ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jot*, -jot-

jot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jot (vt.) จดย่อๆ Syn. note down
jot down (phrv.) จดอย่างเร็ว See also: บันทึกอย่างเร็ว, รีบจด
jotting (n.) ข้อความสั้นๆ See also: บันทึกข้อความสั้นๆ Syn. note
English-Thai: HOPE Dictionary
jot(จอท) {jotted,jotting,jots} vt. เขียนอย่างรวดเร็วหรือสั้น ๆ n. ส่วนนิดหนึ่ง,จำนวนนิดหน่อย, Syn. note,write
jota(โฮ'ทา,ฮอ'ทา) n. ระบำสเปนแบบหนึ่งที่มีสามจังหวะ
jotting(จอท'ทิง) n. การเขียนหรือจดอย่างรวดเร็วหรือสั้น ๆ ,บันทึก., See also: jotty adj., Syn. note
jotun(ยอ'ทูน) n. ยักษ์ที่ชอบต่อสู้กับเทวดา, Syn. Jotunn,Jotunn
jotunheim(ยอ'ทูนเฮม) n. โลกภายนอก,โลกของยักษ์.
English-Thai: Nontri Dictionary
jot(n) เรื่องขี้เล็บ,เรื่องขี้ผง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me take your order, jot it down You ain't never had a friend like me!ให้ข้ารับคำสั่ง จดมันลงไป ท่านไม่เคยมีเพื่อนอย่างข้าแน่
Ready to jot it down?พร้อมที่จะจดหรือยัง?
No, but you've made some terrific suggestions and I'm gonna jot them down.ไม่ต้องกลัวพาล์มเมอร์กลบรัศมีเธอหรอกน่า มันสุดยอดจริงๆ
That's a little nugget of wisdom I'd really like to jot down.ฉันฉลาดดีนะ ฉันอยากจะจดมันไว้จริงๆ
See, people, they put business cards in dirty clothes, jot phone numbers on napkins.เห็นมั๊ย คนเราชอบเก็บนามบัตรไว้ในเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซัก จดเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษเช็ดปาก
Hasn't changed a jot, has it?ไม่ได้เปลี่ยนนิดหนึ่งมีมันได้หรือไม่
Joukossanne lienee joitakin, jotka ovat erimieltä - kruununperimisestä, mutta nyt on sota.ยังมีพวกเจ้าที่ไม่ยอมรับ การสืบทอดตำแหน่งของเรา,
Nopeimmilla hevosilla, jotka löydämme.ขี่ม้าที่เร็วที่สุดที่หาได้.
Me taistelemme häväistyksen vuoksi, jota emme aiheuttaneet.เราต่อสู้ป้องกันสิ่งที่เราหวงแหน.
Pyhät paikkanne ovat juutalaisissa temppeleissä, jotka roomalaiset repivät kappaleiksi.สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกท่านฝังอยู่ใต้โบสถ์ยิว เมื่อโรมันล่มสลาย!
Emme suojellaksemme näitä muureja, - vaan ihmisiä, jotka näiden muurien sisäpuolella elävät.เราป้องกันเมืองนี้ไม่ใช่ปกป้องก้อนหินพวกนี้, แต่ปกป้องประชาชนที่อยู่ภายในกำแพงนี้!
Joten antaa heidän tulla!ข้าบอกให้พวกมันเข้ามา !

