ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nobleman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nobleman*, -nobleman-

nobleman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nobleman (n.) ขุนนาง See also: ผู้ดี Syn. aristocrat, peer, noble
English-Thai: HOPE Dictionary
nobleman(โน'เบิลเมิน) n. คนชั้นสูง,คนสูงศักดิ์,ขุนนาง pl. noblemen
English-Thai: Nontri Dictionary
nobleman(n) ขุนนาง,พวกผู้ดี,คนสูงศักดิ์,คนชั้นสูง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขุนนาง (n.) nobleman See also: bureaucrat, nobility, government official Syn. เจ้าขุนมูลนาย Ops. ทาส, ข้ารับใช้
ผู้สูงศักดิ์ (n.) nobleman See also: one of high birth Ops. ผู้ต่ำต้อย
เจ้าขุนมูลนาย (n.) nobleman See also: bureaucrat, nobility, government official Ops. ทาส, ข้ารับใช้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was there that I caught the eye of a nobleman named Klaus.ในตอนนั้น ฉันก็ได้ไปเจอกับขุนนางคนหนึ่ง ชื่อคลาวซ์
For a commoner to attack a nobleman is in violation of the Knight's code.สำหรับสามัญชนที่ทำร้ายผู้สูงศักดิ์ เป็นการประทุษร้ายต่อเหล่าอัศวิน
You're not the only nobleman in my life, you know.ท่านไม่ใช่คนสูงศักดิ์คนเดียว ในชีวิตข้ารู้หรือไม่
Will you tell me again about the French nobleman who bathed in the blood of children?คุณช่วยเล่าเรืองเกี่ยวกับขุนนางฝรั่งเศส คนที่อาบน้ำด้วยเลือดของเด็กๆ ให้ผมฟังหน่อยได้ไหม
The lands should be divided equally so as not to favor one nobleman over another.ดินแดนที่ควร จะแบ่งเท่า ๆ กัน เพื่อที่จะไม่เข้าข้าง ขุนนางคนหนึ่งมากกว่าอีก
I was told that the client waiting at a hotel was an old nobleman, notorious for his depravityฉันถูกบอก client waiting ที่ให้สิ่งนั่นที่โรงแรม... ...คือต่อคนชั้นสูงเก่า,\ Nnotorious สำหรับภาวะที่เสื่อมทรามลงของเขา .
You told a delusional patient... you were a 17th century Spanish nobleman.- คุณบอกคนไข้จิตหลอน ว่าคุณคือขุนนางสเปนยุคศตวรรษที่ 17
Apparently, Miss Luce was married to a nobleman.ได้ยินว่าเขาเป็นคนสนิทของพระราชา
So unless your friend is a nobleman...หวังว่าเพื่อนของนายคงมีเชื้อสายขุนนางนะ
He is... a nobleman.เขา... มีเชื้อสายขุนนาง
You're not a nobleman, are you?คุณคงไม่ได้เป็นพวกขุนนางใช่ไหม?
A girl of Gwen's standing could never consort with a nobleman.หญิงสาวที่อยู่ในฐานะเช่นเกว็น ไม่มีทางได้ครองคู่กับบุรุษผู้สูงศักดิ์

nobleman ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡文迪什[Kǎ wén dí shí, ㄎㄚˇ ㄨㄣˊ ㄉㄧˊ ㄕˊ, 卡文迪什] Cavendish (name); Henry Cavendish (1731-1810), English nobleman and pioneer experimental scientist
加封[jiā fēng, ㄐㄧㄚ ㄈㄥ, 加封] to seal up (a door with a paper seal, or a document); to confer an additional title on a nobleman
门客[mén kè, ㄇㄣˊ ㄎㄜˋ, 门客 / 門客] hanger-on; visitor (in a nobleman's house)
贵族[guì zú, ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ, 贵族 / 貴族] lord; nobility; nobleman; noblewoman; aristocrat; aristocracy
君子[jūn zi, ㄐㄩㄣ ㄗ˙, 君子] nobleman; person of noble character

nobleman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
姫様;姫さま[ひめさま, himesama] (n) princess; daughter of a nobleman
老公[ろうこう, roukou] (n) polite address for elderly nobleman
貴人[きじん, kijin] (n) aristocrat; nobleman
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P)
お成り;御成り;御成[おなり, onari] (n) going out (of a nobleman, etc.); visiting
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
[くらい, kurai] (adv,suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P)
御先;御前[みさき;おんさき, misaki ; onsaki] (n) (1) (arch) leader of a nobleman's cavalcade; (2) (みさき only) animal messenger of the gods (i.e. a fox)
御前[ごぜん;ごぜ;みまえ, gozen ; goze ; mimae] (n) (1) (See おまえ・2) presence (of a nobleman, the emperor, etc.); (2) (See 前駆・1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); (n,n-suf) (3) My Lord; My Lady
館;屋形[やかた;たち(館);たて(館), yakata ; tachi ( kan ); tate ( kan )] (n) (1) mansion; small castle; (2) (hon) nobleman; noblewoman; (3) (やかた only) boat cabin

nobleman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขุน[n.] (khun) EN: prince ; king ; sovereign ; ruler ; nobleman ; titled official ; [title for the lowest rank of nobility] FR: prince [m] ; roi [m] ; souverain [m] ; magnat [m]
ขุนน้ำขุนนาง[n. exp.] (khunnāmkhun) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
ขุนนาง[n.] (khunnāng) EN: nobleman ; lord ; noble person ; peer ; nobility FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
กวาน ; กว่าน[n.] (kwān) EN: bureaucrat ; lord ; peer ; nobility ; nobleman FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nobleman
Back to top