ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

giggle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *giggle*, -giggle-

giggle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
giggle (vi.) หัวเราะคิกคัก See also: หัวเราะต่อกระซิก, ขำขัน Syn. chuckle, titter Ops. roar
giggle at (phrv.) หัวเราะคิกคักกับ See also: คิกๆคักๆอยู่กับ Syn. giggle over
giggle goo (sl.) เหล้า See also: สุรา
giggle over (phrv.) หัวเราะคิกคักกับ See also: คิกๆคักๆอยู่กับ Syn. giggle at
English-Thai: HOPE Dictionary
giggle(กิก'เกิล) vi. หัวเราะคิกคัก., See also: giggler n., Syn. snigger,titter,chuckle,twitter
English-Thai: Nontri Dictionary
giggle(n) การหัวเราะคิก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวร่อต่อกระซิก (v.) giggle See also: laugh, snigger, titter
หัวเราะต่อกระซิก (v.) giggle See also: titter Syn. หัวร่อต่อกระซิก
กระดี๊กระด๊า (v.) giggle mirthfully See also: tremble Syn. ดี๊ด๊า, ระริกระรี้ Ops. สลด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Besides, it ain't the giggle it used to be. There's too many foreigners own liquor stores.นอกจากนี้ยังไม่ได้ขำที่มันเคยเป็น มีชาวต่างชาติมากเกินไปร้านเหล้าของตัวเองเป็น
I bet you and Mandy had a right giggle about this.ฉันพนันเลยว่าคุณกับแมนดี้ต้องหัวเราะคิกคักกับเรื่องนี้แน่
You will not cry or whine or laugh or giggle or sneeze or burp or fart!ห้ามร้องไห้ บ่น หรือหัวเราะ หรือจาม หรือเรอ หรือตด
You know, for the first couple of months, whenever I would take off my bra, he would giggle and say, "Oh, boy, my breast friends!"รู้ไหม ตอนช่วงสองสามเดือนแรก ทุกครั้งที่ฉันถอดยกทรง เขาจะหัวเราะคิกคักแล้วพูดว่า "อุ๊ยนั่นไงเพื่อนสาวของผม"
Your little crazy giggle scream.เสียงหัวเราะคิกคัก ของเธอ
A pot. [ Giggles ] A pot belly.หม้อ [หัวเราะคิกคัก] หม้อท้อง
Wow, that looks nice. [ Giggles ]ว้าวที่ดูดี [หัวเราะคิกคัก]
[MONICA RACHEL GIGGLE][MONICA RACHEL GIGGLE]
(penguin giggles)คำโกหกของเธอสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของผม และในตอนนั้นเอง, ผมก็รู้สึกว่างเปล่า
From Illinois - [giggles] whenever you feel inspired.[หัวเราะคิกคัก] ขอแรงบันดาลใจให้พวกเราหน่อยสิ
Love that little giggle.ผมชอบจัง เวลาคุณหัวเราะคิกคัก
[ giggles ]พวกเขาทั้งคู่เกิดและโตมาในนิวเจอร์ซี่

giggle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
格格笑[gé gé xiào, ㄍㄜˊ ㄍㄜˊ ㄒㄧㄠˋ, 格格笑] giggle
[xì, ㄒㄧˋ, 肸] giggle; scatter
[xī, ㄒㄧ, 嘻] laugh; giggle

giggle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
えへへ[, ehehe] (exp) tee-hee; giggle
くすくす[, kusukusu] (n,adv,vs) (on-mim) chuckle; giggle
くすくす笑う;クスクス笑う[くすくすわらう(くすくす笑う);クスクスわらう(クスクス笑う), kusukusuwarau ( kusukusu warau ); kusukusu warau ( kusukusu warau )] (exp,v5u) to giggle
クックッ[, kukkutsu] (n,adv-to) (1) chuckle; stifled laughter; giggle; (2) cluck; coo (bird call)
含み笑い[ふくみわらい, fukumiwarai] (n,vs) suppressed laugh; smile; giggle; chuckle
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
くすくす笑う[くすくすわらう, kusukusuwarau] Thai: หัวเราะคิกคัก English: to giggle

giggle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หึ[n.] (heu) EN: giggle ; chuckle FR:
หัวเราะ[v.] (hūarǿ) EN: laugh ; chuckle ; chortle ; guffaw ; giggle ; titter ; be in stitches ; snigger FR: rire ; rigoler
หัวเราะต่อกระซิก[v. exp.] (hūarǿ tø kr) EN: giggle ; titter FR:
หัวร่อต่อกระซิก[v. exp.] (hūarø tø kr) EN: giggle FR:
ขำ[v.] (kham) EN: laugh ; be amused ; amuse ; giggle ; snicker ; snigger ; titter FR: rire ; s'amuser
กระดี๊กระด๊า[v.] (kradikradā) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble FR:
ระริกระรี้[v.] (rarik-rarī) EN: giggle mirthfully FR:
เสสรวล[v.] (sēsūan) EN: guffaw ; giggle FR: rire
ยิ้มหัว[v.] (yimhūa) EN: giggle FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า giggle
Back to top