[パーティションをきる, pa-teishon wokiru] to partition
ヒストリの置換[ヒストリのちかん, hisutori nochikan] history substitution
ファイル名置換[ファイルめいちかん, fairu meichikan] filename substitution
プリエンプティブ式のマルチタスキング[プリエンプティブしきのマルチタスキング, purienputeibu shikino maruchitasukingu] preemptive multitasking
マルチスレッディング[まるちすれっでいんぐ, maruchisureddeingu] multithreading
マルチタスク[まるちたすく, maruchitasuku] multitasking
マルチタスク処理[マルチタスクしょり, maruchitasuku shori] multitasking
マルテタスキング[まるてたすきんぐ, marutetasukingu] multitasking, multi-tasking
メモリ分割[メモリぶんかつ, memori bunkatsu] memory partitioning, storage partitioning
ローカル名称[ローカルめいしょう, ro-karu meishou] local-title
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] local competition (e.g. telephone)
一致ゲート[いっちゲート, icchi ge-to] identity gate, identity element
一致演算[いっちえんざん, icchienzan] identity operation
一致素子[いっちそし, icchisoshi] identity gate, identity element
一般実体[いっぱんじったい, ippanjittai] general entity
一般実体参照[いっぱんじったいさんしょう, ippanjittaisanshou] general entity reference
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching
代入演算子[だいにゅうえんざんし, dainyuuenzanshi] assignment operator, substitution operator
代理受信者[だいりじゅしんしゃ, dairijushinsha] substitute recipient
処理指令実体[しょりしれいじったい, shorishireijittai] processing instruction entity
分割[ぶんかつ, bunkatsu] division (vs), segmenting, partition, splitting
区分[くぶん, kubun] partition (vs), divide, section, subdivide, segment
区分データセット[くぶんデータセット, kubun de-tasetto] partitioned data set
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
タイトル[たいとる, taitoru] Thai: ชื่อเรื่อง(ภาพยนตร์หรือผลงาน) English: title
副題[ふくだい, fukudai] Thai: หัวข้อย่อย English: subtitle
研究所[けんきゅうじょ, kenkyuujo] Thai: สถาบันวิจัย English: research institute
[りょう, ryou] Thai: ปริมาณ English: quantity (suf)

tit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อมติดกัน[adj.] (cheūam tit ) EN: adnate FR:
เด็กติดเกม[n. exp.] (dek tit kēm) EN: child addicted to computer games FR:
เด็กติดยา[n. exp.] (dek tit yā) EN: FR: jeune toxicomane [m]
หิ้งติดฝา[n. exp.] (hing tit fā) EN: wall shelf FR: étagère murale [f]
การติดเชื้อ[n. exp.] (kān tit che) EN: infection FR: infection [f]
การติดเชื้อจากน้ำ[n. exp.] (kān tit che) EN: waterborne disease ; wate-borne infection FR:
การติดไฟ[n. exp.] (kān tit fai) EN: lighting ; kindling ; flaming FR:
การติดเหล้า[n. exp.] (kān tit lao) EN: alcoholic FR: dépendance à l'alcool [m] ; alcoolisme [m]
การติดโรค[n. exp.] (kān tit rōk) EN: infection FR: infection [f]
การติดสุรา[n. exp.] (kān tit sur) EN: alcoholic ; drunkenness FR: dépendance à l'alcool [m] ; alcoolisme [m]
การติดยา[n. exp.] (kān tit yā) EN: drug addiction ; drug dependence FR: dépendance aux médicaments [f] ; addiction [f] (anglic.)
การติดยาเสพติด[n. exp.] (kān tit yās) EN: addiction FR: toxicomanie [f]
เข็มติดเสื้อ[n. exp.] (khem tit se) EN: brooch FR:
เขียนติดกันเป็นพืด[v. exp.] (khīen tit k) EN: write together FR:
คนติดฝิ่น[n. exp.] (khon tit fi) EN: drug addict FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
คนติดเหล้า[n. exp.] (khon tit la) EN: FR: alcoolique [m] ; ivrogne [m]
คนติดเซ็กส์[n. exp.] (khon tit se) EN: sex addict FR: nymphomane [f]
คนติดยา [n. exp.] (khon tit yā) EN: drug addict FR: addict [m] (anglic.)
