ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prate*, -prate-

prate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prate (vi.) พูดพร่ำ See also: พูดเรื่อยเปื่อย Syn. blabber, clack, jabber
prate (vt.) พูดพร่ำ See also: พูดเรื่อยเปื่อย
prate (n.) การพูดพร่ำ See also: การพูดเรื่อยเปื่อย
prate about (phrv.) พูดเจื้อยแจ้ว See also: พูดไร้สาระ, พร่ำพูด
English-Thai: HOPE Dictionary
prate(เพรท) vi.,vt.,n. (การ) พูดพร่ำ,พูดเรื่อยเปื่อย, See also: prater n. pratingly adv., Syn. babble
English-Thai: Nontri Dictionary
prate(n) การพูดเพ้อเจ้อ,การพูดพร่ำ,การพูดจ้อ,การพูดเรื่อยเปื่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Corpore intin, comsera en praterum.ร่างบรรพบุรุษ ที่เน่าสลายอยู่ในทุ่งหญ้า
Corpore intin, comsera en praterum.Corpore intin, comsera en praterum.
Corpore intin, comsera en praterum.ร่างแห่งบรรพบุรุษ ที่สลายอยู่ในทุ่งหญ้า

prate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チモシー;ティモシー[, chimoshi-; teimoshi-] (n) timothy (Phleum pratense); timothy grass
ほざく[, hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl
大粟反[おおあわがえり;オオアワガエリ, ooawagaeri ; ooawagaeri] (n) (uk) (See チモシー) timothy (Phleum pratense); timothy grass
牧場田雲雀[まきばたひばり;マキバタヒバリ, makibatahibari ; makibatahibari] (n) (uk) meadow pipit (Anthus pratensis); titlark
黍魚子;吉備奈仔[きびなご;キビナゴ, kibinago ; kibinago] (n) (uk) silver-stripe round herring (Spratelloides gracilis)

prate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพ้อเจ้อ[v.] (phoējoē) EN: drivel ; blather ; babble ; prate FR: délirer ; divaguer

prate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wiesenpieper {m} [ornith.]Meadow Pipit (Anthus pratensis)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prate
Back to top