ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reprisal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reprisal*, -reprisal-

reprisal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reprisal (n.) การโต้ตอบด้วยกำลังทหาร Syn. retaliation
reprisal (n.) การแก้แค้น See also: การแก้เผ็ด, การล้างแค้น Syn. revenge, vengeance
English-Thai: HOPE Dictionary
reprisal(รีไพร'เซิล) n. การโต้ตอบด้วยกำลัง,การโต้ตอบด้วยกำลังทางทหาร,การแก้แค้น,การยึดทรัพย์สินเพื่อเป็นการโต้ตอบ, Syn. counterattack
English-Thai: Nontri Dictionary
reprisal(n) การแก้แค้น,การตอบแทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reprisalการตอบโต้, การปฏิบัติตอบโต้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reprisalการตอบโต้การกระทำของรัฐอื่นซึ่งเป็นความผิดในทาง กฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือเป็นการตอบโต้การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นกัน [การทูต]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have heard reports of reprisal massacres.เราได้ข่าวมาว่า มีการสังหารหมู่เพื่อนแก้แค้น
Were batiatus,were to seek reprisal for offensesHe believes I have made,
Even Ilithyia has sense enough to fear reprisal from the cousin of Marcus Crassus.ขนาด Ilithyia ก็ยังรู้ดี กลัวการลงโทษจากญาติของ Marcus Crassus
They will kill these men in reprisal if you rescue me.ถ้าคุณช่วยผม พวกนั้นจะฆ่าคนเหล่านี้เป็นการโต้ตอบ
Look, look. What about... reprisals?ฟังนะๆ แล้วการโต้ตอบล่ะ
She should be allowed to leave without reprisals.เธอสมควรที่จะลาออกได้โดยไม่มีการแก้แค้น
How could we not expect reprisal?เราไม่ควรจะโดนแก้แค้นได้ยังไง?
Pope's gang may be targeting her for reprisal.แก๊งของโป๊ปอาจจะ หมายหัวเธอเพื่อแก้แค้น
A target for reprisal.เป้าหมายสำหรับการแก้แค้น

reprisal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตอบแทน[v.] (tøpthaēn) EN: requite ; reward ; compensate ; renumerate ; reprisal ; repay ; reciprocate FR: récompenser ; rénumérer ; guerdonner (vx)

reprisal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergeltungsschlag {m}act of reprisal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reprisal
Back to top