ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exchange

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exchange*, -exchange-

exchange ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exchange (n.) การโต้เถียง See also: การถกเถียง Syn. argument, discussion
exchange (n.) การแลกเปลี่ยน Syn. change, replacement, transfer
exchange (n.) ตึกที่ใช้ทำกิจกรรมทางการค้าต่างๆ See also: ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางการค้า Syn. market, stock exchange
exchange (n.) โทรศัพท์กลาง See also: ศูนย์ที่ใช้เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ Syn. telephone exchange
exchange (vt.) แลกเปลี่ยน See also: แลก, เปลี่ยน Syn. change, replace, transfer
exchange for (phrv.) เปลี่ยนเพื่อ Syn. swap for, trade for
exchange for (phrv.) แลกเปลี่ยนกับ Syn. swob for, trade for
exchange rate (n.) อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ Syn. rate of exchange
exchange shots (vt.) ตีลูกกลับ See also: ตีโต้
exchange with (phrv.) เปลี่ยนที่กับ See also: สลับที่กับ
exchange with (phrv.) แลกเปลี่ยนตำแหน่งกับ See also: เปลี่ยนที่กับ
exchangeable (adj.) ซึ่งแลกเปลี่ยนกันได้ See also: ซึ่งสลับกันได้
exchangeable (adj.) ซึ่งสับเปลี่ยน
exchangeable (adj.) ซึ่งเป็นตัวแทน See also: ซึ่งเป็นการแทน, ใช้แทนกันได้ Syn. substituted
exchangeably (adv.) โดยเปลี่ยนกันได้ See also: อย่างสลับกันได้ Syn. reciprocally
exchanged (adj.) ซึ่งกันและกัน See also: ต่างตอบแทนกัน, ซึ่งแลกเปลี่ยนประโยชน์กัน Syn. mutual
English-Thai: HOPE Dictionary
exchange(อิคซฺเชนจฺ') v.,n. (การ) แลกเปลี่ยน,แลกเงินตรา,โต้ตอบ., See also: exchanger n. ดูexchange exchangeable adj. ดูexchange exchangeability n. ดูexchange exchangeably adv. ดูexchange
exchangee(อิคซเชนจี') n. ผู้ถูกแลกเปลี่ยน
English-Thai: Nontri Dictionary
exchange(n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่แลกเปลี่ยน,ตั๋วเงิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exchange๑. แลกเปลี่ยน, สับเปลี่ยน๒. ชุมสาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exchangeการแลกเปลี่ยน (ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Exchange rateอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก.ล.ต. (n.) The Securities and Exchange Commission Syn. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ขัดดอก (v.) work or give things in exchange for interest
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (n.) The Securities and Exchange Commission
ค่าเงินบาท (n.) foreign exchange rate of the baht See also: value of the baht, value of silver money
ค่าเงินบาท (n.) foreign exchange rate of the baht See also: value of the baht, value of silver money
ค่าเงินบาท (n.) foreign exchange rate of the baht See also: value of the baht, value of silver money
ทองทศ (clas.) unit of money exchange in the ancient time
ทองพัดดึงส์ (clas.) unit of money exchange (equal to 2.50 baht)
ทองพิศ (clas.) unit of money exchange (equal to 4 baht)
ข้อแลกเปลี่ยน (n.) exchange See also: barter, trade Syn. สิ่งแลกเปลี่ยน
ปริวรรต (v.) exchange See also: circulate Syn. แลกเปลี่ยน, หมุนเวียน (เงินตรา)
สิ่งแลกเปลี่ยน (n.) exchange See also: barter, trade
หมุนเวียน (เงินตรา) (v.) exchange See also: circulate Syn. แลกเปลี่ยน
แลก (v.) exchange See also: change, swap, switch, interchange, barter, trade Syn. เปลี่ยน, แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน (v.) exchange See also: interchange, change Syn. แลก, เปลี่ยน
แลกเปลี่ยน (v.) exchange See also: barter, swap, switch, interchange Syn. แลก, เปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน (n.) exchange rate See also: rate of exchange
ชุมสาย (n.) (telephone) exchange See also: switched board Syn. ชุมสายโทรศัพท์
ชุมสายโทรศัพท์ (n.) telephone exchange Syn. ชุมสาย
ตลาดค้าหุ้น (n.) stock exchange
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want something in exchange for keeping quietฉันต้องการบางสิ่งเป็นการแลกเปลี่ยน สำหรับการปิดปากเงียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I look forward to a frank exchange of views.{\cHFFFFFF}ฉันมองไปข้างหน้าเพื่อ แลกเปลี่ยนมุมมองที่ตรงไปตรงมาของ
This is Anglo-Soviet cultural exchange. We smile, we exchange culture.นี่คือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแองโกลวีท เรายิ้มเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
Isn't it true that contractors, like Hadden Industries are making contributions in exchange for technology rights?มันไม่ได้เป็นความจริงที่ว่าผู้รับ เหมาเช่นฮาร์ดเดนอุตสาหกรรม จะทำให้มีส่วนร่วมในการแลก เปลี่ยนสำหรับสิทธิเทคโนโลยี?
