ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heading

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heading*, -heading-

heading ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heading (n.) ส่วนหัว(กระดาษ, บท )
heading (n.) หัวเรื่อง See also: หัวข้อ, หัวข้อใหญ่ Syn. headline, title
English-Thai: HOPE Dictionary
heading(เฮด'ดิง) n. ส่วนหน้า,หัวข้อ,หัวเรื่อง,หัวจดหมาย,หัวข่าว,ทิศทางการเดินเรือหรือการบิน, Syn. caption,title
English-Thai: Nontri Dictionary
heading(n) หัวเรื่อง,หัวข้อ,หัวข้อข่าว,หัวจดหมาย,ส่วนหัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
headingหัวเรื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวข่าวย่อย (n.) column heading
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's time for us to be heading homeถึงเวลาที่เราต้องบ่ายหน้ากลับบ้านแล้ว
You're heading in the wrong direction!คุณกำลังมุ่งหน้าไปผิดทางแล้วล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They were heading into the territory we call...พวกเขาลึกเข้าไปในดินแดนชื่อ...
We're heading in, Brody.- เรามุ่งเข้าฝั่งเเล้ว โบรดี้
Christ, they're heading for population!คริสต์พวกเขากำลังมุ่งหน้าไป ยังประชากร!
Said they were heading north. Maybe.กล่าวว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าไป ทางทิศเหนือ อาจจะ.
8 miles. Turn right to heading 044.8 ไมล์ เลี้ยวขวาไปที่เส้นทาง 044
They're heading to the southwest in heaps of trouble.วิ่งไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ท่าจะรอดยาก
Art, Art! This is Teasle, he's heading for Chapman's gorge.อาท อาท นี้เป็น ทีสล เขาก็มุ่งหน้าไปยังหุบเขา แชปแมน
He won't come, Will. Says there's a storm heading your way.เขาจะไม่มา วิล มีพายุจะไปทางของคุณ
Although not dressed for the Lancashire climate Mr. Gandhi received a warm welcome from mill workers before heading back south for a final meeting with Mr. MacDonald.แม้จะแต่งกายไม่เหมาะกับสภาพอากาศ แต่เขาได้รับการต้อนรับ อย่างอบอุ่นยิ่งจากคนงาน ก่อนที่จะลงใต้
He's heading for the facility below the Olympic construction site.เขาเป็นผู้นำสำหรับโรงงานภายใต้ ที่ตั้งโครงสร้างโอลิมปิกสเตเดียม
He's heading for the Olympic construction site!เขามุ่งหน้าไปยัง สถานที่ก่อสร้างโอลิมปิค!
He's heading for the bridge!เขามุ่งตรงไปที่สะพาน!

heading ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亡国[wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 亡国 / 亡國] country (of bygone years) that has vanished; a kingdom destroyed (by war); a state heading for destruction
航向[háng xiàng, ㄏㄤˊ ㄒㄧㄤˋ, 航向] course; direction (a ship or plane is heading in)
领衔[lǐng xián, ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄢˊ, 领衔 / 領銜] leading (role); heading list of signatories; leading actors (in a show); starring
如堕烟雾[rú duò yān wù, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄛˋ ㄧㄢ ˋ, 如堕烟雾 / 如墮煙霧] as if degenerating into smoke (成语 saw); ignorant and unable to see where things are heading
前冠[qián guān, ㄑㄧㄢˊ ㄍㄨㄢ, 前冠] heading; prefix
标题[biāo tí, ㄅㄧㄠ ㄊㄧˊ, 标题 / 標題] title; heading; headline; caption; subject

heading ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グループ見出し[グループみだし, guru-pu midashi] (n) group heading
ページの頭書き[ページのあたまがき, pe-ji noatamagaki] (n) {comp} page heading
サブヘッディング[, sabuheddeingu] (n) subheading
ヘッディング開始[ヘッディングかいし, heddeingu kaishi] (n) {comp} start of heading; start of header; SOH
ヘディング(P);ヘッディング[, hedeingu (P); heddeingu] (n) heading; (P)
小見出し[こみだし, komidashi] (n) (See 大見出し) subheading; subtitle
打ち首[うちくび, uchikubi] (n) decapitation; beheading
打ち首獄門[うちくびごくもん, uchikubigokumon] (n) beheading followed by mounting of the head on a pike in front of the prison (Edo period)
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
[ざん, zan] (n) (obsc) beheading; decapitation
断獄[だんごく, dangoku] (n,vs) (1) (obsc) trying of a crime; conviction; (2) condemnation to death by beheading
標題[ひょうだい, hyoudai] (n) (See 題名) title; heading; headline; caption; (P)
見出し[みだし, midashi] (n) (1) heading; headline; title; caption; (2) index; (3) (abbr) (See 見出し語) headword; (P)
首切り;首斬り[くびきり, kubikiri] (n) (1) (sens) decapitation; beheading; (2) firings; dismissals; layoffs; downsizing; (3) small samurai sword used for decapitation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ページの頭書き[ページのあたまがき, pe-ji noatamagaki] page heading
ヘッディング開始[ヘッディングかいし, heddeingu kaishi] start of heading (SOH)
制御頭書き[せいぎょあたまがき, seigyoatamagaki] control heading
報告書頭書き[ほうこくしょあたまがき, houkokushoatamagaki] report heading
表見出し[ひょうみだし, hyoumidashi] table heading
表題[ひょうだい, hyoudai] heading, title
見出し[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index

heading ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่อเรื่อง[n.] (cheūreūang) EN: title ; heading ; subject FR: titre [m]
หัวจดหมาย [n. exp.] (hūa jotmāi) EN: letterhead ; heading FR: en-tête [m]
หัวข่าวย่อย[n. exp.] (hūakhāo yøi) EN: column heading FR:
หัวข้อ[n.] (hūakhø) EN: content ; subject ; topic ; heading ; article, point FR: sujet [m] ; thème [m] ; rubrique [f] ; point [m] ; contenu [m]
หัวเรื่อง[n.] (hūareūang) EN: topic ; subject ; heading ; headline ; title FR: sujet [m] ; titre [m] ; en-tête [m]
หัวสดมภ์[n. exp.] (hūa sadom) EN: column heading FR:
กะหล่ำดอก[n. exp.] (kalam døk) EN: cauliflower ; Heading Broccoli FR: chou-fleur [m]
กะหล่ำต้น[n. exp.] (kalam ton) EN: cauliflower ; Heading Broccoli FR: chou-fleur [m]
กระทู้[n.] (krathū) EN: question ; query ; quizz ; theme ; subject ; topic ; heading ; gist ; subject matter ; point of a discussion FR: question [f] ; sujet [m]
พิกัดอัตราศุลกากร[n.] (phikatattrā) EN: customs duty ; customs tariff ; customs tariff heading FR: tarif doaunier [m]
หัวข้อย่อย[n. exp.] (hūakhø yøi) EN: subtopic ; secondary subject ; subheading FR:
การตัดศีรษะ[n. exp.] (kān tat sīs) EN: beheading FR: décapitation [f]

heading ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapitelüberschrift {f}chapter heading
Ordnungswort {n}entry word; heading word
Stichwort {n} | unter dem Stichwortheading | under the heading of
Ansetzungsform {f}; erster Teilmain heading
Binderverband {m}heading bond
Bugrichtung {f}heading
Gierwinkel {m}heading angle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heading
Back to top