ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

phraya

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *phraya*, -phraya-

phraya ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมพระยา (n.) Krom Phraya See also: Prince of the second class

phraya ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขื่อนเจ้าพระยา[n. prop.] (Kheūoen Jao) EN: Chao Phraya Dam FR:
แม่น้ำเจ้าพระยา[n. prop.] (Maēnām Jaop) EN: Chao Phraya River ; Chao Phraya FR: Chao Phraya [m]
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Chao Sam Phraya National Museum FR:
ปลายพระยา ; อำเภอปลายพระยา = อ.ปลายพระยา[n. prop.] (Plāi Phrayā) EN: Plai Phraya ; Plai Phraya District FR: Plai Phraya ; district de Plai Phraya
เรือด่วนเจ้าพระยา[n. exp.] (reūa dūan J) EN: Chao Phraya Express Boat FR:
ริมแม่น้ำเจ้าพระยา[n. exp.] (rim Maēnām ) EN: FR: rives du Chao Phraya [fpl]
สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร[n. prop.] (Sathānī Tam) EN: Wat Phraya Krai Police Station FR:
ตลาดน้ำวัดลำพญา ; ตลาดน้ำวัดลำพญา[n. prop.] (Talātnām La) EN: Lam Phaya Floating Market (Nakhon Pathom) = Lam Phraya Floating Market ; Wat Lam Phaya Floating Market FR:
ตาพระยา ; อำเภอตาพระยา = อ.ตาพระยา[n. prop.] (Tā Phrayā ;) EN: Ta Phraya ; Ta Phraya District FR: Ta Phraya ; district de Ta Phraya
วัดพระยาไกร[n. prop.] (Wat Phrayā ) EN: Wat Phraya Krai FR:
เจ้าพระยา[n.] (jaophrayā) EN: [the highest rank of the ancient Thai civil nobility] FR:
เจ้าพระยา[n.] (jaophrayā) EN: Indian Nightshade ; Dutch eggplant ; Solanum aculeatissimum FR:
กรมพระยา[n.] (kromphrayā) EN: Kromphraya (title of the 1st rank) FR:
พระยา[n. prop.] (Phrayā) EN: Phya ; [royal service title of the second rank] FR:
พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)[n. prop.] (Phrayā Anum) EN: Phya Anuman Rajadhon (Yong Sathirakoses) FR: Phya Anuman Rajadhon
พระยามาร[n. prop.] (Phrayā Mān) EN: god of the Evil FR:
พระยาเทครัว[n.] (phrayāthēkh) EN: man who has both the mother and daughter (or both sisters) as his wives FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า phraya
Back to top