Japan made headlines by opting to forego candidate representation in exchange for the systems integration subcontract.ญี่ปุ่นทำข่าวโดยการเลือกที่จะ นำตัวแทนผู้สมัคร เพื่อแลกกับการรับ เหมาช่วงการรวมระบบ
Look, what do you want in exchange for the chip?ฟังนะ คุณต้องการอะไรเพื่อแลกเปลี่ยนกับชิพนั่น ?
Maybe we should exchange numbers.ทุกที่ที่ผมไป ไอ้สิ่งมีชีวิตเล็กๆ
In exchange for my salary,... ..my job will be never to tell people these things that I know.(ทำเสียงประหลาด) โอ๊ะ --อ๊า!
The content of the mail exchange on the tablets the sites they visit the location of each one via GPSเนื้อหาของอีเมลที่แลกเปลี่ยนกัน บนแท็บเล็ต สถานที่ที่เค้าไป สถานที่ตั้งของแต่ละคนผ่านทาง GPS
The further Mikako goes from the Earth, the more the time it takes to exchange mail lengthens.ยิ่งมิกาโกะห่างออกไปไกลจากโลกเท่าไหร่ ยิ่งทำให้ระยะเวลาในการส่งข้อความนั้นยิ่งนานยิ่งขึ้น
This is only possible because the president was able to negotiate a deal to forgive all Latin American debt in exchange for opening the border.ที่เป็นแบบนี้เพราะท่าน ปธน. ยอมตกลง... ... ล้างหนี้ทั้งหมดให้ลาตินอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเปิดพรมแดน
It's okay. I could exchange them.ไม่เป็นไรครับ ผมเปลี่ยนให้ได้
In exchange for a little of your time.กับการแลกเปลี่ยนกับเวลาเล็กน้อยของคุณ

exchange ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对价[duì jià, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄚˋ, 对价 / 對價] consideration (in exchange for shares); a quid pro quo
通货[tōng huò, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ, 通货 / 通貨] currency; exchange of goods
不打不成相识[bù dǎ bù chéng xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 不打不成相识 / 不打不成相識] don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship
电子数据交换[diàn zǐ shù jù jiāo huàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, 电子数据交换 / 電子數據交換] electronic exchange of data
不等价交换[bù děng jià jiāo huàn, ㄅㄨˋ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄚˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, 不等价交换 / 不等價交換] exchange of unequal values
互访[hù fǎng, ㄏㄨˋ ㄈㄤˇ, 互访 / 互訪] exchange visits
交换价值[jiāo huàn jià zhí, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, 交换价值 / 交換價值] exchange value
汇价[huì jià, ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄚˋ, 汇价 / 匯價] exchange rate
汇率[huì lǜ, ㄏㄨㄟˋ ㄌㄩˋ, 汇率 / 匯率] exchange rate
思想交流[sī xiǎng jiāo liú, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, 思想交流] exchange of ideas
变工[biàn gōng, ㄅㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ, 变工 / 變工] exchange work
交杯酒[jiāo bēi jiǔ, ㄐㄧㄠ ㄅㄟ ㄐㄧㄡˇ, 交杯酒] formal exchange of cups of wine between bride and groom as traditional wedding ceremony
不打不相识[bù dǎ bù xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 不打不相识 / 不打不相識] lit. don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship; no discord, no concord
留学生[liú xué shēng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, 留学生 / 留學生] student studying abroad; (foreign) exchange student
投桃报李[tóu táo bào lǐ, ㄊㄡˊ ㄊㄠˊ ㄅㄠˋ ㄌㄧˇ, 投桃报李 / 投桃報李] toss a peach, get back a plum (成语 saw); to return a favor; to exchange gifts; Scratch my back, and I'll scratch yours.
