ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revenge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revenge*, -revenge-

revenge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
revenge (vt.) แก้แค้น See also: แก้เผ็ด, ล้างแค้น Syn. avenge, retaliate
revenge (n.) การแก้แค้น See also: การล้างแค้น Syn. avengement, repetition
revenge (n.) ความต้องการที่จะแก้แค้น See also: ความพยาบาท Syn. retaliation, vengeance
revenge on (phrv.) แก้แค้น
revenge on (phrv.) แก้แค้น See also: ล้างแค้น, ลงโทษตามความผิดที่กระทำ Syn. get back, get back at, have back, pay back
revengeful (adj.) เต็มไปด้วยความแค้น See also: ซึ่งผูกพยาบาท Syn. vengeful, vindicative
English-Thai: HOPE Dictionary
revenge(รีเวนจฺ') vt.,vi.,n. (การ) แก้แค้น,แก้เผ็ด,ทำโทษ,ผูกพยาบาท, See also: revengeless adj. revenger n., Syn. avenge,vengeance
revenged(รีเวนจฺดฺ') adj. ได้แก้แค้นแล้ว
revengeful(รีเวนจฺ'ฟูล) adj. ผูกพยาบาท,ต้องการแก้แค้น, See also: revengefulness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
revenge(n) ความอาฆาต,การล้างแค้น,การแก้แค้น,การแก้เผ็ด,การผูกพยาบาท
revengeful(adj) อาฆาต,พยาบาท,ผูกใจเจ็บ,ต้องแก้แค้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
revenge tragedyโศกนาฏกรรมล้างแค้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จองล้างจองผลาญ (v.) get revenge and destroy completely See also: get vengeance and wipe out (someone) Syn. ตามล้างผลาญ
ตามล้างผลาญ (v.) get revenge and destroy completely See also: get vengeance and wipe out (someone)
การปองร้าย (n.) revenge See also: vengeance, vengefulness, malice, vindictiveness, vendetta Syn. ความอาฆาต, ความแค้น Ops. การให้อภัย
ความพยาบาท (n.) revenge See also: vengeance, vengefulness, malice, vindictiveness, vendetta Syn. ความอาฆาต, ความแค้น, การปองร้าย Ops. การให้อภัย
ความแค้น (n.) revenge See also: vengeance, vengefulness, malice, vindictiveness, vendetta Syn. ความอาฆาต, การปองร้าย Ops. การให้อภัย
คิดบัญชี (v.) revenge See also: get even with, retaliate Syn. ล้างแค้น, แก้แค้น
จองเวร (v.) revenge See also: vindicate, be retributive Syn. จองเวรจองกรรม, อาฆาตพยาบาท Ops. ให้อภัย, อโหสิกรรม
ล้างแค้น (v.) revenge See also: get even with, retaliate Syn. แก้แค้น
ล้างแค้น (v.) revenge See also: avenge, get even with, vindicate, retaliate, take vengeance on, pay back Syn. แก้แค้น
อาฆาตพยาบาท (v.) revenge See also: vindicate, be retributive Syn. จองเวรจองกรรม Ops. ให้อภัย, อโหสิกรรม
แก้เผ็ด (v.) revenge See also: avenge, get even with, vindicate, retaliate, take vengeance on, pay back Syn. แก้แค้น, ล้างแค้น
ล้างแค้น (v.) take revenge See also: avenge, get even with, vindicate, revenge Syn. แก้แค้น, คิดบัญชี
ล้างแค้น (v.) revenge See also: get even with, take vengeance on, avenge, vindicate Syn. เอาคืน, แก้เผ็ด
เช็คบิล (v.) take revenge See also: avenge, get even with, vindicate, revenge Syn. แก้แค้น, ล้างแค้น, คิดบัญชี
เอาคืน (v.) revenge See also: get even with, take vengeance on, avenge, vindicate Syn. ล้างแค้น, แก้เผ็ด
แก้แค้น (v.) revenge See also: get even with, take vengeance on, avenge, vindicate Syn. เอาคืน, ล้างแค้น, แก้เผ็ด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Young men with a mind for revenge need little encouragementคนหนุ่มที่มีจิตใจอยากแก้แค้นต้องการกำลังใจสักนิด
Let's get revenge!ไปแก้แค้นกันเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The greatest revenge idea a kid ever had.ไอเดียการแก้แค้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เด็กเคยมี
I have been in the revenge business so long, now that it's over,ข้าคิดถึงแต่การแก้แค้นมาเป็นเวลานานมากแล้ว ... ตอนนี้มันจบแล้ว ...
It was revenge for Billy Batts... and a lot of other things.มันคือการชำระแค้นให้บิลลี่ แบ็ท และในอีกหลายๆเรื่อง
I'm certain that Heathcliff seeks by some means to dispossess you of your inheritance... and in that way, to revenge himself on me.พ่อมั่นใจว่าฮีธคลิฟฟ์ หาวิธี ตัดสิทธิลูก ออกจากมรดก
Now would be the precise time to revenge myself on their children.ตอนนี้เป็นเวลาเหมาะ กับการแก้แค้น\ พวกลูกๆเขา
If it's revenge you want, take it.ถ้านี่เป็นการแก้แค้น ก็เอาเลย
I just want you to know that even though you tried to terminate me, revenge is not an idea we promote on my planet.ฉันอยากให้นายรู้ไว้นะว่า แม้ว่านายจะพยายามทิ้งฉัน แต่การแก้แค้นไม่ใช่ความคิดที่ดี พวกเราคิดอย่างนี้บนดาวของฉัน
This is how I take my revenge on youนี้เป็นวิธีที่ผมจะใช้เพื่อแก้แค้นคุณ
Do you seek revenge or do you find the truth?นายจะแก้แค้นหรือจะหาความจริง
Seeking revenge is the best cure for someone who got hurtหาทางแก้แค้นเป็นการรักษา ที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เจ็บปวด
Once again revenge is good for your healthอีกครั้งนะ แก้แค้นดีต่อสุขภาพของนาย
Instead of seeking revenge you wanted to find out why you were imprisoned, right?แทนที่จะแก้แค้น คุณต้องการรู้ว่าทำไมคุณถึงถูกขังใช่มั้ย?

