ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assessment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assessment*, -assessment-

assessment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assessment (n.) การประเมินค่า
English-Thai: HOPE Dictionary
assessment(อะเซส'เมินทฺ) n. การประเมิน,การกำหนด, ปริมาณที่ประเมิน, Syn. appraisal)
English-Thai: Nontri Dictionary
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assessmentการประเมิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assessmentการประมวลผล, ประเมิน, การประเมิน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคาดคะเน (n.) assessment See also: estimation, evaluation, appraisal, estimate Syn. การคาดการณ์, การประมาณ
การประมาณ (n.) assessment See also: estimation, evaluation, appraisal, estimate Syn. การคาดการณ์, การคาดคะเน
การประเมิน (n.) assessment See also: estimation, evaluation, appraisal, estimate Syn. การคาดการณ์, การคาดคะเน, การประมาณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The county took a tax assessment of this property last month.เขตปกครองทำการประเมินค่าภาษีของที่ดินผืนนี้เมื่อเดือนที่แล้ว
Is there a renewed assessment of security threat?ขอบคุณ มีการประเมินการต่ออายุของ ภัยคุกคามความปลอดภัย?
Here the detailed assessment criteriaนี่คือรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน
For the sake of the assessment people lose their sense of right and wrongเพื่อประโยชน์ในการประเมิน ผู้คนสูญเสียความรู้สึกของพวกเขาเรื่องถูกและผิด
...the most comprehensive independent assessment of the drug"... ผลจากการประเมินยาตัวนี้อย่างเป็นกลางและรอบด้าน
Does senior management want a field assessment on Gideon?ผู้บริหารระดับสูงต้องการ การประเมิณภาคสนามของกิเดียนหรือเปล่า
But let me be as frank as I can be with my assessment of your most recent behavior.แต่ให้ฉันตรงไปตรงมาเท่าที่สามารถจะทำได้ กับการประเมินของฉันเกี่ยวกับพฤติกรรมล่าสุดของคุณ
I read your pre-op assessment and came up with a nice little cocktail.I read your pre-op assessment and came up with a nice little cocktail.
No, your assessment was accurate.ไม่ ส่วนดีของคุณคือตรงไปตรงมา
Stan can educate you in airway management,trauma assessment and care.แสตนสามารถสอนการประเมินและการรักษาคนไข้ผ่านทางอากาศ
They're just doing a final assessment before lowering the alert level.พวกเขากำลังประเมินสถานการณ์ขั้นสุดท้าย ก่อนจะลดระดับการเตือนภัย
We haven't done a complete assessment yet but it looks like we lost it.เรายังทำการวินิจฉัยไม่ครบถ้วน แต่ดูเหมือนว่า มันจะใช้การไม่ได้

assessment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
环境影响评估[huán jìng yǐng xiǎng píng gū, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ˇ ㄒㄧㄤˇ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨ, 环境影响评估 / 環境影響評估] environmental impact assessment EIA; abbr. to 環評|环评
环评[huán píng, ㄏㄨㄢˊ ㄆㄧㄥˊ, 环评 / 環評] environmental impact assessment (EIA); abbr. for 環境影響評估|环境影响评估
恰如其份[qià rú qí fèn, ㄑㄧㄚˋ ㄖㄨˊ ㄑㄧˊ ㄈㄣˋ, 恰如其份] appropriate; judicious; accurate (assessment etc)
估算[gū suàn, ㄍㄨ ㄙㄨㄢˋ, 估算] assessment; evaluation
危害评价[wēi hài píng jià, ㄨㄟ ㄏㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, 危害评价 / 危害評價] hazard assessment

assessment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセス[, asesu] (n) (abbr) (See アセスメント) assessment
テクノロジーアセスメント[, tekunoroji-asesumento] (n) technology assessment
ビジネスアセスメント[, bijinesuasesumento] (n) business assessment
ヒューマンアセスメント[, hyu-man'asesumento] (n) human assessment
リスクアセスメント[, risukuasesumento] (n) risk assessment
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment
景気判断[けいきはんだん, keikihandan] (n) economic assessment
環境アセスメント[かんきょうアセスメント, kankyou asesumento] (n) environmental impact assessment
経済分析[けいざいぶんせき, keizaibunseki] (n) economic assessment
アセスメント[, asesumento] (n) assessment; (P)
再評価[さいひょうか, saihyouka] (n,vs) reassessment; reappraisal; reevaluation; revaluation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
総合評価[そうごうひょうか, sougouhyouka] assessment
適合性評価過程[てきごうせいひょうかかてい, tekigouseihyoukakatei] conformance assessment process

assessment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การประมาณ[n. exp.] (kān pramān) EN: assessment ; approximation FR: estimation [f]
การประเมิน[n.] (kān pramoēn) EN: assessment ; appraisal ; evaluation FR: évaluation [f] ; estimation [f]
การประเมินการเรียนรู้ [n. exp.] (kān pramoēn) EN: learning assessment FR:
การประเมินคุณภาพ[n. exp.] (kān pramoēn) EN: quality assessment FR:
การประเมินความเสียหาย[n. exp.] (kān pramoēn) EN: appraisal of damage ; assessment of damage FR:
การประเมินภาษี[n. exp.] (kān pramoēn) EN: tax assessment FR:
การประเมินผล[n.] (kān pramoēn) EN: evaluation ; assessment ; appraisal FR: évaluation [f]
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)[n. exp.] (kān pramoēn) EN: Environmental Impact Assessment (EIA) FR: étude d'impact sur l'environnement [f] ; étude d'incidence sur l'environnement [f]
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ[n. exp.] (kān pramoēn) EN: Health Impact Assessment (HIA) FR:
การประเมินตามสภาพจริง[n. exp.] (kān pramoēn) EN: authentic assessment FR:
การตั้งราคา[n. exp.] (kān tang rā) EN: pricing ; estimation ; assessment ; appraisal FR: fixation du prix [f]
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: Environmental Impact Assessment (EIA) FR: étude d'impact sur l'environnement [f]
โครงการประเมิน[n. exp.] (khrōngkān p) EN: assessment FR:
การประเมินตนเอง[n. exp.] (kān pramoēn) EN: self-assessment FR: auto-évaluation [f]

assessment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steuerschätzung {f}arbitrary assessment
Bemessungsgrundlage {f} | die Bemessungsgrundlage überschreitenassessment basis | to exceed the assessment basis
Beitragsbemessungsgrenze {f}earnings ceiling; assessment ceiling
Technikfolgenabschätzung {f}engineering results assessment
betriebswirtschaftliche Auswertung {f}management analysis; business assessment
Risikoeinschätzung {f} | Ökologische Risikoeinschätzung (ÖRE)risk assessment | Ecological Risk Assessment (ERA)
Gewässergütebeurteilung {f}water quality assessment
Assessment Center {n}; Auswahlverfahren für StellenbewerberAssessment Center (AC)
Bemessung {f} der Eingangsabgabenassessment of import duties
Bewertungsvorschlag {m}assessment proposal
Kommunalobligation {f}assessment bond
Leistungskontrolle {f}assessment (of academic achievement)
Schadenfeststellung {f}assessment of damage
Steuerveranlagung {f}assessment of taxes
Umlageverfahren {n}assessment system
Veranlagungsverfahren {n}assessment procedure
Veranlagungszeitraum {m}assessment period
Zollfestsetzung {f}assessment of duty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assessment
Back to top