ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fad

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fad*, -fad-

fad ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fad (abbr.) แฟชั่นสมัยนิยม Syn. craze, fashion, crank
fade (vi.) เลือน See also: เผือด, เหี่ยว, (สี)ตก, จาง, สลัว, เห็นเลือนลาง, เห็นลางๆ, เห็นจางๆ, จาง, ร่วงโรย, เสื่อม, ลบเลือน, จางหาย, หายตัวไป Syn. vanish
fade (vi.) ร่วงโรย See also: อ่อนแอ, เฉื่อยชา Syn. weak, droop
fade away (phrv.) ค่อยๆ จางหายไป See also: ค่อยเลือนหายไป Syn. die away, fade out
fade away (phrv.) ทำให้หายไปอย่างลับๆ See also: ทำให้หายไปอย่างเงียบๆ Syn. fade out
fade away (phrv.) ทำให้เสีย (กำลังหรือสุขภาพ)
fade away (phrv.) ค่อยๆ เลือนหายไป See also: เสื่อม, เลือน, เลือนหาย Syn. gradually, disappear, waste away
fade back (phrv.) ถอยกลับ (กีฬาอเมริกันฟุตบอล)
fade down (phrv.) หรี่ลง See also: ลดลงทีละน้อย Syn. fade up
fade from (phrv.) เลือนรางจาก See also: จางลงจาก, เลือนหายจาก
fade from the picture (idm.) ขาดการติดต่อ
fade from the scene (idm.) ขาดการติดต่อ
fade in (phrv.) ทำให้ (เสียงหรือภาพ) มากขึ้น Ops. fade out
fade into (phrv.) ทำให้ผสมกับทีละน้อย See also: ผสมกับทีละนิด, ค่อยๆ กลมกลืนไปกับ
fade into (phrv.) หายไปใน See also: ซ่อนตัวใน
fade out (phrv.) ค่อยๆหมดไป See also: ค่อยๆ หายไป Syn. die away, fade away Ops. fade in
fade out (phrv.) ทำให้ (เสียงหรือภาพ) ค่อยๆ จางไป (ทางการสร้างภาพยนตร์, โทรทัศน์หรือวิทยุ) Syn. fade in
fade out (phrv.) ค่อยๆ เลือนหายไปอย่างช้าๆ See also: ภาพหรือเสียงค่อยๆ เลือนหายไป Syn. disappear gradually
fade up (phrv.) ค่อยๆ มากขึ้น See also: ค่อยๆ ดังขึ้น
fade-in (vi.) ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ See also: การค่อยๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของเสียง
fade-in (vt.) ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ See also: การค่อยๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของเสียง
faded (adj.) สีซีด See also: จาง Syn. light Ops. dark, bright
faded (adj.) สีตก
fadge (sl.) ช่องคลอด
English-Thai: HOPE Dictionary
fad(แฟด) n. สิ่งที่นิยมชมชอบชั่วครั้งชั่วคราว (โดยเฉพาะอย่างรุนแรง) ,แฟชั่น., See also: faddish faddy adj. faddishness n. faddism n. faddist n., Syn. rage,craze
fade(เฟด) {faded,fading,fades} vi.,vt. (ทำให้) (สี) เลือน, (สี) ตก,จางลง,อ่อนลง,หายไป,ค่อย ๆ ตาย, (ภาพ) ค่อย ๆ ปรากฎขึ้นหรือหายไป., See also: fadable adj. fadedly adv. fadedness n. fader n., Syn. pale
fade-in(เฟด'อิน) n. การค่อย ๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของภาพ (โทรทัศน์,ภาพยนต์)
fadeless(เฟด'ลิส) adj. สีไม่ตก,ไม่ร่วงโรย,ไม่ลดน้อยลง.
fadge(เฟดจฺ) vt. เหมาะกัน,พ้องกับ,ประสบความสำเร็จ,เจริญ,
English-Thai: Nontri Dictionary
fad(n) แฟชั่น,ความนิยมชั่วขณะ
fade(vi) เลือน,อ่อนลง,จางลง,เหี่ยวลง,(สี)ตก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fade inเพิ่มสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fade outลดสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จาง (v.) fade See also: be dim Syn. ซีด Ops. สด, เข้ม