jot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚哈斯[Yà hā sī, ㄧㄚˋ ㄏㄚ ㄙ, 亚哈斯 / 亞哈斯] Ahaz (son of Jotham)
约坦[Yuē tǎn, ㄩㄝ ㄊㄢˇ, 约坦 / 約坦] Jotham (son of Uzziah)
散记[sǎn jì, ㄙㄢˇ ㄐㄧˋ, 散记 / 散記] random jottings; travel notes
散匪[sǎn fěi, ㄙㄢˇ ㄈㄟˇ, 散匪] scattered bandits; fig. random jottings; marginal notes
纹丝[wén sī, ㄨㄣˊ ㄙ, 纹丝 / 紋絲] tiny bit; a jot; whisker
杂记[zá jì, ㄗㄚˊ ㄐㄧˋ, 杂记 / 雜記] various notes or records; a miscellany; scattered jottings

jot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手控える[てびかえる, tebikaeru] (v1,vt) (1) to hang (hold) back; to hold off; to refrain; to reduce or cut back on; (2) to jot down a note
記す(P);誌す;識す[しるす(P);きす(記す), shirusu (P); kisu ( shirusu )] (v5s) (1) (See 記する・1) to write down; to note; to jot down; (2) (usu. as 心に記す, etc.) to remember; (P)
メモ帳[メモちょう, memo chou] (n) memo book; memo pad; notebook; notepad; scratchpad; scratch pad; writing pad; jotter; (P)
不名誉除隊[ふめいよじょたい, fumeiyojotai] (n) (See 名誉除隊) dishonorable discharge; dishonourable discharge
乾所帯[かんじょたい, kanjotai] (n) poverty-stricken household
互助的[ごじょてき, gojoteki] (adj-na) friendly
国際緊急援助隊[こくさいきんきゅうえんじょたい, kokusaikinkyuuenjotai] (n) international disaster relief team; international emergency aid unit
女体[にょたい;じょたい, nyotai ; jotai] (n) woman's body
女店員[じょてんいん, joten'in] (n) saleswoman; shopgirl
女所帯;女世帯[おんなじょたい, onnajotai] (n) female household; household consisting wholly of women
寄り合い所帯;寄合所帯[よりあいじょたい, yoriaijotai] (n) congeries of many households; scratch (combined) team; hodge podge of parties
小所帯[しょうじょたい, shoujotai] (n,adj-no) (1) small scale; (2) small family
排除体積効果[はいじょたいせきこうか, haijotaisekikouka] (n) excluded volume effect
援助凍結[えんじょとうけつ, enjotouketsu] (n) suspension of aid
救助艇[きゅうじょてい, kyuujotei] (n) lifeboat; rescue boat
救助隊[きゅうじょたい, kyuujotai] (n) rescue team or party
新所帯;新世帯[あらじょたい;しんじょたい;あらぜたい(新世帯);しんしょたい, arajotai ; shinjotai ; arazetai ( shin setai ); shinshotai] (n) new household; new home
漫文[まんぶん, manbun] (n) random jottings; rambling essays
漫筆[まんぴつ, manpitsu] (n) random jottings
秩序正しい[ちつじょただしい, chitsujotadashii] (adj-i) orderly; well-ordered
突如として[とつじょとして, totsujotoshite] (adv) suddenly; all of a sudden
補助単位[ほじょたんい, hojotan'i] (n) (1) (obs) prefixed unit of measurement (i.e. millimeter, kilogram, etc.); (2) (See 組立単位) supplementary SI unit (radian and steradian)
補助的[ほじょてき, hojoteki] (adj-na) ancillary; auxiliary
除隊[じょたい, jotai] (n,vs) military discharge
随筆(P);隨筆(oK)[ずいひつ, zuihitsu] (n) essays; miscellaneous writings; literary jottings; (P)
随筆集;隨筆集[ずいひつしゅう, zuihitsushuu] (n) collection of essays (miscellaneous writings, literary jottings, etc.)
