ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

formalize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *formalize*, -formalize-

formalize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
formalize (vt.) ทำให้เป็นทางการ
formalize (vt.) ทำให้เป็นรูปเป็นร่าง Syn. form, fashion, shape
formalize (vi.) ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน
formalize (vt.) ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน
English-Thai: HOPE Dictionary
formalize(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And now here, today, Western and Arab leaders will meet for the first time to formalize this new coalition, designed to, once and for all, put a stranglehold on international terror.และที่นี่ในวันนี้ ผู้นำโลกตะวันตกและอาหรับ มาพบกันเป็นครั้งแรก เพื่อลงนามความร่วมมือใหม่ สกัดกั้นการก่อการร้าย ให้หมดไปจากโลกเราอย่างเด็ดขาดค่ะ
This document, which formalized the end of world war I, was originally known...เอกสารที่เป็นการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 อย่างเป็นทางการ - รู้จักกันทั่วไปในชื่อ

formalize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对口相声[duì kǒu xiàng shēng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ, 对口相声 / 對口相聲] comic cross talk; formalized comic dialog between two stand-up comics: leading role 逗哏

formalize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
儀式張る[ぎしきばる, gishikibaru] (v5r,vi) to formalize; to formalise; to stick to formality; to be ceremonious; to punctilious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า formalize
Back to top