ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

entitle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *entitle*, -entitle-

entitle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
entitle (vt.) ให้สิทธิ Syn. authorize, empower, permit
entitle (vt.) ตั้งชื่อ See also: ขนานนาม, ให้ชื่อ Syn. name, term, title
entitle to (phrv.) ให้สิทธิเพื่อทำบางสิ่ง
entitlement (n.) สิทธิ See also: สิทธิตามกฎหมาย, สิทธิมนุษยธรรม Syn. privilege
English-Thai: HOPE Dictionary
entitle(เอนไท'เทิล) vt. ให้ชื่อ,ตั้งชื่อ, ให้หัวข้อ,ให้สิทธิ., See also: entitlement n. ดูentitle, Syn. intitle
English-Thai: Nontri Dictionary
entitle(vt) ให้สิทธิ์,ให้ชื่อ,ขนานนาม,ตั้งชื่อ,ให้ตำแหน่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
entitled by lawมีสิทธิตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is not entitled to enter this officeเขาไม่ได้รับสิทธิให้เข้ามาในสำนักงานนี้
You are entitled to your own opinionคุณมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของคุณ
This letter entitles him to enter the officeจดหมายนี้ให้สิทธิเขาเข้ามาในสำนักงานได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And that will entitle you to reserve one of the first of the transCendenZ game modules at a seriously discounted price.ใช่ และมันจะให้ชื่อ คุณเป็นกลุ่มแรกที่
Does that entitle me to a few more answers?นั่นทำให้ผมถามคำถามได้สักสองสามคำมั๊ย
Doesn't entitle you to pistol whip a suspect and interfere with a police investigation.แต่ไม่ใช้ให้คุณใช้มัน ข่มขู่ผู้ต้องสงสัยได้ และขัดขวาง การทำงานของเจ้าพนักงาน
Being a Platinum Member doesn't entitle you to sexually harass our staff.เป็นสมาชิกแพลตตินัมไม่ได้อนุญาตให้คุณ ลวนลามพนักงานของเรา
Oh, isn't it? Well, people are entitled to leave cars outside if they want to.งั้นหรือ คนเรามีสิทธิ์ที่จะจอดรถไว้ตรงไหนก็ได้
They're entitled.พวกเขากำลังได้รับสิทธิ มันเป็นระบบ แต่ ...
I'm entitled to my opinion.I'm entitled to my opinion.
You should be entitled to as much privacy as you want, but why stop writing?คุณมีสิทธิมีความเป็นส่วนตัว ได้ตามใจชอบ แต่ทำไมต้องเลิกเขียนหนังสือ
If a fella's written about the hill tribes of northern Burma, well, you're entitled to know if he's ever been further south than Minsk.ถ้าหนุ่มเขียนเกี่ยวกับชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของพม่า ดีที่คุณมีสิทธิ์ที่จะทราบว่าเขาเคยไปทางใต้กว่ามินสค์
I think you're entitled to since you've been fucking him for over a year.หน้าคุณมันฟ้องตั้งแต่ คุณได้กับเขามาเป็นปีแล้ว
I am entitled to file damage claims for such deaths.ถ้าพวกนายยิงคนตามอารมณ์ ก็เข้าตะราง...
I'm entitled to diplomatic immunity.ในนามของการทูตด้านความปลอดภัย!

entitle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有资格[yǒu zī gé, ㄧㄡˇ ㄗ ㄍㄜˊ, 有资格 / 有資格] entitle

entitle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
題を付ける[だいをつける, daiwotsukeru] (exp,v1) to entitle
エンタイトル[, entaitoru] (n) entitled
エンタイトルツーベース[, entaitorutsu-be-su] (n) two-base entitlement (baseball)
資格を有する[しかくをゆうする, shikakuwoyuusuru] (exp,vs-s) to qualify (as); to have the qualifications (for ...); to be entitled to; to have a claim (for)

entitle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตั้งชื่อ[v. exp.] (tang cheū) EN: name ; call ; assume a name ; choose a name ; denominate ; entitle FR: nommer ; appeler ; baptiser ; prénommer ; donner un nom ; intituler
มีสิทธิโดยชอบ[adj.] (mī sitthi d) EN: entitled FR:
ผู้ใช้สิทธิ์[n. exp.] (phūchai sit) EN: person entitled FR:
ศักดินา[n.] (sakdinā) EN: dignity expressed in area of land entitlement ; status in terms of land ; right to the possession of farmland ; traditional system of numerical ranks ; Thai feudalism ; Thai Sakdina system ; peerage FR:
สิทธิโดยชอบธรรม[n. exp.] (sitthi dōi ) EN: legitimate right ; entitlement FR:

entitle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vollberechtigt {adj}fully entitled
Urlaubsanspruch {m}holiday entitlement
Rentenanspruch {m}pension entitlement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า entitle
Back to top