中俄伊犁条约[Zhōng É Yī lí tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 中俄伊犁条约 / 中俄伊犁條約] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights
中俄改订条约[Zhōng É gǎi dìng tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 中俄改订条约 / 中俄改訂條約] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights
改订伊犁条约[gǎi dìng Yī lí tiáo yuē, ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 改订伊犁条约 / 改订伊犁條約] Treaty of Saint Petersburg of 1881 in which Russia agreed to hand back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights
圆珠形离子交换剂[yuán zhū xíng lí zǐ jiāo huàn jì, ㄩㄢˊ ㄓㄨ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧˋ, 圆珠形离子交换剂 / 圓珠形離子交換劑] bead-type ion exchanger
汇票[huì piào, ㄏㄨㄟˋ ㄆㄧㄠˋ, 汇票 / 匯票] bill of exchange
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 换 / 換] change; exchange
国书[guó shū, ㄍㄨㄛˊ ㄕㄨ, 国书 / 國書] credentials (of a diplomat); documents exchanged between nations; national or dynastic history book
文化交流[wén huà jiāo liú, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, 文化交流] cultural exchange
文化的交流[wén huà de jiāo liú, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, 文化的交流] cultural exchange
兑换[duì huàn, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄢˋ, 兑换 / 兌換] to convert; to exchange
交易所[jiāo yì suǒ, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, 交易所] exchange; stock exchange
交流[jiāo liú, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, 交流] exchange; give-and-take; to exchange; to alternate; communication; alternating current (elec.)
替换[tì huàn, ㄊㄧˋ ㄏㄨㄢˋ, 替换 / 替換] exchange; shift; switch
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, 一手交钱,一手交货 / 一手交錢,一手交貨] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction
套汇[tào huì, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, 套汇 / 套匯] illegal currency exchange; arbitrage (illegal purchase of several simultaneous investments for a single sum)
离子交换[lí zǐ jiāo huàn, ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, 离子交换 / 離子交換] ion exchange
冥合[mīng hé, ㄇㄧㄥ ㄏㄜˊ, 冥合] to agree implicitly; of one mind; views coincide without a word exchanged
交换[jiāo huàn, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, 交换 / 交換] to exchange; to swap; (telecom) to switch; (math.) to commute; (math.) commutative
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 汇 / 匯] remit; to converge (of rivers); to exchange
科学的交流[kē xué de jiāo liú, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, 科学的交流 / 科學的交流] scientific exchange
股票交易所[gǔ piào jiāo yì suǒ, ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, 股票交易所] stock exchange
证交所[zhèng jiāo suǒ, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄠ ㄙㄨㄛˇ, 证交所 / 證交所] stock exchange
证券交易所[zhèng quàn jiāo yì suǒ, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, 证券交易所 / 證券交易所] stock exchange
股票市场[gǔ piào shì chǎng, ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄕˋ ㄔㄤˇ, 股票市场 / 股票市場] stock market; stock exchange
照会[zhào huì, ㄓㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, 照会 / 照會] a diplomatic note; letter of understanding or concern exchanged between governments

exchange ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イオン交換[イオンこうかん, ion koukan] (n) ion exchange
イオン交換樹脂[イオンこうかんじゅし, ion koukanjushi] (n) ion exchange resin
インターバンク取引[インターバンクとりひき, inta-banku torihiki] (n) interbank exchange dealings
エクスチェンジ[, ekusuchienji] (n) exchange
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] (n) {comp} DXC; Data Exchange Controller
ドル相場[ドルそうば, doru souba] (n) exchange rates of the dollar
バトンゾーン[, batonzo-n] (n) exchange zone (in a relay race) (wasei
ぶつけ合う[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas
メール交換[メールこうかん, me-ru koukan] (n) exchange of letters; correspondence
やり取り(P);遣り取り[やりとり, yaritori] (n,vs) giving and taking; exchange (of letters); arguing back and forth; (conversational) exchange; (P)
交える(P);雑える[まじえる, majieru] (v1,vt) (1) to mix; to combine; (2) to exchange (words, fire, etc.); (3) to cross (e.g. swords); to join together; (P)
交わし合う;交し合う[かわしあう, kawashiau] (v5u) to intercommunicate; to exchange (messages, vows, etc.)
