ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

palaver

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *palaver*, -palaver-

palaver ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
palaver (n.) การเจรจา Syn. conference, discussion
palaver (n.) การพูดเรื่องไร้สาระ Syn. idle chat, unnecessary
palaver (vi.) เจรจา See also: ถกเถียง, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น Syn. confer
palaver (vi.) พูดจาไร้สาระ Syn. flatter
English-Thai: HOPE Dictionary
palaver(พะแลฟ'เวอะ) v.,n. (การ) พูดแบบน้ำท่วมทุ่ง,เจรจา,หารือ,คะยั้นคะยอ, See also: palaverer n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We need to palaver.เราต้องเจรจากันหน่อยนะ

palaver ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Palaver {n}palaver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า palaver
Back to top