ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clack

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clack*, -clack-

clack ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clack (vi.) เกิดเสียงแหลม
clack (vt.) ทำให้เกิดเสียงแหลมขึ้นทันที
clack (vi.) พูดเร็ว
clacker (n.) ลิ้น See also: สิ่งที่เหมือนลิ้น Syn. lapper
clacking sound (n.) เสียงแตกเปรี้ยงๆ Syn. snap, clap
English-Thai: HOPE Dictionary
clack(แคลคฺ) {clacked,clacking,clacks} n.,v. (ทำ) เสียงแกร๊ก ๆ ,เสียงกระทบกัน,สิ่งที่กระทบกันแล้วเกิดเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You should. (Typewriter clacking) (Bell tinkles)ดีค่ะ สวัสดีครับเอเลียนอร์
She doesn't know it yet... [typewriter clacking]ฉันแค่ล้อเล่นน่ะคาร์ล ประเด็นคือนางเอกน่ะกลัว จนต้องเบือนหน้าหนี
And the clackers just worship her.พวกแคล็กเกอร์สนับถือหล่อนตูดโด่ง
And make with the clickety-clack on the keyboard.แล้วก้อทำงานคลิ๊กๆ อยู่กับคีย์บอร์ด
[keyboard clacking] [computer beeps][คีย์ฺบอร์ดดัง] [คอมพ์พิวเตอร์ร้องบี๊บ]
[ball rumbles down lane] [pins clatter] [keys clacking][เสียง โยนลูกบอล] [เสียง พิณล้ม] [เสียงพิมพ์ดีด]
[clacking][เสียง เครื่องพิมพ์ทำงาน]
[ keys clacking ] Where is joe tucker now?ตอนนี้ โจ ทัคเกอร์ อยู่ที่ไหน
And you could hear them clackity-clacking and clicking around.คุณจะได้ยินเสียงก้ามปูดังกลิ้ก-กลั้กอยู่รอบๆตัว
Ah, yes, that the sound of the abacus clacking?เสียงลูกคิดกระทบกันใช่ไหม
[ keys clacking ] [ cellphone rings, beeps ][ keys clacking ] [ cellphone rings, beeps ]
[ key clacks, beeping ][ key clacks, beeping ]

clack ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちん[, kachin] (adv-to,n) (on-mim) clink; clack
発止(ateji)[はっし, hasshi] (adv-to) (uk) (arch) with a loud clack
かしゃかしゃ[, kashakasha] (adv-to) (on-mim) click-clack; clickety-click; clicking sound; clattering sound
かたこと;カタコト[, katakoto ; katakoto] (adv,adv-to) (on-mim) click-clack; clip-clop; clatter
かちり[, kachiri] (adv-to) (on-mim) with a clink (click, clack)
がったんごっとん[, gattangotton] (n) clickety-clack (e.g. train sound)
戛戛;戛々;戞戞;戞々[かつかつ;カツカツ, katsukatsu ; katsukatsu] (adv-to) (uk) clicking; clopping; clacking
添水[そうず, souzu] (n) water-filled bamboo tube in Japanese garden which clacks against a stone when emptied
鹿威し[ししおどし, shishiodoshi] (n) (See 添水) water-filled bamboo tube which clacks against a stone when emptied; device for scaring birds from gardens

clack ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรับพวง[n.] (krapphūang) EN: Thai traditional clackers FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clack
Back to top