交わす(P);交す(io)[かわす, kawasu] (v5s,vt) (1) to exchange (messages, greetings, arguments, etc.); (2) to intersect; to cross; to interlace; (suf,v5s) (3) (after the -masu stem of a verb) ... with one another; ... to each other; (P)
交換レート[こうかんレート, koukan re-to] (n) exchange rate
交換教授[こうかんきょうじゅ, koukankyouju] (n) exchange professor
交換機能[こうかんきのう, koukankinou] (n) exchange function; swapping capability
交歓;交驩;交款(oK)[こうかん, koukan] (n,vs) exchange of courtesies (cordialities); fraternization; fraternisation
交流会[こうりゅうかい, kouryuukai] (n) (cultural) exchange meeting; gathering; assembly; social; fellowship; mixer
代わりに;代りに[かわりに, kawarini] (adv) (See 代わり・かわり・1,代わり・かわり・2,代わり・かわり・3) instead of; for; as; in exchange for; in return (for); to make up for
使聘[しへい, shihei] (n) exchange of diplomatic representatives
公開株[こうかいかぶ, koukaikabu] (n) publicly-traded stock; stock listed on the stock exchange
円相場[えんそうば, ensouba] (n) yen exchange rate; (P)
円高[えんだか, endaka] (n) high-valued yen; exchange in favor (favour) of the yen; (P)
切り賃[きりちん, kirichin] (n) brokerage; exchange commission
固定為替相場制[こていかわせそうばせい, koteikawasesoubasei] (n) fixed exchange rate system
地域取引[ちいきとりひき, chiikitorihiki] (n) regional trade; local trade; exchange within a region
声かけ運動;声掛け運動[こえかけうんどう, koekakeundou] (n) friendly-greeting campaign; campaign for people to exchange greetings
変動為替相場制[へんどうかわせそうばせい, hendoukawasesoubasei] (n) floating exchange rate system; flexible exchange rate system
外国為替レート[がいこくかわせレート, gaikokukawase re-to] (n) (See 外国為替相場) foreign exchange rate
外国為替公認銀行[がいこくかわせこうにんぎんこう, gaikokukawasekouninginkou] (n) authorized foreign exchange bank; authorised foreign exchange bank
外為[がいため, gaitame] (n) foreign exchange
外為法[がいためほう, gaitamehou] (n) foreign exchange laws
外貨準備高[がいかじゅんびだか, gaikajunbidaka] (n) total amount of foreign currency reserves; foreign exchange reserves
小競り合い;小競合い;小ぜり合い[こぜりあい, kozeriai] (n) skirmish; brief argument; exchange of words; quarrel
建値;建て値[たてね, tatene] (n) official market quotations; exchange rates
引き換え券;引換券;引替え券[ひきかえけん, hikikaeken] (n) exchange ticket; claim tag; coupon
拡張UEF[かくちょうユーイーエフ, kakuchou yu-i-efu] (n) {comp} Extended User Exchange Format
撃ち合い;撃合い[うちあい, uchiai] (n) gunfight; exchange of shots; firefight
撃ち合う;討ち合う[うちあう, uchiau] (v5u,vt) to exchange gunfire; to exchange shots
書生[しょせい, shosei] (n) (1) student who performs housework in exchange for meals and-or lodging; (2) houseboy
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ交換[データこうかん, de-ta koukan] data exchange
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller
デジタル交換網[デジタルこうかんもう, dejitaru koukanmou] digital data exchange network
中継交換機[ちゅうけいこうかんき, chuukeikoukanki] toll switch (TS), trunk exchange
中継線交換機[ちゅうけいせんこうかんき, chuukeisenkoukanki] toll switch (TS), trunk exchange
交換局[こうかんきょく, koukankyoku] (telephone) exchange
交換機通信事業者[こうかんきつうしんじぎょうしゃ, koukankitsuushinjigyousha] exchange carrier
技術交換[ぎじゅつこうかん, gijutsukoukan] technology exchange
拡張UEF[かくちょうユーイーエフ, kakuchou yu-i-efu] Extended User Exchange Format
構内交換機[こうないこうかんき, kounaikoukanki] private branch exchange (PBX)
構内電話交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] private branch exchange (PBX)
インターエクスチェンジ[いんたーえくすちえんじ, inta-ekusuchienji] interexchange
データ交換装置[データこうかんそうち, de-ta koukansouchi] data switching exchange, DSE (abbr.)