จางหาย (v.) fade See also: fade away, melt away Syn. เลือนหาย, เลือนราง
ร่วงโรย (v.) fade See also: decline, flag, wither, languish, weaken, deteriorate, lose vitality Syn. โรยรา, เหี่ยวเฉา Ops. สด, ใหม่
ลับ (v.) fade See also: die away, vanish, disappear, dissolve, wane Syn. หายไป, จากไป, เลือนลับ, ลาลับ
หายไป (v.) fade See also: die away, vanish, disappear, dissolve, wane Syn. จากไป, เลือนลับ, ลาลับ
เฉา (v.) fade See also: decline, flag Syn. ร่วงโรย, ไม่สดชื่น Ops. สด, ใหม่
เลือนลับ (v.) fade See also: die away, vanish, disappear, dissolve, wane Syn. หายไป, จากไป, ลาลับ
เลือนหาย (v.) fade See also: be faint, vanish
โรย (v.) fade See also: lose freshness, wither, wane Ops. ตูม, สดชื่น
ไม่สดชื่น (v.) fade See also: decline, flag Syn. ร่วงโรย Ops. สด, ใหม่
ตก (v.) fade (colours) See also: run (colours) Syn. สีตก
ลบเลือน (v.) fade away See also: be dim, dissolve, vanish Syn. เลือน, หายไป
หายไป (v.) fade away See also: be dim, dissolve, vanish Syn. เลือน
เลือนลาง (v.) fade away See also: faint Syn. มัว, พร่า, จาง
ลืมเลือน (v.) fade from one´s mind See also: fade away, be gradually out of one´s memory Syn. ลืม, เลือน Ops. จำ, จดจำ
จางๆ (adj.) faded See also: dim Syn. ซีดๆ, จาง Ops. สด, เข้ม
ซีดๆ (adj.) faded See also: dim Syn. จาง Ops. สด, เข้ม
สีจาง (adj.) faded See also: pale Syn. สีลอก
สีตก (adj.) faded See also: pale Syn. สีลอก, สีจาง
สีลอก (adj.) faded See also: pale Syn. สีจาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Feels like more of a fad to me, buddy.ใช่ ฉันว่าก็แค่เห่อตามแฟชั่นกันน่ะแหละเพื่อนเอ๋ย
You're just a fad to them, Johnny!นายเป็นของแปลกสำหรับพวกนั้น, จอห์นนี่!
There has been a space fad since Obelt's book cane outตั้งแต่โอเบลท์เขียนหนังสือเรื่องอวกาศ ก็มีคนนิยมมากเลย
This is "fashion buzz," and coming up in the hour, we'll tell you why mauve is bad, stripes are the fad and naomi's gone mad.นี่คือ แฟชั่นบัซ และชั่วโมงนี้ เราจะบอกคุณว่าทำไมสีม่วงสดถึงได้แย่ ลายริ้วกำลังเป็นที่นิยม และนาโอมิคลั่งไปแล้ว
It's kind of like a fad for groups of guys that are into dance music, and we're kind of like a dance crew.ในหมู่ผู้ชายที่ชื่นชอบการร้องเล่นเต้นแดนซ์ และพวกเราก็คล้ายๆแบบนั้น
I wish there could be an invention that bottled up the memory, like perfume, and it never faded, never got stale.ที่สามารถบรรจุความทรงจําใส่ขวดไว้ได้เหมือนน้ำหอม ไม่มีวันจางไม่มีวันเน่าเสีย
My life fades the vision dims.ชีวิตอับเฉา ...สายตาก็พร่ามัว
Lachance is fading and it's Chambers at the tape.ลาแชนซ์กำลังตกไปแล้ว และเป็นแชมเบอร์ที่เข้าเส้นชัย
Fade-out: cut to storm.ภาพมืดลง: ตัดไปที่พายุ.
{\move(10,10,190,230,100,400)\fad(0,1000)\fscx25\fscy25\t(0,6000,\fscx125\fscy125)\cH000000\3cH00FFFF}anoXmousField of Dreams (1989) - Ocr fps 23.976216, runtime 1:
By tomorrow, it will have faded.พอถึงพรุ่งนี้, มันก็จะร่วงโรย
For when you do you must strike hard and fade away without a trace.เมื่อคุณทำ ... ... คุณต้องตีอย่างหนักและจางหายไป ... อย่างไร้ร่องรอย ...