revenge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仇怨[chóu yuàn, ㄔㄡˊ ㄩㄢˋ, 仇怨] hatred and desire for revenge
秋后算帐[qiū hòu suàn zhàng, ㄑㄧㄡ ㄏㄡˋ ㄙㄨㄢˋ ㄓㄤˋ, 秋后算帐 / 秋後算帳] lit. settling accounts after the autumn harvest (成语 saw); to wait until the time is ripe to settle accounts; to bide time for revenge

revenge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ただでは[, tadadeha] (exp) This isn't over; I will get my revenge
仇を討つ[あだをうつ, adawoutsu] (exp,v5t) (See 敵を討つ・かたきをうつ) to take revenge
思い知らす[おもいしらす, omoishirasu] (v5s) (See 思い知らせる) to teach somebody a lesson; to have a revenge on; to get even with; to make someone realize; to make someone realise
思い知らせる;思いしらせる[おもいしらせる, omoishiraseru] (v1,vt) to teach somebody a lesson; to have a revenge on; to get even with; to make someone realize; to make someone realise
意趣晴らし[いしゅばらし, ishubarashi] (n) revenge
意趣返し[いしゅがえし, ishugaeshi] (n) revenge
江戸の敵を長崎で討つ[えどのかたきをながさきでうつ, edonokatakiwonagasakideutsu] (exp,v5t) (id) to take revenge on someone in an unlikely place; to get revenge on someone in a different contest
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P)
リベンジ;リヴェンジ[, ribenji ; rivenji] (n) (1) revenge; (n,vs) (2) (See リターンマッチ) determination of a loser to win the next time
仇討ち;あだ討ち;仇討[あだうち, adauchi] (n) (See 敵討ち) vengeance; revenge; retaliation
復讐心;復しゅう心[ふくしゅうしん, fukushuushin] (n) desire for revenge; vengeful thought
怨霊[おんりょう, onryou] (n) revengeful ghost; apparition
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P)
敵討ち;敵討;かたき討;かたき討ち[かたきうち, katakiuchi] (n) (See 仇討ち) vengeance; revenge; retaliation
濯ぐ;漱ぐ;雪ぐ[すすぐ;ゆすぐ(濯ぐ;雪ぐ);そそぐ(濯ぐ;雪ぐ), susugu ; yusugu ( taku gu ; yuki gu ); sosogu ( taku gu ; yuki gu )] (v5g,vt) (1) to rinse; to wash out; (2) (esp. 雪ぐ) to have one's revenge; to wipe out a disgrace
雪辱[せつじょく, setsujoku] (n,vs) vindication of honour; vindication of honor; making up for loss; revenge; (P)

revenge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จองเวร[v.] (jøngwēn) EN: feel vengeful ; take revenge ; harbour hard feelings ; harbor hard feelings (Am.) FR:
จองเวรจองกรรม[v.] (jøngwēnjøng) EN: feel vengeful ; take revenge ; harbour hard feelings ; harbor hard feelings (Am.) FR:
แก้แค้น[v.] (kaēkhaēn) EN: revenge (on) ; get even with ; take vengeance on ; avenge ; vindicate FR: venger ; se venger (de)
แก้มือ[v.] (kaēmeū) EN: ask for a return match ; challenge to a return match ; get even with ; avenge ; vindicate ; take vengeance on ; revenge ; ask for a second chance ; try to do better when given a second chance FR: demander une revanche
แก้เผ็ด[v.] (kaēphet) EN: revenge ; avenge ; get even with ; vindicate ; retaliate ; take vengeance on ; pay back ; get back at sb FR: se venger ; user de représailles
การแก้แค้น[n.] (kān kaēkhaē) EN: vengeance ; requital ; retaliation ; revenge FR: vengeance [f] ; revanche [f]
การแก้เผ็ด[n.] (kān kaēphet) EN: revenge FR: vengeance [f]
ฆ่าคนโดยความอาฆาต[v. exp.] (khā khon dō) EN: kill in revenge FR: tuer par vengeance
คิดแก้แค้น[v. exp.] (khit kaēkha) EN: plot revenge FR: ruminer sa vengeance
ครุ่นแค้น[v. exp.] (khrun khaēn) EN: bear a grudge (against) ; harbor ill feelings (towards) ; brood about revenge FR:
ความอาฆาต[n.] (khwām ākhāt) EN: vengeange ; revenge ; feud FR: vengeance [f]
ล้างแค้น[v.] (lāngkhaēn) EN: avenge ; wreak vengeance ; take revenge FR:
พยาบาท[v.] (phayābāt) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre
ผูกพยาบาท[v. exp.] (phūk phayāb) EN: harbor resentment ; be sent on revenge FR:
ผูกเวร[v.] (phūk wēn) EN: hold grudge against ; seek revenge ; bear someone a grudge ; start a feud with ; enter into a feud ; engage in endless retributions FR:
เวร[n.] (wēn) EN: revenge ; vengeance ; sin FR: revanche [f]
อาฆาต[adj.] (ākhāt) EN: vengeful ; revengeful ; vindicative ; unforgiving FR: vindicatif

revenge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rachgier {f}thirst for revenge
Ahndung {f}revenge
Blutrache {f}blood revenge; blood vengeance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revenge
Back to top