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching
切り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over
情報交換用アメリカ標準コード[じょうほうこうかんようアメリカひょうじゅんコード, jouhoukoukanyou amerika hyoujun ko-do] American Standard Code for Information Exchange, ASCII
自動式構内交換機[じどうしきこうないこうきのう, jidoushikikounaikoukinou] Private Automatic Branch eXchange, PABX

exchange ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราแลกเปลี่ยน[n. exp.] (attrā laēkp) EN: exchange rate ; rate of exchange FR: taux de change [m]
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว[n. exp.] (attrā laēkp) EN: floating exchange rate ; flexible exchange rate FR:
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า[n. exp.] (attrā laēkp) EN: forward foreign exchange rate ; forward exchange rate FR:
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (attrā laēkp) EN: currency exchange rate FR:
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ[n. exp.] (attrā laēkp) EN: currency exchange rate FR:
อัตราแลกเปลี่ยนทันที[n. exp.] (attrā laēkp) EN: spot foreign exchange rate ; spot rate FR:
ดัชนีค่าเงินบาท[n. exp.] (datchanī kh) EN: effective exchange rate of Thai baht : nominal effective exchange rate FR:
ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง [n. exp.] (datchanī kh) EN: Real Effective Exchange Rate (REER) FR:
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย[n. exp.] (datchanī rā) EN: Set Index ; Stock Exchange of Thailand,Index FR:
เจรจา[v.] (jēnrajā = j) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
เจรจา[v.] (jērajā = jē) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: foreign exchange control FR:
การแลกเงิน[n. exp.] (kān laēk ng) EN: currency exchange FR:
การแลกเปลี่ยน[n.] (kān laēkplī) EN: exchange ; shuffle ; barter FR: échange [m]
การแลกเปลี่ยนเช็ค[X] (kān laēkplī) EN: exchange cheque FR:
การแลกเปลี่ยนของขวัญ[n. exp.] (kān laēkplī) EN: exchange of presents FR: échange de cadeaux [m]
การแลกเปลี่ยนความร้อน[n. exp.] (kān laēkplī) EN: exchange of heat FR: échange de chaleur [m]
การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ[n. exp.] (kān laēkplī) EN: exchange rate FR:
การปริวรรตเงินตรา[n. exp.] (kān pariwat) EN: foreign exchange FR:
การโต้เถียง[n.] (kān tōthīen) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange FR: discussion [f] ; polémique [f] ; dispute [f] ; débat [m]
ค้า[v.] (khā) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in FR: commercer ; négocier ; faire des affaires
ค้าขาย[v.] (khākhāi) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange FR: commercer ; faire des affaires
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์[n. exp.] (khanakammak) EN: The Securities and Exchange Commission (SEC) FR:
คู่ฉีก[n.] (khūchīk) EN: bill of exchange FR:
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (khwām sīeng) EN: currency exchange risk FR:
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ[n. exp.] (khwām sīeng) EN: foreign exchange exposure FR:
ก.ล.ต. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)[abv.] (Kø.Lø.Tø. () EN: SEC (Securities and Exchange Commission) FR:
แลก[v.] (laēk) EN: exchange ; change ; swap ; switch ; redeem ; interchange ; barter ; trade ; cash ; break FR: changer ; échanger ; convertir ; faire le change