fad ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消失[xiāo shī, ㄒㄧㄠ ㄕ, 消失] disappear; fade away
[niān, ㄋㄧㄢ, 蔫] fade; wither
[tùn, ㄊㄨㄣˋ, 褪] fade; take off (clothes)
褪色[tùn sè, ㄊㄨㄣˋ ㄙㄜˋ, 褪色] fade
[miàn, ㄇㄧㄢˋ, 面] fade; side; surface; aspect; top; face; classifier for flat surfaces such as drums, mirrors, flags etc
隐没[yǐn mò, ˇ ㄇㄛˋ, 隐没 / 隱沒] to vanish gradually; to disappear; to fade out

fad ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファッド;ファド[, faddo ; fado] (n) (1) fad (por
みいちゃんはあちゃん[, miichanhaachan] (exp) (See ミーハー) the follower of each new fad
アルファデータ[, arufade-ta] (n) {comp} Alpha Data
インティファーダ[, inteifa-da] (n) intifada (ara
オカルトブーム[, okarutobu-mu] (n) occult fad; occult boom
サルファダイアジン[, sarufadaiajin] (n) sulfadiazine
スルファジアジン;スルファダイアジン[, surufajiajin ; surufadaiajin] (n) sulfadiazine
フェーディング[, fe-deingu] (n) fading
フェード[, fe-do] (n) fade
フェードアウト[, fe-doauto] (n,vs) fade-out; FO
フェードイン[, fe-doin] (n) fade-in; FI
フェードボール[, fe-dobo-ru] (n) fade ball
フェイダー[, feida-] (n) fader
フェイドアウト[, feidoauto] (n) fadeout
ミーハー(P);みいはあ[, mi-ha-(P); miihaa] (adj-na,n) (1) (abbr) (See みいちゃんはあちゃん) follower of each new fad; (2) (sl) poser; (P)
凋む(P);萎む(P)[しぼむ, shibomu] (v5m,vi) to wither; to fade (away); to shrivel; to wilt; (P)
[はく, haku] (n) coming off; peeling off; being worn off; faded; discolored; discoloured
剥げる[はげる, hageru] (v1,vi) to come off; to be worn off; to fade; to discolor; to discolour; (P)
古色[こしょく, koshoku] (n) faded color; faded colour; antique look
周波数選択性フェージング[しゅうはすうせんたくせいフェージング, shuuhasuusentakusei fe-jingu] (n) {comp} frequency selective fading
変色[へんしょく, henshoku] (n,vs,adj-no) change of color; change of colour; fading; discoloration; discolouration
宝さかって入る時はさかって出る[たからさかっているときはさかってでる, takarasakatteirutokihasakattederu] (exp,v1) ill-gotten gains fade as fast as they were obtained
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P)
惚け茄子[ぼけなす, bokenasu] (n) (1) (uk) faded, dull-colored eggplant; (2) (derog) slow-witted, abstracted person; halfwit
抜ける(P);脱ける[ぬける, nukeru] (v1,vi) (1) to come out; to fall out; to be omitted; to be missing; to escape; to come loose; (2) to fade; to discolour; (3) to wear out (to the point of forming a hole, e.g. clothes); (4) to leave (e.g. a meeting); (5) to be clear; to be transparent (e.g. of the sky); (6) {comp} to exit (a program loop); (P)
暈ける[ぼける, bokeru] (v1,vi) to be faded; to be hazy; to be blurred; to be out of focus; (P)
流行(P);流行り[はやり(P);りゅうこう(流行)(P), hayari (P); ryuukou ( ryuukou )(P)] (n,vs,adj-no) fashion; fad; vogue; craze; (P)
焼ける(P);灼ける;妬ける[やける, yakeru] (v1,vi) (1) (焼ける only) to burn; to be roasted; to be heated; to be sunburnt; to fade (in the sun); to glow red (i.e. of the sky at sunset); (2) to be jealous; to be envious; (P)
白ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn)
白茶ける[しらちゃける, shirachakeru] (v1,vi) to fade; to discolour; to discolor
移ろい[うつろい, utsuroi] (n) (1) change; changing; vicissitudes; (2) fading; waning
移ろう[うつろう, utsurou] (v5u,vi) (1) to change (with the passage of time); (2) to fade; to wane; to decline
色褪せる;色あせる[いろあせる, iroaseru] (v1,vi) to fade; to grow stale; to grow dull in color (colour)
色褪める[いろざめる, irozameru] (v1) to fade in color; to fade in colour
萎びる[しなびる, shinabiru] (v1,vi) to wilt; to fade
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P)
薄れる[うすれる, usureru] (v1,vi) to fade; to become dim; (P)
褪せる[あせる, aseru] (v1,vi) to fade; to discolor; to discolour; (P)
褪める[さめる, sameru] (v1,vi) to fade; to lose colour (color); to discolour (discolor)
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
周波数選択性フェージング[しゅうはすうせんたくせいフェージング, shuuhasuusentakusei fe-jingu] frequency selective fading