คนติดยาเสพติด[n. exp.] (khon tit yā) EN: drug addict FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
กลุ่มติดอาวุธ[n. exp.] (klum tit āw) EN: armed group FR: groupe armé [m]
เกาะติดกันหลายหน้า[xp] (kǿ tit kan ) EN: several pages have stuck together FR:
กระจกติดผนัง[n. exp.] (krajok tit ) EN: FR: miroir mural [m]
เหลือติดกระเป๋า[v. exp.] (leūa tit kr) EN: FR: rester en poche
ไม่ติดสินบน[adj.] (mai tit sin) EN: incorruptible ; unbribable FR:
มันติดอยู่ที่ริมฝีปาก[v. exp.] (man tit yū ) EN: it's on the tip of my tongue FR: avoir un mot sur le bout de la langue
นาฬิกาติดผนัง[n. exp.] (nālikā tit ) EN: FR: horloge murale [f]
นั่งติดกับ[v. exp.] (nang tit ka) EN: FR: être assis à côté de
เงินติดกระเป๋า[n. exp.] (ngoen tit k) EN: FR: argent de poche [m]
นกกินแมลงหลังฟู[n. exp.] (nok kin mal) EN: Fluffy-backed Tit Babbler ; Fluffy-backed Tit-babbler FR: Timalie chamasa [f] ; Burong à dos hérissé ; Timalie soyeuse [f]
นกกินแมลงอกเหลือง[n. exp.] (nok kin mal) EN: Striped Tit Babbler ; Pin-striped Tit-babbler ; Yellow Breasted Babbler FR: Timalie à gorge striée [f] ; Burong à collier [m] ; Timalie mésangée [f]
นกติ๊ด[n. exp.] (nok tit) EN: tit FR:
นกติ๊ดหัวแดง[n. exp.] (nok tit hūa) EN: Aegithalidae FR:
นกติ๊ดหัวแดง[n. exp.] (nok tit hūa) EN: Black-throated Tit ; Black-throated Bushtit FR: Mésange à tête rousse [m] ; Orite à tête rousse
นกติ๊ดแก้มเหลือง[n. exp.] (nok tit kaē) EN: Yellow-cheeked Tit FR: Mésange à dos tacheté [f] ; Mésange royale [f] ; Mésange à joues jaunes [f]
นกติ๊ดคิ้วเหลือง[n. exp.] (nok tit khi) EN: Yellow-browed Tit FR: Mésange modeste [f] ; Mésange d’orient [f] ; Mésange de forêt [f]
นกติ๊ดหน้าแดง[n. exp.] (nok tit nā ) EN: Remizidae FR:
นกติ๊ดหน้าแดง[n. exp.] (nok tit nā ) EN: Fire-capped Tit FR: Rémiz tête de feu [m] ; Rémiz à front rouge [m] ; Mésange à couronne flammée [f]
นกติ๊ดสุลต่าน[n. exp.] (nok tit sun) EN: Sultan Tit FR: Mésange sultane [f]
นกติ๊ดแท้[n. exp.] (nok tit tha) EN: tit FR: mésange [f]
นกติ๊ดใหญ่[n. exp.] (nok tit yai) EN: Great Tit FR: Mésange charbonnière [f] ; Grande Charbonnière [f]

tit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akazienmeise {f} [ornith.]Acacia Grey Tit
Langschwanztachuri {m} [ornith.]Agile Tit Tyrant
Lasurmeise {f} [ornith.]Azure Tit
Blaumeise {f} [ornith.]Blue Tit (Cyanistes caeruleus)
Buntmeise {f} [ornith.]Varied Tit
Carpmeise {f} [ornith.]Carp's Tit
Schwanzmeise {f} [ornith.]Long-tailed Tit (Aegithalos caudatus)
China-Beutelmeise {f} [ornith.]Chinese Penduline Tit
Tannenmeise {f} [ornith.]Coal Tit (Periparus ater)
Fichtenmeise {f} [ornith.]Rufous-naped Tit
Irantrauermeise {f} [ornith.]Iranian Sombre Tit
Lapplandmeise {f} [ornith.]Sibirian Tit
Layardmeisensänger {m} [ornith.]Layard's Tit Warbler
Maorischnäpper {m} [ornith.]New Zealand Tit
Sumpfmeise {f} [ornith.]Marsh Tit (Poecile palustris)
Panthermeise {f} [ornith.]Elegant Tit
Zwergmeise {f} [ornith.]Pygmy Tit
Stammhuscher {m} [ornith.]Scrub Tit
Sultansmeise {f} [ornith.]Sultan Tit
Meisentachuri {m} [ornith.]Tufted Tit Tyrant
Turkestanmeise {f} [ornith.]Turkestan Tit
Lappendickkopf {m} [ornith.]Wattled Shrike Tit
Abmagerungspille {f}; Appetitzügler
Eigentumsnachweis {m}abstract of title
Kontenbezeichnung {f}account title
Istmenge {f}actual quantity
Streulicht {n}adventitious light
Albernheit {f}ineptitude
Höhenkrankheit {f}altitude sickness
Analoggröße {f}analog quantity
Gegensatz {m}; genaues Gegenteil; Antithese
Kartellamt {n}Antitrust Division [Am.]
Kartellverfahren {n}antitrust suit
Appetit {m}appetite
Appetitanreger {m} | Appetitanreger
Appetitzügler {n}appetite suppressant
Eignungsbeurteilung {f}appraisal of aptitude
Eignungstest {m}aptitude test
Demutshaltung {f}attitude to submission
Konkursverfahren {n} | Konkursverfahren eröffnen | Antrag auf Konkurseröffnung stellenbankruptcy proceedings | to institute bankruptcy proceedings | to apply for bankruptcy proceedings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tit
Back to top