順序探索[じゅんじょたんさく, junjotansaku] (n) {comp} linear search
Japanese-English: COMDICT Dictionary
輻輳状態[ふくそうじょたい, fukusoujotai] congestion condition, congestion state
順序探索[じゅんじょたんさく, junjotansaku] linear search

jot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จด[v.] (jot) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer
การจดบันทึก[n. exp.] (kān jot ban) EN: taking notes FR: prise de notes [f]
การจดสิทธิบัตร[n. exp.] (kān jot sit) EN: patent application FR:
กิ่งก้อย[n.] (kingkøi) EN: jot ; iota ; bit ; whit ; mite ; scrap FR: brin [m] ; iota [m] ; bribe [f] ; soupçon [m]
กระเส็นกระสาย[n.] (krasenkrasā) EN: jot ; bit FR:
ผู้จดบันทึก[n. exp.] (phū jot ban) EN: memoirist ; recorder (of a meeting) FR:
ผู้จดบันทึกการประชุม[n. exp.] (phū jot ban) EN: minute taker FR:
ร่างจดหมาย [v. exp.] (rāng jot mā) EN: FR: rédiger un projet de lettre ; faire un brouillon de lettre
สมุดจดบันทึก[n.] (samut jot b) EN: notebook FR: cahier [m]
สมุดจดที่อยู่ [n. exp.] (samut jot t) EN: address book FR: carnet d'adresses [m]
ตีโจทย์แตก[v. exp.] (tī jōt taēk) EN: penetrate a problem ; penetrate an issue ; solve a problem FR:
บริษัทจดทะเบียน[n. exp.] (børisat jot) EN: listed company FR:
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์[n. exp.] (børisat jot) EN: SET-listed company; SET-listed firm FR: société cotée en bourse [f]
ฉีกจดหมาย [v. exp.] (chīk jotmāi) EN: rip open a lettter FR: ouvrir une lettre en hâte
หอจดหมายเหตุ[n.] (højotmāihēt) EN: archives FR: archives [fpl]
หัวจดหมาย [n. exp.] (hūa jotmāi) EN: letterhead ; heading FR: en-tête [m]
ใจจดใจจ่อ[adj.] (jaijotjaijø) EN: mindful (of) ; engrossed (in) ; focused (on) ; attentive (to) FR:
จรรโจษ[v.] (janjōt) EN: rumour ; rumor (Am.) FR:
จันโจษ[v.] (janjōt) EN: rumour ; rumor (Am.) FR:
จับจด[adj.] (japjot) EN: shiftless ; desultory ; lackadaisical FR:
จ.ม. (จดหมาย)[abv.] (jø.mø. (jot) EN: letter FR: lettre [f]
จด[v.] (jot) EN: be contiguous ; adjoin ; border ; touch ; abut ; reach out to ; be in contact with FR: être limitrophe ; border ; se toucher
โจท[v.] (jōt) EN: accuse FR:
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser ; reprover FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
โจทย์[n.] (jōt) EN: mathematical problem ; mathematical question ; problem in arithmetic FR: problème de mathématique [m] ; problème [m]
โจษ[v.] (jōt) EN: rumour ; rumor (am.) ; spread by word of mouth FR: répandre une rumeur
โจษ[adj.] (jōt) EN: rumoured ; rumored (am.) ; reported FR: rapporté
จดบันทึก[v. exp.] (jot bantheu) EN: take down notes ; take down the minutes FR: prendre note ; répertorier
จดบันทึกการประชุม[v. exp.] (jot bantheu) EN: do the minutes ; take the minutes FR:
จดบันทึกไว้[v. exp.] (jot bantheu) EN: take notes ; make a list FR: prendre des notes
จดชื่อสมัคร [v. exp.] (jot cheū sa) EN: FR: s'inscrire
จดโดเมน[n. exp.] (jot dōmēn) EN: domain name FR: nom de domaine [m]
โจทนา[n.] (jōthanā) EN: reproof ; charge ; accusation ; plaint FR:
โจษแจ[v.] (jōtjaē) EN: spread a rumour ; spread a rumor (am.) ; talk about widely ; spread by word of mouth ; be talked about by everyone ; be spread around (that) ; rumour ; rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
จดจำ[v.] (jotjam) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; memorize ; imprint on one's memory ; recall FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler
โจษจัน[v.] (jōtjan) EN: spread a rumour ; spread a rumor (am.) ; talk about widely ; spread by word of mouth ; be talked about by everyone ; be spread around (that) ; rumour ; rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
จดจ่อ[v.] (jotjø) EN: concentrate ; pay particular attention to ; be absorbed in FR:
โจษจน[v.] (jōtjon) EN: spread a rumour ; spread a rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
จดจ้อง[v.] (jotjøng) EN: hesitate ; be irresolute FR:
จด ๆ จ้อง ๆ = จดๆ จ้องๆ[v.] (jot-jot-jøn) EN: hesitate ; be irresolute FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jot
Back to top