fad ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอ[adj.] (bø) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly FR: insensé ; déraisonnable ; cinglé ; fada (rég.) ; fou ; fol
เบรกลื่น[n. exp.] (brēk leūn) EN: brake fade FR:
บัวโรย[adj.] (būarōi) EN: pinkish purple ; old rose ; colour of a faded lotus FR:
บุกป่าฝ่าดง[v. (loc.)] (bukpāfādong) EN: have a difficult time ; face troubles ; proceed with difficulty ; make an arduous journey ; encounter difficulties FR:
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
ชืด[adj.] (cheūt) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid FR: fade ; insipide ; sans saveur
ชั่วฟ้าดินสลาย[adv.] (chūafādinsa) EN: eternally ; forever FR: éternellement
ด่าง[adj.] (dāng) EN: faded ; discoloured FR:
เหี่ยว[adj.] (hīo) EN: wilted ; withered ; wrinkled ; faded ; drooped ; shrivelled ; shriveled (Am.) ; dried out ; languished ; deteriorated FR: fané ; desséché ; flétri ; ratatiné ; affaibli
เหี่ยวแห้ง[v.] (hīohaēng) EN: wither ; wilt ; wrinkle ; fade ; dry out FR: se faner ; se dessécher
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
เจือจาง[adj.] (jeūajāng) EN: diluted ; faded FR: dilué
จืด[adj.] (jeūt) EN: tasteless ; insipid ; not spicy ; bland FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
จืดจาง[adj.] (jeūtjāng) EN: FR: affadissant
จืดจางลง[v. exp.] (jeūtjāng lo) EN: FR: affadir
จนฟ้าดินสลาย[adv.] (jon fādin s) EN: forever ; until the end of time ; eternally FR:
ลับ[v.] (lap) EN: fade ; vanish ; disappear ; wane FR:
ลืมเลือน[v. exp.] (leūm leūoen) EN: fade from one's mind ; fade away ; be gradually out of one's memory FR:
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct FR: s'estomper ; s'effacer
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim FR: s'estomper ; s'effacer
ไม่มีรส[adj.] (mai mī rot) EN: FR: insipide ; fade
ไม่มีรสชาติ[adj.] (mai mī rotc) EN: insipid ; tasteless ; drab FR: insipide ; fade ; sans goût
ไม่สดชื่น[adj.] (mai sotcheū) EN: fade FR:
มอ ๆ[adj.] (mø-mø) EN: drab ; faded FR:
แผ่วลง[v. exp.] (phaeo long) EN: fade FR:
แผ่วลง[adj.] (phaeo long) EN: fading FR:
เผือด[adj.] (pheūat) EN: pale ; gloomy ; pallid ; faded FR: pâle ; blafard ; fade
โรย[v.] (rōi) EN: fade ; wilt ; wither FR: se faner ; se flétrir
โรย[v.] (rōi) EN: wither ; fade ; wilt ; shrivel ; lose freshness ; wither ; wane FR:
รอน ๆ[adj.] (røn røn) EN: fading ; lessening FR:
ร่วงโรย[v. exp.] (ruangrōi) EN: droop ; fade ; wither ; wilt FR:
เซ็ง[adj.] (seng) EN: flat ; insipid ; vapid FR: sans goût ; fade
สีบัวโรย[n. exp.] (sī būarōi) EN: colour of a faded lotus ; pinkish purple ; old rose FR:
สีจาง[adj.] (sī jāng) EN: faded ; pale FR: pâle
สีลอก[adj.] (sī løk) EN: faded FR:
สีปูนแห้ง[n. exp.] (sī pūn haēn) EN: colour of a faded lotus FR:
ซีด[adj.] (sīt) EN: pale ; pallid ; wan ; ashen ; faded FR: pâle ; blafard ; blême ; livide
สีตก[adj.] (sī tok) EN: faded ; pale FR: décoloré ; déteint
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate ; be depleted FR: régresser
ตก[v.] (tok) EN: abate ; diminish ; be down ; decline ; decrease ; reduce ; fade ; fall off ; drop off FR: reculer ; être en déclin

fad ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leitgedanke {m}; der rote Fadencentral theme
Faden {m}; Zwirnsfaden
Faden {m} (Marionette) | die Fäden in der Hand habenstring | to pull the strings
Heftfaden {m} | Heftfäden
Bindfaden {m} | Bindfäden
Schuss {m}; Schussfaden
Pfadfinder {m} | Pfadfinder
Nähgarn {n}; Nähfaden
Seidenfaden {m} | Seidenfäden
geschmacklos; unschmackhaft; fade {adj} | geschmackloser; fader | am geschmacklosesten; am fadestentasteless | more tasteless | most tasteless
fadenscheinig {adj} | fadenscheiniger | am fadenscheinigstenthreadbare | more threadbare | most threadbare
Leinpfad {m}; Treidelpfad
Pfad {m}; Trampelpfad
Krampfader {f} [med.] | Krampfadern
Kriegspfad {m} | Kriegspfade

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fad
Back to top