แลกเปลี่ยน[v.] (laēkplīen) EN: exchange ; interchange ; change ; barter ; swap ; trade FR: changer ; échanger ; troquer ; faire le change
แลกเปลี่ยนคำสาบานแต่งงาน[v. exp.] (laēkplīen k) EN: exchange wedding vows FR: échanger les voeux de mariage
แลกแหวนกัน[v. exp.] (laēk waēn k) EN: exchange wedding rings FR: échanger les alliances
นักเรียนแลกเปลี่ยน[n. exp.] (nakrīen laē) EN: exchange student FR:
เงินทุนสำรองต่างประเทศ[n. exp.] (ngoen thun ) EN: foreign exchange reserves FR:
เงินตราสำรอง[n. exp.] (ngoentrā sa) EN: currency reserve ; monetary reserve ; foreign exchange reserve FR:
เงินตราต่างประเทศ[n. exp.] (ngoentrā tā) EN: foreign currency ; foreign exchange FR: devise étrangère [f] ; monnaie étrangère [f]
ปริวรรต[v.] (pariwat) EN: exchange ; exchange value ; change FR: changer ; effectuer le change
ปริวรรตเงินตรา[X] (pariwat ngo) EN: money exchange FR:
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ[X] (pariwat ngo) EN: foreign exchange FR:
ปฏิพากย์[n.] (patiphāk) EN: responsive lyrics ; exchange of words in song ; retort FR:
ผลัดเปลี่ยน[v.] (phlatplīen) EN: alternate ; change ; exchange places ; take over FR:

exchange ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wechsel {m} | Wechsel akzeptieren; Wechsel annehmenbill of exchange | to accept a bill
Broteinheit {f}carbohydrate exchange [Br.]; bread unit [Am.]
Kursänderung {f} (Devisen)change in the exchange rate
Währungskurs {m} [fin.]currency exchange rate
Datenaustausch {m}data exchange
Devisen {pl}foreign currencies; foreign exchange
Devisengeschäft {n}(foreign) exchange transactions
Devisengeschäft {n}transaction in foreign exchange
Devisenhändler {m}(foreign) exchange dealer; currency dealer
Dialogverkehr {m}dialogue exchange
Austauschprogramm {n}exchange program; exchange programme [Br.]
Ionenaustausch {m}ion exchange
Ortsnetz {n} (Telefon)local exchange
Tauschmittel {n}medium of exchange
Nebenstellenanlage {f} (Telefon)private branch exchange
Warenbörse {f}produce exchange
Börseneinführungskosten {pl}stock exchange admission fee
Börsengeschäft {n}stock exchange transaction
Börsenindex {m}stock exchange index
Börsenkursindex {m}stock exchange price index; stock exchange quotation
Börsenumsatzsteuer {f}stock exchange transfer tax
Effekten {pl}stock exchange securities
Studentenaustausch {m}student exchange
Telefon-Selbstwähldienst {m}automatic dial exchange
Endvermittlungsstelle {f}terminal exchange
Rohrbündel-Wärmetauscher {m}tube bundel heat exchange
Wechselstube {f}exchange office
Devisenausgleichfonds {m}exchange equalization fund
Devisensperre {f}exchange embargo
Austauschstudent {m}exchange student
Erfahrungsaustausch {m}exchange of experience
Gedankenaustausch {m}exchange of ideas
Informationsaustausch {m}exchange of information
Kursschwankung {f}exchange rate fluctuation; price fluctuation
Kursverlust {m}exchange loss; (stock price) loss
Rollentausch {m}exchange of roles; role reversal
Schlagwechsel {m}exchange of blows
Schüleraustausch {m}exchange of students
Umrechnungswert {m}exchange value
Wechselkursmechanimus {m}exchange rate mechanism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exchange
Back to top