ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maunder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maunder*, -maunder-

maunder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maunder (vi.) พูดเรื่อยเจื้อย See also: พูดไร้จุดหมาย, พูดไม่รู้เรื่อง Syn. digress, depart Ops. proceed
maunder (vt.) พูดเรื่อยเจื้อย See also: พูดไร้จุดหมาย, พูดไม่รู้เรื่อง
maunderer (n.) คนพูดเรื่อยเจื้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
maunder(มอน'เดอะ) vi. พูดเพ้อเจ้อ,พูดพล่อย,ไป ๆ มา ๆ อย่างไร้จุดหมาย,กระทำอย่างกับใจไม่อยู่กับตัว., See also: maunderer n., Syn. grumble
English-Thai: Nontri Dictionary
maunder(vi) พูดเพ้อเจ้อ,พูดพล่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maunder
Back to top