ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tidbit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tidbit*, -tidbit-

tidbit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tidbit (vi.) เล็ม See also: แทะ, กัดทีละน้อย, กินทีละน้อย Syn. bite, crumb, taste
tidbit (vt.) เล็ม See also: แทะ, กัดทีละน้อย, กินทีละน้อย Syn. bite, crumb, taste
tidbit (n.) ของอร่อย See also: ข่าวลือ, เรื่องซุบซิบ

tidbit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珍闻[zhēn wén, ㄓㄣ ㄨㄣˊ, 珍闻 / 珍聞] oddity; news tidbits; strange and interesting item

tidbit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข่าวเล็กน้อย[n. exp.] (khāo leknøi) EN: tidbit FR:
กับแกล้ม[n.] (kapklaēm) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine ; snacks ; appetizers ; hors d'oeuvres ; light dishes ; tidbits FR: plats accompagnant les alcools [mpl] ; amuse-gueule [m]
เมี่ยง[n.] (mīeng) EN: food wrapped in leaves ; tidbits wrapped in leaves ; savory wrapped in leaves FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tidbit
Back to top